Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veenendaal

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent aanwijzing toezichthouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeenendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent aanwijzing toezichthouders
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 2. artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 3. artikel 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 4. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Veenendaal/297855/297855_3.html
 5. artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer
 6. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Veenendaal/CVDR406793.html
 7. artikel 76a van de Wet werk en bijstand
 8. artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 9. artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
 10. artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen
 11. artikel 8.40 van de Wet milieubeheer
 12. artikel 21.8 van de Wet milieubeheer
 13. https://wetten.overheid.nl/BWBR0010475/2014-02-14
 14. artikel 5:2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-201915-02-2020artikel 4, bijlage 4

12-02-2019

gmb-2019-44548

26-01-201926-02-2019Nieuwe regeling

15-01-2019

gmb-2019-18789

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent aanwijzing toezichthouders

Het college burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Veenendaal, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

overwegende dat:

 • het uit oogpunt van doelmatigheid en doeltreffendheid is gewenst dat (onbezoldigd) ambtenaren over voldoende bevoegdheden (opgesomd in artikel 5:13 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht) beschikken voor het uitoefenen van (integraal) toezicht.

 • het wenselijk is medewerkers in dienst van de Afvalcombinatie “De Vallei”, welke als onbezoldigd ambtenaar in dienst zijn van de gemeente Veenendaal, aan te wijzen als toezichthouders;

 • wegens wisseling van personeel of uitbreiding van taken het besluit tot aanwijzing van toezichthouders van tijd tot tijd geactualiseerd dient te worden;

 • de gemeente op 13 december 2011 heeft ingestemd met de Bestuursovereenkomst, samenwerking toezicht op risicobedrijven Brzo ’99 en VT-chemie 2012-2016;

 • voor de uitvoering van deze bestuursovereenkomst de gemeente provinciale medewerkers aanwijst om het toezicht op majeure risicobedrijven uit te voeren;

 

gelet op:

artikel 5:10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), artikel 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Veenendaal (APV), artikel 10.23 lid 1 van de Wet Milieubeheer, artikel 21 van de Afvalstoffenverordening Veenendaal, artikel 76a van de Participatiewet, artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen (BRP), artikel 8.40 en 21.8 van de Wet milieubeheer en de krachtens deze wet vastgestelde voorschriften van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999, artikel 2.1, eerste lid, onder e en artikel 2.3, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), titel 5:2 van de Algemene wet bestuursrecht en de dienstverleningsovereenkomst met de ACV.

 

besluiten

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit toezichthouders.

 

Artikel 1  

Met het toezicht op de wet- en regelgeving opgenomen in bijlage 1, worden belast:

 • 1.

  ambtenaren van de Afdeling Wonen en Leven met de functie:

  • a.

   management C;

  • b.

   beleidsmedewerker C;

  • c.

   medewerker handhaving A;

  • d.

   medewerker handhaving B;

  • e.

   medewerker handhaving C;

  • f.

   medewerker handhaving D;

  • g.

   adviseur A;

  • h.

   adviseur B;

  • i.

   adviseur C.

 • 2.

  medewerkers van de Omgevingsdienst regio Utrecht (Odru), de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) of van (advies-/ detacherings)bureaus welke als onbezoldigd ambtenaar in dienst zijn van de gemeente Veenendaal.

 

Artikel 2  

Met het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving opgenomen in bijlage 2, worden belast:

 • 1.

  ambtenaren van de Afdeling Wonen en Leven met de functie:

  • a.

   medewerker handhaving C;

  • b.

   medewerker handhaving D;

  • c.

   medewerker handhaving E.

 • 2.

  medewerkers van de Afvalcombinatie “De Vallei” of van (advies-/ detacherings)bureaus welke als onbezoldigd ambtenaar in dienst zijn van de gemeente Veenendaal.

