Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rozendaal

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal houdende regels omtrent het sociaal domein Subsidieregeling Sociaal domein gemeente Rozendaal 2019-2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRozendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal houdende regels omtrent het sociaal domein Subsidieregeling Sociaal domein gemeente Rozendaal 2019-2022
CiteertitelSubsidieregeling Sociaal domein gemeente Rozendaal 2019-2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling Sociaal domein gemeente Rozendaal 2016-2018.

Deze subsidieregeling heeft een werkingsduur tot en met 2022, gelijk aan die van de Algemene subsidieverordening Rozendaal 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Rozendaal/CVDR616107/CVDR616107_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-2019nieuwe regeling

15-01-2019

gmb-2019-19548

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rozendaal houdende regels omtrent het sociaal domein Subsidieregeling Sociaal domein gemeente Rozendaal 2019-2022

Burgemeester en wethouders van Rozendaal,

 

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Rozendaal 2019;

 

BESLUITEN

 

Vast te stellen:

 

de Subsidieregeling Sociaal domein gemeente

Rozendaal 2019-2022

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  ASV: de Algemene subsidieverordening Rozendaal 2019

 • -

  eenmalige subsidie: zie artikel 1 van de ASV

 • -

  jaarlijkse subsidie: zie artikel 1 van de ASV

 • -

  sociaal domein, in de zin van deze subsidieregeling: het toepassingsbereik zoals geformuleerd in artikel 2 “Reikwijdte” van de ASV, ook omvattend beleidsterreinen die in strikte zin niet tot het sociaal domein behoren: 1. Sport; 2. Kunst en cultuur; 3. Maatschappelijke zorg en welzijn; 4. Toerisme en recreatie; 5. Onderwijs en 6. Volksgezondheid.

 • -

  subsidiekader: een lijst met gesubsidieerde organisaties en de daarbij behorende bedragen. Het subsidiekader biedt, naast een aantal beoordelingscriteria voor aanvragen, in de vorm van deze subsidielijst een meerjarige garantie aan de betreffende organisaties.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die voldoen aan één of meer van de volgende criteria:

 • de activiteiten zijn in het belang van de gemeente Rozendaal en haar inwoners en/of

 • er is sprake van een versterking van de sociale cohesie binnen Rozendaal en/of

 • er is sprake van innovatie of een nieuw arrangement en/of

 • het is wettelijk verplicht en/of

 • er is een regionaal belang om de activiteiten te subsidiëren en/of

 • de subsidie is financieel nodig.

Artikel 4. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

 • 2.

  De legeskosten ten behoeve van activiteiten als bedoeld in artikel 3, kunnen deel uitmaken van de subsidiabele kosten zoals genoemd onder het eerste lid.

   

 • 2.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen:

  • a.

   de kosten die door de subsidieontvanger zijn gemaakt voorafgaand aan indiening van de aanvraag.

  • b.

   de kosten ten behoeve van een jubileum.

Artikel 5. Hoogte van de eenmalige subsidie

De hoogte van een eenmalige subsidie is maximaal € 500,-.

Artikel 6. Wijze van verdeling eenmalige subsidies

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het voor de eenmalige subsidies in de begroting opgenomen bedrag is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager van een eenmalige subsidie krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 7. Aanvraag

 • 1.

  Aanvraagformulier

  Eenmalige en jaarlijkse subsidies worden aangevraagd met een daartoe door het college opgesteld aanvraagformulier.

  Gevraagd wordt naar:

  een recent overzicht van inkomsten en uitgaven;

  een overzicht van de in het betreffende kalenderjaar en, voor zover van toepassing bij een eenmalige subsidie na het betreffende kalenderjaar, geplande activiteit of activiteiten, inclusief aantal leden/deelnemers uit Rozendaal;

  voor zover van toepassing: een opgave van bij anderen aangevraagde subsidie voor dezelfde activiteit(en), met daarbij de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling van die aanvraag.

 • 2.

