Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uden

Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht Uden 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Cameratoezicht Uden 2019
CiteertitelAanwijzingsbesluit Cameratoezicht Uden 2019
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Uden/CVDR612521/CVDR612521_2.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-02-201904-02-2023Nieuwe regeling

04-02-2019

gmb-2019-32176

D00143113

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht Uden 2019

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER

 

Zaakdossier: D00143113

 

Gelet op artikel 2.77 van de Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente Uden en artikel 151c van de Gemeentewet,

 

overwegende dat het gebied gelegen tussen de Wilhelminastraat-Koopmanstraat-Kastanjeweg-Violierstraat-het busstation Uden gelegen tussen de Leeuweriksweg en Violierstraat-Pastoor Spieringsstraat-gedeelte van de Kerkstraat tot en met de Carolushof-St. Janstraat tot en met de Kerkakkerstraat-gedeelte Vorstenburg-de Birgittinessenstraat en een gedeelte van de Biggenstraat en Botermarkt in het centrum van Uden als gevolg van de concentratie van horecavoorzieningen, winkelvoorzieningen en woningen sprake is van de min of meer langdurige aanwezigheid van grote groepen personen op verschillende tijdstippen van de dag;

 

dat tijdens veelvuldig voorkomende evenementen en culturele festiviteiten sprake is van een grote gebruiksdrukte binnen dit gebied;

 

dat uit een onderzoek naar veelvoorkomende incidenten van criminaliteit en overlast dit gebied ten opzichte van andere gebieden in de gemeente Uden relatief hoog scoort;

 

dat het noodzakelijk is om tijdens de uitgaansuren in de weekenden intensief politietoezicht toe te passen ten einde de openbare orde en veiligheid van bezoekers van de horeca en bewoners van het gebied te kunnen garanderen;

 

Dat na overleg met de politie ook de hierna genoemde gebieden zijn bepaald waar het in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is om cameratoezicht in te stellen;

 

 • -

  Sportpark het gebied tussen de Maasstraat, Volkelseweg, Boekelsedijk, Parklaan, Zonneweide, hierna te noemen sportpark;

   

 • -

  het gebied tussen de Bitswijk, mgr. Bosstraat, Kapelstraat, Bosschebaan, Schepersweg, en de Rondweg, hierna te noemen Bogerd;

   

 • -

  het gebied tussen de Wilhelminastraat, Abdijlaan, Bertrandhof, Hoogzoggel, hierna te noemen Flatwijk.

dat cameratoezicht een effectieve ondersteuning is van dit politietoezicht en in het adequaat kunnen optreden bij verstoringen of dreigende verstoringen van de openbare orde;

 

dat onder handhaving van de openbare orde als bedoelt in artikel 151c van de Gemeentewet, ook valt de algemene bestuurlijke voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in de gemeentelijke samenleving;

 

dat cameratoezicht een preventieve werking heeft op veel voorkomende criminaliteit en overlast;

 

dat op plaatsen waar doorlopend cameratoezicht nodig is in verband met de concentratie van horecavoorzieningen en een verhoogde kans op verstoring van de openbare orde doorlopend aanwezig is, langdurig en statisch cameratoezicht in wordt gezet;

 

dat in situaties van een tijdelijke, maar aanhoudende en zich verplaatsende overlast, criminaliteit en verstoringen of dreigende verstoringen van de openbare orde, en waarin een tijdelijke inzet van cameratoezicht volstaat, voor een bepaalde duur cameratoezicht in te zetten;

 

dat de inzet van camera’s het meest geëigende middel is ter handhaving van de openbare orde, waaronder aanhoudende en zich verplaatsende overlast, criminaliteit en verstoringen of dreigende verstoringen van de openbare orde;

 

dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de veiligheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers,

besluit

Artikel 1
 • 1.

