Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vijfheerenlanden

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, alsmede de invorderingsambtenaar en de heffingsambtenaar van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent mandaat en volmacht Mandaat- en volmachtregeling gemeente Vijfheerenlanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVijfheerenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, alsmede de invorderingsambtenaar en de heffingsambtenaar van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent mandaat en volmacht Mandaat- en volmachtregeling gemeente Vijfheerenlanden
CiteertitelMandaat- en volmachtregeling gemeente Vijfheerenlanden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester, de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar.

Deze regeling vervangt het Mandaat- en Volmachtregeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-201901-01-2019nieuwe regeling

22-01-2019

gmb-2019-23880

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, alsmede de invorderingsambtenaar en de heffingsambtenaar van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent mandaat en volmacht Mandaat- en volmachtregeling gemeente Vijfheerenlanden
 • 1.

  Inhoudsopgave

  • 1.

   Inhoudsopgave

  • 2.

   Mandaat- en volmachtregeling

  • 3.

   Mandaat- en volmachtregister

   • §1 Algemeen

    §2 Juridische zaken en Algemene wet bestuursrecht

    §3 Gerechtelijke procedures, bezwaar, beroep en klachten

    §4 Privaatrechtelijke rechtshandelingen algemeen

    §5 Wob, AVG en andere vormen van gegevensverstrekking

    §6 Burgerzaken e.a.

    §7 Financiën, belastingen en control

    §8 Vergunningen, bijzondere wetten, Bibob e.a.

    §9 Ruimtelijke ordening, projecten en openbare ruimte

    §10 Toezicht en handhaving

    §11 Openbare orde en veiligheid

    §12 Personeel en organisatie/HRM

    §13 Sociaal domein, sport en recreatie

    §14 Facilitair, DIV, informatisering en automatisering

Bijlage 1. Afkortingen

Bijlage 2. Vertegenwoordigers zoals bedoeld in 3.04 van het register

 

 • 2.

  Mandaat- en volmachtregeling

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, alsmede de invorderingsambtenaar en de heffingsambtenaar van de gemeente Vijfheerenlanden, een ieder voor zover bevoegd;

 

Gelet op de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), het Burgerlijk Wetboek (BW) en de overige van toepassing zijnde wettelijke voorschriften;

 

Overwegende dat het wenselijk is om binnen de gemeente Vijfheerenlanden gebruik te maken van mandaat, volmacht en machtiging opdat:

 • -

  bevoegdheden van de gemeentelijke bestuursorganen kunnen worden uitgeoefend op ambtelijk niveau binnen de gemeentelijke organisatie;

 • -

  de gemeentelijke taakuitoefening en uitvoering van wet- en regelgeving op efficiënte, snelle en inwonervriendelijke wijze kan plaatsvinden;

 • -

  de werklast van de betrokken bestuursorganen wordt verlicht en meer tijd beschikbaar blijft voor het sturen op hoofdlijnen en het nemen van complexere beslissingen;

 • -

  de verdeling van verantwoordelijkheden binnen de gemeentelijk organisatie duidelijk tot uitdrukking komt en de deskundigheid in het ambtelijk apparaat effectief wordt benut;

B E S L U I T E N

 

tot het verlenen van bevoegdheden krachtens mandaat, volmacht en/of machtiging aan de directie en aan de ambtelijke organisatie van de gemeente Vijfheerenlanden, overeenkomstig het aan deze regeling gehechte Mandaat-, volmacht- en machtigingsregister, inclusief bijlagen en onder de volgende algemene regels:

Artikel 1  

In deze regeling, het Mandaat-, volmacht- en machtigingsregister en de daarbij behorende bijlagen wordt verstaan onder:

 • a.

  Mandaat: de bevoegdheid als bedoeld in artikel 10:1 Awb om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen, waaronder mede begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan;

 • b.

  Ondermandaat: het doormandateren aan een derde van de bevoegdheid, die door de mandaatgever aan de gemandateerde is verleend;

 • c.

  Volmacht: de bevoegdheid als bedoeld in Boek 3 BW en in artikel 10:12 Awb om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten, waaronder mede begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan;

 • d.

  Machtiging: de bevoegdheid als bedoeld in artikel 10:12 Awb om in naam van een bestuursorgaan feitelijke handelingen te verrichten of om het bestuursorgaan te vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke procedures;

 • e.

  Gemandateerde: de ambtenaar, de ondergeschikte of de niet ondergeschikte die de bevoegdheid namens het bestuursorgaan uitoefent;

 • f.

  Mandaatgever: het bestuursorgaan dat mandaat verleent;

 • g.

  Raad: de gemeenteraad;

 • h.

  College: het college van burgemeester en wethouders;

 • i.

  Heffingsambtenaar: de ambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder b van de Gemeentewet;

 • j.

  Invorderingsambtenaar: de ambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder c van de Gemeentewet;

 • k.

  Algemeen directeur: de algemeen directeur en gemeentesecretaris van de gemeente Vijfheerenlanden;

 • l.

  Directeur: lid van de directie van de gemeente Vijfheerenlanden, niet zijnde de algemeen directeur;

 • m.

  Netwerkmanager: degene die als netwerkmanager is benoemd in de gemeente Vijfheerenlanden.

Artikel 2  

 • 1.

  De op grond van deze regeling verleende mandaten, volmachten en machtigingen zijn opgenomen in een Mandaat-, volmacht- en machtigingsregister (het Register), dat onderdeel uitmaakt van deze regeling.

 • 2.

  De mandaatgevers verlenen respectievelijk mandaat, volmacht en machtiging aan de algemeen directeur om alle bevoegdheden, zoals opgenomen in het Register onder de daarbij weergegeven voorschriften en voorwaarden, uit te oefenen.

 • 3.

  De mandaatgevers verlenen daarnaast respectievelijk mandaat, volmacht en machtiging aan de directeuren afzonderlijk om alle bevoegdheden zoals opgenomen in het Register uit te oefenen onder de daarbij weergegeven voorschriften en voorwaarden, tenzij in het Register is bepaald, dat de desbetreffende bevoegdheid blijft voorbehouden aan de algemeen directeur.

 • 4.

  De mandaatgevers verlenen voorts respectievelijk mandaat, volmacht en machtiging aan de netwerkmanagers en de overige medewerkers van de gemeente Vijfheerenlanden, zoals aangegeven in het Register, om de aldaar genoemde bevoegdheden uit te oefenen onder de daarbij weergegeven voorschriften en voorwaarden.

 • 5.

  Tenzij de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet, zijn de bepalingen in deze regeling en het Register inzake mandaat van overeenkomstige toepassing op het uitoefenen van ondermandaat, volmacht en machtiging.

 • 6.

  Waar mandaat en volmacht is verleend tot het besluiten en verrichten van een privaatrechtelijke wederkerige rechtshandeling wordt daarmee ook mandaat, volmacht en machtiging verleend ten aanzien van de bevoegdheid tot bewaking van uitvoering van die rechtshandeling door de wederpartij, waartoe worden gerekend ingebrekestelling, ontbinding, vernietiging, nietigverklaring, vordering van nakoming, opzegging van een overeenkomst en alle andere besluiten en handelingen, die hiermee verband (kunnen) houden.

 • 7.

  Indien ten aanzien van een bevoegdheid mandaat is verleend houdt dit mede in dat de gemandateerde bevoegd is alle documenten, die verband houden met die bevoegdheid, waaronder opdrachten en overeenkomsten, te ondertekenen, alsmede feitelijke handelingen te verrichten ter uitoefening van de bevoegdheid. Voor zover van toepassing verleent de burgemeester hiertoe de noodzakelijke volmacht.

 • 8.

  Gemandateerde bevoegdheden kunnen worden ondergemandateerd, tenzij in het Register anders is bepaald. Ondermandaat wordt schriftelijk vastgelegd en ter kennis gebracht aan de mandaatgever.

 • 9.

  De mandaatgevers kunnen, ieder voor zover bevoegd en met inachtneming van de bepalingen van deze regeling, het Register aanpassen.

Artikel 3  

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 2, tweede en derde lid, gelden de op grond van deze regeling verleende mandaten slechts ter uitoefening van de taken en werkzaamheden die onder de verantwoordelijkheid van de gemandateerde en zijn team vallen.

 • 2.

  Bij de uitoefening van bevoegdheden in mandaat wordt in acht genomen wat daaromtrent wordt gesteld in wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, beleidsregels, regelingen, aanwijzingen, richtlijnen en dergelijke van wetgevers of bestuursorganen van rijk, provincie, regio en/of de gemeente, alsmede van de Europese Unie, daaronder begrepen alle inkoop- en aanbestedingsregelgeving en -beleid.

 • 3.

  Onverminderd hetgeen in het Register per afzonderlijk mandaat is gesteld omtrent budgettering zijn de geldende regelingen inzake budgethouderschap, budgetbeheer en resultaatverantwoordelijkheid mede van toepassing.

Artikel 4  

Een in het Register weergegeven mandaat geldt niet indien:

 • 1.

  niet wordt voldaan aan bij mandaatverlening gestelde voorwaarden of voorschriften zoals aangegeven in deze regeling en in het Register;

 • 2.

  niet wordt voldaan aan het bepaalde in de geldende regelingen inzake budgethouderschap, budgetbeheer en resultaatverantwoordelijkheid en eventuele aanverwante regels;

 • 3.

  sprake is van afwijking van ter zake geldend beleid, tenzij in het register anders is bepaald;

 • 4.

  omtrent een zaak de standpunten van de gemandateerde en een voorgeschreven adviserende instantie uiteenlopen, tenzij daaromtrent in het Register bijzondere voorschriften zijn opgenomen of;

 • 5.

  de gemandateerde daarbij een persoonlijk belang heeft als bedoeld in artikel 2:4, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 5  

 • 1.

  De gemandateerde stelt de mandaatgever achteraf in kennis van uitoefening van het mandaat, indien dit is voorgeschreven in het Register.

 • 2.

  De gemandateerde stelt mandaatgever voorts achteraf in kennis van uitoefening van het mandaat, indien hij redelijkerwijs moet aannemen dat het voor het bestuursorgaan van belang is om daaromtrent te zijn geïnformeerd.

Artikel 6  

Bij afwezigheid van de gemandateerde kan de bevoegdheid, conform de geldende organisatieregeling en/of teamafspraken, worden uitgeoefend door diens plaatsvervanger.

Artikel 7  

 • 1.

  Deze regeling wordt aangehaald als ‘Mandaat- en volmachtregeling gemeente Vijfheerenlanden’ en treedt met terugwerkend kracht in werking op 1 januari 2019.

 • 2.

  Met ingang van de in het eerste lid genoemde datum wordt de Mandaat- en Volmachtregeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden en het daarbij behorende register ingetrokken.

   

Aldus vastgesteld op 22 januari 2019,

Het college van burgemeester en wethouders van Vijfheerenlanden,

de secretaris,

N. van Ameijde-Poortman

de burgemeester (wnd.),

J.P.J. Lokker

De burgemeester van Vijfheerenlanden (wnd.),

J.P.J. Lokker

De Heffingsambtenaar van Vijfheerenlanden,

De Invorderingsambtenaar van Vijfheerenlanden,

3. Mandaat- en volmachtregister

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag bevoegdheid

Bevoegd

Mandaat/

Volmacht aan

Bijzonderheden

Voorwaarden/

Voorschriften

§ 1

ALGEMEEN

1.01

Het behartigen van de belangen van de gemeente bij andere overheden, instellingen, bedrijven of personen

Art. 170, lid 1 onder a Gemeentewet

Art. 160, lid 1 onder a Gemeentewet

Burgemeester

College

 

Medewerkers gemeente

 

 

1.02

Versturen van uitnodigingen voor bestuurlijk overleg

Gemeentewet

 

Burgemeester

College

 

Collegelid wiens portefeuille het aangaat

 

Indien er raakvlakken zijn met een andere portefeuille wordt de bevoegdheid in overleg met de betreffende portefeuillehouder uitgeoefend

1.03

Vaststellen teksten van openbare publicaties (zoals persberichten en nieuwsbrieven) in media

Gemeentewet

Awb

Diverse wetten

Burgemeester

College

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

 

Collegelid wiens portefeuille het aangaat

 

Indien er raakvlakken zijn met een andere portefeuille wordt de bevoegdheid in overleg met de betreffende portefeuillehouder uitgeoefend

1.04

Versturen van informatiebrieven naar de raad en externen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeentewet

Diverse wetten

Burgemeester

College

 

Collegelid wiens portefeuille het aangaat

 

Indien er raakvlakken zijn met een andere portefeuille wordt de bevoegdheid in overleg met de betreffende portefeuillehouder uitgeoefend

 

 

 

 

 

 

 

§ 2

JURIDISCHE ZAKEN EN ALGEMENE WET BESTUURSRECHT

2.01

Het (beslissen tot het) indienen van een zienswijze, bezwaar of beroep naar aanleiding van:

 

– een tegen de gemeente, het college, de raad of de burgemeester ingestelde (rechts-)vordering, aansprakelijkstelling of ingebrekestelling

 

– een aan de gemeente, het college, de raad of de burgemeester gerichte (concept-)beschikking

Art. 160, lid 1 onder f en g Gemeentewet

 

Art. 170 ev. Gemeentewet

 

Awb

College

Burgemeester

Voorbehouden aan directielid

 

Na overleg met team Juridische Zaken

2.02

Het gebruik maken van inspraakmogelijkheden, zoals het indienen van zienswijzen conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht.

Art. 160, lid 1 onder f en g Gemeentewet

 

Awb

Burgemeester

College

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

 

Verantwoordelijk medewerker desbetreffend team

 

Na overleg met team Juridische Zaken

2.03

Het door- en terugzenden van documenten

Art. 2:3 Awb

Burgemeester

College

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

Verantwoordelijk medewerker desbetreffend team

 

 

2.04

Verzenden van ontvangstbevestigingen

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4:3a Awb

Art. 6:14 Awb

Art. 9:6 Awb

Burgemeester

College

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

 

Verantwoordelijk medewerker team Servicecentrum Burgerzaken

 

Secretaris Commissie voor de bezwaarschriften

 

 

2.05

Vaststellen van formulieren

Art. 4:4 Awb

Burgemeester

College

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

Verantwoordelijk medewerker desbetreffend team

 

 

2.06

Het stellen van een termijn voor de aanvulling van een onvolledige aanvraag en het besluiten om een aanvraag niet in behandeling te nemen wanneer deze onvolledig blijft of deze niet binnen de gestelde termijn is aangevuld, zoals bedoeld in artikel 4:5 van de Awb

Art. 4:5 Awb

Burgemeester

College

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

 

Verantwoordelijk medewerker desbetreffend team

 

 

2.07

Horen van aanvragers resp. (derde-) belanghebbenden

Artt. 4:7 en 4:8 Awb

Burgemeester

College

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

Verantwoordelijk medewerker desbetreffend team

 

 

2.08

Maken van uitzonderingen op de hoorplicht

Artt. 4:11 en 4:12 Awb

Burgemeester

College

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

Verantwoordelijk medewerker desbetreffend team

 

 

2.09

Nemen van besluiten tot verdaging, verlenging, uitstel of opschorting

Artt. 3:18,

4:14 en 4:15 Awb

Bijzondere wetten

Burgemeester

College

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

Verantwoordelijk medewerker desbetreffend team

 

 

2.10

Het vaststellen van de hoogte van de verschuldigde dwangsom na ingebrekestelling ex artikel 4:17 en 4:18 van de Awb

Artt. 4:17 en 4:18 Awb

Burgemeester

College

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

Verantwoordelijk medewerker desbetreffend team

 

Na overleg met team Juridische Zaken

2.11

Het terugvorderen van onverschuldigd betaalde dwangsommen ex artikel 4:20 van de Awb

 

 

Artt. 4:20 Awb

Burgemeester

College

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

Verantwoordelijk medewerker desbetreffend team

 

Na overleg met team Juridische Zaken

2.12

Publiceren en bekendmaken (bijv. van aanvragen en besluiten, alsmede regelgeving, beleid, verordeningen)

Awb

Burgemeester

College

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

Verantwoordelijk medewerker desbetreffend team

 

 

2.13

Het ter inzage leggen van stukken

Awb

Burgemeester

College

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

Verantwoordelijk medewerker desbetreffend team

 

 

2.14

Aanvragen van een vergunning/ontheffing en het doen van meldingen

Diverse regelgeving

College

Verantwoordelijk medewerker desbetreffend team

 

 

2.15

Aanvragen van subsidies

Diverse regelgeving

College

 

Verantwoordelijk medewerker desbetreffend team

 

Na overleg met team Financiën en Belastingen

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

GERECHTELIJKE PROCEDURES, BEZWAAR, BEROEP EN KLACHTEN

3.01

Besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, bezwaar- of (hoger) beroeps- en cassatieprocedures namens de gemeente of de gemeentelijke bestuursorganen en het verrichten van handelingen ter voorbereiding daarop

Art. 160, lid 1 onder f en g Gemeentewet

 

Art. 170 ev. Gemeentewet

 

Awb

College

Burgemeester

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

 

Voorbehouden aan directielid

 

Na overleg met team Juridische Zaken

3.02

(Het besluiten tot) het voeren van verweer in bestuursrechtelijke en civielrechtelijke procedures

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 160, lid 1 onder f en g Gemeentewet

 

Artikel 170 ev. Gemeentewet

 

College

Burgemeester

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

 

Verantwoordelijk medewerker desbetreffend team

 

Na overleg met team Juridische Zaken

3.03

Het machtigen van (ambtelijke) vertegenwoordigers in bezwaarprocedures, alle soorten gerechtelijke procedures en klachtprocedures, waaronder begrepen arbitrage en mediation

Art. 160, lid 1 onder f en g Gemeentewet

 

Artikel 170 ev. Gemeentewet

 

Awb

College

Burgemeester

 

Netwerkmanager

 

 

3.04

Vertegenwoordiging en verweer in bezwaarprocedures en alle soorten gerechtelijke procedures, waaronder begrepen arbitrage en mediation, waaronder opstellen verweerschriften en vertegenwoordiging ter zitting

Art. 160, lid 1 onder f en g Gemeentewet

 

Artikel 170 ev. Gemeentewet

 

Awb

College

Burgemeester

 

Medewerkers genoemd in Bijlage 2

 

Medewerkers gemachtigd ingevolge 3.03

 

Na overleg met team Juridische Zaken

3.05

Te besluiten tot het volgen, uitvoeren en bewaken van arbitrage- en mediationtrajecten

Art. 160, lid 1 onder e Gemeentewet

Artikel 170 ev. Gemeentewet

College

Burgemeester

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

Verantwoordelijk medewerker desbetreffend team

 

Na overleg met team Juridische Zaken

3.06

Voeren van correspondentie m.b.t. de behandeling en afhandeling van bezwaarschriften

 

 

 

 

 

Awb

Burgemeester

College

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

 

Secretaris commissie voor de bezwaarschriften

 

Juridisch medewerker team Juridische zaken

 

Verantwoordelijk medewerker desbetreffend team

 

 

3.07

Beslissen op een bezwaarschrift

 

 

Hoofdstuk 6 en 7 Awb

Burgemeester

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Geldt niet voor besluiten die de algemeen directeur krachtens mandaat heeft genomen (art. 10:3 lid 3 Awb)

Informatieplicht aan bestuursorgaan

3.08

Het stellen van een hersteltermijn voor verzuimen in bezwaarschriftprocedures

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6:6 Awb

Burgemeester

College

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

 

Secretaris commissie voor de bezwaarschriften

 

Juridisch medewerker team Juridische zaken

 

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen/team HRM

 

 

3.09

Het aanhouden van een voortijdig ingediend bezwaarschrift

 

 

 

 

 

 

Art. 6:10 Awb

Burgemeester

College

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

 

Secretaris commissie voor de bezwaarschriften

 

Juridisch medewerker team Juridische zaken

 

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen/team HRM

 

 

3.10

Doorzenden van bezwaarschrift door onbevoegd bestuursorgaan naar bevoegd bestuursorgaan of naar bevoegde administratieve rechter

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6:15 Awb

Burgemeester

College

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

 

Secretaris commissie voor de bezwaarschriften

 

Juridisch medewerker team Juridische zaken

 

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen/team HRM

 

 

3.11

Het toezenden van stukken over de bezwaarschriftenprocedure aan gemachtigde

 

 

 

 

 

Art. 6:17 Awb

Burgemeester

College

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

 

Secretaris commissie voor de bezwaarschriften

 

Juridisch medewerker team Juridische zaken

 

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen/team HRM

 

 

3.12

Het beslissen op een verzoek om rechtstreeks beroep te mogen instellen bij de administratieve rechter, zoals bedoeld in artikel 7:1a van de Awb

Art. 7:1a Awb

Burgemeester

College

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

 

Secretaris commissie voor de bezwaarschriften

 

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen/team HRM

 

 

3.13

Het nemen van beslissingen over het ter inzage leggen van stukken over de bezwaarschriftenprocedure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7:4 Awb

Burgemeester

College

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

 

Secretaris commissie voor de bezwaarschriften

 

Juridisch medewerker team Juridische zaken

 

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen/team HRM

 

 

3.14

Het nemen van beslissingen over afzonderlijk horen over een bezwaarschrift

 

 

 

 

 

Art. 7:6 Awb

Burgemeester

College

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

 

Secretaris commissie voor de bezwaarschriften

 

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen/team HRM

 

 

