Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Arnhem

AANWIJZINGSBESLUIT STALLINGSDUUR WEESFIETSEN OP GROND VAN ARTIKEL 5.1.11 APV

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieArnhem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAANWIJZINGSBESLUIT STALLINGSDUUR WEESFIETSEN OP GROND VAN ARTIKEL 5.1.11 APV
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Fietsstalverbod weesfietsen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-2019nieuwe regeling

05-02-2019

gmb-2019-34654

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT STALLINGSDUUR WEESFIETSEN OP GROND VAN ARTIKEL 5.1.11 APV

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ARNHEM;

 

 

Overwegende dat:

 

 • het op grond van artikel 5.1.11 tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verboden is om op door het college aangewezen openbare plaatsen fietsen of bromfietsen langer dan een door het college vastgestelde periode onafgebroken te laten staan;

 • het wenselijk is dat kan worden opgetreden tegen de aanwezigheid van weesfietsen in de openbare ruimte;

 • het verwijderen van weesfietsen leidt tot verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte;

 • het verwijderen van weesfietsen uit bestaande fietsstallingen stallingscapaciteit vrijmaakt;

 • het verwijderen van weesfietsen bijdraagt aan een positief imago voor het gemeentelijk fietsbeleid;

 • een zorgvuldig fietsbeleid voor een toename van het fietsgebruik zorgt en bijdraagt aan de duurzaamheid;

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  te bepalen dat op grond van artikel 5.1.11 tweede lid van de APV alle openbare plaatsen binnen de gemeente Arnhem worden aangewezen als plaats, waar fietsen die langer dan 28 aaneengesloten dagen gestald staan verwijderd kunnen worden;

 • 2.

  te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als "Fietsstalverbod weesfietsen";

 • 3.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

   

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

 

Bezwaarmogelijkheden

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u op grond van artikel 8:1 juncto artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem.

 

Voorlopige voorziening

Tevens kunt u, als sprake is van een spoedeisend belang en nadat bezwaar is gemaakt, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030 EM Arnhem. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.