  In afwijking van art. 6 van de ASV wordt bij eenmalige subsidies en jaarlijkse subsidies tot en met € 5.000,- niet gevraagd naar de stand van de egalisatiereserve op het moment van de aanvraag.

 • 3.

  Jaarlijkse subsidies vanaf € 5.000,-

  Op de jaarlijkse subsidies vanaf € 5.000,- is artikel 6 van de ASV volledig van toepassing

Artikel 8. Hersteltermijn

Indien bij een aanvraag niet alle benodigde informatie aanwezig is, wordt een hersteltermijn gegeven van vier weken. Deze hersteltermijn kan eenmalig met vier weken worden verlengd.

Artikel 9. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, eerste lid, aanhef en onder e en tweede lid, van de ASV kan subsidieverlening worden geweigerd als:

 • a.

  met de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd, is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

 • b.

  de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang of de openbare orde;

 • c.

  de activiteiten een partijpolitieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap hebben;

 • d.

  aannemelijk is dat de activiteiten ook zonder subsidie zonder belangrijke vertraging zouden worden uitgevoerd en/of er geen sprake is van een Rozendaals belang.

Artikel 10. Verplichtingen

Het college kan bij de subsidieverlening verplichtingen opleggen.

Artikel 11. Verantwoording

 • 1.

  Eenmalige subsidies

  De aanvrager dient aan te tonen dat de gesubsidieerde activiteit heeft plaatsgevonden. Dit wordt vermeld in de verleningsbeschikking. Dit kan ook gebeuren door middel van een krantenartikel.

 • 2.

  Jaarlijkse subsidies tot en met € 5.000,-

  De aanvrager dient aan te tonen dat de gesubsidieerde activiteit heeft plaatsgevonden. Dit wordt vermeld in de verleningsbeschikking. Dit kan ook gebeuren door middel van een krantenartikel.

 • 3.

  Jaarlijkse subsidies vanaf € 5.000,-

  De verantwoording van de jaarlijkse subsidies vanaf € 5.000,- is terug te vinden in de artikelen 14 (subsidies vanaf € 5.000,- tot en met € 20.000,-) en 15 (subsidies vanaf € 20.000,-) van de ASV.

Artikel 12. Subsidievaststelling

 • 1.

  Subsidies tot en met € 5.000,- worden in één keer verstrekt (verleend en vastgesteld) met uitzondering van de subsidies genoemd in het tweede lid.

 • 2.

  De volgende subsidies tot en met € 5.000,- dienen te worden vastgesteld:

  • a.

   subsidies waarbij sprake is van bevoorschotting op basis van een aantal individuele trajecten. Na het subsidiejaar wordt de subsidie vastgesteld op basis van het werkelijk aantal gerealiseerde trajecten;

  • b.

   subsidies waarbij de subsidieontvanger een verzoek tot vaststelling indient.

 • 3.

  Een aanvraag tot subsidievaststelling kan bestaan uit een verantwoording over de activiteiten in het afgelopen jaar: een Jaarrekening en jaarrapportage (zie ASV artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 2 ).

Artikel 13. Subsidiekader

Het college kan voor een of meer van de beleidsterreinen, genoemd in deze subsidieregeling, een subsidiekader vaststellen.

Artikel 14. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag van bekendmaking.

 • 2.

  Met ingang van de dag van bekendmaking wordt de “Subsidieregeling Sociaal domein gemeente Rozendaal 2016-2018” ingetrokken.

 • 3.

  Op aanvragen om subsidie die zijn ingediend voor deze datum zijn de bepalingen van de “Subsidieregeling Sociaal domein gemeente Rozendaal 2016-2018” van toepassing.

 • 4.

  Deze subsidieregeling heeft een werkingsduur tot en met 2022, gelijk aan die van de Algemene subsidieverordening Rozendaal 2019.

   

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Sociaal domein gemeente Rozendaal 2019-2022.

 

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris

W.G. Pieterse- Pook

De burgemeester

drs. J.H. Klein Molekamp