 

Artikel 3  

Met het toezicht op de wet- en regelgeving opgenomen in bijlage 3, worden belast:

 • 1.

  ambtenaren van de Afdeling Economie en Werk met de functie:

  • a.

   sociaal rechercheur;

  • b.

   fraudepreventiemedewerkers;

 • 2.

  medewerkers van (advies-/ detacherings)bureaus welke als onbezoldigd ambtenaar in dienst zijn van de gemeente Veenendaal.

 

Artikel 4  

Met het toezicht op de wet- en regelgeving opgenomen in bijlage 4, worden belast:

 • 1.

  ambtenaren van de Afdeling Economie en Werk met de functie:

  • a.

   sociaal rechercheur;

  • b.

   fraudepreventiemedewerker;

 • 2.

  ambtenaren van de Afdeling Dienstverlening team Klantcontactcentrum met de functie:

  • a.

   medewerker dienstverlening A;

  • b.

   medewerker dienstverlening B;

  • c.

   medewerker dienstverlening C;

  • d.

   medewerker dienstverlening D.

 • 3.

  medewerkers van (advies-/ detacherings)bureaus welke als onbezoldigd ambtenaar in dienst zijn van de gemeente Veenendaal.

 

Artikel 5  

Met het toezicht op de wet- en regelgeving opgenomen in bijlage 5, worden belast: de ambtenaren die in de functie van beleidsmedewerker toezicht/handhaving en toezichthouder A door Gedeputeerde Staten van Utrecht zijn aangesteld.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking één dag na de bekendmaking.

 

Vastgesteld in de vergadering van 15 januari 2019.

 

Burgemeester en wethouders van Veenendaal

 

mevrouw drs. A.P.W. van de Klift

gemeentesecretaris

de heer K.J.G. Kats

burgemeester

Bijlage 1 toezicht (onbezoldigd) ambtenaren ex artikel 1

 • 1.

  Toezicht op de volgende wetgeving:

  • a.

   Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

  • b.

   Wet op de kansspelen;

  • c.

   Wet Geluidhinder;

  • d.

   Wet Bodemsanering;

  • e.

   Wet inzake de luchtverontreiniging;

  • f.

   Monumentenwet;

  • g.

   Huisvestingswet.

 • 2.

  Toezicht op wet- en regelgeving van de gemeente Veenendaal met de volgende onderwerpen:

  • a.

   openbare orde en veiligheid;

  • b.

   volksgezondheid;

  • c.

   milieu;

  • d.

   verkeer, vervoer en waterstaat;

  • e.

   economische aangelegenheden en arbeid.

 

Bijlage 2 toezicht (onbezoldigd) ambtenaren ex artikel 2

 • 1.

  Toezicht op de volgende wet- en regelgeving van de gemeente Veenendaal:

  • a.

   Algemene Plaatselijke Verordening Veenendaal;

  • b.

   Afvalstoffenverordening Veenendaal.

 

Bijlage 3 Toezicht (onbezoldigd) ambtenaren ex artikel 3

 • 1.

  Toezicht op de volgende wetten en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving van de gemeente Veenendaal:

  • a.

   Participatiewet (PW);

  • b.

   Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);

  • c.

   Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);

  • d.

   Besluit bijstandsverlening zelfstandige 2004 (Bbz2004);

  • e.

   Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 

Bijlage 4 Toezicht onbezoldigd ambtenaren ex artikel 4

Toezicht op de volgende wetten en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving van de gemeente Veenendaal:

 • a.

  Wet basisregistratie personen;

 

Bijlage 5 Toezicht ambtenaren ex artikel 5

Toezicht op de naleving van de volgende wetten en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving:

 • 1.

  het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (Brzo), en;

  • a.

   de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

  • b.

   bij en door majeure risicobedrijven.

 • 2.

  Onder majeure risicobedrijven worden verstaan inrichtingen die onder het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 vallen alsmede inrichtingen, zijnde chemiebedrijven die niet onder het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 vallen en die wel onder categorie 4 van de Richtlijn 1996/61/EC (Integrated Pollution Prevention and Control) vallen en die aan de criteria van het landelijk project Vernieuwing Toezicht Chemie van november 2008 van het Ministerie van VROM voldoen.