3.15

Verdagen/opschorten/ uitstellen beslissing op bezwaar

Art. 7:10 Awb

Burgemeester

College

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

 

Secretaris commissie voor de bezwaarschriften

 

Juridisch medewerker team Juridische zaken

 

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen/team HRM

Nadat advies commissie voor de bezwaarschriften is afgegeven is verantwoordelijk medewerker desbetreffend team bevoegd

 

3.16

Het informeren dat een commissie over het bezwaar zal adviseren

Art. 7:13, lid 2 Awb

Burgemeester

College

 

Secretaris commissie voor de bezwaarschriften

 

Juridisch medewerker team Juridische zaken

 

 

3.17

Afhandeling formele klachten

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Awb

Geldende klachtprocedure

Burgemeester

College

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Conform geldende klachtprocedure

 

Informatieplicht aan bestuursorgaan

3.18

Correspondentie voeren inzake klachten en eenvoudige klachtafhandeling op grond van de klachtenregeling

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Awb

Artt. 9:5 en 9:8 Awb

Geldende klachtprocedure

Burgemeester

College

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

 

Verantwoordelijk medewerker team Juridische zaken

 

Conform geldende klachtprocedure

 

Informatieplicht aan bestuursorgaan

3.19

Verdagen/uitstellen afhandeling klachten

Art. 9:11, lid 2 en 3 Awb

Burgemeester

College

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

 

Verantwoordelijk medewerker team Juridische zaken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

PRIVAATRECHTELIJKE RECHTSHANDELINGEN ALGEMEEN

4.01

Handelingen ter uitvoering van een inkoop- of aanbestedingsprocedure

Art. 160, lid 1 onder e Gemeentewet

 

College

 

Verantwoordelijk medewerker desbetreffend team

 

 

4.02

Vaststellen van een inkoopstrategie voor inkoop- en aanbestedingsprocedures voor werken, leveringen en diensten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 160, lid 1 onder e Gemeentewet

 

College

 

Boven Europese aanbestedingsdrempel: voorbehouden aan directielid

Onder Europese aanbestedingsdrempel en boven 50.000 euro (voor werken) of boven 30.000 euro (voor leveringen en diensten): netwerkmanager

Onder 50.000 euro (voor werken) of 30.000 (voor leveringen en diensten) en boven 15.000 euro: verantwoordelijk medewerker desbetreffend team

Genoemde bedragen zijn gerelateerd aan de omvang van de opdracht

 

4.03

Besluiten in het kader van een inkoop- of aanbestedingsprocedure waaronder (voornemen tot) gunnen (incl. afwijzingen), verlengen of beëindigen van opdrachten voor werken, leveringen en diensten

Art. 160, lid 1 onder e Gemeentewet

 

College

 

Boven Europese aanbestedingsdrempel: voorbehouden aan directielid

Onder Europese aanbestedingsdrempel en boven 50.000 euro (voor werken) of boven 30.000 euro (voor leveringen en diensten): netwerkmanager

Onder 50.000 euro (voor werken) of 30.000 euro (voor leveringen en diensten): verantwoordelijk medewerker desbetreffend team

Genoemde bedragen zijn gerelateerd aan de omvang van de opdracht

Verantwoordelijk medewerker stemt besluit af met budgetbeheerder/PAV’er desbetreffend team

4.04

Besluiten tot het aangaan, wijzigen, opzeggen, beëindigen en ontbinden van privaatrechtelijke rechtshandelingen anders dan in het kader van een inkoop- of aanbestedingsprocedure

Art. 160, lid 1 onder e Gemeentewet

 

College

 

Verantwoordelijk medewerker desbetreffend team

Geldt niet voor in dit register genoemde specifieke overeenkomsten

Besluit afstemmen met budgetbeheerder/PAV’er desbetreffend team

4.05

Besluiten tot het aangaan en wijzigen of opzeggen van schenkingsovereenkomsten

 

 

 

Art. 160, lid 1 onder e Gemeentewet

 

College

 

Verantwoordelijk medewerker desbetreffend team

Schenken voorbehouden aan directielid

Schenken: bedragen tot 50.000 euro

4.06

Het verrichten van privaatrechtelijke (vertegenwoordigings-) rechtshandelingen ter uitvoering van in mandaat genomen besluiten tot die rechtshandelingen

Artikel 171 Gemeentewet

Burgemeester

Degene die op grond van de Mandaat- en volmachtregeling (incl. het Register) bevoegd is te besluiten tot de desbetreffende rechtshandeling

 

 

4.07

Vertegenwoordiging van de gemeente bij het passeren van notariële akten

Art. 171 Gemeentewet

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Verantwoordelijk medewerker team Projecten

 

 

4.08

Afwikkelen van niet-verzekerde of binnen eigen risico vallende schadeclaims/ aansprakelijkstellingen (inclusief WA)

Art. 160 Gemeentewet

Burgerlijk Wetboek

College

Verantwoordelijk medewerker team Juridische Zaken

 

Besluit afstemmen met budgetbeheerder/PAV’er desbetreffend team

4.09

Het vaststellen/wijzigen van de procesbeschrijving (inclusief bijlagen) ‘Afhandeling schadegevallen roadblockers’

Art. 160 Gemeentewet

Burgerlijk Wetboek

College

Verantwoordelijk medewerker team Juridische Zaken

 

 

4.10

Het besluiten om een derde of een wederpartij van de gemeente aansprakelijk te stellen, in gebreke te stellen in het kader van een door de gemeente ingestelde (rechts-) vordering, aansprakelijkstelling, ingebrekestelling

 

 

 

Art. 160, lid 1 onder e Gemeentewet

 

College

 

Verantwoordelijk medewerker team Juridische Zaken

 

 

4.11

Doen van aangifte bij het plegen van vermeende strafbare feiten door derden en/of indien aan de eigendommen van een gemeente en/of medewerker(s) schade is toegebracht, het verhalen van die schades op de veroorzaker daarvan, waaronder begrepen het desgewenst voegen in eventuele strafrechtelijke procedures of melden bij verzekeringsmaatschappij(en)

Artt. 160 en 171 Gemeentewet

Wetboek van strafrecht

College

 

Verantwoordelijk medewerker desbetreffend team

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

WOB, AVG en andere vormen van gegevensverstrekking

5.01

Het beslissen op een Wob-verzoek (om verstrekking van informatie)

Artt. 6 en 10 Wet openbaarheid van

Bestuur

Burgemeester

College

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

Verantwoordelijk medewerker desbetreffend team

 

(Gedeeltelijke) weigering in overleg met team Juridische Zaken

Informatieplicht aan bestuursorgaan

5.02

Het besluiten tot het uit eigen beweging verstrekken van informatie op grond van de Wob (actieve informatieplicht)

Artt. 8 en 9 Wet openbaarheid van

Bestuur

Burgemeester

College

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

Verantwoordelijk medewerker desbetreffend team

 

 

5.03

Het beslissen op een verzoek om hergebruik van overheidsinformatie

Art. 3 Wet hergebruik overheidsinformatie

Burgemeester

College

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

Verantwoordelijk medewerker team Communicatie

 

(Gedeeltelijke) weigering in overleg met team Juridische Zaken

 

Bij weigering informatieplicht aan bestuursorgaan

5.04

Gegevens verstrekken aan het Centraal Bureau voor de Statistiek

Art. 160 Gemeentewet

College

 

Verantwoordelijk medewerker desbetreffend team

 

 

5.05

Het verstrekken en inwinnen van feitelijke informatie en statistische opgaven

Art. 160 Gemeentewet

College

 

Verantwoordelijk medewerker desbetreffend team

 

 

5.06

Het doen van een gegevensbeschermings-effectbeoordeling

 

 

 

 

 

Art. 35 AVG

College

Burgemeester

Privacybeheerder team Control

 

Functionaris Gegevensbescherming team Control

 

CISO team Control

 

 

5.07

Het doen van een voorafgaande raadpleging

Art. 36 AVG

College

Burgemeester

Privacybeheerder team Control

 

Functionaris Gegevensbescherming team Control

 

CISO team Control

 

 

5.08

Bijhouden register van de verwerkingsactiviteiten, zoals bedoeld in artikel 30 AVG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 30 AVG

College

Burgemeester

Privacybeheerder team Control

 

Functionaris Gegevensbescherming team Control

 

CISO team Control

 

 

5.09

Verstrekken van informatie wanneer de persoonsgegevens bij de betrokkene worden verzameld

Artikel 13 AVG

College

Burgemeester

Privacybeheerder team Control

 

Functionaris Gegevensbescherming team Control

 

CISO team Control

 

Verantwoordelijk medewerker desbetreffende team

 

 

5.10

Verstrekken van informatie wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen

Art. 14 AVG

College

Burgemeester

Privacybeheerder team Control

 

Functionaris Gegevensbescherming team Control

 

CISO team Control

 

Verantwoordelijk medewerker desbetreffende team

 

 

5.11

Melding van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de toezichthoudende autoriteit

 

 

 

 

 

 

 

Art. 33 AVG

College

Burgemeester

Privacybeheerder team Control

 

Functionaris Gegevensbescherming team Control

 

CISO team Control

 

 

5.12

Mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de betrokkene

Art. 34 AVG

College

Burgemeester

Privacybeheerder team Control

 

Functionaris Gegevensbescherming team Control

 

CISO team Control

 

 

5.13

Bieden van inzage van de betrokkene

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 15 AVG

College

Burgemeester

Privacybeheerder team Control

 

Functionaris Gegevensbescherming team Control

 

CISO team Control

 

 

5.14

Al dan niet tegemoetkomen aan recht op rectificatie

Art. 16 AVG

College

Burgemeester

Privacybeheerder team Control

 

Functionaris Gegevensbescherming team Control

 

CISO team Control

 

 

5.15

Al dan niet tegemoetkomen aan recht op gegevenswissing

Art. 17 AVG

College

Burgemeester

Privacybeheerder team Control

 

Functionaris Gegevensbescherming team Control

 

CISO team Control

 

 

5.16

Al dan niet tegemoetkomen aan recht op beperking van de verwerking

 

 

 

 

 

Art. 18 AVG

College

Burgemeester

Privacybeheerder team Control

 

Functionaris Gegevensbescherming team Control

 

CISO team Control

 

 

5.17

Al dan niet tegemoetkomen aan recht op overdraagbaarheid van gegevens

Art. 20 AVG

College

Burgemeester

Privacybeheerder team Control

 

Functionaris Gegevensbescherming team Control

 

CISO team Control

 

 

5.18

Voldoen aan kennisgevingsplicht inzake rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking

Art. 19 AVG

College

Burgemeester

Privacybeheerder team Control

 

Functionaris Gegevensbescherming team Control

 

CISO team Control

 

 

5.19

Al dan niet tegemoetkomen aan recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming

 

 

 

 

 

 

Art. 21 AVG

College

Burgemeester

Privacybeheerder team Control

 

Functionaris Gegevensbescherming team Control

 

CISO team Control

 

 

5.20

Aangaan van een verwerkersovereenkomst in het kader van de AVG

 

 

 

 

 

Art. 28 AVG

Art. 160 Gemeentewet

 

College

Burgemeester

Privacybeheerder team Control

 

Functionaris Gegevensbescherming team Control

 

CISO team Control

 

 

5.21

Het behandelen van verzoeken om inlichtingen voor specifieke doeleinden, niet zijnde een algemene verklaring omtrent gedrag

Wet Justitiële gegevens

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker desbetreffend team

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

BURGERZAKEN E.A.

6.01

Uitoefenen van de bevoegdheden ex. artikelen 5:5, tweede lid, 5:6 derde lid,

5:8 eerste en tweede lid, 5:9 en 5:11 Burgerlijk Wetboek

Art. 5:5, tweede lid, 5:6 derde lid, 5:8 eerste en tweede lid, 5:9 en 5:11 Burgerlijk Wetboek

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns en Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.02

Tekenen voor ontvangst bij aanbieding van aangetekende stukken, deurwaardersexploiten en gerechtelijke stukken

Art. 171 Gemeentewet

Burgemeester

 

Verantwoordelijk medewerker team Servicecentrum en Eerstelijns Burgerzaken

 

 

6.03

Beslissen omtrent aanwijzing (mobiele) stembureaus

Kieswet

 

College

Verantwoordelijk medewerker team Tweedelijns Burgerzaken

 

Wijziging plaats(en) en aantal stembureaus in overleg met desbetreffende portefeuillehouder

6.04

Instelling hoofd- en centraal stembureau en benoeming leden daarvan

 

 

 

 

Kieswet

 

College

Verantwoordelijk medewerker team Tweedelijns Burgerzaken

 

In overleg met desbetreffende portefeuillehouder.

6.05

In ontvangst nemen van kandidatenlijsten met bijlagen

 

 

Art. H1 Kieswet

 

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.06

In ontvangst nemen van ondersteuningsverklaringen

Art. H4 Kieswet

 

Burgemeester

Alle medewerkers van de teams burgerzaken

 

 

6.07

Verdelen van de gemeente in stemdistricten

Art. E2 Kieswet

 

College

Verantwoordelijk medewerker team Tweedelijns Burgerzaken

 

In overleg met desbetreffende portefeuillehouder

6.08

Benoemen van leden van elk stembureau en een voldoende aantal plaatsvervangende leden

Art. E4 Kieswet

 

College

Verantwoordelijk medewerker team Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.09

Beslissen op aanvragen kiezerspassen en afgifte volmachtbewijzen, alsmede vervangende kiezerspassen

Artt. K6 en L8 Kieswet

 

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns en Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.10

Registratie kiesgerechtigdheid

Kieswet

 

College

Verantwoordelijk medewerker team Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.11

Verstrekken inlichtingen omtrent registratie

 

 

 

Kieswet

 

College

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns en Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.12

Aanwijzing en inrichting Bijzondere stemlokalen

 

 

 

 

Kieswet

 

College

Verantwoordelijk medewerker team Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.13

Verzoek / beslissing om herziening registratie

 

 

Kieswet

 

College

Verantwoordelijk medewerker team Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.14

Verzending stembiljetten, processen-verbaal

Kieswet

 

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.15

Doen openbare kennisgevingen conform de Kieswet

Kieswet

 

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.16

Aantekening houden lijst gemachtigden

Kieswet

 

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.17

Registreren en schrappen kiesgerechtigdheid niet- Nederlanders die onderdaan zijn van andere lidstaten Europese Unie

Kieswet

 

College

Verantwoordelijk medewerker team Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.18

Vaststellen presentiegelden leden en voorzitters stembureaus e.d.

Kieswet

 

College

Voorbehouden aan directielid

 

 

6.19

Bestellen en distribueren stempassen, processen-verbaal en andere formulieren nodig voor verkiezingen

Kieswet

 

College

Verantwoordelijk medewerker team Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.20

Bevoegdheden uitoefenen op grond van het Besluit tot verkrijging en verlies Nederlanderschap

 

 

 

 

 

Besluit tot verkrijging en verlies Nederlanderschap

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.21

Het in behandeling nemen van aan-vragen om en het verstrekken en uitreiken en het intrekken en vervallen verklaren van reisdocumenten

Paspoortwet

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns en Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.22

Het uitreiken van reisdocumenten

Paspoortwet

Burgemeester

Medewerkers servicecentrum burgerzaken

 

 

6.23

De overige taken en bevoegdheden die bij of krachtens de Paspoortwet zijn opgedragen aan de burgemeester

Artt. 18 t/m 24, artikelen 28 t/m 33 Paspoortwet

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns en Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.24

Aanwijzen van personen in de zin van artt. 78, 79, 80b, 81 82, 93 (achtste lid) en 100m van de Paspoortuitvoeringsregeling

Artt. 78, 79, 80b, 81 82, 93 (achtste lid) en 100m Paspoortuitvoerings-regeling

Burgemeester

Beleidsadviseur team Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.25

Het in behandeling nemen van aanvragen om en het verstrekken en uitreiken en het intrekken van rijbewijzen

Reglement rijbewijzen

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns en Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.26

Het uitreiken van rijbewijzen

Reglement rijbewijzen

Burgemeester

Medewerkers servicecentrum burgerzaken

 

 

6.27

De overige taken en bevoegdheden die bij of krachtens de Wegenverkeerswet en het Reglement rijbewijzen zijn opgedragen aan de burgemeester

 

 

 

 

Artt. 117, 119, 120, 120A, 121 WVW

Reglement rijbewijzen

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns en Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.28

Het in ontvangst nemen en verzenden van een aanvraag om een verklaring omtrent het gedrag.

Art. 30 Wet op de justitiële en strafvorderlijke gegevens

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns en Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.29

De overige taken en bevoegdheden die bij of krachtens de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens zijn opgedragen aan de burgemeester

Art. 31 en 39 Wet op de justitiële en strafvorderlijke gegevens

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns en Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.30

Besluiten op verzoeken van binnen- of buiten-gemeentelijke afnemers om verstrekking uit de basisregistratie personen

 

Wet BRP

College

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns en Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.31

Toezenden van persoonslijsten

Wet BRP

College

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns en Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.32

Het verstrekken en weigeren van gegevens en inlichtingen uit de basisregistratie personen

Wet BRP

College

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns en Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.33

Het vragen van inlichtingen en/of geschriften aan burgers en het oproepen van burgers tot het verstrekken van gegevens

 

 

 

 

 

Wet BRP

College

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns en Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.34

Aanvragen van inlichtingen nodig voor bijhouden van basisadministratie persoonsgegevens aan binnen- en buitenlandse instanties

Wet BRP

College

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns en Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.35

Kennisgeving voornemen ambtshalve mutatie/correctie of mutatie/correctie op verzoek in de basisregistratie personen

Wet BRP

College

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns en Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.36

Mutaties aanbrengen in de basisregistratie personen vanuit producten zoals ondergebracht in de (digitale) balie.

Wet BRP

College

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns en Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.37

Correcties en mutaties aanbrengen in de basisregistratie personen

Wet BRP

College

Verantwoordelijk medewerker team Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.38

Het al dan niet inschrijven/opnemen en uitschrijven personen BRP, ook ambtshalve

Wet BRP

College

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns en Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.39

De verwerking van rechtsfeiten omtrent de burgerlijke staat

 

 

Wet BRP

College

Verantwoordelijk medewerker team Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.40

Het registreren van gegevens over het gebruik van de geslachtsnaam

 

 

 

 

Wet BRP

College

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns en Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.41

Het verwijderen van gegevens na adoptie en wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte

Wet BRP

College

Verantwoordelijk medewerker team Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.42

Het desgevraagd informeren of persoonsgegevens in de basisadministratie worden verwerkt.

