Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wageningen

Tarievennota sportaccommodaties 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWageningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarievennota sportaccommodaties 2019
CiteertitelTarievennota sportaccommodaties 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpTarievennota sportaccommodaties Wageningen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019gewijzigde tarievennota sportaccommodaties Wageningen

29-01-2019

gmb-2019-32736

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarievennota sportaccommodaties 2019

 

gemeente Wageningen

 

Vastgesteld door het College van Wageningen d.d. 29 januari 2019

 

Kaders

 

Op in gebruik geving van sportaccommodaties zijn vanaf 1 januari 2019 de volgende kaders van toepassing:

 

A. In gebruik geving van sportaccommodaties vindt plaats volgens de Prioritering bij het in gebruik geven van sportaccommodaties. In gebruikgeving is daarin geprioriteerd voor niet-commerciële gebruikers. Sporten die historisch niet aangeboden worden in verenigingsverband, maar bijvoorbeeld door een (wedstrijd-) dansleraar, een judoleraar of vergelijkbaar, maar welke beschikbaar zijn voor inwoners van Wageningen op vergelijkbare wijze als sporten aangeboden door sportverenigingen, worden gezien als niet-commerciële gebruikers.

 

B. Binnensportaccommodaties zijn ook beschikbaar voor niet-sportgerelateerde, sociaal-maatschappelijke activiteiten. Belangrijke voorwaarde is dat de sportvloeren niet beschadigd worden.

 

C. Gebruik van binnensportaccommodaties Marijkeweg, de Aanloop geschiedt per accommodatie, al of niet ingeroosterd voor een termijn van maximaal een sportjaar.

Ook is gebruik mogelijk op basis van meerjarige afspraken, voor het volledige gebruik van de hele sportaccommodatie. Dit is uitsluitend mogelijk voor Wageningse sportverenigingen, inclusief WRVC, en is afhankelijk van nader te stellen voorwaarden die door de gemeente, de hoofdgebruikers gehoord hebbende, per accommodatie apart worden vastgesteld.

 

D. Gebruik van binnensportaccommodaties Tarthorst en Vlinder I en II, geschiedt uitsluitend op basis van meerjarige afspraken met de verenigingen/hoofdgebruikers of, voor wat betreft Vlinder I en II, met de door de ‘Vlinder-verenigingen’ Scylla, Impuls, Kantjils en Invicta opgerichte stichting Viervlakvlinder.

 

E. Gebruik van de veldsportaccommodaties (gras) Van Ketwich Verschuur en De Zoom en het sportveld aan de Dolderstraat, parallel aan de Diedenweg, geschiedt uitsluitend per veld per jaar, voor het volledige gebruik of gedeelte van een veld. Gebruik en betaling van een gedeelte van een veld is uitsluitend mogelijk indien er een gebruiker is voor het andere deel.

 

Ook is gebruik mogelijk op basis van meerjarige afspraken, voor het volledige gebruik van de hele sportaccommodatie. Dit is uitsluitend mogelijk voor Wageningse sportverenigingen en is afhankelijk van nader te stellen voorwaarden die door de gemeente, de hoofdgebruikers gehoord hebbende, per accommodatie apart worden vastgesteld.

 

F. In gebruik geving van het hockeycomplex De Bongerd geschiedt uitsluitend op basis van op basis van meerjarige afspraken ten behoeve van gebruik door WMHC.

 

G. Zwembad De Bongerd wordt geëxploiteerd door een daartoe door de gemeente gecontracteerde concessiehouder.

 

H. Gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties wordt uitsluitend toegestaan met inachtneming van de gebruiksvoorwaarden sportaccommodaties en als gebruikers ‘als een goed huisvader’ zorg dragen voor de door hem of haar in gebruik zijnde sportaccommodatie, dit naar het oordeel van de gemeente. Wordt hier niet aan voldaan, dan kan tijdelijk uitsluiting plaatsvinden van gebruik.

 

I. Gebruik van sportaccommodaties ten behoeve van bepaalde sporten kan afhankelijk gesteld worden van de technische kwaliteit van vloer en/of accommodatie (bv. Wel/geen zaalhockey op houten vloeren)

 

J. Een gemeentelijke sportaccommodatie kan door of namens de gemeente gesloten worden in verband met onderhoud. De planning van groot onderhoud geschiedt zo mogelijk in de grote vakantie.

 

Gebruikstarieven

 

A.Zaalsportaccommodaties

 

De gebruikstarieven bedragen vanaf 1-1- 2019.

 

Niet-Commercieel Commercieel***

Zaal Tarief per hal per uur Daltarief** per hal per uur* Tarief per hal per uur*

Vlinder I of Vlinder II: geheel €64,03 * €197,01

Vlinder I of Vlinder II: 2/3 hal €42,69 * €131,34

Vlinder I of Vlinder II: 1/3 hal €21,34 * €65,67

Aanloop: geheel €64,03 €39,40 €197,01

Aanloop: 1/2 hal €42,69 €26,27 €131,34

Aanloop: 1/4 hal €21,34 €13,13 €65,67

Tarthorst: geheel €42,69 * €131,34

Tarthorst: 1/2 hal €21,34 * €65,67

Het Binnenveld gehele hal €64,03 * €197,01

Het Binnenveld 2/3 hal €42,69 * €131,34

Het Binnenveld 1/3 hal €21,34 * €65,67

Gymzaal Marijkeweg €21,34 €13,13 €65,67

 

*te bepalen door exploitant

 

 

Elk jaar worden deze tarieven per 1 januari geïndexeerd volgens de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen, voor de eerste maal per1 januari 2020.

