Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harderwijk

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk houdende regels omtrent de burgerlijke stand Reglement burgerlijke stand 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarderwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk houdende regels omtrent de burgerlijke stand Reglement burgerlijke stand 2018
CiteertitelReglement burgerlijke stand 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement burgerlijke stand 2015.

De regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. boek 1 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
 2. Besluit burgerlijke stand 1994
 3. artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand
 4. artikel 5 van de Wet rechten burgerlijke stand
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-201908-05-2020nieuwe regeling

14-11-2017

gmb-2019-12347

17h009748 / h170055787

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk houdende regels omtrent de burgerlijke stand Reglement burgerlijke stand 2018

Het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op boek 1 Burgerlijk Wetboek, het Besluit Burgerlijke Stand 1994

en artikelen 4 en 5 van de wet rechten burgerlijke Stand;

 

gelezen het voorstel van 24 januari 2017, nr 17.0005;

 

overwegende dat er is besloten benoeming en beëdiging voor één dag toe te staan van een persoon tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en in het reglement van de burgerlijke stand een borging ingebouwd moet worden ter voorkoming van onrechtmatigheden omtrent het sluiten van huwelijken.

 

besluit vast te stellen het volgende reglement:

 

Reglement Burgerlijke Stand

Artikel 1 Begripsbepaling

Het Reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek I van het Burgerlijk Wetboek

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994

 • c.

  een huwelijksvoltrekking: een huwelijksvoltrekking of een registratie van een partnerschap of een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

 • d.

  een huwelijk: een huwelijk of (omzetting van) geregistreerde partnerschap

 • e.

  paar: het bruidspaar of in geval van een geregistreerde partnerschap de partners

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk

 • g.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente als zodanig benoemd door het college (art. 1:16 eerste volzin van de wet)

 • h.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door het college (art. 1: 16 tweede volzin van de wet)

 • i.

  huis-der-gemeente: een locatie, bij besluit als zodanig aangewezen door het college, waar ambtenaren van de burgerlijke stand hun wettelijke taken verrichten en waar buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand huwelijken voltrekken of partnerschappen registreren

 • j.

  KCC: Klantencontactcentrum, bestaat uit de Stadswinkel en het Callcenter

Artikel 2 (Buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Voor benoeming tot ambtenaar van de burgerlijke stand komt uitsluitend in aanmerking een medewerker, die werkzaam is in het KCC van de gemeente Harderwijk.

 • 2.

  Voor benoeming tot bezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand komt in aanmerking een ambtenaar, die in dienst is van de gemeente Harderwijk.

 • 3.

  Voor benoeming tot onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand komt in aanmerking een lid van het gemeentebestuur van de gemeente Harderwijk.

 • 4.

  Voor de benoeming tot onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor het eenmalig sluiten van een huwelijk, komt in aanmerking iedere buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand onder overlegging van:

  • a.

   verzoek eenmalige benoeming, bijlage 1 bij dit reglement;

  • b.

   benoemingsbesluit tot (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand;

  • c.

   beëdigingsakte van een rechtbank in Nederland;

  • d.

   (kopie) geldig legitimatiebewijs.

 • 5.

  Voor de benoeming tot onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor het eenmalig sluiten van een huwelijk, komt in aanmerking iedere persoon onder overlegging van:

  • a.

   verzoek eenmalige benoeming, bijlage 2 bij dit reglement;

  • b.

   (kopie) geldig legitimatiebewijs;

  • c.

   Verklaring omtrent Gedrag, wat niet ouder is dan 6 maanden voorafgaand aan het verzoek;

  • d.

   Uittreksel uit de Basisregistratie personen, wat niet ouder is dan een maand voorafgaand aan het verzoek.

 • 6.

  Het verzoek als bedoeld in het vierde lid moet uiterlijk 3 maanden voor het huwelijk zijn ingediend. Het verzoek als bedoeld in het vijfde lid moet 4 maanden voor de huwelijk zijn ingediend. In beide gevallen moet de datum van het huwelijk reeds zijn vastgelegd.

 • 7.