Wet BRP

College

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns en Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.43

Het doen van aangifte en het verwerken van het vertrek naar het buitenland en van persoonlijk en schriftelijk ontvangen binnen- en intergemeentelijke verhoudingen

Wet BRP

College

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns en Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.44

Het al dan niet gevolg geven aan een aanvraag om geheimhouding van gegevens

Wet BRP

College

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns en Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.45

Correspondentie inzake naleving Wet BRP

 

 

 

Wet BRP

College

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns en Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.46

Ondertekenen gewaarmerkte afschriften en verklaringen op grond van de Wet BRP

Wet BRP

College

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns en Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.47

De uitvoering van de Wet BRP inzake de rechten van de burger

 

 

 

Wet BRP

College

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns en Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.48

Het uitvoeren van adresonderzoeken en onderzoek naar verblijfplaatsen van natuurlijke personen en het vastleggen van informatie uit dit onderzoek en het afnemen van intakegesprekken bij aangifte ‘briefadres’

Wet BRP

College

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns en Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.49

Het beheer van de basisregistratie personen

Wet BRP

College

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns en Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.50

Aanwijzen van ambtenaren als bedoeld in artikel 4.2 Wet BRP

Art. 4.2 Wet BRP

College

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns en Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.51

Toedelen van taken en bevoegdheden aan medewerkers burgerzaken en ambtenaren van de burgerlijke stand i.v.m. werkzaamheden voor de burgerlijke stand

Besluit Burgerlijke Stand

College

Verantwoordelijk medewerker team Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.52

Het uitvoeren van de bijhoudingsprocedures en voorschriften uit het Logisch Ontwerp en de Wet BRP

 

 

Wet BRP

College

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns en Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.53

Vernietigen brondocumenten BRP en tevens opmaken van het proces-verbaal daarvan

 

 

Wet BRP

College

Verantwoordelijk medewerker team Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.54

Aanwijzen van instellingen als bedoeld in artikel 2.40 Wet BRP (instellingen op terrein maatschappelijke opvang)

Art. 2.40 Wet BRP

College

Verantwoordelijk medewerker team Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.55

Afgeven van Attestatie de Vitae

Art. 1:19K Burgerlijk Wetboek

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns en Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.56

Legaliseren van handtekeningen en documenten

Gemeentewet

Diverse wetten

College

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns en Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.57

Het al dan niet verlenen van (uitsluitende) grafrechten

 

 

 

 

 

 

 

Wet op de lijkbezorging

Desbetreffende beheersverordening aangaande begraafplaatsen

Burgemeester

Medewerker begraafplaatsen-administratie team Ondersteuning BOR

 

Verantwoordelijk medewerker team Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.58

Het al dan niet overschrijven van verleende rechten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wet op de lijkbezorging

Burgemeester

Medewerker begraafplaatsen-administratie team Ondersteuning BOR

 

Verantwoordelijk medewerker team Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.59

Het in ontvangst nemen en beslissen over aanvragen om opgraving van een lijk

Wet op de lijkbezorging

 

Burgemeester

Medewerker begraafplaatsen-administratie team Ondersteuning BOR

 

Verantwoordelijk medewerker team Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.60

Verlenen van verlof tot ontleding en begraven of cremeren van een stoffelijk overschot

Wet op de lijkbezorging

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns en Tweedelijns Burgerzaken

 

Bijzondere gevallen in overleg met desbetreffende burgemeester

6.61

De overige taken en bevoegdheden die bij of krachtens de Wet op de Lijkbezorging zijn opgedragen aan de burgemeester

Artt. 12a lid 3, 13 lid 2, 14, 21, 22, 29 lid 1 en 2 Besluit op de Lijkbezorging

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns en Tweedelijns Burgerzaken

 

Bijzondere gevallen in overleg met desbetreffende burgemeester

6.62

Afgeven “Laissez-passer” voor lijken (vervoer naar buitenland)

 

 

 

Besluit op de lijkbezorging & internationale voorschriften en overeenkomsten

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns en Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.63

Het verlenen van uitstel van lijkbezorging

Art. 17 Wet op de lijkbezorging

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns en Tweedelijns Burgerzaken

Weigeringen door burgemeester

 

6.64

Opdracht tot begraven geven aan uitvaartverzorger ingeval dit achterwege blijft

 

 

Wet op de lijkbezorging

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.65

Vervoer tot lijkbezorging

Wet op de lijkbezorging

College

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns en Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.66

Doen van rapportages omtrent aanvragen naamswijziging

Burgerlijk Wetboek & richtlijnen

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.67

Aanvragen van uittreksels uit strafregisters en algemene documentatieregisters, inlichtingen antecedenten-administratie politie en inlichtingen bijzondere rechtspleging i.v.m. aanvragen tot verkrijgen Nederlanderschap, alsmede het aannemen van aanvragen om verklaringen omtrent het gedrag

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Burgemeester

College

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns en Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.68

Doen van aanvragen om inlichtingen t.b.v. naturalisatie en optie

 

 

 

 

Artt. 9 en 13 Wet Justitiële Gegevens

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns en Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.69

Alle verrichtingen die verband houden met het verkrijgen van het Nederlanderschap d.m.v. een optie. Hieronder wordt ook verstaan het afgeven van een optiebeschikking

Hoofdstuk 3 Rijkswet op het Nederlanderschap

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns en Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.70

Adviseren en inlichtingen verstrekken aan Minister van Justitie m.b.t. naturalisatie

Rijkswet op het Nederlanderschap

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.71

Machtiging tot het afnemen verklaring van verbondenheid

Art. 6 Rijkswet op het Nederlanderschap

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Tweedelijns Burgerzaken

 

Tenzij de burgemeester de wenst heeft deze bevoegdheid zelf uit te oefenen

6.72

Het in ontvangst nemen en bevestigen van verklaring van afstand van de Nederlandse nationaliteit en doorzenden naar het nationaliteitenregister

Art.15 Rijkswet op het Nederlanderschap

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.73

Het benoemen, schorsen en ontslaan van ambtenaren van de burgerlijke stand en bijzondere ambtenaren van de burgerlijke stand (ook voor één dag) en het aanwijzen van een éénmalige trouwlocatie

Burgerlijk Wetboek

Wet rechten burgerlijke stand en Gemeentewet

College

Verantwoordelijk medewerker team Tweedelijns Burgerzaken

Afwijzing van een benoeming en/of locatie voorbehouden aan directielid

 

6.74

Organisatie en verdeling van taken op grond van de Distributiewet

 

 

Distributiewet

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.75

Het in ontvangst nemen en beslissen over aanvragen ter voorziening in de behoeften aan inkwartiering, onderhoud, transporten en leveranties

Inkwartieringswet

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.76

De overige taken en bevoegdheden die bij of krachtens de Inkwartieringswet zijn opgedragen aan de burgemeester

Inkwartieringswet

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Tweedelijns Burgerzaken

 

 

6.77

Het uitoefenen van de bevoegdheid tot het aangaan en beëindigen van een huurovereenkomst van een fietskluis

Art. 160, lid 1 onder e Gemeentewet

 

College

Verantwoordelijk medewerker team Eerstelijns Burgerzaken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

Financiën, BELASTINGEN EN control

7.01

Aanwijzen van budgethouders

Gemeentewet

Regeling(en) inzake budgethouders/

-beheerders en evt. aanverwante regels

College

 

Directie

 

Na overleg met Team Financiën en Belastingen

7.02

Aanwijzen van budgetbeheerders/PAV’ers

Gemeentewet

Regeling(en) inzake budgethouders/

-beheerders en evt. aanverwante regels

College

 

Netwerkmanager

 

Na afstemming met verantwoordelijk team

7.03

Doen van uitgaven binnen goedgekeurde kredieten en budgetten

Gemeentewet

 

College

 

Verantwoordelijk medewerker desbetreffend team

 

 

7.04

Het indienen van declaraties, bij bijvoorbeeld de provincie en ministeries

 

Gemeentewet

 

College

 

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

 

7.05

Het uitzetten van gelden en het slui-ten van geldleningen ter voorziening in de behoefte aan kasgeld of vaste financieringsmiddelen ex Wet finan-ciering decentrale overheden conform de financieringsruimte in de (vastgestelde) begroting

Art. 160 Gemeentewet

Wet financiering decentrale overheden

College

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

Conform Treasurystatuut (indien van toepassing)

7.06

Het doen van aangiften voor rijksbelastingen en omzetbelasting

 

 

 

 

 

 

 

Gemeentewet

 

College

 

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

 

7.07

Heffen van leges en het teruggeven van leges op grond van de Legesverordening en de bijbehorende tarieventabel en de beslissing tot teruggave van legeskosten

Art. 231 Gemeentewet

Heffingsambtenaar

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

 

7.08

Heffen van onroerende-zaakbelasting

Art. 220 ev. Gemeentewet

Heffingsambtenaar

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

 

7.09

De verwerking van aangiften en afmelding, alsmede het heffen van hondenbelasting

 

Art. 226 Gemeentewet

Heffingsambtenaar

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

 

7.10

Het verzenden van aangiftebiljetten voor bepalen rioolheffing en het heffen daarvan

 

Art. 228a Gemeentewet

Heffingsambtenaar

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

 

7.11

Het heffen van marktgelden

Verordening aangaande marktgelden

Heffingsambtenaar

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

 

7.12

Heffen van haven- en kadegelden

Verordening aangaande kade- en kraangelden

Heffingsambtenaar

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

 

7.13

Het doen van ambtshalve correcties belastingenaanslagen

 

 

Gemeentewet

Algemene Wet inzake Rijksbelastingen

Heffingsambtenaar

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

 

7.14

Vaststellen, verzenden en uitreiken van overige aanslagen, nota’s, declaraties en kennisgevingen

 

Awb

Gemeentewet

Heffingsambtenaar

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

 

7.15

Invorderen van belastingen

Art. 231 Gemeentewet

Invorderingsambtenaar

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

Markt-/havenmeester team Ondersteuning BOR

 

 

7.16

Het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren belastingvorderingen

Art. 255 lid 5 Gemeentewet

Invorderingswet 1990

College

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

Na afstemming met verantwoordelijk portefeuillehouder

7.17

Vaststellen van belastingkohieren

Gemeentewet

Heffingsambtenaar

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

 

7.18

Het beslissen op ingediende bezwaarschriften tegen gemeentelijke belastingen en heffingen

Awb, Wet WOZ, Gemeentewet

Heffingsambtenaar

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

 

7.19

Het toepassen van artikel 63, 66 Algemene wet inzake Rijksbelastingen en het instellen van cassatie bij de Hoge Raad in belastingprocedures

Artt. 63 en 66 Awr

College

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

 

7.20

Verlenen en afwijzen uitstel van betaling en het treffen van betalingsregelingen en kwijtscheldingen m.b.t. publiekrechtelijke vorderingen

Awb

Invorderingswet 1990

College

Invorderingsambtenaar

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

 

7.21

Beschikkingen tot betaling van geldsom in verband met bestuursrechtelijke geldschulden

Art. 4:86 Awb

College

Invorderingsambtenaar

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

 

7.22

Beschikking tot verrekening van bestuursrechtelijke geldschulden met gemeentelijke vorderingen

Art. 4:93 Awb

College

Invorderingsambtenaar

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

 

7.23

Beschikkingen tot het geven van uitstel tot betaling van bestuursrechtelijke geldvorderingen en intrekking en wijziging daarvan

Art. 4:94 en 4:96 Awb

College

Invorderingsambtenaar

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

 

7.24

Beschikkingen tot het verlenen van een voorschot voorafgaand aan de vaststelling van een bestuursrechtelijke geldschuld en tot wijziging en intrekking van die voorschotten

Art. 4:94 Awb

College

Invorderingsambtenaar

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

 

7.25

Beschikkingen tot vaststelling van de verschuldigde wettelijke rente op bestuurlijke geldschulden en – vorderingen

Art. 4:99 Awb

College

Invorderingsambtenaar

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

 

7.26

Het doen van een aanmaning in het kader van bestuursrechtelijke vorderingen

Art. 4:112, eerste en derde lid, van de Awb

College

Invorderingsambtenaar

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

 

7.27

Beschikking tot het in rekening brengen van aanmaningskosten

Art. 4:113 van de Awb

College

Invorderingsambtenaar

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

 

7.28

Uitvaardigen dwangbevel ivm leges/gemeentelijke heffingen

Art. 4:115 van de Awb jo. desbetreffende grondslag

College

Invorderingsambtenaar

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

 

7.29

Uitvaardigen van een dwangbevel in het kader van invordering andere bestuursrechtelijke geldschulden

Art. 4:115 van de Awb jo. desbetreffende grondslag

College

Invorderingsambtenaar

 

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

 

7.30

Het nemen van overige invorderingsmaatregelen en wettelijke vervolgmaatregelen bij het in gebreke blijven van gemeentelijke debiteuren

Afdeling 4.4.4 Awb

College

Invorderingsambtenaar

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

 

7.31

Het verwerken van betalingsopdrachten en automatische incasso’s, het afschrijven van vorderingen en het verrekenen van gelden met derden

Gemeentewet

 

College

Invorderingsambtenaar

 

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

 

7.32

Het besluiten tot het instellen van verhaals- en incassoprocedures

Art. 160, lid 1 onder f Gemeentewet

 

Burgemeester

College

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

 

7.33

Aankondigen voornemen van het doen van een loonvordering

Art. 19 lid 1 en 2 Invorderingswet

Invorderingsambtenaar

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

 

7.34

Het indienen van schuldvorderingen

Art. 108 en 289 Faillissementswet

Invorderingsambtenaar

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

 

7.35

Invorderen van privaatrechtelijke vorderingen

Burgerlijk Wetboek

College

 

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

Informatieplicht aan

Bestuursorgaan

 

 

7.36

Invorderen van publiekrechtelijke vorderingen

 

 

 

 

 

 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Burgemeester

College

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

 

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

Informatieplicht aan

Bestuursorgaan

7.37

Nemen van besluiten in het kader van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke vorderingen

 

 

Awb

Burgerlijk Wetboek

Wet van Burgerlijke Rechtsvordering

Art. 160 Gemeentewet

Burgemeester

College

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

 

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

Informatieplicht aan

bestuursorgaan

7.38

Besluiten tot stuiting van de verjaring bij invordering dwangsom

Artt. 5:35 lid 1 Awb en 3:319 Burgerlijk Wetboek

Burgemeester

College

Heffingsambtenaar

Invorderingsambtenaar

 

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

Verantwoordelijk medewerker team Juridische Zaken

 

 

7.39

Geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van privaatrechtelijke vorderingen

Burgerlijk Wetboek

Burgerlijke Rechtsvordering

College

 

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

Informatieplicht aan

bestuursorgaan

7.40

Verlenen en afwijzen uitstel van betaling en het treffen van betalingsregelingen en kwijtscheldingen

Awb, Wet WOZ, Gemeentewet

 

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

 

7.41

Het aangaan, wijzigen en opzeggen van verzekeringsovereenkomsten

Art. 160 Gemeentewet

College

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

 

7.42

Het aanmelden en afwikkelen van schadegevallen waarvoor of waartegen de Gemeente mogelijk verzekerd is

Art. 160 Gemeentewet

College

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

 

7.43

Het beheer van de geldmiddelen van de gemeente

 

 

 

Gemeentewet

College

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

Afstemming met team Control

7.44

Nemen van beslissingen en uitvoering van taken op grond van het Treasurystatuut

 

Treasurystatuut

College

 

Verantwoordelijk medewerker team Financiën en Belastingen

 

Indien van toepassing conform de mandaten genoemd in de bijlage bij het Treasurystatuut.

7.45

Bijhouden van het register als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Art. 27 Wgr

College

Verantwoordelijk medewerker team Control

 

 

7.46

Algehele coördinatie in het kader van aanlevering en publicatie toezichtinformatie ten behoeve van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht

Wet Revitalisering Generiek Toezicht

College

 

Verantwoordelijk medewerker team Control

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8

VERGUNNINGEN, bijzondere wetten, Bibob E.A.

8.01

Inwinnen van adviezen van interne en externe adviseurs m.b.t. meldingen en aanvragen om ontheffing en toestemmingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse regelgeving

Burgemeester

College

Verantwoordelijk medewerker team Integrale Veiligheid, APV en bijzondere wetten

 

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

Verantwoordelijk medewerker team Toezicht en Handhaving

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

8.02

Het aanvragen van een advies

Art. 5 lid 3, 5a , en 7 Wet Bibob

Burgemeester

College

 

Verantwoordelijk medewerker desbetreffend team

 

 

8.03

Het informeren van betrokkenen dat een advies is aangevraagd bij het bureau integriteitbevordering openbaar bestuur

Art. 28 Wet Bibob

Burgemeester

College

 

Verantwoordelijk medewerker desbetreffend team

 

 

8.04

Het doorgeven van het advies van het bureau Bibob aan de in artikel 28 van deze wet genoemde personen en instanties

Art. 32 Wet Bibob

Burgemeester

College

 

Verantwoordelijk medewerker desbetreffend team

 

 

8.05

Het opvragen van justitiële documentatie ten behoeve van het nemen van besluiten ten behoeve van het nemen van besluiten op grond van: Wet op de kansspelen, artikelen 30d, 30 e lid 1 en 2, 30 f leden 1, 2, 3 en 4 Drank en Horecawet, artikelen 3 en 35 lid 1, Wet op de dierenbescherming

Wet op de justitiële en strafvorderlijke gegevens, art. 9 t/m 13

Besluit justitiële gegevens art. 13/ Besluit eisen redelijk gedrag

Burgemeester

College

Verantwoordelijk medewerker team Integrale Veiligheid, APV en bijzondere wetten

 

 

8.06

Het al dan niet in behandeling nemen van aanvragen of meldingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awb

APV Vijfheerenlanden

Burgemeester

College

Verantwoordelijk medewerker team Integrale Veiligheid, APV en bijzondere wetten

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke ontwikkeling

 

 

8.07

Voeren van correspondentie over vergunning- en

ontheffingsaanvragen en meldingen

 

 

 

 

 

 

Awb

APV Vijfheerenlanden

Burgemeester

College

Verantwoordelijk medewerker team Integrale Veiligheid, APV en bijzondere wetten

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke ontwikkeling

 

 

8.08

Besluiten op vergunning- en ontheffingsaanvragen en ontvangen meldingen

Awb

APV Vijfheerenlanden

Burgemeester

College

Verantwoordelijk medewerker team Integrale Veiligheid, APV en bijzondere wetten

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke ontwikkeling

 

 

8.09

Kennisgeving van van rechtswege verleende vergunningen/ontheffingen

Awb

Diverse regelgeving

Burgemeester

College

 

Verantwoordelijk medewerker team Integrale Veiligheid, APV en bijzondere wetten

 

 

8.10

Verbieden van een gemeld evenement

 

 

 

 

 

 

 

 

Awb

APV Vijfheerenlanden

Burgemeester

College

Verantwoordelijk medewerker team Integrale Veiligheid, APV en bijzondere wetten

 

Informatieplicht aan bestuursorgaan

8.11

Aanwijzen aanplakborden

APV Vijfheerenlanden

College

Verantwoordelijk medewerker team Integrale Veiligheid, APV en bijzondere wetten

 

 

8.12

Aanwijzen van losloopplaatsen honden

APV Vijfheerenlanden

College

Verantwoordelijk medewerker team Beleid en Beheer Openbare Ruimte

 

 

8.13

Aanwijzen van hondenuitlaatplaats (hondentoilet)

APV Vijfheerenlanden

College

Verantwoordelijk medewerker team Beleid en Beheer Openbare Ruimte

 

 

8.14

Houden van hinderlijke of schadelijke dieren (aanwijzing en ontheffing)

 

 

 

APV Vijfheerenlanden

College

Verantwoordelijk medewerker team Integrale Veiligheid, APV en bijzondere wetten

 

 

8.15

Tijdelijke afwijking sluitingstijden sexinrichting

APV Vijfheerenlanden

Burgemeester

College

Verantwoordelijk medewerker team Integrale Veiligheid, APV en bijzondere wetten

 

Informatieplicht aan bestuursorgaan

8.16

Verbod straatprostitutie

APV Vijfheerenlanden

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Integrale Veiligheid, APV en bijzondere wetten

 

Informatieplicht aan bestuursorgaan

8.17

Bekendmaking strijdigheid erotisch en pornografisch materiaal

 

 

 

APV Vijfheerenlanden

Burgemeester

College

Verantwoordelijk medewerker team Toezicht en Handhaving

 

Informatieplicht aan bestuursorgaan

8.18

Aanwijzing collectieve festiviteiten

APV Vijfheerenlanden

College

Verantwoordelijk medewerker team Integrale Veiligheid, APV en bijzondere wetten

 

Vooraf voorleggen aan burgemeester, die zo nodig college informeert

 

Informatieplicht aan bestuursorgaan

8.19

Kennisgeving incidentele festiviteiten

 

 

 

APV Vijfheerenlanden

College

Verantwoordelijk medewerker team Integrale Veiligheid, APV en bijzondere wetten

 

 

8.20

Ontheffing verbod geluidsapparatuur

APV Vijfheerenlanden

College

Verantwoordelijk medewerker team Integrale Veiligheid, APV en bijzondere wetten

 

 

8.21

Ligplaats woonschepen en andere vaartuigen (vergunning en aanwijzing)

APV Vijfheerenlanden

College

Verantwoordelijk medewerker team Integrale Veiligheid, APV en bijzondere wetten

 

 

8.22

Geven van aanwijzingen ligplaats

APV Vijfheerenlanden

College

Verantwoordelijk medewerker team Integrale Veiligheid, APV en bijzondere wetten

 

 

8.23

Besluiten op aanvragen voor het houden van een loterij

 

 

 

 

 

 

Art. 3 en 5, lid 1 Wet op de kansspelen

College

Verantwoordelijk medewerker team Integrale Veiligheid, APV en bijzondere wetten

 

 

8.24

Het intrekken van een loterijvergunning

Art. 5, lid 3 Wet op de kansspelen

College

Verantwoordelijk medewerker team Integrale Veiligheid, APV en bijzondere wetten

 

 

8.25

Aanwijzen van wijze van melden en beoordelen meldingen klein kansspel

 

Art. 7c, lid 2 sub a Wet op de Kansspelen

 

College

Verantwoordelijk medewerker team Integrale Veiligheid, APV en bijzondere wetten

 

 

8.26

Het beslissen tot het verbieden van een klein kansspel en het intrekken van een kansspelvergunning.

