Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Midden- en West-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2018
Citeertitel
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 56a van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-2019Nieuwe regeling

12-10-2018

bgr-2019-178

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2018

 

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant ,

 

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 19 september 2018;

 

Gelet op

 

artikel 56a en 56b van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 2:14, tweede lid en 3:42, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2018

Artikel 1 Publicatieblad

 • 1.

  Er is een publicatieblad van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

 • 2.

  Het publicatieblad is voor een ieder te raadplegen op de website www.officielebkendmakingen.nl.

 

Artikel 2 Uitgifte

De zorg voor de uitgifte van het publicatieblad van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant berust bij het dagelijks bestuur.

 

Artikel 3 Vervangende uitgave

Indien elektronische uitgifte van het publicatieblad van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant op de in artikel 1 voorziene wijze geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, draagt het dagelijks bestuur zorg voor een vervangende uitgave volgens door hem te stellen regels.

 

Artikel 4 Elektronische bekendmaking

 • 1.

  Besluiten van het bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant die algemeen verbindende voorschriften inhouden, worden uitsluitend elektronisch bekendgemaakt door plaatsing in het publicatieblad van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.

 • 2.

  Besluiten van het bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant die andere besluiten van algemene strekking inhouden, worden uitsluitend elektronisch bekendgemaakt door plaatsing in het publicatieblad van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.

   

Artikel 5 Elektronische kennisgeving

Het is mogelijk berichten van het bestuur en de directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, uitsluitend elektronisch te verzenden, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. Deze elektronische kennisgeving geschiedt door plaatsing in het publicatieblad van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het publicatieblad van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant waarin zij wordt geplaatst.

 

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ’Verordening elektronische bekendmaking en kennisgeving Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2018.’

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, gehouden op 12 oktober 2018.

De secretaris, N. van Mourik

De voorzitter, P. Depla