Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Rivierenland

Controleverordening BSR

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Rivierenland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingControleverordening BSR
CiteertitelControleverordening BSR
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpControleverordening BSR
Externe bijlageControleverordening BSR

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.bsr.nl/document.php?m=1&fileid=4463&f=eff61775ae9da1f58ab25b6113d7daf9&attachment=0

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201801-07-2018Verordening

21-06-2018

bgr-2019-138

Tekst van de regeling

Intitulé

Controleverordening BSR

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BSR besluit

gelet op artikel 35 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland, waarin is bepaald dat het algemeen bestuur regels vaststelt met betrekking tot de controle op de administratie en op het beheer van vermogenswaarden;

vast te stellen:

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de Gemeenschappelijke Regeling BSR.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

Accountant:

 

een persoon zoals bedoeld in artikel 393, eerste lid , van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, die bevoegd is tot het afgeven van een controleverklaring.

b.

Accountantscontrole:

 

de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de Gemeenschappelijke Regeling BSR.

c.

Rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole:

 

het overeenstemmen van het tot stand komen van de financiële beheershandelingen met de relevante wet- en regelgeving.

 

Artikel 2 Opdrachtverlening accountantscontrole

 • 1.

  De accountantscontrole wordt opgedragen aan een door het algemeen bestuur te benoemen accountant. De benoemde accountant is belast met de accountantscontrole van de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling BSR als bedoeld in artikel 32 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierengebied.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur bereidt in overleg met het algemeen bestuur de aanbesteding van de accountantscontrole voor.

 

Artikel 3 Programma van eisen accountantscontrole

 • 1.

  De goedkeuringstoleranties voor onze accountantscontrole zijn vastgelegd in het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten. Dit zijn de wettelijke minimumeisen: een goedkeuringstolerantie van maximaal 1% voor fouten en van maximaal 3% voor onzekerheden ten opzichte van de omvangsbasis van de begroting.

 • 2.

  Overige eisen aan de accountantscontrole worden door het Algemeen Bestuur op het moment van het aanbesteden van de accountantscontrole en het daaraan gerelateerde normenkader bepaald.

 • 3.

  Accountantscontrole en de verslaglegging hiervan vinden plaats op basis van het vaststelde normenkader.

 

Artikel 4 Informatieverstrekking door het dagelijks bestuur

 • 1.

  Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening conform de geldende interne - en externe wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor controle.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende stukken, zoals verordeningen, nota’s, besluiten van het dagelijks bestuur, deelverantwoordingen, administraties, plannen, overeenkomsten en berekeningen voor de accountant ter inzage liggen en goed toegankelijk zijn.

 • 3.

  Bij de jaarrekening bevestigt de directeur, namens het Dagelijks Bestuur, schriftelijk aan de accountant, dat alle hem bekende informatie van belang voor de oordeelsvorming van de accountant is verstrekt.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur overlegt de gecontroleerde jaarrekening samen met de controleverklaring en het verslag van bevindingen voor 1 juli aan het algemeen bestuur.

 • 5.

  Alle informatie die na afgifte van de controleverklaring en voor behandeling van de jaarrekening in het algemeen bestuur beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat de jaarrekening geeft, wordt terstond door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur en de accountant gemeld.

 

Artikel 5 Inrichting accountantscontrole

 • 1.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze waarop de accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en de omvang van de daarbij behorende werkzaamheden.

 • 2.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de frequentie van de uit te voeren controles. De accountant kan de controlewerkzaamheden zonder voorafgaande kennisgeving uitvoeren.

 

Artikel 6 Toegang tot informatie

1. De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle kassen, waardepapieren en voorraden en het inzien van alle boeken, notulen, brieven, computerbestanden en overige bescheiden, waarvan hij inzage voor de accountantscontrole nodig oordeelt. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat de accountant voor de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden een onbelemmerde toegang heeft tot alle kantoren, magazijnen, werkplaatsen, terreinen en informatiedragers van de BSR.

2. De accountant is bevoegd om van alle ambtenaren mondelinge en schriftelijke inlichtingen en verklaringen te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te hebben. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat de desbetreffende ambtenaren hieraan hun medewerking verlenen.

3. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat alle organisatie-eenheden zijn gehouden de accountant alle informatie te verstrekken, opdat de accountant zich een juist en volledig oordeel kan vormen over de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten, balansmutaties en het gevoerde beheer en over de getrouwheid van de daarover verstrekte informatie.

Artikel 7 Specifieke werkzaamheden

Het dagelijks bestuur kan de door het algemeen bestuur benoemde accountant opdracht geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid voor zover de onafhankelijkheid van de accountant daarmee niet in het geding komt. Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur vooraf over deze aan de accountant te verstrekken opdrachten.

Artikel 8 Rapportering

1. Indien de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring, meldt hij deze terstond schriftelijk aan het algemeen bestuur en zendt een afschrift hiervan aan het dagelijks bestuur.

2. In aanvulling op het in de wet voorgeschreven verslag van bevindingen brengt de accountant over de door hem uitgevoerde controles verslag uit over zijn bevindingen van niet van bestuurlijk belang aan de ambtenaar van wie het geldelijk beheer, het vermogensbeheer, de administratie en de beheersdaden zijn gecontroleerd, de directeur dan wel andere daarvoor in aanmerking komende ambtenaren.

3. De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen worden voor verzending aan het algemeen bestuur door de accountant aan het dagelijks bestuur voorgelegd met de mogelijkheid voor het dagelijks bestuur om op deze stukken te reageren.

4. De accountant bespreekt voorafgaand aan de behandeling van de jaarstukken in het algemeen bestuur, het verslag van bevindingen met (een voor dit doel door het algemeen bestuur ingestelde vertegenwoordiging van) in het algemeen bestuur.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2018.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: "Controleverordening BSR".

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 21 juni 2018

H.C. van Oorschot, Voorzitter

G.M. Scholtus, Directeur