 

Art. 7c, lid 3 sub a Wet op de Kansspelen

 

College

Verantwoordelijk medewerker team Integrale Veiligheid, APV en bijzondere wetten

 

 

8.27

Besluiten op aanvragen voor het aanwezig hebben van speelautomaten

 

 

Art. 30b ev. Wet op de kansspelen

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Integrale Veiligheid, APV en bijzondere wetten

 

 

8.28

Het beslissen op (weigeren, verlenen) aanvragen om vergunningen en/of ontheffingen voor horeca-, slijtersbedrijven en paracommerciële instellingen, en het verbinden van voorschriften aan vergunningen of ontheffingen op basis van de Drank- en Horecawet

Artt. 3, 4 lid 4, 27 en 28 Drank- en Horecawet

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Integrale Veiligheid, APV en bijzondere wetten

 

Informatieplicht aan bestuursorgaan

8.29

Het behandelen van een melding en verstrekken van een gewijzigde aanhangsel vergunning n.a.v. bijschrijven leidinggevende en/of doorhalen aantekening bemoeienis leidinggevend

Art. 30a, lid 1, sub a en b, lid 2 Drank- en Horecawet

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Integrale Veiligheid, APV en bijzondere wetten

 

Informatieplicht aan bestuursorgaan

8.30

Vervallen verklaren van een vergunning voor de uitoefening van het horecabedrijf ex artikel 33 Drank- en Horecawet

Art. 33 Drank- en Horecawet

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Integrale Veiligheid, APV en bijzondere wetten

 

Informatieplicht aan bestuursorgaan

8.31

Het beslissen op een aanvraag voor ontheffing van het verbod voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank bij een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen

Art. 35 Drank- en Horecawet

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Integrale Veiligheid, APV en bijzondere wetten

 

Informatieplicht aan bestuursorgaan

8.32

Het toepassen van bestuursdwang door ontzegging toegang tot een horeca-inrichting

Art. 36 Drank- en Horecawet

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Integrale Veiligheid, APV en bijzondere wetten

 

Verantwoordelijk medewerker team Toezicht en Handhaving

 

Informatieplicht aan bestuursorgaan

8.33

Aanwijzen ambtenaren belast met toezicht op de naleving van de in deze wet gestelde eisen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 41 Drank- en Horecawet

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Integrale Veiligheid, APV en bijzondere wetten

 

Verantwoordelijk medewerker team Toezicht en Handhaving

 

Informatieplicht aan bestuursorgaan

8.34

Het verzenden van brieven naar aanleiding van de leeftijdinspectie in het kader van de Drank- en Horecawet

 

 

 

 

 

Art. 41 Drank- en Horecawet

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Integrale Veiligheid, APV en bijzondere wetten

 

Verantwoordelijk medewerker team Toezicht en Handhaving

 

 

8.35

Toepassen bestuursdwang ter handhaving verplichting tot medewerking obv art. 5:20, lid 1 Awb

 

 

Art. 44 Drank- en Horecawet

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Integrale Veiligheid, APV en bijzondere wetten

 

Verantwoordelijk medewerker team Toezicht en Handhaving

 

Informatieplicht aan

bestuursorgaan

8.36

Besluiten op aanvragen voor het exploiteren van een terras

APV/Verordening betreffende terrassen

Burgemeester

College

Verantwoordelijk medewerker team Integrale Veiligheid, APV en bijzondere wetten

 

Informatieplicht aan bestuursorgaan

8.37

Beslissen op aanvragen m.b.t. Winkeltijdenwet

Winkeltijdenwet Desbetreffende Verordening winkeltijdenwet

Burgemeester

College

Verantwoordelijk medewerker team Integrale Veiligheid, APV en bijzondere wetten

 

 

8.38

Voeren van overleg t.a.v. ontheffing voor het tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van een terrein voor het opstijgen of landen door een luchtvaartuig

 

Wet Luchtvaart

Regeling veilig gebruik luchthavens en andere terreinen

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Integrale Veiligheid, APV en bijzondere wetten

 

 

8.39

Ondertekenen van een bewijs van ontvangst van een:

a. principe-verzoek

b. aanvraag

Informele procedure Art. 3.1 Wabo

Burgemeester

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

 

8.40

Voeren van correspondentie m.b.t. een principe-verzoek

 

 

 

 

 

 

Informele procedure

 

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

8.41

Ondertekenen van een brief informatie voortgang aanvraag

 

Art. 3.1 Wabo

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

8.42

Opvragen van ontbrekende gegevens i.v.m. het in behandeling kunnen nemen van een:

a. principe-verzoek

b. aanvraag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4:5 Awb

 

Informele procedure

Art. 2.8 Wabo

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

8.43

Vaststellen dat een:

a. principe-verzoek

b. aanvraag

(alsnog) in behandeling kan worden genomen

 

 

 

Art.4:5 Awb

 

Informele procedure

Art. 2.8 Wabo

Mor

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

8.44

Besluiten tot het niet in behandeling nemen van een:

a. principe-verzoek

b. aanvraag

 

 

 

 

Art. 4:5 Awb

 

Informele procedure Art. 2.8 Wabo

Mor

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

8.45

Fiattering diverse berekeningen betreffende bouwwerken

Wabo

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

 

8.46

Informeren inzake wettelijke aanhouding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3.3 Wabo

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

8.47

Besluiten tot het aanhouden van een aanvraag

 

 

 

 

 

 

Art. 3.4 Wabo

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

8.48

Besluiten tot het verdagen van de beslissing op een aanvraag

 

 

 

 

 

 

Art. 3.9 Wabo

Art. 3.18 Awb

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

8.49

Voeren van correspondentie m.b.t het verlenen van een omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wabo,

 

Art. 2.1, lid 1 onder a, b, c, d, f, g, h en i

 

Art. 2.2

 

Art. 2.5 (twee fasen)

 

Art. 2.12, lid, sub c (voorbereidingsbesluit)

 

Art. 2.12, lid 1 sub a onder 1 (binnenplanse ontheffing)

 

Art. 2.12, lid 1 sub a onder 2 (buitenplans)

 

Art. 2.12, lid 2 (tijdelijke)

 

Art. 2.12, lid 1, sub a onder 3 (buitenplans)

College

 

 

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

8.50

Het beslissen op aanvragen om een enkelvoudige of meervoudige omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wabo,

 

Art. 2.1, lid 1 onder a, b, c, d, f, g, h en i

 

Art. 2.2

 

Art. 2.5 (twee fasen)

 

Art. 2.12, lid, sub c (voorbereidingsbesluit)

 

Art. 2.12, lid 1 sub a onder 1 (binnenplanse ontheffing)

 

Art. 2.12, lid 1 sub a onder 2 (buitenplans)

 

Art. 2.12, lid 2 (tijdelijke)

 

Art. 2.12, lid 1, sub a onder 3 (buitenplans)

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Bij zienswijze:

Informatieplicht aan bestuursorgaan

8.51

Voeren van correspondentie over en het accepteren van een gebruiksmelding

Paragraaf 1.5 Bouwbesluit 2012

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

 

8.52

Wijzigen en het geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning op verzoek van een bevoegd orgaan

 

 

 

Art. 2.29 t/m 2.33 Wabo

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Bij zienswijze:

Informatieplicht aan bestuursorgaan

8.53

Versturen van berichten inzake:

- procedurevoortgang;

- begeleidingsbrief bij

Vergunningen;

-toezending afschriften aan

inspecteur RO en gedeputeerde Staten

Wabo

Awb

Wro

Woningwet

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

8.54

Intrekken (en voornemen tot intrekking) van verleende vergunningen, anders dan een sanctie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wabo

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

8.55

Wijziging van (de voorschriften van) verleende vergunningen

 

 

 

 

 

 

Wabo

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

8.56

Het opvragen van een welstandsadvies

Art. 2.10, lid 1 Wabo

 

Art. 12, 12a, 12b Woningwet

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

 

8.57

Het in de gelegenheid stellen van het bestuursorgaan dat zorg draagt voor het beheer van het zuiveringstechnisch werk of het oppervlaktewater waarop het afvalwater vanuit die voorziening wordt gebracht, om advies uit te brengen

Art. 2.26 lid 1 Wabo

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

 

8.58

Het in de gelegenheid stellen van de bij algemene maatregel van bestuur en, in gevallen als bedoeld in artikel 2.2, de bij de betrokken verordening aangewezen bestuursorganen of andere instanties in gevallen die behoren tot een bij die maatregel, onderscheidenlijk verordening aangewezen categorie advies uit te brengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning

Art. 2.26 lid 3 Wabo

 

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

 

8.59

Het verzoeken aan een als adviseur aangewezen bestuursorgaan om naar aanleiding van een aanvraag om een omgevingsvergunning advies uit te brengen over:

a. de bij de beslissing op de aanvraag te betrekken gegevens,

 

b. aan de vergunning te verbinden voorschriften,

 

met betrekking tot activiteiten die zullen plaatsvinden binnen het grondgebied van de rechtspersoon waartoe het betrokken bestuursorgaan behoort en ten aanzien waarvan dat orgaan bijzondere deskundigheid bezit

Art. 2.26 lid 4 Wabo

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

 

 

8.60

Het doen van een schriftelijke mededeling aan Onze Minister van de wijze waarop gevolg is gegeven aan een aanwijzing.

Art. 2.34 lid 3 Wabo

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

8.61

Het onverwijld toezenden van een bewijs van ontvangst van de aanvraag aan de aanvrager, waarin de datum staat vermeld, waarop het de aanvraag heeft ontvangen

Art. 3.1 lid 2 Wabo

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

8.62

Het onverwijld toezenden van een bericht aan de aanvrager waarin wordt vermeld dat het college bevoegd is op de aanvraag te beslissen en waarin tevens worden vermeld:

a. de procedure die ter voorbereiding van de beslissing zal worden gevolgd,

b. welke beslistermijn van toepassing is, en

c. de beschikbare rechtsmiddelen om tegen de beschikking op te komen.

Indien op de voorbereiding van de beslissing titel 3.2 van de Awb van toepassing is, vermeldt het bevoegd gezag tevens dat de gevraagde beschikking van rechtswege is gegeven, indien niet tijdig op de aanvraag is beslist

Art. 3.1 lid 3 Wabo

 

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

8.63

Voor zover het belang van de veiligheid van de Staat dat vereist het geheel of gedeeltelijk achterwege laten van de toepassing van afdeling 3.4 en artikel 3:44 van de Algemene wet bestuursrecht en van de artikelen 2.26 en 3.19, daarbij valt te denken aan overstromingen of terrorisme

 

 

 

 

Art. 3.2 Wabo

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

8.64

Het aanhouden van de beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning

Art. 3.3 leden 1 en 4 Wabo

Art. 3.4 Wabo

Art. 3.5 Wabo

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

8.65

Het verlenen van de omgevingsvergunning (doorbreken van de aanhoudingsplicht)

Art. 3.3 lid 3 Wabo

Art. 3.3 lid 6 Wabo

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

8.66

Het doen van mededeling aan de aanvrager over de aanhouding op grond van artikel 3.3 en artikel 3.5 van de Wabo

Art. 3.6 Wabo

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

8.67

Het onverwijld kennis geven van de aanvraag om een omgevingsvergunning in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze

 

 

 

 

Art. 3.8 Wabo

 

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

8.68

Tegelijkertijd met of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van het besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning

a. mededeling doen van die beschikking op de wijze waarop het overeenkomstig artikel 3.8 kennis heeft gegeven van de aanvraag, en

b. zenden van een afschrift van die beschikking in bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën gevallen aan de daarbij aangewezen bestuursorganen

Art. 3.9 lid 1 Wabo

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

8.69

Het zo spoedig mogelijk mededeling doen van de bekendmaking, bedoeld in artikel 4:20c van de Algemene wet bestuursrecht, op de wijze waarop het overeenkomstig artikel 3.8 kennis heeft gegeven van de aanvraag

Art. 3.9 lid 4 Wabo

 

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

8.70

Het bepalen dat de toepassing van artikel 3.1 of afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geheel of gedeeltelijk achterwege blijft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3.10 lid 2 Wabo

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

8.71

Het onverwijld toezenden van een exemplaar van de aanvraag en de daarbij gevoegde stukken aan het bestuursorgaan dat bevoegd is een verklaring te geven als bedoeld in artikel 2.27

 

 

Art. 3.11 lid 1 Wabo

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

8.72

Het onverwijld toezenden van zienswijzen die mede betrekking hebben op het ontwerp van de verklaring aan het bestuursorgaan dat de verklaring geeft

Art. 3.11 lid 3 Wabo

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

8.73

Het, op verzoek van het bestuursorgaan dat bevoegd is de verklaring te geven, verlengen van de termijn waarbinnen de beslissing op de aanvraag moet worden genomen met toepassing van artikel 3:18, lid 2, Awb in samenhang met artikel 3.12, lid 7 en 8, Wabo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3.11 lid 4 Wabo

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

8.74

Het zenden van het ontwerpbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerpbesluit, alsmede een afschrift van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning aan het orgaan dat bevoegd is een verklaring te geven en in bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën gevallen de daarbij aangewezen bestuursorganen

Art. 3.12 lid 4 Wabo

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

8.75

1. Het doen van mededeling van de beschikking tot wijziging van een omgevingsvergunning of voorschriften van een omgevingsvergunning of tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning in dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze;

 

2. Het zenden van een afschrift van die beschikking aan in bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorganen

 

 

 

 

 

 

Art. 3.15 lid 1 Wabo

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

8.76

Het geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning, indien de krachtens artikel 6.2 van de Waterwet verleende vergunning geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken

Art. 3.23 Wabo

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

8.77

In gevallen als bedoeld in het eerste lid, onder a van artikel 4.1: het bepalen tot welk bedrag het verhaal neemt op de zekerheid bij het niet-nakomen van een verplichting

Art. 4.1 lid 3 Wabo

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

8.78

Het toekennen van een naar billijkheid te bepalen vergoeding in de gevallen genoemd in artikel 4.2, lid 1

Art. 4.2 lid 1 Wabo

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

8.79

Het zenden van een exemplaar van het advies aan de belanghebbende

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4.2 lid 3 Wabo

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

8.80

Voeren van correspondentie over en het accepteren van een sloopmelding

Art. 1.26 Bouwbesluit 2012

Asbestverwijderings-besluit

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

 

8.81

Voeren van correspondentie m.b.t. het verlenen van tijdelijke

gebruiksvergunningen

Brandbeveiligings-verordening

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

 

8.82

Besluiten tot het verlenen/afwijzen van tijdelijke gebruiksvergunningen

Brandbeveiligings-verordening

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

 

8.85

Verzenden van een bevestiging en stellen nadere voorwaarden naar aanleiding van een gebruiksmelding

Hoofdstuk 2 Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

 

8.86

Voeren van correspondentie

over en het accepteren van

een gebruiksmelding

Paragraaf 1.5

Bouwbesluit 2012

College

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

 

8.87

Verlenen ontheffing Zondagswet

Artikel 3, lid 3 en artikel 4, lid 3 Zondagswet

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9

RUIMTELIJKE ORDENINg, projecten en openbare ruimte

9.01

Het voeren van correspondentie over principe-verzoeken tot aanpassing van het planologisch regime

Informele procedure

College

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

9.02

Besluiten tot het niet in behandeling nemen van een principe-verzoek tot aanpassing van het planologisch regime

 

 

 

 

Informele procedure

College

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Informatieplicht aan bestuursorgaan

9.03

Besluiten tot het al dan niet meewerken aan principe-verzoeken tot aanpassing van het planologisch regime

Informele procedure

College

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Na afstemming met portefeuillehouder

 

Informatieplicht aan bestuursorgaan

9.04

Voeren van correspondentie m.b.t. het verlenen van ontheffingen zoals opgenomen in:

a. art 3.6 lid 1 sub c / 3.38,lid 4, Wro

b. afd. 3.4 Awb

c. art. 2.12 lid 1 onder a sub 2 Wabo juncto Bijlage 2 artikel 4 Bor

d. art. 2.12, lid 2 juncto art. 5.16 Bor

Wabo

Awb

Wro

Woningwet Bestemmingsplan

College

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

9.05

Besluiten tot het verlenen/afwijzen van ontheffingen zoals opgenomen in:

a. art 3.6 lid 1 sub c / 3.38,lid 4, Wro

b. afd. 3.4 Awb

c. art. 2.12 lid 1 onder a sub 2 Wabo juncto Bijlage 2 artikel 4 Bor

d. art. 2.12, lid 2 juncto art. 5.16 Bor

Wabo

Awb

Wro

Woningwet Bestemmingsplan

College

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Na afstemming met portefeuillehouder

 

Informatieplicht aan bestuursorgaan

9.06

Het vrijgeven en ter inzage leggen van een (voor)ontwerp bestemmingsplan

Art. 3.1 Wro

College

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

9.07

Het voeren van overleg in het kader van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (verder: Bro) en het instemmen met het bijbehorende (voor)ontwerp bestemmingsplan

 

 

 

Art. 3.1.1 Bro

College

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

9.08

Het verzorgen van de kerntaak woonwagens en woonwagen-standplaatsen (beslissen en uitvoering) waaronder het uitvoeren van de publiekrechtelijke taken (volkshuisvesting, openbare orde en welzijn) en de privaatrechtelijke beheertaken

Huisvestings-verordening

Art. 10:4 Awb

Burgerlijk Wetboek

Art. 160 Gemeentewet

College

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

Verantwoordelijk medewerker team Werken Wonen Recreëren

 

Informatieplicht aan bestuursorgaan

9.09

Besluiten op planschadeverzoeken conform het advies van de planschadecommissie

Art. 6.1 Wet ruimtelijke ordening

College

Voorbehouden aan directielid

 

Informatieplicht aan bestuursorgaan

9.10

Aanwijzen van één of meerdere planschade-adviseur(s)

Procedureverordening advisering tegemoetkoming in planschade

College

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

9.11

Besluiten tot het aangaan van planschadeovereenkomsten en het uitvoeren daarvan

Art. 6.4a Wro

College

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Indien de gemeente draagplichtige partij is conform geldende regeling inzake budgethouders/

-beheerders en evt. aanverwante regels

9.12

Uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden op het terrein van projectontwikkeling:

- subsidieaanvragen

- inwinnen van informatie

- informatieve correspondentie voeren

- uitnodigingen versturen voor bijeenkomsten

 

 

 

 

Burgerlijk Wetboek

Art. 160 Gemeentewet

College

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Subsidie-aanvragen in overleg met team Financiën en Belastingen

9.13

Het vertegenwoordigen van de gemeente bij alle buitengerechtelijke rechtshandelingen waarbij krachtens besluit van het bevoegde bestuursorgaan door de gemeente:

goederen in de zin van artikel 1, Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek worden gekocht, verkocht, verkregen, geschonken, geruild of bezwaard en

borg wordt gestaan voor de nakoming van een verbintenis tot betaling van rente en aflossing van leningen, aangegaan ten behoeve van het in eigendom verkrijgen van een woning

Art.171 Gemeentewet

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

 

 

9.14

Besluiten tot het aangaan van 1e en vervolgreserverings-overeenkomst ten behoeve van kavels Gaasperwaard

Art. 160 Gemeentewet

College

Verantwoordelijk medewerker team Werken Wonen Recreëren

 

Het ondertekenen van de

overeenkomst is voorbehouden aan de

wethouder economische

ontwikkeling

9.15

Al dan niet goedkeuren van verzoeken tot vervreemding en splitsing van eigendommen op de bedrijventerreinen

Desbetreffende overeenkomsten

Art. 160 Gemeentewet

College

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Informatieplicht aan bestuursorgaan

9.16

Besluiten tot het aangaan van een beheerovereenkomst

 

 

 

 

Art. 160, lid 1 onder e Gemeentewet

 

College

 

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

9.17

(Ver)huren, (ver)pachten of anderszins in gebruik geven/nemen van onroerende eigendommen

Burgerlijk Wetboek

Art. 160 Gemeentewet

 

College

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Manager accommodaties team Helsdingen

 

Informatieplicht aan bestuursorgaan

9.18

Afwikkelen van onroerend-goedtransacties. Onder transactie wordt verstaan een overeenkomsten aangaande onroerend goed. Betreft niet het sluiten van de transactie.

Burgerlijk Wetboek

Art. 160 Gemeentewet

College

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Verantwoordelijk medewerker team Werken Wonen Recreëren

9.18 geldt niet voor rest-/snippergroen, zoals bedoeld in 9.69

 

9.19

Besluiten tot het aangaan en beëindigen van overeenkomsten betreffende vestiging van recht van erfpacht en/of opstal

Burgerlijk Wetboek

Art. 160 Gemeentewet

College

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Verantwoordelijk medewerker team Projecten

 

Besluit afstemmen met budgetbeheerder/PAV’er desbetreffend team

9.20

Besluiten tot het aangaan van anterieure overeenkomsten

Burgerlijk Wetboek

Art. 160 Gemeentewet

College

 

Voorbehouden aan directielid

Informatieplicht aan het bestuursorgaan

9.21

Authentiek maken van ruimtelijke plannen en besluiten, inclusief het manifest of andere bijbehorende stukken, nadat de besluitvorming over deze producten heeft plaatsgevonden

 

Wet ruimtelijke ordening

Besluit ruimtelijke ordening

College

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Informatieplicht aan het bestuursorgaan

9.22

Nemen van een verkeersbesluit

 

 

 

Art. 18 WVW

College

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

9.23

Besluiten op ontheffingsaanvragen van verkeersmaatregelen

 

 

Art. 149 WVW

College

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

9.24

Treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen

Art. 12 en 34 BABW

College

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

9.25

Verlenen/afwijzen van ontheffingen voor bijzondere transporten en het heffen van leges daarvoor

Art. 149 WVW

Art. 7.1.Voertuigen-reglement

College

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Verantwoordelijk medewerker team Vergunningen

 

 

9.26

Aanwijzen van gehandicapten-

parkeerplaatsen/ Toewijzen c.q. afwijzen van verzoeken om een gehandicaptenparkeerplaats

Art. 18 lid 1 onder d

WVW

College

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

9.27

Verlenen parkeerontheffing aan medewerkers van de gemeente in verband met lichamelijke klachten

RVV

College

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Slechts op advies van de bedrijfsarts

9.28

Al dan niet verlenen verkeersontheffingen

 

 

 

 

Art. 87 RVV

College

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

9.29

Het aanwijzen van verkeersregelaars als bedoeld in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en de Regeling verkeersregelaars 2009. Hieronder wordt mede verstaan de intrekking van het aanwijzingsbesluit

56 en 58 BABW, de Regeling verkeersregelaars 2009

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Voor aanwijzing dienen de verkeersregelaars de verplichte instructie met goed gevolg te hebben doorlopen en zij worden aangesteld voor ten hoogste 1 jaar

9.30

Het besluiten tot het verhalen dan wel het ten laste brengen van kosten, zoals bedoeld in artikel 29 en 33 Babw

Art. 29 en 33 BABW

College

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

9.31

Het tijdelijk plaatsen of toepassen van verkeerstekens en het tijdelijk uitvoeren van maatregelen, zoals bedoeld in artikel 34 en 37 van het Babw

Art. 34 en 37 BABW

College

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

9.32

Afhandeling klachten en verzoeken betreffende inrichting, onderhoud en verkeersveiligheid in de openbare ruimte

Art. 160 Gemeentewet

College

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Verantwoordelijk medewerker Wijkteams uitvoering

 

 