  Het verzoek bedoeld in het vierde lid en vijfde lid wordt afgewezen als het een kosteloze of een eenvoudig huwelijk betreft als bedoeld in artikel 6.

 • 8.

  Indien een huwelijk zal worden gesloten door een persoon, die op grond van het vijfde lid wordt benoemd tot onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gelden nadere regels, welke zijn neergelegd in bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 3 Benoemingsperiode

 • 1.

  De benoeming van de ambtenaar, als bedoeld in artikel 2, lid 1, is voor de duur van het dienstverband in het KCC van de gemeente Harderwijk.

 • 2.

  De benoeming van de ambtenaar, als bedoeld in artikel 2, lid 2, is voor de duur van het dienstverband bij de gemeente Harderwijk.

 • 3.

  De benoeming van de ambtenaar, als bedoeld in artikel 2, lid 3 is voor onbepaalde tijd.

 • 4.

  De benoeming van de ambtenaar, als bedoeld in artikel 2, lid 4 en lid 5 is voor de duur van één dag.

Artikel 4 Locatie

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand verricht zijn wettelijke taken in:

  • a.

   het Stadhuis van de gemeente Harderwijk;

  • b.

   in het ziekenhuis St. Jansdal.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verricht zijn wettelijk taken in:

  • a.

   Stadhuis, Havendam te Harderwijk

  • b.

   Ziekenhuis St Jansdal, Wethouder Jansenlaan te Harderwijk

  • c.

   Hospice Jasmijn, Sonnevancklaan 2

  • d.

   Oude Stadhuis, Markt te Harderwijk

  • e.

   Catharinakapel, Klooster te Harderwijk

  • f.

   Stadsmuseum, Donkerstraat te Harderwijk

  • g.

   Kasteel de Essenburgh, Zuiderzeestraatweg te Hierden

  • h.

   Dolfinarium, Strandboulevard Oost te Harderwijk

  • i.

   Hotel Harderwijk op de Veluwe, Leuvenumseweg te Harderwijk

  • j.

   Veluvia, Havendijk te Harderwijk

  • k.

   Vischafslag, Havendijk te Harderwijk

  • l.

   Molen de Hoop, Havendijk te Harderwijk

 • 3.

  Op verzoek van het paar kan het college onder voorwaarden een locatie voor één dag aanwijzen als huis der gemeente, voor de duur van één dag. Het paar overlegt hiervoor binnen 3 maanden voor het huwelijk:

  • a.

   Verzoek trouwlocatie naar keuze, bijlage 4 bij dit reglement;

  • b.

   Overeenkomst tussen locatiebeheerder of – eigenaar en het paar;

  • c.

   (Kopie) Geldige legitimatiebewijzen van het paar.

 • 4.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.

Artikel 5 Leiding van de afdeling

De senior medewerker KCC is belast met de dagelijkse leiding van de burgerlijke stand.

Artikel 6 Kosteloze en eenvoudige huwelijken

 • 1.

  Een kosteloos huwelijk:

  • -

   wordt uitsluitend zonder toespraak gesloten door een ambtenaar als bedoeld in artikel 2, lid 1;

  • -

   op maandag om 08.00 uur of om 08.15 uur;

  • -

   in een spreekkamer van het Stadhuis;

  • -

   alleen in het bijzijn van de getuigen.

 • 2.

  Een eenvoudig huwelijk:

  • -

   wordt uitsluitend gesloten door een ambtenaar als bedoeld in artikel 2, lid 1 of lid 2;

  • -

   op dinsdag of donderdag om 11.00 uur.

  • -

   in de trouwzaal van het Stadhuis;

  • -

   met een standaard toespraak waarbij de ambtenaar uitsluitend telefonisch contact met het paar heeft gehad.

Artikel 7 Openstelling

 • 1.

  De burgerlijke stand is voor publiek geopend:

  • a.

   voor geboorteaangifte:

   • -

    tijdens de reguliere openingstijden van de Stadswinkel

   • -

    en op maandag tot vrijdag van 09.30-10.30 uur in het geboorteloket (St. Jansdal).