  Het volgende gebied aan te wijzen als aanwijzingsgebied waar met ingang van inwerkingtreding van dit besluit, ter handhaving van de openbare orde tijdelijk camera’s kunnen worden geplaatst en verplaatst, zoals aangeduid op de als Bijlage I bij dit besluit toegevoegde plattegrond PLTV16-2810:

  • -

   het gebied gelegen tussen de Wilhelminastraat-Koopmanstraat-Kastanjeweg-Violierstraat-het busstation Uden gelegen tussen de Leeuweriksweg en Violierstraat-Pastoor Spieringsstraat-gedeelte van de Kerkstraat tot en met de Carolushof-St. Janstraat tot en met de Kerkakkerstraat-gedeelte Vorstenburg-de Birgittinessenstraat en een gedeelte van de Biggenstraat en Botermarkt;

  • -

   het gebied tussen de Maasstraat, Volkelseweg, Boekelsedijk, Parklaan, Zonneweide, hierna te noemen sportpark;

  • -

   het gebied tussen de Bitswijk, Mgr. Bosstraat, Kapelstraat, Bosschebaan, Schepersweg en de Rondweg, hierna te noemen Bogerd;

  • -

   het gebied tussen de Wilhelminastraat, Abdijlaan, Bertrandhof, Hoogzoggel, hierna te noemen Flatwijk.

 • 2.

  De volgende straten aan te wijzen waar ter handhaving van de openbare orde vaste camera’s zijn geplaatst, zoals aangeduid op de als Bijlage I bij dit besluit toegevoegde plattegrond PLTV16-2810;

  • -

   Markt-Markstraat-Kastanjeweg-Julianastraat-Sacramentsweg;

  • -

   St. Jansstraat-Birgittenissenstraat.

 • 3.

  Dat in de onder punt 1 aangewezen gebied als volgt toepassing wordt gegeven aan het cameratoezicht:

  • -

   De burgemeester kan besluiten dat de camera’s gedurende door hem te bepalen tijden, live worden uitgelezen en/of de camerabeelden worden opgenomen;

  • -

   De camerabeelden kunnen worden opgenomen gedurende 24 uur per dag.

 • 4.

  Dat in de onder punt 2 aangewezen gebied als volgt toepassing wordt gegeven aan het cameratoezicht:

  • -

   Op vrijdag- en zaterdagnacht worden de camera’s live uitgekeken van 23.00 uur tot 05.00 uur;

  • -

   Worden de camerabeelden opgenomen gedurende 24 uur per dag.

 • 5.

  De duur van het tijdelijke cameratoezicht binnen het onder punt 1 aangewezen gebied bedraagt niet langer dan 6 aaneengesloten maanden;

  • -

   De burgemeester kan indien dit nodig blijkt, besluiten de duur van het tijdelijke cameratoezicht op een bepaalde locatie na het verloop van de 6 maanden telkens weer voor een periode van 6 maanden te verlengen;

  • -

   De burgemeester informeert de gemeenteraad hierover.

 • 6.

  Dat op dagen dat een evenement plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.24 van de Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente Uden, of een algemene Kermis als bedoeld in artikel 1 onder a. van de Kermisverordening van de gemeente Uden, de burgemeester kan besluiten dat de camera’s gedurende door hem te bepalen tijden, live worden uitgelezen en/of de camerabeelden worden opgenomen;

 • 7.

  Dat bij (dreigende) incidenten, verstoringen of dreigende verstoringen van de openbare orde of -calamiteiten, de politie, in overleg met de gemeente Uden, kan besluiten de camera’s live uit te lezen en/of camerabeelden op te nemen;

 • 8.

  De opgenomen beelden kunnen worden uitgelezen en opgeslagen. In het laatste geval worden zij maximaal 7 dagen bewaard. Zij vormen een tijdelijk register in het kader van de Wet Politiegegevens;

 • 9.

  De beelden kunnen worden gebruikt in het kader van opsporing van strafbare feiten, na overleg met de officier van Justitie van het Arrondissementparket Oost Brabant.

Artikel 2. Intrekking

 • 1.

  Het aanwijzingsbesluit cameratoezicht horecaconcentratiegebied Uden van 16 november 2016 in te trekken;

Artikel 3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking;

Artikel 4. Geldigheidsduur

Dit besluit is geldig voor de duur van vier jaar tot 4 februari 2023.

 

Uden,4 februari 2019

de burgemeester

drs. H.A.G.Hellegers

 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit schriftelijk en binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit, bezwaar indienen bij de Burgemeester, postbus 83 te 5400 AB Uden.

Het bezwaar kan ook digitaal worden ingediend door het bezwaarformulier in te vullen op www.uden.nl.

 

U vraagt een voorlopige voorziening aan via www.rechtspraak.nl of u kunt een ondertekende brief sturen naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125 te 5200 MA ’s-Hertogenbosch.