9.33

Het al dan niet inschrijven als woningzoekende

Huisvestings-verordening

College

Verantwoordelijk medewerker team Werken Wonen Recreëren

 

 

9.34

Verlenen van urgentie

 

 

 

 

Huisvestings-verordening

College

Verantwoordelijk medewerker team Werken Wonen Recreëren

 

 

9.35

Afwijzen van urgentie

Huisvestings-verordening

College

Verantwoordelijk medewerker team Werken Wonen Recreëren

 

Informatieplicht aan het bestuursorgaan

9.36

Het al dan niet verlenen van een vergunning tot onttrekking van de woonruimte

 

 

Huisvestings-verordening

College

Verantwoordelijk medewerker team Werken Wonen Recreëren

 

 

9.37

Het al dan niet verlenen van een vergunning tot samenvoeging van de woonruimte

 

Huisvestings-verordening

College

Verantwoordelijk medewerker team Werken Wonen Recreëren

 

 

9.38

Het al dan niet verlenen van een splitsingsvergunning van de woonruimte

Huisvestings-verordening

College

Verantwoordelijk medewerker team Werken Wonen Recreëren

 

 

9.39

Verlenen van een huisvestingsvergunning

 

 

Huisvestings-verordening

College

Verantwoordelijk medewerker team Werken Wonen Recreëren

 

 

9.40

Afwijzen van een huisvestingsvergunning

Huisvestings-verordening

College

Verantwoordelijk medewerker team Werken Wonen Recreëren

 

 

9.41

Het voeren van correspondentie m.b.t. tot de huisvestingsvergunning

Huisvestings-verordening

College

Verantwoordelijk medewerker team Werken Wonen Recreëren

 

 

9.42

Het nemen van een besluit met betrekking tot een aanvraag om: toestemming voor overdracht van woningen ingevolge de Algemene voorwaarden

Huisvestings-verordening

College

Verantwoordelijk medewerker team Werken Wonen Recreëren

 

 

9.43

Het nemen van besluiten over een woonvergunning

Huisvestings-verordening

College

Verantwoordelijk medewerker team Werken Wonen Recreëren

 

 

9.44

Het overschrijven van een woonvergunning

 

 

Huisvestings-verordening

College

Verantwoordelijk medewerker team Werken Wonen Recreëren

 

 

9.45

Het al dan niet verlenen van vergunningen tot het aangaan van overeenkomsten tot tijdelijke verhuur

Art. 15 Leegstandswet

 

Verantwoordelijk medewerker team Werken Wonen Recreëren

 

 

9.46

Het al dan niet toekennen van een starterslening

Verordening inzake startersleningen

 

Verantwoordelijk medewerker team Werken Wonen Recreëren

 

 

9.47

Het al dan niet toekennen van een blijverslening

 

 

Verordening inzake blijversleningen

 

Verantwoordelijk medewerker team Werken Wonen Recreëren

 

 

9.48

Het al dan niet toekennen van een duurzaamheidslening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verordening inzake duurzaamheidsleningen

 

Verantwoordelijk medewerker team Werken Wonen Recreëren

 

 

9.49

Het houden en beheren van:

a. een basisregistratie adressen, bestaande uit een adressenregister en een geautomatiseerde adressenregistratie, en

b. een basisregistratie gebouwen, bestaande uit een gebouwenregister en een geautomatiseerde gebouwenregistratie

 

Hieronder wordt in elk geval begrepen:

a.het opstellen van de ‘ambtelijke verklaringen’ behalve die bedoeld onder D;

b.het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

c.het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers;

d.het, op grond van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, inschrijven van de in of op grond van artikel 10, eerste lid van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister;

e.het ingevolge artikel 9 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is;

f.het, ingevolge artikel 14 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie;

g.het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie overeenkomstig de voorschriften uit de artikelen 14A en 15 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

h.het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

i.het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

j.het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid onder a van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

k.het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders

 

 

Art. 2 Wet BAG

College

Vastgoedgegevens-beheerder

WOZ en BAG G-team

 

 

9.50

De vaststelling van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Art. 8 Wet BAG

College

Vastgoedgegevens-beheerder

WOZ en BAG G-team

 

 

9.51

Het opstellen van de ‘ambtelijke verklaringen’ , uitgezonderd het opmaken van schriftelijke verklaringen, strekkende tot het signaleren van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op een of meer in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens

Art. 10 lid 1 sub a Wet BAG jo. artt. 7 en 8 Besluit BAG

College

Vastgoedgegevens-beheerder

WOZ en BAG G-team

 

 

9.52

Het opmaken van een proces-verbaal van constateringen als bedoeld in artikel 10, lid 1, onder b Wet BAG

Art. 10, lid 1, onder b Wet BAG

College

Vastgoedgegevens-beheerder

WOZ en BAG G-team

 

 

9.53

Het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Art. 11 Wet BAG

College

Vastgoedgegevens-beheerder

WOZ en BAG G-team

 

 

9.54

Het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

 

 

 

 

 

 

 

 

Artt. 19 t/m 25 Wet BAG jo. art. 10 Besluit BAG jo. Archiefwet

College

Vastgoedgegevens-beheerder

WOZ en BAG G-team

 

 

9.55

Het, op grond van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, inschrijven van de in of op grond van artikel 10, eerste lid van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister

Art. 10 lid 2 Wet BAG

College

Vastgoedgegevens-beheerder

WOZ en BAG G-team

 

 

9.56

Het ingevolge artikel 9 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is

Art. 9 Wet BAG

College

Vastgoedgegevens-beheerder

WOZ en BAG G-team

 

 

9.57

Het, ingevolge artikel 14 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie

Art. 14 Wet BAG

College

Vastgoedgegevens-beheerder

WOZ en BAG G-team

 

 

9.58

Het op basis van de brondocumen-ten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebou-wenregistratie overeenkomstig de voorschriften uit de artikelen 14a en 15 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Artt. 14a en 15 Wet BAG

College

Vastgoedgegevens-beheerder

WOZ en BAG G-team

 

 

9.59

Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Artt. 31, 37, 38, 39, 40 en 41 Wet BAG

College

Vastgoedgegevens-beheerder

WOZ en BAG G-team

 

 

9.60

Het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Art. 31 Wet BAG

College

Vastgoedgegevens-beheerder

WOZ en BAG G-team

 

 

9.61

Het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid onder a van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

 

 

Art. 32 lid 1 Wet BAG

College

Vastgoedgegevens-beheerder

WOZ en BAG G-team

 

 

9.62

Het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan het college van burgemeester en wethouders.

Wet BAG

College

Vastgoedgegevens-beheerder

WOZ en BAG G-team

 

 

9.63

Binnen het grondgebied van de gemeente nummers toekennen aan verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen. Ook het wijzigen en intrekken van de nummers wordt hieronder begrepen

Art. 6 Wet BAG jo. art. 3 Verordening inzake naamgeving en nummering adressen

College

Vastgoedgegevens-beheerder

WOZ en BAG G-team

 

 

9.64

Het bepalen van de afbakening van panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen

Art. 6 Wet BAG jo. art. 3 Verordening inzake naamgeving en nummering adressen

College

Vastgoedgegevens-beheerder

WOZ en BAG G-team

 

 

9.65

Voeren van correspondentie m.b.t. het uitzetten van eigendomsgrenzen

Kadasterwet

College

BGT-beheerder team G-team

 

 

9.66

Besluiten tot het uitzetten van eigendomsgrenzen

Kadasterwet

College

BGT-beheerder medewerker team G-team

 

 

9.67

Optreden als vertegenwoordiger van de gemeente bij grensaanwijzin-gen en inmetingen in het kadaster

Kadasterwet

College

BGT-beheerder medewerker team G-team

 

 

9.68

Besluiten tot het aangaan van een gebruiksovereenkomst voor het in gebruik geven van een groenstrook

Burgerlijk Wetboek

Art. 160, lid 1 onder e Gemeentewet

College

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

9.69

Besluiten op aanvragen van burgers tot de aankoop van restgroen/snippergroen en beslissen over verkoop van perceeltjes restgroen/snippergroen en verrichten van rechtshandelingen in dit kader

Burgerlijk Wetboek

Art. 160, lid 1 onder e

College

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

9.70

Het sluiten van zelfbeheerovereenkomsten (Buiten Gewoon)

Burgerlijk Wetboek Art. 160, lid 1 onder e Gemeentewet

College

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

Gebruik maken van vastgestelde standaard-overeenkomst voor zelfbeheer

9.71

Besluiten op een aanvraag aansluitvergunning

 

Aansluitverordening

College

Verantwoordelijk medewerker team Beleid en Beheer Openbare Ruimte

 

 

9.72

Het verlenen, weigeren en opschorten van een akkoordverklaring/

instemming/vergunning

AVOI & HKL/

Uitvoerings-voorwaarden

 

College

Verantwoordelijk medewerker team Ondersteuning Beheer Openbare Ruimte

 

 

9.73

Het toezicht en de handhaving ten aanzien van de AVOI/HKL/ Uitvoeringsvoorwaarden inclusief bevoegdheid tot het opleggen van herstelsancties (waaronder correcties en stilleggen werk)

AVOI & HKL/

Uitvoerings-voorwaarden

Awb

Art. 125 Gemeentewet

College

Verantwoordelijk medewerker team Ondersteuning Beheer Openbare Ruimte

 

 

9.74

Het uitvoeren van opleveringsopnames

AVOI & HKL/

Uitvoerings-voorwaarden

College

Verantwoordelijk medewerker team Ondersteuning Beheer Openbare Ruimte

 

 

9.75

Alle overige gemeentelijke uitvoeringsbevoegdheden voortvloeiend uit de afzonderlijke bepalingen in het HKL/de Uitvoeringsvoorwaarden

AVOI & HKL/

Uitvoerings-voorwaarden

 

College

Verantwoordelijk medewerker team Ondersteuning Beheer Openbare Ruimte

 

 

9.76

Het verlenen, weigeren en opschorten van een akkoordverklaring/

instemming/vergunning

AVOI & HKL/

Uitvoerings-voorwaarden

 

College

Verantwoordelijk medewerker team Ondersteuning Beheer Openbare Ruimte

 

 

9.77

Het verlenen of weigeren van een instemmingsverklaring voor kabels en leidingen

 

 

 

Art. 5.3 Telecommunicatiewet

Telecommunicatie-verordening

APV Leerdam

College

Verantwoordelijk medewerker team Ondersteuning Beheer Openbare Ruimte

 

 

9.78

Het toezicht en de handhaving ten aanzien van de Telecommunicatieverordening inclusief bevoegdheid tot het opleggen van herstelsancties (waaronder correcties en stilleggen werk) ten aanzien van kabels en leidingen

Telecommunicatiever-ordening

Art. 125 Gemeentewet

College

Verantwoordelijk medewerker team Ondersteuning Beheer Openbare Ruimte

 

 

9.79

Het uitvoeren van opleveringsopnames ten aanzien van kabels en leidingen

Telecommunicatiever-ordening

 

College

Verantwoordelijk medewerker team Ondersteuning Beheer Openbare Ruimte

 

 

9.80

Besluiten op een aanvraag om een bijdrage onderhoud monumentale bomen

 

APV Vijheerenlanden

 

Bomenverordening

College

Verantwoordelijk medewerker team Beleid en Beheer Openbare Ruimte

 

 

9.81

Besluiten op een aanvraag om een kapvergunning of een ontheffing van het kapverbod

APV Vijheerenlanden

 

Bomenverordening

College

 

Verantwoordelijk medewerker team Beleid en Beheer

 

 

9.82

Het bijhouden van een register en een registratie van publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken en het waarmerken en verstrekken van afschriften en uittreksels uit het register en registratie, zoals beschreven in de artikelen 5, 7, 8, 9, 10 en 11 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke

beperkingen op onroerende zaken

 

Hieronder valt:

toetsen van brondocumenten aan vereisten voor inschrijving;

uitgeven van inschrijf- en identificatienummers;

inschrijven en doorhalen/

uitschrijven van documenten in het register en opnemen van gegevens daarover in de registratie;

plaatsen van aantekeningen op brondocumenten;

verwerken van kadastrale mutaties in de administratie;

verstrekken van een bewijs van inschrijving;

waarmerken van kopieën van brondocumenten, waarbij publiekrechtelijke beperkingen zijn opgelegd;

op verzoek verstrekken van kopieën of uittreksels uit het register en registratie; verstrekken van verklaringen, dat uit het register blijkt, dat op het betreffende aangevraagde perceel geen publiekrechtelijke beperkingen van toepassing zijn;

herstellen van fouten en doorvoeren van correcties;

(doen) verstrekken van berichten aan de landelijke voorziening

Het afgeven van een verklaring dat de gegevens op het besluitformulier Wkpb overeenkomen met de gegevens in het originele besluit en de aan het gehechte gewaarmerkte kopie

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Uitvoeringsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

College

Verantwoordelijk medewerker G-team

 

 

9.83

De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (WKPB) van toepassing verklaren

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Woningwet

College

Verantwoordelijk medewerker G-team

 

 

9.84

Het nemen van besluiten en verrichten van (privaatrechtelijke) (rechts-)handelingen inzake het toepassen van bestuursdwang in spoedeisende gevallen, zoals bedoeld in artikel 5:31, lid 2 Awb, om terstond de nadelige invloed van de lozing op de doelmatige werking van (zuiverings-)technische werken of de kwaliteit van het oppervlakte water zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken

Gemeentewet

Awb

Waterwet

Besluit lozen buiten inrichtingen en art. 42

Wet milieubeheer

Wabo

 

College

Verantwoordelijk medewerker team Beleid en Beheer Openbare Ruimte

 

 

9.85

Het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Waterwet

Gemeentewet

Awb

Waterwet

Besluit lozen buiten inrichtingen en art. 42

Wet milieubeheer

Wabo

College

Verantwoordelijk medewerker team Beleid en Beheer Openbare Ruimte en Wijkteam Uitvoering

 

 

9.86

Beslissen op vergunningaanvragen voor het hebben van een grafbedekking

Beheersverordening aangaande begraafplaatsen

College

Verantwoordelijk medewerker team Ondersteuning Beheer Openbare Ruimte

 

Informatieplicht aan

bestuursorgaan

9.87

Beslissen over uitvoering Beheersverordening begraafplaats

Beheersverordening aangaande begraafplaatsen

College

Verantwoordelijk medewerker team Beleid en Beheer Openbare Ruimte

 

Informatieplicht aan

bestuursorgaan

9.88

Het al dan niet verlenen van toestemming aan derden om werkzaamheden op de begraafplaats te verrichten

Beheersverordening aangaande begraafplaatsen

College

Verantwoordelijk medewerker team Beleid en Beheer Openbare Ruimte

 

 

9.89

Het op grond van de verordening aanwijzen van een beheerder die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats

Beheersverordening aangaande begraafplaatsen

College

Verantwoordelijk medewerker team Ondersteuning Beheer Openbare Ruimte

 

 

9.90

De indelen van de grafvelden op een begraafplaats, na aanwijzing van de grafvelden door het college

Beheersverordening aangaande begraafplaatsen

College

Verantwoordelijk medewerker team Beleid en Beheer Openbare Ruimte

 

 

9.91

Het maken van een gewaarmerkte plattegrond waarop aangegeven de grafruimten, urnenplaatsen, verstrooiingsplaatsen en gedenktekenplaatsen

Beheersverordening aangaande begraafplaatsen

College

Verantwoordelijk medewerker team Ondersteuning Beheer Openbare Ruimte

 

 

9.92

Het aanwijzen van personen voor het openen, sluiten en ruimen van graven

Beheersverordening aangaande begraafplaatsen

College

Verantwoordelijk medewerker team Ondersteuning Beheer Openbare Ruimte

 

 

9.93

Het verlenen van toestemming om de overblijfselen te doen begraven in een ander graf

 

 

Beheersverordening aangaande begraafplaatsen

College

Verantwoordelijk medewerker team Ondersteuning Beheer Openbare Ruimte

 

 

9.94

Het afgeven van een positieve beschikking tot het beschikbaar houden van de overblijfselen of de asbus ter beschikking te stellen voor herbegraving

Beheersverordening aangaande begraafplaatsen

College

Verantwoordelijk medewerker team Ondersteuning Beheer Openbare Ruimte

 

 

9.95

Het treffen van directe maatregelen in het kader van onderhoud

Beheersverordening aangaande begraafplaatsen

College

Verantwoordelijk medewerker Wijkteams Uitvoering

 

 

9.96

Beslissen af te wijken van de in de desbetreffende beheersverordening aangaande begraafplaatsen genoemde openingstijden

Beheersverordening aangaande begraafplaatsen

College

Verantwoordelijk medewerker team Beleid en Beheer Openbare Ruimte

 

 

9.97

Ontheffing van het verbod om op de begraafplaats met rij- of voertuigen te rijden

Beheersverordening aangaande begraafplaatsen

College

Verantwoordelijk medewerker team Beleid en Beheer Openbare Ruimte

 

 

9.98

Verlenen van vergunning voor het plaatsen of verwijderen van grafbedekking of andere voorwerpen

Beheersverordening aangaande begraafplaatsen

College

Verantwoordelijk medewerker team Ondersteuning Beheer Openbare Ruimte

 

 

9.99

Maken graf akte bij algemene graven en uitsluitend grafrecht

 

 

Beheersverordening aangaande begraafplaatsen

College

Verantwoordelijk medewerker team Ondersteuning Beheer Openbare Ruimte

 

 

9.100

Verlenen ontheffing van kennisgeving en verlof tot begraving/crematie

Beheersverordening aangaande begraafplaatsen

College

Verantwoordelijk medewerker team Ondersteuning Beheer Openbare Ruimte

 

 

9.101

Vervallen verklaren recht op eigen graf

 

 

 

 

Beheersverordening aangaande begraafplaatsen

College

Verantwoordelijk medewerker team Ondersteuning Beheer Openbare Ruimte

 

 

9.102

Grafrecht op naam stellen van een nieuwe rechthebbende

Beheersverordening aangaande begraafplaatsen

College

Verantwoordelijk medewerker team Ondersteuning Beheer Openbare Ruimte

 

 

9.103

Afwijken bij uitzonderingsgevallen bij vervallen grafrechten

 

 

Beheersverordening aangaande begraafplaatsen

College

Verantwoordelijk medewerker team Ondersteuning Beheer Openbare Ruimte

 

 

9.104

Het toewijzen van een particulier graf

Beheersverordening aangaande begraafplaatsen

College

Verantwoordelijk medewerker team Ondersteuning Beheer Openbare Ruimte

 

 

9.105

Beslissen op aanvragen voor verlening en overschrijving van vergunningen voor een standplaats op de (week)markt

Beheersverordening aangaande begraafplaatsen

College

Verantwoordelijk medewerker team Ondersteuning Beheer Openbare Ruimte

 

 

9.106

Intrekken van vergunningen voor een vaste standplaats

Marktverordening

College

Verantwoordelijk medewerker team Ondersteuning Beheer Openbare Ruimte

 

 

9.107

Toewijzen dagplaatsen en stadwerkersplaatsen en uitsluiten van dagplaatshouders of standwerkers

Marktverordening

College

Verantwoordelijk medewerker team Ondersteuning Beheer Openbare Ruimte

 

 

9.108

Het onmiddellijk verwijderen van een vergunninghouder van het marktterrein

Marktverordening

Art. 125 Gemeentewet

College

Verantwoordelijk medewerker team Ondersteuning Beheer Openbare Ruimte

 

 

9.109

Het te naam stellen van de kentekenbewijzen van gemeentelijke voertuigen

 

 

 

Art. 160 en 171 Gemeentewet

Burgemeester

College

Verantwoordelijk medewerker team Beleid en Beheer Openbare Ruimte

 

 

9.110

Uitvoering van de papiersubsidieregeling

 

Artt. 147, lid 2

160 Gemeentewet

College

Verantwoordelijk medewerker team Ondersteuning Beheer Openbare Ruimte

 

 

9.111

Beslissen op aanvragen vergunning/ontheffing voor inzamelen aangewezen afvalstoffen

Afvalstoffenwet

Afvalstoffenverordening

College

Verantwoordelijk medewerker team Beleid en Beheer Openbare Ruimte

 

 

9.112

Behoud en beheer archeologisch bodemarchief

Wet op de Archeologische Monumentenzorg

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

9.113

Nemen selectiebesluit op grond van archeologische rapportages

Wet op de Archeologische Monumentenzorg

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

9.114

Vaststellen rapportages, PvE en PvA t.b.v. archeologie

Wet op de Archeologische Monumentenzorg

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

9.115

De bevoegdheid tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting

Art. 110a Wet geluidhinder

College

Verantwoordelijk medewerker team Ruimtelijke Ontwikkeling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 10

Toezicht en handhaving

10.01

Houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift, daaronder begrepen het doen van constateringen en alle daarbij behorende correspondentie

Hoofdstuk 5 Awb

Art. 125 Gemeentewet

Diverse regelgeving: o.m. Wabo, milieu, ruimtelijke ordening, verkeer, openbare ruimte, APV, bijzondere wetten

College

Burgemeester

Aangewezen toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Awb

 

 

10.02

Ambtshalve of op verzoek opleggen (spoedeisende) last onder bestuursdwang/last onder dwangsom

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Awb

Art. 125 Gemeentewet

Diverse regelgeving:

o.m. Wabo, milieu, ruimtelijke ordening, verkeer, openbare ruimte, APV, bijzondere wetten

College

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Toezicht en Handhaving

 

Informatieplicht aan

bestuursorgaan

10.03

Afwijzen verzoek opleggen last onder bestuursdwang/last onder dwangsom

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Awb

Art. 125 Gemeentewet

Diverse regelgeving:

o.m. Wabo, milieu, ruimtelijke ordening, verkeer, openbare ruimte, APV, bijzondere wetten

College

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Toezicht en Handhaving

 

Informatieplicht aan

bestuursorgaan

10.04

Het doen van een vooraankondiging van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang

Hoofdstuk 5 Awb

Art. 125 Gemeentewet

Diverse regelgeving:

o.m. Wabo, milieu, ruimtelijke ordening, verkeer, openbare ruimte, APV, bijzondere wetten

College

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Toezicht en Handhaving

 

 

10.05

Het op verzoek opschorten, opheffen of verminderen van de last onder dwangsom en het verlengen van de begunstigingstermijn in een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang

 

 

 

 

 

Art. 125 Gemeentewet, Art. 5:34 Awb

College

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Toezicht en Handhaving

 

 

10.06

Het opleggen van bestuursdwang zonder voorafgaande last, de uitvoering hiervan en in verband daarmee het sluiten van overeen-komsten met derden om die handelingen te verrichten die nodig zijn ter uitvoering van de bestuurs-dwang in spoedeisende gevallen.