  • b.

   voor overlijdensaangifte:

   • -

    tijdens de reguliere openingstijden van de Stadswinkel.

  • c.

   voor huwelijksvoltrekkingen:

   • -

    van maandag 08.00 tot zaterdag 23.30 uur.

 • 2.

  De burgerlijke stand is gesloten, als de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door het college aangewezen dagen, waarop de burgerlijke stand niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3.

  De burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door het college, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4.

  De burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan het college, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat de burgerlijke stand gesloten is, als belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling.

Artikel 8 Mandaat

 • 1.

  De medewerker genoemd in artikel 5 is bevoegd namens het college om op grond van artikel 2 lid 4 en lid 5 een onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand te benoemen.

 • 2.

  De medewerker genoemd in artikel 5 is bevoegd namens het college om op grond van artikel 4 lid 3 een locatie voor een dag aan te wijzen.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 7, zijn de directeur domein Samenleving en de teamleider KCC bevoegd andere openstelling van de burgerlijke stand te bepalen.

 • 4.

  De directeur domein Samenleving en de teamleider KCC zijn bevoegd de bijlagen, behorend bij dit reglement, aan te passen.

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit reglement wordt aangehaald onder de naam "Reglement burgerlijke stand 2018" en treedt, nadat zij op voorgeschreven wijze is bekend gemaakt in werking op 1 januari 2018.

 • 2.

  Gelijktijdig met de inwerkingtreding van het 'Reglement burgerlijke stand 2018' wordt het 'Reglement burgerlijke stand 2015, ingetrokken.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders

van de gemeente Harderwijk in haar vergadering van 14 november 2017,

onder nummer

de secretaris,

de burgemeester,

Bijlage 1. Verzoek eenmalige benoeming

Ondergetekenden verzoeken in verband met hun voorgenomen huwelijk / partnerschapsregistratie de in dit formulier genoemde persoon éénmalig aan te wijzen als onbezoldigd “buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand”.

 

Gegevens bruidspaar/ partnerschapspaar

 

Bruid(egom) / partner 1

 

Achternaam : __________________________________________________________° man ° vrouw

 

Geboortedatum en –plaats : ____ / ____ / ________ te _____________________________________

 

Adres : __________________________________________________ Huisnummer: _____________

 

Postcode / woonplaats : _________________ te __________________________________________

 

Telefoonnummer(s) : ________________________________________________________________

 

 

Bruid(egom) / partner 2

 

Achternaam : __________________________________________________________° man ° vrouw

 

Geboortedatum en –plaats : ____ / ____ / ________ te _____________________________________

 

Adres : __________________________________________________ Huisnummer: _____________

 

Postcode / woonplaats : _________________ te __________________________________________

 

Telefoonnummer(s) : ________________________________________________________________

 

 

Datum en tijd van het huwelijk / partnerschapsregistratie

 

Datum : ____ / ____ / ________

 

Tijdstip : ____ / ____ uur

 

 

Gegevens te benoemen ambtenaar

 

Achternaam : __________________________________________________________° man ° vrouw

 

Geboortedatum en –plaats : ____ / ____ / ________ te _____________________________________

 

Adres : __________________________________________________ Huisnummer: _____________

 

Postcode / woonplaats : _________________ te __________________________________________

 

Telefoonnummer(s) : ________________________________________________________________

 

 

 

Gegevens ondertekening

 

Handtekening bruid(egom) partner 1 : ___________________________________________________

 

 

Datum / Plaats : ____ / ____ / ________ te ______________________________________________

 

 

Handtekening bruid(egom) partner 2 : ___________________________________________________

 

 

Datum / Plaats : ____ / ____ / ________ te ______________________________________________

 

 

Handtekening te benoemen ambtenaar : ________________________________________________

 

 

Datum / Plaats : ____ / ____ / ________ te ______________________________________________

 

 

 

Bijlagen:

* kopie legitimatiebewijs van de trouwambtenaar

* kopie benoemingsbesluit en beëdigingsakte van de trouwambtenaar

 

Let op:

Het verzoek moet uiterlijk 3 maanden voor het huwelijk / partnerschapsregistratie zijn ingediend.

