Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenlanden

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Molenlanden 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Molenlanden 2019
CiteertitelVerordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Molenlanden 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen
 2. artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen
 3. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-02-201901-01-2019Vervangt de Verordeningen gegevensverstrekking basisregistratie personen van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard

05-02-2019

gmb-2019-39178

1000884

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Molenlanden 2019

De raad van de gemeente Molenlanden,

 

gelezen het voorstel van het college van de gemeente Molenlanden over bovenstaand onderwerp;

 

overwegende dat het van belang is dat de per 1 januari 2019 te vormen gemeente Molenlanden bij haar start beschikt over voor al haar inwoners gelijke voorschriften op het punt van de gegevensverstrekking basisregistratie personen;

 

gelet op de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

 

besluiten vast te stellen

de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Molenlanden 2019

Artikel 1. Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Molenlanden, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen aan organen van de gemeente Molenlanden.

Artikel 2. Verstrekking aan derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Molenlanden en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Molenlanden was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden, als de verstrekking voldoet aan het bepaalde in artikel 3.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Molenlanden gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt.

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 4.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3. Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

  • a.

   de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

  • b.

   de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

 • 2.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden slechts aangewezen de werkzaamheden die samenhangen met een overheidstaak, strekken tot het in stand houden van een voorziening voor burgers die onderwerp is van overheidszorg, of waarbij anderszins gelet op de overheidsbemoeienis met die werkzaamheden, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de basisregistratie gerechtvaardigd is.

Artikel 4. Inwerkingtreding, intrekking oude regeling en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt, met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2019.

 • 2.

  Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van deze verordening vervallen de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Molenlanden 2019, gemeente Giessenlanden, en de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Molenlanden 2019, gemeente Molenwaard, beide vastgesteld op 31 oktober 2018.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Molenlanden 2019’.

 

 

Vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering gemeente Molenlanden,

gehouden op 5 februari 2019.

de griffier,

drs. M.A.J. Teunissen

de voorzitter,

D.R. van der Borg (wnd.)

Toelichting op de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Molenlanden 2019

Algemeen

Sinds 1 januari 2010 zijn alle overheidsorganen, waaronder de gemeenten en haar organisatieonderdelen, verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens, de basisgegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) te betrekken. Burgers hoeven sindsdien ook niet meer de bij de basisregistratie bekende gegevens opnieuw te verstrekken, bij contact met de overheid.

De wetgever vervangt met ingang van 25 mei 2018 het wettelijk kader van de Wet basisregistratie personen (Wbp) voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit heeft tot gevolg, dat het bestaande privacykader aangepast moet worden aan de nieuwe wet.

Op grond van de Wbp is de gemeenteraad verplicht kaders te stellen voor het verstrekken van gegevens aan derden. Met de invoering van de AVG krijgt de gemeente de verplichting om een functionaris gegevensbescherming aan te stellen en de burger krijgt meer rechten.

De wetgever laat het al dan niet functioneel toepassen van het intern gebruik maken van gegevens uit de Basisregistratie personen (BRP), aan de beoordeling van de gemeenteraad over. Informatievoorziening met inbegrip van persoonsinformatie, heeft zich ontwikkeld tot een volwaardig bedrijfsmiddel, waarvan de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering volledig afhankelijk is geworden. Vanwege dit belang is het noodzakelijk dat de gemeenteraad meer algemene kaders stelt voor het beleid, de organisatie en het beheer van deze informatievoorziening. De onderhavige verordening voorziet erin dat het college van burgemeester en wethouders nadere invulling geeft aan de verstrekking van gegevens uit de Basisregistratie Personen aan de organen van de gemeente Molenlanden.

Deze verordening voorziet ook in de werkwijze aangaande het autoriseren van derden, die werkzaamheden verrichten met een groot belang voor de gemeente en de maatschappij en bij de uitvoer hiervan toegang tot de gegevens uit de Basisregistratie personen nodig hebben. Daarmee voldoet de gemeente Molenlanden aan de vereisten zoals gesteld in de Wbp.

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wet basisregistratie personen (Wbp) die relevant zijn voor de inhoud van deze regeling, zijn integraal overgenomen van artikel 1.1 Wbp. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene en ingezetene.

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het Rijk beheerde en lokale door gemeenten beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Molenlanden.

Derde

Een derde is een instantie of personen die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang, waardoor zij een goede ingang tot de basisregistratie personen (BRP) verdienen en daarom recht hebben op gegevensverstrekkingen uit de BRP.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente.

De minister van BZK verstrekt de gegeven van personen die wel in de BRP staan ingeschreven, maar niet in de gemeente Molenlanden woonachtig zijn aan de gemeente, ten behoeve van de uitvoering haar taken. Deze systematische verstrekking van gegevens naar de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de Minister van BZK voor de gemeente Molenlanden, op grond van artikel 3.2 Wbp.

Zolang de Wbp door de gemeente Molenlanden wordt uitgevoerd met behulp van systemen die gebruikt werden tijdens de Wet GBA, is er geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens door de minister van BZK, met betrekking tot de eigen inwoners. De gemeente Molenlanden heeft in dat geval zelf beschikking over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners.

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Molenlanden woonachtig zijn, dient de gemeente Molenlanden het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

Artikelen 2 en 3. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van toegang tot gegevens uit de BRP aan derden deels al voorzien in de Wbp. Desondanks kan er sprake zijn van een lokale situatie die het gemeenschappelijk belang dient, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In gevallen waarbij sprake is van gemeentelijke werkzaamheden die gelijktijdig het gemeentebelang en het maatschappelijk belang dienen, is de gemeenteraad bevoegd autorisaties aan nader te bepalen categorieën van derden te verlenen, voor het raadplegen van gegevens van inwoners van de gemeente Molenlanden. De verantwoordelijkheid voor de bepaling hiervan is door de gemeenteraad gedelegeerd aan burgemeester en wethouders op grond van artikel 156 Gemeentewet.

Voor de aanwijzing van de werkzaamheden dienen burgemeester en wethouders een aantal criteria als uitgangspunt te nemen. Het moet gaan om werkzaamheden:

 • die samenhangen met een overheidstaak;

 • gericht zijn op het in stand houden van voorzieningen voor burgers waarbij sprake is van overheidsverantwoordelijkheid;

 • waarbij gelet op overheidsverantwoordelijkheid, ondersteuning daarvan door gegevensverstrekking uit de Basisregistratie personen gerechtvaardigd is.

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de toegestane verstrekking van gegevens aan derden die werkzaamheden met een gemeentelijk en maatschappelijk belang uitvoeren mogen gegevens ook verstrekt worden aan derden, die voorafgaand schriftelijke toestemming hebben verkregen van de persoon waar gegevens over worden opgevraagd.

Beperkte gegevensverstrekking

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de Wbp kan de verstrekking van gegevens uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens. Dit betreft de volgende gegevens: de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot/geregistreerd partner, de eerdere echtgenoot of geregistreerd partner, het al dan niet gebruiken van de geslachtsnaam van de echtgenoot/geregistreerd partner of de eerdere echtgenoot/geregistreerd partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.