Art. 125 Gemeentewet, Art. 5:31 Awb

College

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Toezicht en Handhaving

 

Informatieplicht aan

bestuursorgaan

10.07

Inwinnen van adviezen van interne en externe adviseurs t.b.v. toezicht en handhaving

Diverse regelgeving

 

College

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Toezicht en Handhaving

 

 

10.08

Het nemen van invorderingsbeschikkingen zoals bedoeld in artikel 5:37 Awb

Art. 5:37Awb

College

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Toezicht en Handhaving

 

 

10.09

Het bij dwangbevel invorderen van een geldsom zoals bedoeld in artikel 5:10 Awb

Art. 5:10Awb

College

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Toezicht en Handhaving

 

 

10.10

De uitoefening van het recht van parate executie

 

 

Art. 5:30 Awb

College

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Toezicht en Handhaving

 

Informatieplicht aan

bestuursorgaan

10.11

Besluiten tot het stilleggen van illegale sloop- en bouwwerkzaamheden en het besluiten tot het intrekken van de stilleggingsbesluiten

Wet ruimtelijke ordening

Woningwet,

Bouwbesluit

Awb

Gemeentewet

College

Verantwoordelijk medewerker team Toezicht en Handhaving

 

Informatieplicht aan

bestuursorgaan

10.12

Besluiten tot en het toepassen van bestuursdwang t.a.v. het wegslepen van voertuigen

Art. 170 WVW

Art. 125 Gemeentewet

Art. 5:24 Awb

Wegsleepverordening

College

Verantwoordelijk medewerker team Toezicht en Handhaving

 

Marktmeester team Ondersteuning Beheer Openbare Ruimte

 

Informatieplicht aan

bestuursorgaan

10.13

Besluiten tot het overbrengen en in bewaring stellen van een weggesleept voertuig

WVW

Art. 125 Gemeentewet

Art. 5:24 Awb

Wegsleepverordening

College

Verantwoordelijk medewerker team Toezicht en Handhaving

 

Marktmeester team Ondersteuning Beheer Openbare Ruimte

 

 

10.14

Besluiten tot het verkopen, weggeven of vernietigen van een in bewaring gesteld voertuig

Art. 172 Wvw

College

Verantwoordelijk medewerker team Toezicht en Handhaving

 

 

10.15

Het laten afvoeren en/of demonteren van (sloop)voertuigen/ autowrakken

 

 

APV Vijfheerenlanden

Awb

College

Verantwoordelijk medewerker team Toezicht en Handhaving

 

 

10.16

Toepassing van bestuursdwang inzake de verwijdering van inboedel aan de weg bij ontruimingen van panden (woningen en niet-woningen) en percelen

 

 

APV Vijfheerenlanden

Awb

College

Verantwoordelijk medewerker team Toezicht en Handhaving

 

Verantwoordelijk medewerker team Ondersteuning Beheer Openbare Ruimte

 

 

10.17

Het doen van een kennisgeving van het voornemen tot het opleggen van een bestuurlijke boete op grond van de Drank- en horecawet

Artt. 44a, 44aa en 44b

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Toezicht en Handhaving

 

 

10.18

Het opleggen van een bestuurlijke boete op grond van de Drank- en horecawet

Artt. 44a, 44aa en 44b

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Toezicht en Handhaving

 

 

10.19

Het aanwijzen van toezichthouders

Artikel 5:11 Awb

College

Burgemeester

 

Verantwoordelijk medewerker team Toezicht en Handhaving

 

 

10.20

Aanvragen van de BOA-opsporingsbevoegdheid bij dienst Justis

Wetboek van strafvordering en Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar

College

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker team Toezicht en Handhaving

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

11.01

Voorbereiding/organisatie

inzake de uitvoering van de Wet Veiligheidsregio’s

Wet Veiligheidsregio’s

College

 

Beleidsadviseur OOV team Integrale Veiligheid, APV en bijzondere wetten

 

 

11.02

Het nemen van een besluit om de regionale omroep te laten fungeren als calamiteitenzender in een crisissituatie, conform het Convenant Calamiteitenzender RTV Utrecht

 

 

Art. 6.26 van de Mediawet en het Koninklijk Besluit van 23 juni 1988, waarin regels worden gegeven ter uitvoering van artikel 173 (nu: 6.26) van de Mediawet

Burgemeester

Beleidsadviseur OOV team Integrale Veiligheid, APV en bijzondere wetten

 

Hoofd Actiecentrum Communicatie

 

Na uitdrukkelijke afstemming met burgemeester

11.03

Aanwijzingen geven aan de Regionale Ambulance-voorziening

 

Art. 6 van de Wet Veiligheidsregio’s

Burgemeester

Beleidsadviseur OOV team Integrale Veiligheid, APV en bijzondere wetten

 

 

11.04

Het, zonder vooraf ruggespraak te houden met het beleidsteam, gedurende een crisissituatie (via de hem beschikbaar staande middelen/kanalen), verspreiden van informatie onder 'publiek' en 'pers', voor zover die informatie betrekking heeft op:

- de inhoud: feiten en omstandigheden die hetzij door het operationele team, hetzij door eigen waarneming/registratie zonder gerede twijfel als juist zijn te kwalificeren

- de procedure: de verantwoordelijkheden, taken en werkzaamheden van de diverse actoren binnen de crisisorganisatie

- het proces: de momenten waarop en middelen waarmee vanuit de crisisorganisatie aan het publiek en de pers, relevante en actuele informatie beschikbaar wordt gesteld

Art. 7 van de Wet Veiligheidsregio’s

Burgemeester

Beleidsadviseur OOV team Integrale Veiligheid, APV en bijzondere wetten

 

Hoofd Actiecentrum Communicatie

 

Na uitdrukkelijke afstemming met burgemeester

 

 

 

 

 

 

 

§ 12

Personeel en organisatie/HRM

12.01

Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het inhuren van derden

Art. 160, lid 1 onder e Gemeentewet

 

College

 

Verantwoordelijk medewerker desbetreffend team

 

Netwerkmanager

 

Besluit afstemmen met budgetbeheerder/PAV’er desbetreffend team

 

Informatieplicht aan directie

12.02

Aanbieden stageplaats en aangaan stage-overeenkomst

Art. 1:2a CAR-UWO

College

 

Verantwoordelijk medewerker desbetreffend team

 

Netwerkmanager

 

 

12.03

Aanbieden werkervaringsplaats en aangaan werkervaringsovereenkomst

Art. 1:2b CAR-UWO

College

 

Verantwoordelijk medewerker team HRM

 

Netwerkmanager

 

 

12.04

Vaststellen samenstel van taken en salaris op grond van banenafspraak

Art. 1:2c, lid 1 t/m 4 CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan directielid

 

 

12.05

Vaststellen instructies

 

 

 

Art. 1:4:1, onder b, CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan directielid

 

 

12.06

Besluiten tot aanstelling in tijdelijke of in vaste dienst en aanverwante bevoegdheden, zoals weergegeven in hoofdstuk 2:1-2:4 CAR-UWO

Hoofdstuk 2:1-2:5 CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan directielid

 

Uitgezonderd griffier en secretaris en algemeen directeur

12.07

Verruimen formele arbeidsduur van 36 naar 40 uur

Art. 2:7a CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan directielid

 

Met inachtneming van voorwaarden in art. 2:7a, lid 2

12.08

Vaststellen functies

Art. 3:1, eerste lid CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.09

Vaststellen functieschaal

 

Art. 3:1, derde lid CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.10

Vaststellen salaris

Art. 3:3, eerste lid CAR-UWO

 

Regeling Uitvoeringsbepalingen hoofdstuk 3 CAR Gemeente Vijfheerenlanden

College

 

Netwerkmanager

 

Na advisering door team HRM

 

12.11

Aanstellen in aanloopschaal

Art. 3:3, tweede lid CAR-UWO

 

Regeling Uitvoeringsbepalingen hoofdstuk 3 CAR Gemeente Vijfheerenlanden

College

 

Netwerkmanager

 

Na advisering door team HRM

 

12.12

Toekennen salarisverhoging

Art. 3:4, eerste lid CAR-UWO

 

Regeling Uitvoeringsbepalingen hoofdstuk 3 CAR Gemeente Vijfheerenlanden

College

 

Netwerkmanager

 

Na advisering door team HRM

12.13

Stellen aanvullende voorwaarden aan toekenning periodieke salarisverhoging

 

 

 

 

 

Art. 3:4, tweede lid CAR-UWO

 

Regeling Uitvoeringsbepalingen hoofdstuk 3 CAR Gemeente Vijfheerenlanden

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Na afstemming met portefeuillehouder

12.14

Toekennen extra periodieke salarisverhoging

Art. 3:4, derde lid CAR-UWO

 

Regeling Uitvoeringsbepalingen hoofdstuk 3 CAR Gemeente Vijfheerenlanden

College

 

Netwerkmanager

 

Na afstemming met portefeuillehouder

12.15

Vaststellen van vaste verhogingsdatum

Art. 3:4, vierde lid CAR-UWO

 

Regeling Uitvoeringsbepalingen hoofdstuk 3 CAR Gemeente Vijfheerenlanden

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Na advisering door team HRM

 

12.16

Herplaatsen ambtenaar in functie met lagere schaal

Art. 3:5, tweede lid CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Na advisering door team HRM

 

12.17

Door toepassing van artikel 7:16, tweede lid CAR-UWO herplaatsen ambtenaar in functie met lager maximumsalaris

Art. 3:5, derde lid CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Na advisering door team HRM

 

12.18

Door toepassing van hoofdstuk 10d tweede lid CAR-UWO herplaatsen ambtenaar in functie met lager maximumsalaris

Art. 3:5, vierde lid CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Na advisering door team HRM

 

12.19

Toekennen functioneringstoelage

Art. 3:8, eerste lid CAR-UWO

 

Regeling Uitvoeringsbepalingen hoofdstuk 3 CAR Gemeente Vijfheerenlanden

College

 

Verantwoordelijk medewerker team HRM

 

 

12.20

Toekennen arbeidsmarktoelage

Art. 3:9, eerste lid CAR-UWO

 

Regeling Uitvoeringsbepalingen hoofdstuk 3 CAR Gemeente Vijfheerenlanden

College

 

Verantwoordelijk

medewerker team HRM

 

 

12.21

Toekennen waarnemingstoelage

Art. 3:10, eerste lid CAR-UWO

College

 

Verantwoordelijk medewerker team HRM

 

 

12.22

Toekennen inconveniëntentoelage

Art. 3:14 CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.23

Toekennen garantietoelage

Art. 3:15 CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.24

Toekennen ambtsjubileumgratificatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3:19, eerste lid CAR-UWO

 

Regeling Uitvoeringsbepalingen hoofdstuk 3 CAR Gemeente Vijfheerenlanden

College

 

Verantwoordelijk medewerker team HRM

 

 

12.25

Toekennen proportionele ambtsjubileumgratificatie

 

 

 

 

 

 

Art. 3:19, derde lid CAR-UWO

 

Regeling Uitvoeringsbepalingen hoofdstuk 3 CAR Gemeente Vijfheerenlanden

College

 

Verantwoordelijk medewerker team HRM

 

 

12.26

Toekennen eenmalig geldbedrag

Art. 3:20 CAR-UWO

 

Regeling Uitvoeringsbepalingen hoofdstuk 3 CAR Gemeente Vijfheerenlanden

College

 

Netwerkmanager

 

Na advisering door team HRM

12.27

Vergoeding reis- en verblijfkosten

Art. 3:21 CAR-UWO

College

 

Verantwoordelijk medewerker team HRM

 

 

12.28

Toekennen reiskostenvergoeding woon- werkverkeer

Art. 3:22 CAR-UWO

College

 

Verantwoordelijk medewerker team HRM

 

 

12.29

Uitvoering en besluitvorming Regeling reiskostenvergoeding Gemeente Vijfheerenlanden

Regeling reiskostenvergoeding Gemeente Vijfheerenlanden

College

Verantwoordelijk medewerker team HRM

 

 

12.30

Al dan niet toewijzen verzoek om verkopen vakantieverlof

Art. 3.36, eerste lid CAR-UWO

College

 

Verantwoordelijk medewerker team HRM

 

Afwijzing voorbehouden aan directielid

12.31

Maken van aanvullende afspraken over afkoop, uitruil of betaling in termijnen (overgangsrecht)

Art. 3:37, elfde lid CAR-UWO

College

 

Netwerkmanager

 

 

12.32

Eenzijdig vaststellen werktijden

Art. 4:2, tiende lid CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.33

Incidenteel verzoeken ambtenaar verrichten werkzaamheden buiten afgesproken werktijden

 

Art. 4:2, elfde lid CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12:34

Jaarlijks evalueren regels en afspraken over de werktijden in de organisatie

Art. 4:2, twaalfde lid CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.35

Vaststellen feitelijke arbeidsduur

Art. 4:4 CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.36

Verlenen opgebouwd verloftegoed

 

Art. 4:9, tweede lid, CAR-UWO

College

 

Netwerkmanager

 

 

12.37

Beslissen op verzoeken om kapitalisatie van opgebouwd verloftegoed

Art. 4:9, derde lid, CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.38

Maken van afspraken over opname van resterend opgebouwd verloftegoed bij gedeeltelijk ontslag

Art. 4:9, negende lid, CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan directielid

 

 

12.39

Verlenen vakantie

Hoofdstuk 6 CAR-UWO

College

 

Verantwoordelijk medewerker desbetreffend team

 

 

12.40

Beslissen op een verzoek als bedoeld in artikel 6:2, tweede lid CAR-UWO

Artikel 6:3, derde lid CAR-UWO

College

 

Netwerkmanager

 

 

12.41

Intrekken vakantie

Art. 6:2:5 CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan directielid

 

 

12.42

Verlenen buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging op dag van voltrekking huwelijk of geregistreerd partnerschap

Art. 6:4:1 CAR-UWO

College

 

Verantwoordelijk medewerker team HRM

 

 

12.43

Verlenen buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging voor deelname aan activiteiten Centrales voor overheidspersoneel

Art. 6:4:2, tweede, derde, zevende en achtste lid, CAR-UWO

College

 

Verantwoordelijk medewerker team HRM

 

 

12.44

Verlenen kortdurend zorgverlof

Art. 6:4:3 CAR-UWO

College

 

Verantwoordelijk medewerker team HRM

 

 

12.45

Verlenen buitengewoon verlof “om andere redenen”

 

Art. 6:4:5 CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan directielid

 

 

12.46

Verlenen onbetaald verlof ten behoeve van vervulling van de functie van bezoldigd bestuurder van een vereniging van ambtenaren

Art. 6:4:5a CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.47

Verlenen betaald ouderschapsverlof

 

Art. 6:5 CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan directielid

 

 

12.48

Treffen bijzondere regeling voor gevallen waarin regeling betaald ouderschapsverlof niet of niet naar billijkheid voorziet

Art. 6:5:7 CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan directielid

 

Na advisering door team HRM

 

12.49

Beslissen op verzoeken om onbetaald verlof

Art. 6:9 CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan directielid

 

Na advisering door team HRM

 

12.50

Onder omstandigheden opdracht geven aan Arbo-dienst om ambtenaar aan geneeskundig onderzoek te onderwerpen

Art. 7:2:5 UWO

College

 

Verantwoordelijk medewerker team HRM

 

 

12.51

Op aangave Arbo-dienst buiten dienst stellen ambtenaar

Art. 7:2:6 CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Na advisering door team HRM

 

12.52

Op aangave Arbo-dienst bij UWV verzoeken ambtenaar in aanmerking te laten komen voor maatregelen of voorzieningen in belang van herstel

Art. 7:2:7 CAR-UWO

College

 

Verantwoordelijk medewerker team HRM

 

 

12.53

Verlenen aanvullende uitkering bij arbeidsongeschiktheid in en door de dienst

Art. 7:5, eerste lid, CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Na advisering door team HRM

 

Informatieplicht aan

bestuursorgaan

12.54

Vergoeding – bij arbeidsongeschikt-heid in en door de dienst – van ten laste van ambtenaar blijvende noodzakelijk gemaakte kosten van geneeskundige behandeling of verzorging en geven van nadere voorschriften daarvoor

Art. 7:7 CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Na advisering door team HRM

 

12.55

Opleggen verplichting tot aanvaarding van arbeid

Art. 7.8.3 CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.56

Treffen maatregelen en geven voorschriften waardoor arbeidsongeschikte ambtenaar eigen arbeid of passende arbeid kan verrichten

Art. 7:9, eerste lid, CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Na advisering door team HRM

 

12.57

Bevorderen inschakeling van de ambtenaar in passende arbeid buiten openbare dienst van de gemeente, indien eigen arbeid niet kan worden verricht en passende arbeid niet voorhanden is

Art. 7:9, tweede lid, CAR-UWO

College

 

Netwerkmanager

 

Na advisering door team HRM

 

12.58

In overeenstemming met ambtenaar opstellen Plan van aanpak

Art. 7:9, derde lid, CAR-UWO

College

 

Netwerkmanager

 

 

12.59

Vaststellen protocol over ziektebegeleiding c.a.