Een toga van de trouwambtenaar mag geen logo of wapen van een andere gemeente dan de gemeente Harderwijk bevatten.

 

Bijlage 2. Verzoek eenmalige benoeming (met beëdiging)

Ondergetekenden verzoeken in verband met hun voorgenomen huwelijk / partnerschapsregistratie de in dit formulier genoemde persoon éénmalig aan te wijzen als onbezoldigd “buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand”.

 

Gegevens bruidspaar/ partnerschapspaar

 

Bruid(egom) / partner 1

 

Achternaam : __________________________________________________________° man ° vrouw

 

Geboortedatum en –plaats : ____ / ____ / ________ te _____________________________________

 

Adres : __________________________________________________ Huisnummer: _____________

 

Postcode / woonplaats : _________________ te __________________________________________

 

Telefoonnummer(s) : ________________________________________________________________

 

 

Bruid(egom) / partner 2

 

Achternaam : __________________________________________________________° man ° vrouw

 

Geboortedatum en –plaats : ____ / ____ / ________ te _____________________________________

 

Adres : __________________________________________________ Huisnummer: _____________

 

Postcode / woonplaats : _________________ te __________________________________________

 

Telefoonnummer(s) : ________________________________________________________________

 

 

Datum en tijd van het huwelijk / partnerschapsregistratie

 

Datum : ____ / ____ / ________

 

Tijdstip : ____ / ____ uur

 

 

Gegevens te benoemen ambtenaar

 

Achternaam : __________________________________________________________° man ° vrouw

 

Geboortedatum en –plaats : ____ / ____ / ________ te _____________________________________

 

Adres : __________________________________________________ Huisnummer: _____________

 

Postcode / woonplaats : _________________ te __________________________________________

 

Telefoonnummer(s) : ________________________________________________________________

 

 

 

Gegevens ondertekening

 

Handtekening bruid(egom) partner 1 : ___________________________________________________

 

 

Datum / Plaats : ____ / ____ / ________ te ______________________________________________

 

 

Handtekening bruid(egom) partner 2 : ___________________________________________________

 

 

Datum / Plaats : ____ / ____ / ________ te ______________________________________________

 

 

Handtekening te benoemen ambtenaar : ________________________________________________

 

 

Datum / Plaats : ____ / ____ / ________ te ______________________________________________

 

 

 

Bijlagen:

* kopie legitimatiebewijs van de trouwambtenaar

* Verklaring omtrent Gedrag niet ouder dan 6 maanden

* Uittreksel uit de basisregistratie personen (inclusief gegevens over aan- of afwezigheid van curatele) niet ouder dan 1 maand.

 

Let op: het verzoek moet uiterlijk 4 maanden voor het huwelijk / partnerschapsregistratie zijn ingediend.

 

Bijlage 3. Nadere regels

In het geval het huwelijk / partnerschapsregistratie wordt voltrokken door een eenmalig benoemde ambtenaar (inclusief beëdiging) dan gelden de volgende voorwaarden:

 

De ambtenaar moet:

 • minimaal 18 jaar zijn,

 • niet onder curatele staan en

 • van onbesproken gedrag zijn.

 

Datum van huwelijk / partnerschapsregistratie moet bekend zijn. Indien het huwelijk / de partnerschapsregistratie wordt uitgesteld nadat benoeming en beëdiging heeft plaatsgevonden moet een nieuwe benoeming en/of beëdiging plaatsvinden. Het verzoek moet opnieuw aan alle voorwaarden voldoen. Ook moeten de kosten opnieuw betaald worden.

Overige voorwaarden:

 • 1

  Voordat een huwelijk / partnerschapsregistratie voltrokken kan worden moet er na de benoeming een beëdiging hebben plaatsgevonden. Een beëdigingszitting vindt 1 x per maand (let op de termijn) op woensdag plaats bij de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem. De gemeente Harderwijk zorgt ervoor dat de rechtbank van de benoeming op de hoogte wordt gesteld. De rechtbank roept de te beëdigen ambtenaar op. De rechtbank stuurt na de zitting de beëdigingsakte op naar de gemeente.

