Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Drents Overijsselse Delta

Beleidsregel subsidieverlening Genieten van water

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Drents Overijsselse Delta
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBeleidsregel subsidieverlening Genieten van water
CiteertitelBeleidsregel Waterschap Drents Overijsselse Delta over subsidieverlening Genieten van water 2019-2020
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-201901-01-2021nieuwe regeling

15-01-2019

wsb-2019-1094

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel subsidieverlening Genieten van water

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta,

gelet op artikel 1.4, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Drents Overijsselse Delta 2016, het Waterbeheerplan 2016-2021 van het waterschap Drents Overijsselse Delta, het Beleid recreatief medegebruik en het besluit van het algemeen bestuur van 15 mei 2018 over 'Kader Genieten van Water';

overwegende dat het gewenst is het treffen van maatregelen door derden die bijdragen aan waterbewustzijn via initiatieven op het vlak van genieten van water te stimuleren;

B E S L U I T

vast te stellen de volgende beleidsregel:

Beleidsregel Waterschap Drents Overijsselse Delta over subsidieverlening Genieten van water 2019-2020

Genieten van water.

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE EN PROCEDURELE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 

 • 1.

  verordening: Algemene subsidieverordening Drents Overijsselse Delta 2016;

 • 2.

  waterschap: Waterschap Drents Overijsselse Delta;

 • 3.

  het dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta;

 • 4.

  Waterbeheerplan: Waterbeheerplan 2016-2021;

 • 5.

  Beleid recreatief medegebruik: beleidskader voor genieten van water, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 31 oktober 2017;

 • 6.

  Beoordelingsteamteam: team dat is samengesteld uit specialisten van het waterschap.

 

Artikel 2 Reikwijdte en werkingsduur

 

 • 1.

  Deze beleidsregel is van toepassing op door het dagelijks bestuur te verstrekken subsidies om initiatieven te stimuleren op het vlak van genieten van water, als die leiden tot een beter waterbewustzijn bij bewoners.

 • 2.

  De regeling geldt tot en met 31 december 2020, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op aanvragen die uiterlijk op 31 december 2020 zijn ingediend.

  

Artikel 3 Subsidieaanvraag

 

 • 1.

  Bij de subsidieaanvraag dient de aanvrager gebruik te maken van een door het dagelijks bestuur vastgesteld aanvraagformulier waarop staat vermeld welke gegevens en bescheiden ingediend moeten worden.

 • 2.

  Een subsidieaanvraag op grond van deze beleidsregel moet worden ingediend tenminste zes weken voordat met de uitvoering van de activiteiten een begin wordt gemaakt.

      

Artikel 4 Subsidieverlening en beslistermijn

 

Voorafgaande aan een subsidievaststelling wordt een beschikking tot subsidieverlening gegeven.

  

Artikel 5 Verplichtingen van de subsidieontvanger, subsidievaststelling en betaling

 

 • 1.

  De subsidieontvanger vraagt binnen acht weken na afloop van de activiteiten een aanvraag in tot vaststelling van de subsidie, waarbij hij gebruik maakt van het door het dagelijks bestuur vastgesteld formulier.

 • 2.

  Om de administratieve lasten zo veel mogelijk te beperken vindt - gezien de relatief beperkte bedragen- geen betaling in termijnen plaats en verstrekt het dagelijks bestuur geen voorschotten op toegezegde subsidies.

  

HOOFDSTUK 2 TOETSINGSKADER GENIETEN VAN WATER

  

Artikel 6 Subsidieplafond en subsidieondergrens

 

 • 1.

  Voor de uitvoering van deze beleidsregel geldt per kalenderjaar een subsidieplafond van € 50.000.

 • 2.

  Per gehonoreerde aanvraag wordt 50% van de werkelijk gemaakte kosten gesubsidieerd, met een maximum van € 10.000 aan subsidie.

  

Artikel 7 Voorwaarden en verdeelcriteria

 

 • 1.

  Subsidie wordt alleen verleend als de activiteit kosteneffectief is en bijdraagt aan de bewustwording van:

  • a.

   hoofdtaken van het waterschap of

  • b.

   doelen uit het waterbeheerplan.

 • 2.

  In aanvulling op het eerste lid gelden de volgende voorwaarden voor subsidieverlening:

 • a.

  De maatregel is in overeenstemming met het beleid van het waterschap voor recreatief medegebruik,

 • b.

  De maatregel is inpasbaar binnen (eventuele) plannen van het waterschap in het gebied,

 • c.