Art. 7:9, vierde lid, CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.60

Onder voorwaarden staken bezoldiging

Art. 7:14, tweede lid, CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Na advisering door team HRM

 

12.61

Bepalen dat niet-uitbetaalde bezoldiging geheel of ten delen aan anderen wordt uitbetaald

Art. 7:15:1, eerste lid, CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.62

Bepalen dat betrekking eerst mag worden vervuld nadat daarvoor toestemming is verleend

Art. 7:17, eerste lid, CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan directielid

 

 

12.63

Verlenen ontslag op verzoek

Art. 8:1 CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan directielid

 

Uitgezonderd griffier en secretaris

Bij directeur: ontslag door algemeen directeur

12.64

Op verzoek afwijken van opzegtermijn van 1 – 3 maanden

 

 

Art. 8:1:1, tweede lid, CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan directielid

 

Uitgezonderd griffier en secretaris

Bij directeur: door algemeen directeur

12.65

Verlenen ontslag wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd

Art. 8:2, eerste lid, CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan directielid

 

Uitgezonderd griffier en secretaris

Bij directeur: door algemeen directeur

12.66

In bijzonder geval afwijken van het bepaalde m.b.t. ontslag wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd

Art. 8:2, tweede lid, CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Uitgezonderd griffier en secretaris

12.67

Beëindigen aanstelling of arbeidsovereenkomst medewerker van de medewerker die na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst is getreden of als bedoeld in artikel 8, tweede lid

Art. 8:2a, eerste lid

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.68

Verlenen ontslag aan ambtenaar die ongeschikt is voor de vervulling van zijn functie wegens ziekte of gebrek

Art. 8:5a, eerste lid, CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Uitgezonderd griffier en secretaris

12.69

Verlenen ontslag aan ambtenaar op grond van onbekwaamheid of ongeschiktheid voor de vervulling van zijn functie

Art. 8:6 CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Uitgezonderd griffier en secretaris

12.70

Verlenen ontslag aan ambtenaar op grond van de gronden in artikel 8:7 CAR-UWO

Art. 8:7 CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Uitgezonderd griffier en secretaris

12.71

Verlenen ontslag aan ambtenaar op andere gronden

Art. 8:8 CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Uitgezonderd griffier en secretaris

12.72

Verlenen ontslag aan ambtenaar na tijdelijke ontheffing van de waarneming van zijn ambt in verband met de aanvaarding van een functie in een publiekrechtelijk college

 

 

Art. 8:9 CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Uitgezonderd griffier en secretaris

12.73

Verlenen ontslag aan tijdelijk aangestelde ambtenaar, indien omstandigheid die tot tijdelijke aanstelling heeft geleid, is vervallen

Art. 8:12, derde lid, CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan directielid

 

Uitgezonderd griffier en secretaris

Bij directeur: door algemeen directeur

12.74

Vastleggen afspraken in een loopbaanplan ten behoeve van tweede loopbaan

Art. 9a:5 tweede lid CAR-UWO

College

 

Netwerkmanager

 

Na advisering door team HRM

12.75

Opstellen, evalueren en bijstellen loopbaanplan

Art. 9a:5, derde lid CAR-UWO

College

 

Netwerkmanager

 

Na advisering door team HRM

12.76

Aanpassen aanstelling ten behoeve van tweede loopbaan

Art. 9a:7, tweede lid CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Na advisering door team HRM

12.77

Gezamenlijk besluiten tot het niet beginnen aan de tweede loopbaan

Art. 9a:9, eerste lid, onder b CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Na advisering door team HRM

12.78

Toekennen (onder voorwaarden) van aanvulling op aanvullende uitkering

Art. 10a:9, tweede lid, CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.79

Toekennen (onder voorwaarden) van gemeentelijke werkloosheidsuitkering

Art. 10a:9, derde lid, CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Na advisering door team HRM

12.80

Toekennen overlijdensuitkering in aanvulling op artikel 35 of 36, eerste lid, Ziektewet

Art. 10a:13 CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.81

Toekennen overlijdensuitkering in aanvulling op artikel 35 of 36, eerste lid, Ziektewet

Art. 10a:25 CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.82

Op aanvraag toekennen van verhuiskostenvergoeding als bovenwettelijke reintegratiemaatregel

Art. 10a:26 CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.83

Toekennen reïntegratietoeslag

Art. 10a:28 CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.84

Toekennen reïntegratiepremie

 

 

Art. 10a:32 CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.85

Toestemming geven voor afkoop na-wettelijke uitkering en bepalen hoogte afkoopbedrag en voorwaarden

Art. 10a:30 CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Na advisering door team HRM

12.86

Instemmen met verlengen re-integratiefase en maken van nadere afspraken hieromtrent

Art. 10d:9, tweede en derde lid CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Na advisering door team HRM

12.87

Opstellen re-integratieplan

Art. 10d:10, eerste lid CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Na advisering door team HRM

12.88

Opstellen werk naar werk-contract

Art. 10d:16, eerste lid CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Na advisering door team HRM

12.89

Tussentijdse beëindiging werk naar werk-contract en ontslag

Art. 10d:19, tweede lid CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Na advisering door team HRM

12.90

Beslissen of het advies van de loopbaanadviseur wordt overgenomen

Art. 10d:20, derde lid CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.91

Beslissen over het vervolg van het werk naar werk-traject

Art. 10d:21, eerste lid CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Na advisering door team HRM

12.92

Beslissen tot het eenmalig verlengen van het werk naar werk-traject

Art. 10d:22, eerste lid CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.93

Onder voorwaarden ten gunste van betrokkene herzien van bezoldiging

Art. 11:5 CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.94

In bijzondere gevallen (onder voorwaarden) nader bepalen wanneer recht op uitkering ingaat

Art. 11:6, zesde lid, CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.95

Beslissing over toekenning uitkering op aanvraag

Art. 11:6, negende lid, CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.96

Aanwijzing van “verzorgende persoon”

Art. 11:7, zevende lid, CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.97

Vaststelling, in afwijking van 11:7, eerste en tweede lid, van de duur uitkering

 

Art. 11:8 CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.98

Toekenning vergoeding verhuizing op voet van Verplaatsingskostenregeling bij elders arbeid of bedrijf ter hand nemen

Art. 11:12 CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Na advisering door team HRM

12.99

Toekennen overlijdensuitkering

Art. 11:15, eerste lid, CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.100

Geheel of ten dele uitkeren bedrag t.b.v. kosten laatste ziekte of lijkbezorging indien nalatenschap ontoereikend is

Art. 11:15, derde lid, CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.101

Op verzoek van betrokkene geheel of ten dele afkopen uitkering

 

Art. 11:19 CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Na advisering door team HRM

12.102

Beslissen over het opnieuw toekennen van uitkering op aanvraag van betrokkene

Art. 11:16, tweede lid, CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Na advisering door team HRM

12.103

Opschorten uitvoering of verdere uitvoering van uitkeringsregeling tot einde militaire dienst

Art. 11:19 CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.104

Het al dan niet opnieuw toekennen van de uitkering als bedoeld in het eerste lid en op toekenning van een uitkering

Art. 11:20, zesde lid, CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Na advisering door team HRM

12.105

Bepalen dat de verplichting tot inschrijving bij een arbeidsbureau of bij een instantie voor arbeidsbemiddelingen niet geldt

Art. 11:21, vierde lid

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Na advisering door team HRM

12.106

Geven van voorschriften strekkende tot het verkrijgen van een betrekking of een andere bron van inkomsten

 

 

Art. 11:21, vijfde lid

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Na advisering door team HRM

12.107

Opschorten (verdere) uitvoering van de uitkeringsregeling tot het einde van het tijdvak van militaire dienst

Art. 11:22, tweede lid

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Na advisering door team HRM

12.108

Geheel of ten dele vervallen verklaren uitkering

Art. 11:26, eerste en tweede lid, CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.109

Ten gunste van betrokkene besluiten tot een wijze van toerekenen die met de strekking van artikel 11a:8 overeenkomt

Art. 11a:8, derde lid, CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.110

In bijzondere gevallen ten gunste van betrokkene afwijken van het bepaalde in art. 11a:9, tweede lid

Art. 11a:9, derde lid CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.111

Uitkeren bedrag na overlijden betrokkene, gelijk aan suppletie over drie maanden

Art. 11a:11, eerste lid, CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.112

Op aanvraag vaststellen of recht op suppletie bestaat

Art. 11a:12, eerste lid, CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.113

In bijzondere gevallen ten gunste van betrokkene afwijken van eerste volzin van art. 11a:12, vierde lid

Art. 11a:12, vierde lid

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.114

Ambtshalve of op verzoek betalen voorschot op suppletie

Art. 11a:13, eerste en tweede lid, CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.115

Met inachtneming van bepaalde in art. 11a:17 ambtshalve vaststellen van het recht op suppletie

Art. 11a:17, vierde lid, CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Na advisering door team HRM

12.116

Regelen openbaarmaking nevenwerkzaamheden secretaris, directeuren en overige ambtenaren

Art. 15:1e, vierde lid, CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Na advisering door team HRM

12.117

Aanwijzen ambtenaren, aangesteld in functies waaraan in bijzonder het risico van financiële belangenverstrengeling of het risico van oneigenlijk gebruik is verbonden

 

Art. 15:1f, eerste lid, CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Na advisering door team HRM

12.118

Voeren registratie van meldingen als bedoeld in art. 15:1f, tweede lid

Art. 15:1f, derde lid, CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.119

Aanwijzen van ambtenaar om andere werkzaamheden te verrichten in tijden van oorlog c.a.

Art. 15:1:11, eerste lid, CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.120

Aanwijzen van ambtenaar tot verrichten taken in kader van de Wet Veiligheidsrisico’s

Art. 15:1:11, tweede lid, CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.121

Verplichten ambtenaar tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van door gemeente geleden schade

Art. 15:1:12, eerste lid, CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Na advisering door team HRM

12.122

Periodiek beoordelen ambtenaar

Art. 15:1:15, eerste lid, CAR-UWO

College

 

Medewerkers desbetreffend team

 

 

12.123

Bespreken gedrag met ambtenaar

Art. 15:1:15, tweede lid, CAR-UWO

College

 

Medewerkers desbetreffend team

 

Netwerkmanager

 

 

12.124

Geven toestemming voor het aan betogingen en optochten deelnemen in het voorgeschreven uniform

Art. 15:1:16, tweede lid, CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Na advisering door team HRM

12.125

Aan ambtenaar opleggen verplichting in of meer nabij standplaats te gaan wonen

Art. 15:1:17, eerste lid CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Na advisering door team HRM

12.126

Ontzegging van de toegang tot kantoren, werkplaatsen of andere arbeidterreinen, dan wel het verblijf aldaar

Art. 15:1:19 CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Na advisering door team HRM

12.127

Vergoeden schade aan kleding en uitrusting ambtenaar

 

Art. 15:1:23, eerste lid, CAR-UWO

College

 

Verantwoordelijk medewerker team HRM

 

 

12.128

Vergoeden schade aan motorrijtuig ambtenaar

 

Art. 15:1:23, tweede lid, CAR-UWO

College

 

Verantwoordelijk medewerker team HRM

 

 

12.129

Verlenen, al dan niet onder bepaalde voorwaarden, van toestemming voor gebruik van aan ambtenaar toebehorend motorrijtuig

Art. 15:1:24 CAR-UWO

College

 

Verantwoordelijk medewerker team HRM

 

 

12.130

Bepalen in welke niet elders voorziene gevallen schadeloosstelling en vergoeding van kosten worden verleend

Art. 15:1:25 CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

 

 

12.131

Bepalen dat ambtenaar verplicht is zich voor het volgen van onderwijs beschikbaar te stellen

Art. 15:1:26 CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Na advisering door team HRM

12.132

Verlenen van verlof met behoud van bezoldiging voor het volgen van lessen als aangegeven in art. 15:1:27 UWO aan ambtenaren beneden de 18 jaar

Art. 15:1:27 CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.133

Toekennen bijzondere beloning in de vorm van extra verlof of gratificatie wegens buitengewone toewijding of bijzonder loffelijke vervulling van de betrekking

Art. 3:20 CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Na advisering door team HRM

12.134

Gelegenheid geven, gedurende ten hoogste één jaar na de geboorte van het kind, tot zogen, dan wel geven van borstvoeding

Art. 15:1:30 CAR-UWO

College

 

Verantwoordelijk medewerker team HRM

 

 

12.135

Vastleggen in persoonlijk ontwikkelingsplan van afspraken over loopbaanontwikkeling en de vereiste kennis en vaardigheden van de ambtenaar, alsmede een in dat kader te volgen opleiding en te ondernemen activiteiten

 

Art 17:4 CAR-UWO

College

 

Verantwoordelijk medewerkers desbetreffend team

 

Netwerkmanager

 

 

12.136

Verlenen (gedeeltelijke) tegemoetkoming in verhuiskosten

Art. 18:1:2 en 18:1:3 CAR-UWO

College

 

Verantwoordelijk medewerker team HRM

 

 

12.137

Verlenen vergoeding voor woon-/werkverkeer

Art. 18:1:6, eerste lid, CAR-UWO

College

 

Verantwoordelijk medewerker team HRM

 

 

12.138

Verlenen tegemoetkoming ambtenaar in pensionkosten en tegemoetkoming voor ten hoogste eenmaal per week in reiskosten naar plaats waar hij metterwoon gevestigd is

Art. 18:1:6, tweede lid, CAR-UWO

College

 

Verantwoordelijk medewerker team HRM

 

 

12.139

Verstrekken tegemoetkoming woon-werkverkeer aan niet verhuisplichtige ambtenaar

Art. 18:1:8 CAR-UWO

College

 

Verantwoordelijk medewerker team HRM

 

 

12.140

Op verzoek van betrokkene telkens voor niet langer dan zes maanden verlengen van duur tegemoetkoming reis- en pensionkosten

Art. 18:1:10, eerste lid, CAR-UWO

College

 

Verantwoordelijk medewerker team HRM

 

 

12.141

Bepalen dat tegemoetkomingen vastgesteld op basis van art. 18:1:7, eerste lid, en art. 18:1:14 maandelijks zonder declaratie worden uitbetaald, met inachtneming van een korting op de bedragen van 6%

Art. 18:1:10, derde lid, CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Na advisering door team HRM

12.142

Verlenen van voorschot ter zake van in hoofdstuk 18 bedoelde tegemoetkomingen

Art. 18:1:12 CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

12.143

In afwijking van de bij of krachtens hoofdstuk 18 gestelde regels beslissen in individuele gevallen, waarin de regelen niet of niet naar redelijkheid voorzien

 

Art. 18:1:13 CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Na advisering door team HRM

12.144

Treffen passende voorziening in gevallen waarin hoofdstuk niet of niet naar redelijkheid voorziet

Art. 21:1:4 CAR-UWO

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

Na advisering door team HRM

12.145

Uitvoering en besluitvorming Regeling verstrekking dienstkleding en beschermingsmiddelen Gemeente Vijfheerenlanden

Regeling verstrekking dienstkleding en beschermingsmiddelen Gemeente Vijfheerenlanden

College

 

Verantwoordelijk medewerker team HRM

Uitgezonderd: bevoegdheden die in de regeling aan de algemeen directeur zijn toebedeeld

 

12.146

Uitvoering en besluitvorming Regeling IKB Gemeente Vijfheerenlanden

 

Regeling IKB Gemeente Vijfheerenlanden

College

 

Verantwoordelijk medewerker team HRM

Uitgezonderd: bevoegdheden die in de regeling aan de algemeen directeur zijn toebedeeld

 

12.147

Uitvoering en besluitvorming Piketregeling crisisbeheersing Gemeente Vijfheerenlanden

Piketregeling crisisbeheersing Gemeente Vijfheerenlanden

College

 

Verantwoordelijk medewerker team HRM

Besluitvorming voorbehouden aan directielid

 

12.148

Uitvoering en besluitvorming Regeling ouderschapsverlof Gemeente Vijfheerenlanden

Regeling ouderschapsverlof Gemeente Vijfheerenlanden

College

 

Verantwoordelijk medewerker team HRM

Besluitvorming voorbehouden aan directielid

 

12.149

Uitvoering en besluitvorming Richtlijn voor het vergoeden van op indicatie van de bedrijfsarts aanschaffen van een beeldschermbril Gemeente Vijfheerenlanden

Richtlijn voor het vergoeden van op indicatie van de bedrijfsarts aanschaffen van een beeldschermbril Gemeente Vijfheerenlanden

College

 

Verantwoordelijk medewerker team HRM

 

 

12.150

Uitvoering en besluitvorming Regeling Vakantie-en verlof Gemeente Vijfheerenlanden

Regeling Vakantie-en verlof Gemeente Vijfheerenlanden

College

 

Verantwoordelijk medewerker team HRM

Uitgezonderd: bevoegdheden die in de regeling aan de algemeen directeur zijn toebedeeld

 

12.151

Uitvoering en besluitvorming Werktijdenregeling Gemeente Vijfheerenlanden

 

Werktijden regeling Gemeente Vijfheerenlanden

College

 

Verantwoordelijk medewerker desbetreffend team

Uitgezonderd: bevoegdheden die in de regeling aan de algemeen directeur zijn toebedeeld

 

12.152

Nemen van tijdelijke maatregelen

 

 

 

 

 

Artikel 7 Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen binnen de Gemeente Vijfheerenlanden

College

 

Voorbehouden aan algemeen directeur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13

SOCIAAL DOMEIN, SPORT EN RECREATIE

13.01

Het in ontvangst nemen van een melding, het doen van onderzoek en opstellen van een verslag en plan van aanpak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wet maatschappelijke ondersteuning

College

Medewerker beleidsuitvoering sociaal domein team Operationeel beleid

Sociaal Domein

 

Beleidsadviseur team Beleidsontwikkeling sociaal domein

 

Medewerker servicecentrum Sociaal Domein

 

Consulent sociaal team team Uitvoering Sociaal Domein

 

 

13.02

Besluiten tot toekennen/wijzigen van

- een persoonsgebonden budget

- een financiële tegemoetkoming

- een maatwerkvoorziening in natura

 

 

 

 

 

 

 

Wet maatschappelijke ondersteuning

College

Medewerker beleidsuitvoering sociaal domein team Operationeel beleid

Sociaal Domein

Beleidsadviseur team Beleidsontwikkeling sociaal domein

 

Consulent sociaal team team Uitvoering Sociaal Domein

 

 

13.03

Besluiten tot afwijzen omtrent

- een persoonsgebonden budget

- een financiële tegemoetkoming

- een maatwerkvoorziening in natura

 

 

 

 

 

 

 

 

Wet maatschappelijke ondersteuning

College

Medewerker beleidsuitvoering sociaal domein team Operationeel beleid

Sociaal Domein

Beleidsadviseur team Beleidsontwikkeling sociaal domein

 

Consulent sociaal team team Uitvoering Sociaal Domein

 

 

13.04

Verrichten van (periodieke) betalingen

 

 

 

 

Wet maatschappelijke ondersteuning

 

 

College

Verantwoordelijk medewerker team Uitvoering Sociaal Domein

 

Medewerker servicecentrum Sociaal Domein

 

 

13.05

Kostenverhaal ten aanzien van ten onrechte genoten maatwerkvoorziening of het ten onrechte genoten persoonsgebonden budget

 

 

 

Wet maatschappelijke ondersteuning

College

Verantwoordelijk medewerker team Uitvoering Sociaal Domein

 

Medewerker servicecentrum Sociaal Domein

 

 

13.06

Verstrekking van persoonsgegevens in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wet maatschappelijke ondersteuning

 

Wet bescherming persoonsgegevens

College

Verantwoordelijk medewerker team Uitvoering Sociaal Domein en team Operationeel beleid Sociaal Domein

 

Beleidsadviseur team Beleidsontwikkeling sociaal domein

 

Medewerker servicecentrum Sociaal Domein

 

Consulent sociaal team team Uitvoering Sociaal Domein

 

 

13.07

Uitvoeren van toezicht- en handhavingstaken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

 

 

 

 

 

 

Wet maatschappelijke ondersteuning

College

Verantwoordelijk medewerker team Uitvoering Sociaal Domein en team Operationeel beleid Sociaal Domein

 

Beleidsadviseur team Beleidsontwikkeling sociaal domein

 

 

13.08

Verstrekken van opdrachten aan derden tot het uitvoeren van externe onderzoeken o.a. medische adviezen, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wet maatschappelijke ondersteuning

College

Verantwoordelijk medewerker team Uitvoering Sociaal Domein en team Operationeel beleid Sociaal Domein

 

Beleidsadviseur team Beleidsontwikkeling sociaal domein

 

Medewerker servicecentrum Sociaal Domein

 

Consulent sociaal team team Uitvoering Sociaal Domein

 

 

 

 

13.09

Het al dan niet verstrekken van een geldelijke bijdrage aan mantelzorgers ivm het verstrekken van een blijk van waardering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wet maatschappelijke ondersteuning (art. 2.1.6)

College

Verantwoordelijk medewerker team Uitvoering Sociaal Domein en team Operationeel beleid Sociaal Domein

 

Beleidsadviseur team Beleidsontwikkeling sociaal domein

 

Medewerker servicecentrum Sociaal Domein

 

Uitvoering moet passen binnen de door het college vastgestelde nadere regels

13.10

Ondertekenen Voorlopig verslag over de uitvoering IOAW/Z en Bbz 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7b, eerste lid, van de regeling financiering en verantwoording IOAW/Z en Bbz 2004 (Rfi)

College

Verantwoordelijk medewerker team Uitvoering Sociaal Domein en team Operationeel beleid Sociaal Domein

 

Beleidsadviseur team Beleidsontwikkeling sociaal domein

 

 

13.11

Besluiten tot toekennen/wijzigen van Gehandicaptenparkeerkaarten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 15 WVW

RVV, BABW

College

Verantwoordelijk medewerker team Uitvoering Sociaal Domein en team Operationeel beleid Sociaal Domein

 

Beleidsadviseur team Beleidsontwikkeling sociaal domein

 

Medewerker service-centrum Sociaal Domein

 

Consulent sociaal team team Uitvoering Sociaal Domein

 

 

13.12

Besluiten tot afwijzen van

Gehandicaptenparkeerkaarten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 15 WVW, RVV, BABW

College

Verantwoordelijk medewerker team Uitvoering Sociaal Domein en team Operationeel beleid Sociaal Domein

 

Beleidsadviseur team Beleidsontwikkeling sociaal domein

 

Medewerker service-centrum Sociaal Domein

 

Consulent sociaal team team Uitvoering Sociaal Domein

 

 

13.13

De uitoefening van bevoegdheden van het college in het kader van de Verordening leerlingenvervoer

Verordening leerlingenvervoer

College

Verantwoordelijk medewerker team Uitvoering Sociaal Domein en team Operationeel beleid Sociaal Domein

 

Beleidsadviseur team Beleidsontwikkeling sociaal domein

 

Medewerker servicecentrum Sociaal Domein

 

 

13.14

Besluiten tot vervangende leerplicht

Art. 3a

Leerplichtwet 1969

College

Leerplichtambtenaar team Uitvoering Sociaal Domein

 

 

13.15

Besluiten tot vervangende leerplicht laatste schooljaar

Art. 3b

Leerplichtwet 1969

College

Leerplichtambtenaar team Uitvoering Sociaal Domein

 

 

13.16

Aanvragen en declareren van rijks- en andere bijdragen o.g.v. de Wet op het Primair Onderwijs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wet op het Primair Onderwijs

College

Verantwoordelijk medewerker team Uitvoering Sociaal Domein en team Operationeel beleid Sociaal Domein

 

Beleidsadviseur team Beleidsontwikkeling sociaal domein

 

 

13.17

Nemen van beschikkingen ter uitvoering o.a. van artikel 4 Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voorgezet onderwijs

Wet op het primair onderwijs, Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet op het voorgezet onderwijs

College

Verantwoordelijk medewerker team Uitvoering Sociaal Domein en team Operationeel beleid Sociaal Domein

 

Beleidsadviseur team Beleidsontwikkeling sociaal domein

 

 

13.18

Uitvoering geven aan gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 165 e.v. Wet op het primair onderwijs

College

Verantwoordelijk medewerker team Uitvoering Sociaal Domein en team Operationeel beleid Sociaal Domein

 

Beleidsadviseur team Beleidsontwikkeling sociaal domein

 

 

13.19

Voeren van overleg met derde partijen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

College

Verantwoordelijk medewerker team Uitvoering Sociaal Domein en team Operationeel beleid Sociaal Domein

 

Beleidsadviseur team Beleidsontwikkeling sociaal domein

 