 

 • 2

  Voordat een benoemde ambtenaar het huwelijk / partnerschapsregistratie mag voltrekken moet er een gesprek met een trouwambtenaar van de gemeente Harderwijk hebben plaatsgevonden, om er voor te zorgen dat een huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie voldoet aan de eisen die de wet eraan stelt. Indien dit gesprek voor de ceremonie niet heeft plaatsgevonden, neemt de trouwambtenaar van de gemeente Harderwijk het wettelijke gedeelte (ja-woord) voor haar rekening. De benoemde ambtenaar rest in dat geval alleen de speech.

 

 • 2

  Tijdens de ceremonie is de aanwezigheid van een trouwambtenaar van de gemeente Harderwijk verplicht. Zij beoordeelt of het huwelijksvoltrekking / partnerschapsregistratie op de juiste (wettelijke) wijze heeft plaatsgevonden.

 

 • 3

  Het bruidspaar /partners moet(en) in de maand voorafgaand aan het huwelijk / partnerschapsregistratie in persoon aan de balie in de Stadswinkel komen, met hun geldige legitimatiebewijs om hun identiteit vast te stellen.

 

 • 4

  De gemeente Harderwijk stelt desgewenst tegen vergoeding een toga beschikbaar.

 

 • 5

  De benoeming en beëdiging geldt voor één dag. Deze vervalt direct na de ceremonie. Het is dus niet mogelijk deze benoeming te gebruiken, bij eventuele volgende bruidsparen.

 

 • 6

  De gemeente Harderwijk is op geen enkele manier aansprakelijk voor het handelen van de benoemde ambtenaar.

 

 • 7

  Het verzoek om een persoon een eenmalig te benoemen en beëdigen als trouwambtenaar wordt niet toegestaan in de volgende gevallen:

  • Indien het een kosteloos of eenvoudig huwelijk / partnerschapsregistratie betreft;

  • Indien er tijdens de ceremonie een beëdigde verklaring moet worden afgenomen zoals bedoeld in artikel 1.45 en 1.45a Burgerlijk Wetboek.

 

Bijlage 4. Verzoek trouwlocatie naar keuze

Deze aanvraag levert u in of stuurt u op naar de gemeente Harderwijk, ter attentie van de KCC, team Stadswinkel. Uiterlijk 3 maanden voor de huwelijksdatum of datum (omzetting)registratie partnerschap vraagt u toestemming voor de trouwlocatie 1 naar keuze. U ontvangt binnen 4 weken schriftelijk antwoord van ons.

 

Gegevens bruidspaar/ partnerschapspaar

 

Naam bruid(egom) / partner 1 : ________________________________________________________

 

Naam bruid(egom) / partner 2 : ________________________________________________________

 

 

Gegevens huwelijksvoltrekking of (omzetting) registratie partnerschap

 

Datum : ____ / ____ / ________

 

Tijdstip : ____ / ____ uur

 

 

Gegevens over de trouwlocatie van uw keuze

Bij keuze voor een buitentrouwlocatie geeft u ook een binnentrouwlocatie op. Deze zijn allebei op hetzelfde terrein. Bij slecht weer wijkt u uit naar deze binnentrouwlocatie.

 

Keuze trouwlocatie : ________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________

° binnentrouwlocatie ° buitentrouwlocatie

 

Bij slecht weer is de binnentrouwlocatie : ___________________________________________

 

Contactpersoon keuzetrouwlocatie : _________________________________________________

 

Telefoonnummer contactpersoon : _________________________________________________

 

 

Gegevens ondertekening

 

Handtekening bruid(egom) / partner 1 : __________________________________________________

 

Datum / Plaats : ____ / ____ / ________ te ______________________________________________

 

 

Handtekening bruid(egom) / partner 2 : __________________________________________________

 

Datum / Plaats : ____ / ____ / ________ te ______________________________________________

 

Bijlagen

* kopie legitimatiebewijzen van het bruidspaar / partnerschapspaar

* overeenkomst met eigenaar / beheerder van de trouwlocatie

Eisen

 • -

  De trouwlocatie moet voldoen aan de eisen van toegankelijkheid en openbaarheid, veiligheid, openbare orde en goede zeden en goede smaak:

 • -

  De trouwlocatie moet zich bevinden binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Harderwijk.