  De maatregel kan rekenen op draagvlak van belanghebbenden en andere overheden,

 • d.

  Het beheer en onderhoud van de te realiseren maatregel zijn door de initiatiefnemer goed en duurzaam geregeld en

 • e.

  De initiatiefnemer heeft de financiële draagkracht en organisatie om datgene waarvoor een subsidie wordt geleverd in stand te houden.

 • 3.

  De verdeling vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanvragen die voldoen aan de criteria genoemd in dit artikel.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur kan aanvullende voorwaarden verbinden aan de subsidie om de zichtbaarheid van het waterschap te vergroten.

   

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

  

Artikel 8 Controle

 

Het waterschap kan onaangekondigd de werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend controleren tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden.

      

Artikel 9 Hardheidsclausule

 

Het dagelijks bestuur kan in bijzondere gevallen het bepaalde in deze beleidsregel ten gunste van de aanvrager buiten toepassing laten of daarvan afwijken, indien strikte toepassing ervan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

  

Artikel 10 inwerkingtreding en titel

 

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Waterschap Drents Overijsselse Delta over subsidieverlening Genieten van water 2019-2020.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 15 januari 2019.

  

De secretaris de dijkgraaf

      

TOELICHTING

 

Algemeen

 

Algemene subsidieverordening

Het algemeen bestuur heeft op 4 januari 2016 de Algemene subsidieverordening Waterschap Drents Overijsselse Delta vastgesteld. Deze verordening biedt de grondslag voor de beleidsregel. Het dagelijks bestuur maakt gebruik van de bevoegdheid uit artikel 1.4, lid 2 van de verordening waarin is bepaald dat het dagelijks bestuur bevoegd is beleidsregels op te stellen voor subsidieverlening voor specifieke objecten. In deze verordening is ook beschreven hoe het proces van subsidieverlening verloopt. Deze beleidsregel vormt een uitwerking van de Algemene subsidieverordening. De verordening is terug te vinden op www.overheid.nl en op www.wdodelta.nl

 

Beleid recreatief medegebruik

Het waterschap wil de kansen benutten die derden ons bieden. Met een budget voor subsidie voor initiatieven van derden kunnen wij initiatieven van derden stimuleren die bijdragen aan waterbewustzijn, de verbinding tussen het waterschap en de omgeving en een betere beleving van water.

  

Artikelsgewijs

 

Artikel 2

Lid 1: Het waterschap kan een project subsidiëren op basis van de regeling “Genieten van water”.

 

Artikel 3

In artikel 2.1, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening staat dertien weken, maar daarin is ook bepaald dat het DB een andere termijn kan aangeven.

 

Artikel 5

In artikel 5.1, eerste lid, van de algemene subsidieverordening staat dat de subsidieontvanger binnen zes maanden na afloop van de activiteiten een aanvraag in tot vaststelling van de subsidie in moet dienen. In dat zelfde artikel is bepaald dat het DB een andere termijn kan aangeven.

 

Nu er gebruik gemaakt moet worden van een vastgesteld aanvraag- en vaststellingsformulier, hoeft er geen activiteitenverslag als bedoeld in artikel 5.2 van de verordening te worden ingediend.

 

Het dagelijks bestuur heeft formulieren vastgesteld voor de subsidie aanvragen. Deze formulieren kunnen worden gedownload op de website www.wdodelta.nl en digitaal worden ingeleverd door verzending naar het mailadres info@wdodelta.nl.

 

Artikel 6

Lid 1: Voor het verstrekken van subsidie geldt een subsidieplafond van € 50.000 per kalenderjaar (2019 en 2020).

 

Artikel 7

Subsidie wordt alleen verstrekt als de activiteit voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta.

Het initiatief wordt beoordeeld door specialisten van het waterschap die werkzaam zijn op het gebied van recreatie en waterbeheer. Het beoordelingsteam adviseert over subsidieverlening.

 

Daarnaast vragen wij de initiatiefnemers om datgene te doen nodig wordt geacht om veilig en in goede verstandhouding met de omgeving gebruik te maken van onze eigendommen, als dat gebruik aan de orde is. Draagvlak voor een initiatief is een toetsingscriterium. Daarbij gaat het om bewoners, landbouw en natuurbelangen en andere (recreatief) medegebruikers van onze eigendommen. Vanzelfsprekend zullen initiatieven moeten voldoen aan wet- en regelgeving van andere overheden.