Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Molenlanden

Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Molenlanden 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMolenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening werkgeverscommissie griffie gemeente Molenlanden 2019
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie griffie 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpverordening werkgeverscommissie griffie
Externe bijlageBijlage werkgeverscommissie griffie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 33 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-201901-01-201931-12-2019nieuwe regeling

02-01-2019

gmb-2019-16213

1000878

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Molenlanden 2019

De raad van de gemeente Molenlanden,

 

gelezen het voorstel;

 

besluit vast te stellen

de Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Molenlanden 2019

Artikel 1. Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd.

 • 2.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen.

 • 3.

  De werkgeverscommissie mandateert de dagelijkse aansturing van het griffiepersoneel aan de griffier.

Artikel 2. Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit drie leden van de raad.

 • 2.

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:a. op eigen verzoek; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;b. indien het lid aftreedt als lid van de raad;c. indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen;

 • 4.

  De werkgeverscommissie kiest uit haar midden een voorzitter.

 • 5.

  De voorzitter van de raad is aanwezig als adviseur.

Artikel 3. Taken voorzitter

 • 1.

  De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:a. het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;b. het leiden van de vergaderingen;c. het doen naleven van deze verordening;d. het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;e. het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4. Ondersteuning van de commissie

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de secretaris afspraken over ondersteuning.

Artikel 5. Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6. Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7. Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang, als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur, in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of op een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

Artikel 8. Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste eenmaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9. Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10.Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan, beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11. Inwerkingtreding, intrekking oude regeling en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2019.

 • 2.

  Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van deze verordening vervallen de Verordening werkgeverscommissie griffie Giessenlanden en de Verordening werkgeverscommissie griffie Molenwaard.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening werkgeverscommissie griffie Molenlanden 2019’.

 

 

 

Vastgesteld tijdens de openbare raadsvergadering gemeente Molenlanden,

gehouden op 2 januari 2019.

de griffier,

drs. M.A.J. Teunissen

de voorzitter,

D.R. van der Borg (wnd.)