 • -

  De trouwlocatie moet tijdens de ceremonie openbaar zijn. De trouwlocatie moet toegankelijk zijn voor mindervaliden.

 • -

  De trouwlocatie moet beschikken over voldoende parkeervoorzieningen.

 • -

  Een huwelijk of de (omzetting van) partnerschapsregistratie kan in de buitenlucht plaatsvinden. Er moet op hetzelfde terrein wel een mogelijkheid zijn uit te wijken naar een binnentrouwlocatie.

 • -

  De trouwlocatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden. (bv begraafplaats, coffeeshop of een bordeel)

 • -

  De trouwlocatie moet representatief zijn, als huis der gemeente en passen bij de ceremonie van een huwelijk of de (omzetting van) partnerschapsregistratie.

 • -

  De trouwlocatie moet voldoen aan de gebruikelijke bouwtechnische eisen.

 • -

  Het gebruik van het gebouw als trouwlocatie mag niet in strijd met de bestemming zijn.

 • -

  De eigenaar/beheerder van het gebouw moet voorzover van toepassing voldoen aan de vergunningsplicht.

 • -

  De huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie vindt plaats door een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand. De trouwambtenaar is de gemeentelijke vertegenwoordiger en uitsluitend verantwoordelijk voor het rechtsgeldig tot stand komen van het huwelijk.

 • -

  De verantwoordelijkheid dat het pand voldoet aan de huidige veiligheidseisen, conform de richtlijnen van de brandweer, in ieder geval voor wat betreft de gebruiksvergunningen, bouwconstructie, vluchtwegen en brandblusapparaten ligt bij de eigenaar/beheerder.

 • -

  Het bruidspaar en de eigenaar/beheerder van de trouwlocatie sluiten een overeenkomst. De gemeente maakt geen onderdeel uit van de overeenkomst. De gemeente is niet verantwoordelijk voor problemen die zich zouden kunnen voordoen met de toegankelijkheid en parkeerfaciliteiten.

 • -

  Er moet een kleedruimte en een toiletruimte voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand aanwezig zijn.

 • -

  De vergoeding die de eigenaar/beheerder vraagt, kosten voor de inrichting en aankleding en de benodigde vergunningen en verzekeringen komen geheel voor rekening van het bruidspaar.

 • -

  Als de trouwlocatie een gebouw is met een religieuze bestemming (bijvoorbeeld een kerk of moskee) en er ook een religieus huwelijk plaatsvindt, moet het burgerlijk huwelijk vóór het religieuze huwelijk plaatsvinden.

 • -

  Naast gebouwen kunnen ook vaartuigen aangewezen worden. Zij moeten hun reguliere ligplaats hebben in de gemeente Harderwijk of een rondvaartvergunning van de gemeente Harderwijk hebben. De ceremonie moet binnen de gemeentegrens van Harderwijk plaatsvinden. De coördinaten van de plaats van de ceremonie moeten aan de senior medewerker van het KCC worden doorgegeven.

 • -

  De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele schadeclaims als de trouwlocatie op dag van de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie niet, niet tijdig of niet volledig beschikbaar is voor de plechtigheid.

 • -

  Voor vastlegging van de datum van het huwelijk of de (omzetting van) partnerschapsregistratie in de huwelijksagenda van de gemeente wordt het schriftelijke verzoek en de overeenkomst tussen het bruidspaar en eigenaar/beheerder van de trouwlocatie overgelegd in de Stadswinkel van de gemeente Harderwijk.

