Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Anthonis

Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Sint Anthonis

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Anthonis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening dode gezelschapsdieren gemeente Sint Anthonis
CiteertitelVerordening dode gezelschapsdieren gemeente Sint Anthonis
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3.5 van de Wet dieren
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-2019Nieuwe regeling

08-11-2018

gmb-2019-35903

Z-18-27207 INT/025357

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Sint Anthonis

De Raad van de gemeente Sint Anthonis;

 

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 23 oktober 2018;

 

gelet op artikel 3:5, eerste lid Wet dieren;

 

gelet op artikel 149 Gemeentewet;

 

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende:

 

Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Sint Anthonis

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: Wet dieren;

 • b.

  Houder: eigenaar of houder van een dood gezelschapsdier;

 • c.

  Gezelschapsdier: alle dieren die de mens in of rond het huis houdt en verzorgt, met als doel het gezelschap houden van de mens. Tot deze categorie behoren onder meer: honden, katten, knaagdieren, kooi- en volièredieren, duiven en vissen. Konijnen, kippen, kalkoenen, kwartels, parelhoenders, eenden, ganzen en fazanten behoren eveneens tot deze categorie, indien er geen commerciële opbrengst aan verbonden is zoals de productie van vlees, wol, pels, eieren, pluimen of huiden;

 • d.

  Onder de categorie gezelschapsdier worden geen landbouwdieren (hobby) zoals runderen, paarden, schapen, (dwerg-) geiten, varkens, hangbuikzwijnen en herten.

Artikel 2. Verzamelplaatsen

Burgemeester en wethouders wijzen één of meer verzamelplaatsen aan, waar dode dieren in ontvangstkunnen worden genomen.

Artikel 3. Aangifte van dode gezelschapsdieren

De houder is verplicht uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het dode gezelschapsdier is aangetroffen, dit dier te vervoeren naar een verzamelplaats zoals bedoeld in artikel 2 en het daar aan te geven en tegen de daaraan verbonden kosten af te staan;

Artikel 4 Bewaren van dode gezelschapsdieren

Tot het tijdstip van afgifte moet de houder het dode gezelschapsdier zodanig bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5 Uitzonderingen

Het bepaalde in deze verordening is niet van toepassing indien:

 • a.

  het dode gezelschapsdier wordt begraven op een dierenbegraafplaats of op een terrein dat ter beschikking staat van de houder;

 • b.

  het dode gezelschapsdier wordt gecremeerd bij een dierencrematorium;

 • c.

  de houder het dode gezelschapsdier laat inslapen door tussenkomst van een dierenarts, die ervoor zorgt dat dit dier ter verwerking wordt aangeboden.

Artikel 6. Intrekken oude regeling

De Destructieverordening vastgesteld bij besluit van 22 mei 1995 vervalt direct bij de inwerkingtreding van de Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Sint Anthonis.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking;

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening dode gezelschapsdieren gemeente Sint Anthonis.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Sint Anthonis van 8 november 2018.

De Raad voornoemd,

A.(Ton) P.J.L. Keijzers, M. (Marleen) L.P. Sijbers

griffier, voorzitter