Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terschelling

Aanwijzingsbesluit Toezichthouder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerschelling
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Toezichthouder
CiteertitelAanwijzingsbesluit
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  2. artikel 17 van de Leegstandwet
  3. artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen
  4. artikel 33, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014
  5. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2016-166214.html
  6. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Terschelling/74050/74050_1.html
  7. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Terschelling/CVDR73354.html
  8. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Terschelling/CVDR354136.html
  9. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Terschelling/CVDR73404.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-02-2019nieuwe regeling

27-03-2018

gmb-2019-26056

2018

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Toezichthouder

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling;

Gelet op het bepaalde in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede het bepaalde in de wetten en verordeningen als genoemd in dit besluit;

 

Overwegende dat het belang is een toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht aan te wijzen met het oog op de naleving van de voorschriften als bedoeld in genoemde regelgeving en het bij of krachtens die regelingen bepaalde;

 

BESLUITEN:

 

tot toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht , en als zodanig belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de in het besluit genoemde wetten, aan te wijzen:

de heer S. Visser, geboren op 27 september 1959 te Franekeradeel als toezichthouder, belast met het toezicht van het bepaalde bij of krachtens:

 

Bijzondere wetten

Wet basisregistratie Personen

Leegstandswet

Huisvestingswet

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

 

Lokale Verordeningen

Winkeltijdenverordening

Havenverordening

Algemeen Plaatselijke Verordening

Kampeerverordening

Speelautomatenhalverordening

 

Aldus vastgesteld op 27 maart 2018.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Terschelling

H.M. de Jong J.B. Wassink,

Secretaris/directeur burgemeester.