Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenlanden

Verordening elektronische publicatie gemeente Molenlanden 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronische publicatie gemeente Molenlanden 2019
CiteertitelVerordening elektronische publicatie gemeente Molenlanden 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 3:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 139 van de Gemeentewet
 5. artikel 147 van de Gemeentewet
 6. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-02-201901-01-2019Vervangt de Verordeningen elektronishe publicatie van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard

05-02-2019

gmb-2019-39157

1000884

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische publicatie gemeente Molenlanden 2019

De raad van de gemeente Molenlanden,

 

gelezen het voorstel van het college van de gemeente Molenlanden over bovenstaand onderwerp;

 

overwegende dat het van belang is dat de per 1 januari 2019 te vormen gemeente Molenlanden bij haar start beschikt over voor al haar inwoners gelijke voorschriften op het punt van elektronische publicaties,

 

gelet op artikel 2:14, tweede lid, artikel 3:12, eerste lid en artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht alsmede artikelen 139, 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluiten vast te stellen

de Verordening elektronische publicatie gemeente Molenlanden 2019

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1.

  Bestuursorgaan: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester.

 • 2.

  Publicatie: de wettelijk verplichte bekendmaking voor de inwerkingtreding van besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht, de wettelijk verplichte kennisgeving van ontwerpbesluiten alsmede overige wettelijk verplichte kennisgevingen, mededelingen dan wel aankondigingen en de kennisgeving van besluiten, mededelingen dan wel aankondigingen waarvoor geen wettelijke plicht geldt.

 • 3.

  Algemeen verbindende voorschriften: algemene, naar buiten werkende en voor betrokkenen bindende rechtsnormen, die krachtens een wetgevende bevoegdheid tot stand zijn gebracht.

 • 4.

  Beleidsregel: een besluit in de zin van artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 5.

  Andere besluiten van algemene strekking: besluiten van algemene strekking niet zijnde algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels.

 • 6.

  Besluit: een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 7.

  Ontwerpbesluit: een besluit dat op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, dan wel met een andere wettelijk voorgeschreven inspraakprocedure wordt voorbereid.

 • 8.

  Elektronisch gemeenteblad: een door het college van burgemeester en wethouders elektronisch uitgegeven blad dat voldoet aan de technische eisen zoals gesteld in de “Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden”.

Artikel 2. Elektronisch Gemeenteblad

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders geeft een elektronisch gemeenteblad uit. Het gemeenteblad wordt elektronisch uitgegeven op https://www.officielebekendmakingen.nl.

 • 2.

  Het elektronische gemeenteblad wordt telkens wanneer daartoe de aanleiding bestaat gepubliceerd.

Artikel 3. Bekendmaking

 • 1.

  Algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, andere besluiten van algemene strekking en besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, worden uitsluitend bekendgemaakt in het elektronische gemeenteblad.

 • 2.

  De besluiten, zoals bedoeld in het eerste lid, worden in hun geheel opgenomen in het elektronische gemeenteblad.

 • 3.

  Het tweede lid is niet van toepassing op besluiten die worden bekendgemaakt op grond van de Wet ruimtelijke ordening.

 • 4.

  Het college van burgemeester en wethouders kan bij het nemen van een besluit zoals bedoeld in het tweede lid bepalen dat volstaan kan worden met het opnemen van een gedeelte of een samenvatting van het besluit in het elektronische gemeenteblad. In dat geval zal het gehele besluit ter inzage worden gelegd op een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats.

 • 5.

  Het vierde lid geldt niet voor algemeen verbindende voorschriften.

 • 6.

  In afwijking van het tweede lid worden besluiten niet in hun geheel opgenomen, wanneer dat op grond van toepasselijke privacywetgeving niet is toegestaan.

Artikel 4. Terinzagelegging

 • 1.

  Ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken waarop de voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, worden uitsluitend via het elektronisch gemeenteblad ter inzage gelegd, tenzij bij wettelijk voorschrift een andere wijze van terinzagelegging is voorgeschreven.

 • 2.

  Het bevoegde bestuursorgaan kan naast de elektronische terinzagelegging in voorkomende gevallen, het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken fysiek ter inzage leggen op een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats.

Artikel 5. Kennisgeving

 • 1.

  Kennisgeving van ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken in de zin van artikel 3:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede overige wettelijk verplichte kennisgevingen, mededelingen dan wel aankondigingen en de kennisgeving van besluiten, mededelingen dan wel aankondigingen waarvoor geen wettelijke plicht geldt, vinden uitsluitend plaats in het elektronisch gemeenteblad.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan uit het oogpunt van het zoveel mogelijk bereiken van inwoners in voorkomende gevallen, naast de kennisgeving in het elektronisch gemeenteblad, de kennisgeving in een huis-aan-huis blad plaatsen of op een andere niet-elektronische wijze publiceren.

Artikel 6. Afschriften

Een ieder kan op verzoek een afschrift krijgen van een publicatie in het elektronisch gemeenteblad. De legesverordening is hierop van toepassing.

Artikel 7. Inwerkingtreding, intrekking oude regeling en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt, met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2019.

 • 2.

  Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van deze verordening vervallen de Verordening elektronische publicatie Molenlanden 2019 gemeente Giessenlanden en de Verordening elektronische publicatie Molenlanden 2019 gemeente Molenwaard.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening elektronische publicatie gemeente Molenlanden 2019’

 

Vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering gemeente Molenlanden,

gehouden op 5 februari 2019.

de griffier,

drs. M.A.J. Teunissen

de voorzitter,

D.R. van der Borg (wnd.)