 

13.20

Besluiten ingevolge het subsidiebeleid en subsidieprogramma (bevoorschotting, verlening, vaststelling incl. ontheffing eisen rondom subsidieverstrekking) en uitvoering tarieven- en accommodatiebeleid

 

 

 

 

 

Titel 4.2 Awb

 

Algemene subsidieverordening

College

Verantwoordelijk medewerker team Uitvoering Sociaal Domein en team Operationeel beleid Sociaal Domein

 

Beleidsadviseur team Beleidsontwikkeling sociaal domein

 

Verantwoordelijk medewerker team Wonen Werken Recrëeren

Toepassing hardheidsclausule voorbehouden aan directielid

 

Boven 15.000 euro voorbehouden aan directielid

 

Boven 30.000 euro voorbehouden aan college

 

 

Mandaat geldt niet voor besluiten met betrekking tot de dorpshuizen Het Spant en Het Bosch

 

Informatieplicht aan bestuursorgaan

 

Genoemde maximumbedragen gelden niet voor subsidies, waarbij het gevraagde en toegekende bedrag overeenkomen én het gevraagde bedrag niet meer dan 5% afwijkt van het voorgaande jaar

13.21

Nemen van besluiten inzake het verstrekken van subsidies voor in de begroting opgenomen posten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel 4.2 Awb

 

Algemene subsidieverordening

College

Verantwoordelijk medewerker team Uitvoering Sociaal Domein en team Operationeel beleid Sociaal Domein

 

Beleidsadviseur team Beleidsontwikkeling sociaal domein

 

Verantwoordelijk medewerker team Wonen Werken Recrëeren

Toepassing hardheidsclausule voorbehouden aan directielid

 

Boven 15.000 euro voorbehouden aan directielid

 

Boven 30.000 euro voorbehouden aan college

Mandaat geldt niet voor besluiten met betrekking tot de dorpshuizen Het Spant en Het Bosch

 

Informatieplicht aan bestuursorgaan

 

Genoemde maximumbedragen gelden niet voor subsidies, waarbij het gevraagde en toegekende bedrag overeenkomen én het gevraagde bedrag niet meer dan 5% afwijkt van het voorgaande jaar

13.22

Bepalen van voorschot op subsidie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4:54 Awb

Algemene subsidieverordening

College

Verantwoordelijk medewerker team Uitvoering Sociaal Domein en team Operationeel beleid Sociaal Domein

 

Beleidsadviseur team Beleidsontwikkeling sociaal domein

 

Verantwoordelijk medewerker team Wonen Werken Recrëeren

Boven 15.000 euro voorbehouden aan directielid

 

Boven 30.000 euro voorbehouden aan college

Genoemde maximumbedragen gelden niet voor subsidies, waarbij het gevraagde en toegekende bedrag overeenkomen én het gevraagde bedrag niet meer dan 5% afwijkt van het voorgaande jaar

13.23

Opschorten van betalingsverplichtingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4:56 Awb

College

Verantwoordelijk medewerker team Uitvoering Sociaal Domein en team Operationeel beleid Sociaal Domein

 

Beleidsadviseur team Beleidsontwikkeling sociaal domein

 

Verantwoordelijk medewerker team Wonen Werken Recrëeren

 

 

13.24

Terugvorderen van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4:57 Awb

College

Verantwoordelijk medewerker team Uitvoering Sociaal Domein en team Operationeel beleid Sociaal Domein

 

Beleidsadviseur team Beleidsontwikkeling sociaal domein

 

Verantwoordelijk medewerker team Wonen Werken Recrëeren

 

 

13.25

Afsluiten van uitvoeringsovereenkomsten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4:36 Awb

College

Verantwoordelijk medewerker team Uitvoering Sociaal Domein en team Operationeel beleid Sociaal Domein

 

Beleidsadviseur team Beleidsontwikkeling sociaal domein

 

Verantwoordelijk medewerker team Wonen Werken Recrëeren

 

 

13.26

Opleggen van verplichtingen aan subsidieontvanger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4:37 Awb

College

Verantwoordelijk medewerker team Uitvoering Sociaal Domein en team Operationeel beleid Sociaal Domein

 

Beleidsadviseur team Beleidsontwikkeling sociaal domein

 

Verantwoordelijk medewerker team Wonen Werken Recrëeren

 

 

13.27

Al dan niet verlenen van toestemming voor rechtshandelingen als bedoeld in art. 4:71 Awb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4:71 Awb

College

Verantwoordelijk medewerker team Uitvoering Sociaal Domein en team Operationeel beleid Sociaal Domein

 

Beleidsadviseur team Beleidsontwikkeling sociaal domein

 

Verantwoordelijk medewerker team Wonen Werken Recrëeren

 

 

13.28

Ontvangst van registratie-aanvraag in het Landelijk Register Kinderopvang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1.45 ev. Wet kinderopvang

College

Verantwoordelijk medewerker team Operationeel beleid

Sociaal Domein

 

Beleidsadviseur team Beleidsontwikkeling sociaal domein

 

Medewerker servicecentrum Sociaal Domein

 

 

13.29

Doorzenden van de aanvraag naar de GGD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1.45 ev. Wet kinderopvang

College

Verantwoordelijk medewerker team Operationeel beleid

Sociaal Domein

 

Beleidsadviseur team Beleidsontwikkeling sociaal domein

 

Medewerker servicecentrum Sociaal Domein

 

 

13.30

Verzoek aan GGD om inspectie/onderzoek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1.45 ev. Wet kinderopvang

College

Verantwoordelijk medewerker team Operationeel beleid

Sociaal Domein

 

Beleidsadviseur team Beleidsontwikkeling sociaal domein

 

Medewerker servicecentrum Sociaal Domein

 

 

13.31

Beoordelen van de aanvraag en de onderzoeksresultaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1.45 ev. Wet kinderopvang

College

Verantwoordelijk medewerker team Operationeel beleid

Sociaal Domein

 

Beleidsadviseur team Beleidsontwikkeling sociaal domein

 

Medewerker servicecentrum Sociaal Domein

 

 

13.32

Besluiten op aanvraag om registratie in het Landelijk Register Kinderopvang en het ondertekenen van de registratie

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1.45 ev. Wet kinderopvang

College

Verantwoordelijk medewerker team Operationeel beleid

Sociaal Domein

 

Beleidsadviseur team Beleidsontwikkeling sociaal domein

 

Medewerker servicecentrum Sociaal Domein

 

Bij afwijzing:

Informatieplicht aan bestuursorgaan

13.33

Schriftelijke mededeling aan de houder van de kinderopvangvoorziening dat registratie in het Landelijk Register Kinderopvang heeft plaatsgevonden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1.46, lid 3 Wet kinderopvang

 

 

College

Verantwoordelijk medewerker team Operationeel beleid

Sociaal Domein

 

Beleidsadviseur team Beleidsontwikkeling sociaal domein

 

Medewerker servicecentrum Sociaal Domein

 

 

13.34

Verwerken van ontvangen wijzigingen in het Landelijk Register Kinderopvang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1.47, lid 1 Wet kinderopvang

College

Verantwoordelijk medewerker team Operationeel beleid

Sociaal Domein

 

Beleidsadviseur team Beleidsontwikkeling sociaal domein

 

Medewerker servicecentrum Sociaal Domein

 

 

13.35

Mededeling aan de houder van de kinderopvangvoorziening dat wijziging heeft plaatsgevonden

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1.47, lid 2 Wet kinderopvang

 

 

College

Verantwoordelijk medewerker team Operationeel beleid

Sociaal Domein

 

Beleidsadviseur team Beleidsontwikkeling sociaal domein

 

Medewerker servicecentrum Sociaal Domein

 

 

13.36

Handhaving van door de toezichthouder gesignaleerde tekortkomingen of gebreken aan of in de kinderopvangvoorziening inclusief aanwijzing en vooraankondiging en verlenging bevel

 

 

 

Artt. 1.65, leden 1, 2 en 3, en 1.66 Wet kinderopvang

 

 

College

Verantwoordelijk medewerker team Operationeel beleid

Sociaal Domein

 

Beleidsadviseur team Beleidsontwikkeling sociaal domein

 

Informatieplicht aan

bestuursorgaan

13.37

Kennisgeving aan de houder van een kinderopvangvoorziening van voornemen bestuurlijke boete op te leggen

 

 

 

 

Art. 1.80 Wet kinderopvang

 

 

College

Verantwoordelijk medewerker team Operationeel beleid

Sociaal Domein

 

Beleidsadviseur team Beleidsontwikkeling sociaal domein

 

 

13.38

Oplegging aan de houder van een kinderopvangvoorziening van een bestuurlijke boete

Art. 1.72 Wet kinderopvang

College

Verantwoordelijk medewerker team Operationeel beleid

Sociaal Domein

 

Beleidsadviseur team Beleidsontwikkeling sociaal domein

 

Informatieplicht aan

bestuursorgaan

13.39

De uitoefening van de bevoegdheden van de verordening grond van de Wet kinderopvang

Verordening op grond van de Wet kinderopvang

College

Verantwoordelijk medewerker team Operationeel beleid

Sociaal Domein

 

Beleidsadviseur team Beleidsontwikkeling sociaal domein

 

 

13.40

Al dan niet inzetten van passende jeugdhulp, het oordelen of een jeugdige of ouder jeugdhulp nodig heeft en het treffen van jeugdhulpvoorzieningen

 

 

 

 

 

Art. 2.3, 2.4 lid 2 en 3, 2.5 en 2.7 (uitgezonderd lid 4) Jeugdwet

 

Verordening Jeugdhulp

 

Nadere regels ter uitvoering van de Verordening Jeugdhulp

College

Consulent Sociaal Team team Uitvoering Sociaal Domein

 

 

13.41

Het overleggen met Save welke jeugdhulp is aangewezen bij de uitvoering van een door de kinderrechter opgelegde kinderbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel

Art. 3.5 lid 1 Jeugdwet

College

Verantwoordelijk medewerker Sociaal Team team Uitvoering Sociaal Domein

 

 

13.42

Het al dan niet indienen van een verzoek tot onderzoek (VTO) of een kinderbeschermingsmaatregel nodig is bij de Raad voor de kinderbescherming

Art. 2.4 lid 1 Jeugdwet

College

Verantwoordelijk medewerker Sociaal Team team Uitvoering Sociaal Domein

 

Informatieplicht aan bestuursorgaan

13.43

Het al dan niet indienen van een verzoek bij de kinderrechter om een machtiging, spoedmachtiging of voorwaardelijke machtiging te verlenen om een jeugdige in een gesloten accommodatie te doen opnemen en te doen verblijven in vrijwillig kader

Art. 6.1.8 Jeugdwet

College

Verantwoordelijk medewerker Sociaal Team team Uitvoering Sociaal Domein

 

Informatieplicht aan bestuursorgaan

13.44

Het bepalen of een voorziening op het gebied van jeugdhulp en verblijf niet zijnde verblijf bij een pleegouder nodig is in geval dat Save om machtiging kinderrechter vraagt/heeft gevraagd

art. 6.1.2 lid 5 in samenhang met art. 6.1.8 en Jeugdwet

College

Verantwoordelijk medewerker Sociaal Team team Uitvoering Sociaal Domein

 

Informatieplicht aan bestuursorgaan

13.45

Het doen van mededeling aan de Raad voor de kinderbescherming van het vervallen van de machtiging plaatsing in een gesloten accommodatie o.g.v. art. 6.1.12 lid 4

 

 

 

 

Art. 6.1.12 lid 6 Jeugdwet

College

Verantwoordelijk medewerker Sociaal Team team Uitvoering Sociaal Domein

 

 

13.46

Het bepalen of een voorziening op het gebied van jeugdhulp nodig is in geval dat om een voorwaardelijke machtiging kinderrechter wordt gevraagd

Art. 6.1.4 lid 3 Jeugdwet

College

Verantwoordelijk medewerker Sociaal Team team Uitvoering Sociaal Domein

 

Informatieplicht aan bestuursorgaan

13.47

Besluiten tot het voeren van civiele procedures inzake drang- en dwangmaatregelen Jeugdwet en die procedures daadwerkelijk te voeren

Art. 160 lid 1 onder f en art. 171 van de Gemeentewet

College

Burgemeester

Verantwoordelijk medewerker Sociaal Team team Uitvoering Sociaal Domein

 

Informatieplicht aan bestuursorgaan

13.48

Het ontvangen van zorgmeldingen van de politie (ZOF’s)

 

Het gebruik maken van het berichtenverkeer CORV

Jeugdwet

College

Verantwoordelijk medewerker team Uitvoering Sociaal Domein en team Operationeel beleid Sociaal Domein

 

Beleidsadviseur team Beleidsontwikkeling sociaal domein

 

 

13.49

Inzetten budget uit een noodfondsregeling om acute zorg mogelijk te maken en escalatie te voorkomen/beperken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet werk en bijstand, Jeugdwet e.a.

College

Verantwoordelijk medewerker team Uitvoering Sociaal Domein en team Operationeel beleid Sociaal Domein

 

Beleidsadviseur team Beleidsontwikkeling sociaal domein

Verantwoordelijk medewerker Sociaal Team team Uitvoering Sociaal Domein

 

Informatieplicht aan bestuursorgaan

13.50

Aan de hand van de jaarlijkse indexering aanpassen van de huurtarieven van gemeentelijke accommodaties

 

 

 

Art. 160 Gemeentewet

College

Verantwoordelijk medewerker team Werken Wonen Recreëren

 

Manager accommo-daties team Helsdingen

 

Na overleg met team Financiën en Belastingen

13.51

Besluiten tot contracten m.b.t. het schoonmaken en onderhouden van gemeentelijke accommodaties

 

 

 

 

 

 

Artt. 160 Gemeentewet

College

Verantwoordelijk medewerker team Sportcentrum Helsdingen

 

Verantwoordelijk medewerker team Beleid en Beheer Openbare Ruimte

 

Besluit afstemmen met budgetbeheerder/PAV’er desbetreffend team

13.52

Besluiten tot het doen van uitgaven m.b.t. het dagelijks onderhoud van gemeentelijke accommodaties, inclusief inventaris

Art. 160 Gemeentewet

College

Verantwoordelijk medewerker team Sportcentrum Helsdingen

 

Verantwoordelijk medewerker team Beleid en Beheer Openbare Ruimte

 

Besluit afstemmen met budgetbeheerder/PAV’er desbetreffend team

13.53

Het voeren van het technisch beheer over en onderhoud van gemeentelijk onroerend goed (scholen, sportzalen en -velden)

Art. 160 Gemeentewet

College

Verantwoordelijk medewerker team Sportcentrum Helsdingen

 

Verantwoordelijk medewerker team Beleid en Beheer Openbare Ruimte

 

Besluit afstemmen met budgetbeheerder/PAV’er desbetreffend team

13.54

Besluiten tot het doen van uitgaven m.b.t. het aanschaffen van personeelskleding

Artt. 160 Gemeentewet

College

Verantwoordelijk medewerker team HRM

 

Manager accommodaties team Sportcentrum Helsdingen

 

Besluit afstemmen met budgetbeheerder/PAV’er desbetreffend team

13.55

Besluiten tot het verhuren en in rekening brengen van de kosten voor gemeentelijke accommodaties

Art. 160 Gemeentewet

College

Verantwoordelijk medewerker team Sportcentrum Helsdingen

 

Conform de Algemene

Verhuurvoorwaarden (indien van toepassing)

13.56

Opstellen van een voorstel tot inroostering van het gebruik van gymnastiekruimten

Art. 39 lid 2 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

College

Verantwoordelijk medewerker team Sportcentrum Helsdingen

 

Verantwoordelijk medewerker team Uitvoering Sociaal Domein en team Operationeel beleid Sociaal Domein

 

Beleidsadviseur team Beleidsontwikkeling sociaal domein

 

 

13.57

Het al dan niet uitlenen van gymnastiekmateriaal

 

 

 

 

 

Art. 160 Gemeentewet

College

Verantwoordelijk medewerker team Sportcentrum Helsdingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 14

FACILITAIR, DIV, INFORMATISERING EN AUTOMATISERING

14.01

Het uitvoeren van de bevoegdheden als bedoeld in de Archiefwet 1995

Archiefwet

College

 

Verantwoordelijk medewerker team DIV

 

 

14.02

Het al dan niet in gebruik geven van ruimten in een stad/ - gemeentehuis

Art. 160, lid 1 onder e Gemeentewet

College

 

Verantwoordelijk medewerker team Facilitaire ondersteuning

 

 

14.03

Het al dan niet in bruikleen geven van expositieschotten en -vitrines / voorwerpen van geschiedenis en kunst t.b.v. (museale) exposities onder de gebruikelijke voorwaarden

Art. 160, lid 1 onder e Gemeentewet

College

Verantwoordelijk medewerker team Werken Wonen en Recreëren

 

 

14.04

Het in bruikleen nemen van voorwerpen van geschiedenis/ kunst t.b.v. expositie in het Stadhuis

 

 

Art. 160, lid 1 onder e Gemeentewet

College

Verantwoordelijk medewerker team Werken Wonen en Recreëren

 

 

14.05

Het aangaan en beëindigen van een overeenkomst voor het vervoeren van poststukken

Art. 160, lid 1 onder e Gemeentewet

 

College

 

Verantwoordelijk medewerker team Facilitaire ondersteuning

 

 

Bijlage 1  

AFKORTINGEN

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

AVOI

Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren

Awb

Algemene wet bestuursrecht

Awr

Algemene wet inzake Rijksbelastingen

BABW

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Bro

Besluit ruimtelijke ordening

CAR-UWO

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling met Uitwerkingsovereenkomst

HKL

Handboek Kabels en Leidingen

RVV

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wbp

Wet bescherming persoonsgegevens

Wet BAG

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Wet Bibob

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Wet BRP

Wet basisregistratie personen

Wet WOZ

Wet Waardering Onroerende Zaken

Wgr

Wet gemeenschappelijke regelingen

Wro

Wet ruimtelijke ordening

Wob

Wet openbaarheid van bestuur

WVW

Wegenverkeerswet 1994

 

 

Bijlage 2  

VERTEGENWOORDIGERS ZOALS BEDOELD IN 3.04 VAN HET REGISTER

NAAM

FUNCTIE

TEAM

A. Schuurman

Beleidsadviseur BOR

Beleid en beheer openbare ruimte

W.G.M.M. van Kruijsbergen

Beleidsadviseur sociaal domein

Beleidsontwikkeling sociaal domein

F. Linthorst

Beleidsadviseur sociaal domein

Beleidsontwikkeling sociaal domein

R. Vlemminx

Juridisch controller

Control

B. van Rozendaal

Medewerker belastingen

Financïen en belastingen

H. van den Berg

Medewerker belastingen

Financïen en belastingen

J.A. Ruitenburg

Vastgoedbeheerd WOZ en BAG

G-team

R.J. Bijmans

HRM adviseur

HRM

F. Slob

Adviseur OOV en crisisbeheersing

Integrale veiligheid, APV en bijzondere wetten

M. Bouter

Beleidsadviseur OOV

Integrale veiligheid, APV en bijzondere wetten

J.J. Derksen

Juridisch adviseur

Juridische zaken

L. de Man

Juridisch adviseur

Juridische zaken

B.C. ten Hoonte

Juridisch adviseur

Juridische zaken

E. Guliker-Oosterom

Juridisch adviseur

Juridische zaken

L.G.P.A. Maijen

Juridisch adviseur

Juridische zaken

J.M.E.M. Mensen

Juridisch adviseur

Juridische zaken

S. Trabelsi

Juridisch adviseur

Juridische zaken

J.W. van Wuijckhuijse

Senior projectleider

Ondersteuning beheer openbare ruimte

H. Burggraaff

Medewerker beleidsuitvoering sociaal domein

Operationeel beleid sociaal domein

J.M. Noorlander

Inhoudelijk regisseur sociaal domein

Operationeel beleid sociaal domein

J. Ariaans

Projectleider Gebiedsontwikkeling

Projecten

A.A. Siesling

Beleidsmedewerker RO

Ruimtelijke ontwikkeling

J.A. Duijster-de Boef

Juridisch adviseur RO

Ruimtelijke ontwikkeling

M. Albers

Beleidsadviseur RO

Ruimtelijke ontwikkeling

A.F. van Pelt

Beleidsadviseur RO

Ruimtelijke ontwikkeling

P.V. Pollen

Beleidsadviseur RO

Ruimtelijke ontwikkeling

E.C.R.L. Lachi

Beleidsadviseur RO

Ruimtelijke ontwikkeling

S. Schrijvers

Verkeerskundige

Ruimtelijke ontwikkeling

A. den Braven

Juridisch adviseur handhaving

Toezicht en Handhaving

A. Poetai

Juridisch adviseur handhaving

Toezicht en Handhaving

J.P. Rombout

Beleidsadviseur Toezicht en handhaving

Toezicht en handhaving

A.D.C. Stuij

Junior juridisch adviseur handhaving

Toezicht en handhaving

H. Pereira Silva-Vaas

Medewerker beleidsuitvoering burgerzaken

Tweedelijns burgerzaken

K. Malawau-Wakker

Medewerker burgerzaken tweede lijn

Tweedelijns burgerzaken

B. van Wijk

Medewerker beleidsuitvoering burgerzaken

Tweedelijns burgerzaken

S.M. van de Wetering

Inhoudelijk regisseur sociaal team

Uitvoering sociaal domein

V. Snelders

Beleidsadviseur WWR

Wonen, werken, recreëren