 

* Per gedeelte van een uur is naar rato

 

** Daluren gelden niet bij commercieel gebruik.

 

 

Daluren zijn:

 

Tarthorst, Vlinder 1 en Vlinder 2

- Op weekdagen dagelijks tot 18.00 uur en na 22.00 uur;

- Alle uren op zondag

- Alle schoolvakanties, mits de hal beschikbaar is (geen inspectie/grote schoonmaak, onderhoud)

 

De Aanloop

- Op weekdagen dagelijks tot 18.00 uur en na 22.00 uur

- Op alle uren op zondag

 

Marijkeweg

- Op weekdagen dagelijks tot 18.00 uur en na 22.00 uur

- Alle uren op zaterdag en op zondag

 

 

*** Commercieel gebruik is gebruik door een organisatie met winstoogmerk

 

B.Veldsportaccommodaties

 

Grasvelden

 

De gebruikstarieven per jaar per veld* bedragen:

 

Grasvelden Niet commercieelNiet commercieel Niet commercieel metincidenteel per dagdeel**incidenteel per jaarzelfwerkzaamheid***

 

 

1 sportveld gras > 5.000 m² €109,45 €2.298,50 €1.751,23

1 sportveld gras < 5.000 m² €54,73 €1.149,25 €875,62

Medegebruik door golf

van de Zoom n.v.t. €4.380,27 n.v.t.

 

Elk jaar worden deze tarieven per 1 januari geïndexeerd volgens de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen.

 

 

* Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen wedstrijdvelden of trainingsvelden. Ook naar de aard van het gebruik wordt geen onderscheid gemaakt: korfbal/voetbal/rugby/honkbal etc.

 

** Gebruik ten behoeve van schoolsportdagen en/of sportkennismakingsactiviteiten en/of toernooien van Wageningse sportverenigingen en het Wagenings universitair sportcentrum

 

*** Gebruikers kunnen een korting krijgen op de te betalen gebruiksvergoeding voor grasvelden door zelfwerkzaamheid. Per veld per jaar kan de gebruiker/kunnen de gebruikers per veld genoemde korting krijgen als 50, voor kleine velden 25 uur zelfwerkzaamheid per sportjaar wordt geleverd.

 

Het betreft uitvoering van de volgende werkzaamheden:

 

Algemeen onderhoud

Beheersing vullingsgraad afvalbak:(legen en continue zorgen dat hij niet te vol is, dat er altijd wat bij kan).

Beheersing zwerfafval: opruimen van zwerfafval.

Knippen hagen inclusief verzamelen afval.

Blad ruimen hele complexen

Schoffelen plantvakken/haagvoeten

 

Sportveldtechnisch onderhoud

Belijningen velden (1e keer inmeten en belijnen door beheerder).

Veldreparaties na trainingen en wedstrijden (Met dien verstande dat de kwaliteit van de velden niet achteruit mag gaan).

 

Vanuit de gemeente vindt toezicht plaats op de uitvoering van deze werkzaamheden. Als de uitvoering ook na waarschuwing onvoldoende is vervalt het eerstvolgende sportjaar de korting.

 

De keuze om zelfwerkzaamheid te leveren moet telkens voor 1 april gemaakt worden, met als datum inwerkingtreding de start van het eerstvolgende sportjaar.

 

Kunstgrasvelden

De kunstgrasvelden hockey en voetbal zijn van de gemeente. De verenigingen betalen jaarlijks een vervangingsbijdrage. De gemeente bekostigt periodiek vervanging van de toplaag. In met de verenigingen afgesloten contracten is dit vastgelegd.

 

De kunstgrasvelden korfbal zijn van de vereniging. In met de rechtsvoorgangers van de huidige korfbalvereniging afgesloten contracten is vastgelegd dat de vereniging ook hier jaarlijks een vervangingsbijdrage betalen en dat de gemeente reparatie en vervanging van de toplaag bekostigt.

 

C.Zwembad (verenigingstarief)

 

Vanaf 1 januari 2019 zijn de tarieven voor verhuur aan de zwemverenigingen De Rijn en de Wageningse Watervrienden de volgende.

 

 

Zwembad De Bongerd Tarief per bad per uur incl. eventueel verschuldigde btw

 

Recreatiebad met zelfredzaamheid € 137,29

Wedstrijdbad met zelfredzaamheid € 153,76

Recreatiebad zonder zelfredzaamheid € 148,82

Wedstrijdbad zonder zelfredzaamheid € 165,30

 

*Elk jaar worden deze tarieven per 1 januari geïndexeerd op basis van de Consumenten Prijs Index, reeks alle huishoudens, Categorie 09416 (huur sportaccommodaties)