 • -

  Het verzoek met de overeenkomst moet 3 maanden vóór de datum van het huwelijk of de (omzetting van) partnerschapsregistratie zijn overgelegd om tot aanwijzing als trouwlocatie over te kunnen gaan. Voor overeenkomsten die op een later tijdstip worden overgelegd, moet er rekening mee worden gehouden dat de aanwijzing als trouwlocatie niet op tijd kan worden gehonoreerd.

 • -

  Het college van burgemeester en wethouders behoudt zich het recht voor om niet tot aanwijzing als huwelijkstrouwlocatie over te gaan als niet aan bovenstaande criteria wordt voldaan of als er geen (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand beschikbaar is.

 • -

  Het bruidspaar moet ervan op de hoogte zijn dat ingeval de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand niet gegarandeerd is en/of wanneer niet wordt voldaan aan de eisen die zijn gesteld aan een trouwlocatie, de ambtenaar de bevoegdheid heeft af te zien van de sluiting van het huwelijk/de partnerschap (er is dan geen recht op teruggave van (of een deel van) de betaalde leges).

 

Toelichting Reglement Burgerlijke Stand 2018

Inleiding

Het Reglement burgerlijke stand regelt een aantal zaken rondom de burgerlijke stand.

Het reglement heeft betrekking op de voorwaarden aan de benoemingen en werkzaamheden van ambtenaren van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand. Ook heeft het reglement betrekking op het aanwijzen van locaties als huis der gemeente, speciaal voor het sluiten van huwelijken en (omzetten) van partnerschapsregistraties. Het aanwijzen is wel aan grenzen gebonden.

Verder regelt het reglement hoe een kosteloos en een eenvoudig huwelijk of (omzetting) partnerschapsregistratie (anders dan de reguliere) in de gemeente Harderwijk plaatsvindt.

In het reglement worden de openingstijden geregeld van de burgerlijke stand en de momenten waarop een huwelijk kan worden gesloten, een partnerschap kan worden geregistreerd of een geregistreerd partnerschap kan worden omgezet in een huwelijk.

Als laatste worden een aantal bevoegdheden in dit reglement gemandateerd.

 

Daar waar in de toelichting de term ‘huwelijk’ wordt gebruikt, wordt ook bedoeld de partnerschapsregistratie of de omzetting van de partnerschapsregistratie in een huwelijk.

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit artikel worden de basisbegrippen uit het reglement beschreven.

Het onderscheid tussen de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt nadrukkelijk gemaakt. Een ambtenaar van de burgerlijke stand verricht alle werkzaamheden die uit de wet voortvloeien (artikel 16a lid 1 Boek 1 Burgerlijk Wetboek). Een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand daarentegen kan uitsluitend worden belast met werkzaamheden die te maken hebben met het voltrekken van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap (artikel 16a lid 2 Boek 1 Burgerlijk Wetboek).

Artikel 2 (Buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

In dit artikel wordt bepaald wie tot (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Harderwijk kan worden benoemd. Artikel 1:16 Burgerlijk Wetboek (BW) vormt hiervoor de wettelijke basis.

 

Voor de ambtenaar van de burgerlijke stand geldt dat alleen personen die werkzaam zijn in het KCC kunnen worden benoemd. Een ambtenaar van de burgerlijke stand krijgt vanuit het Burgerlijk Wetboek bepaalde werkzaamheden opgedragen, waardoor het gewenst is deze taken door een vakspecialist uit te laten voeren.

 

In tegenstelling tot de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand specifiek benoemd voor het voltrekken van huwelijken en (omzetting) van partnerschappen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke standen in vaste dienst (lid 2), burgemeester, wethouders en raadsleden (lid 3) en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke standen die voor één huwelijk worden benoemd.

Hierbij wordt een verschil gemaakt tussen een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand uit een andere gemeente (lid 4), of een persoon die niet eerder benoemd en beëdigd is (lid 5).

Door het opnemen van het vierde lid, is het mogelijk een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één huwelijk te benoemen en onder welke voorwaarden dit wordt toegestaan. Deze te benoemen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand moet op moment van het verzoek reeds (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zijn, benoemd en beëdigd in een andere gemeente. Indien de benoeming van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand niet meer geldig is, of van rechtswege is vervallen, dan kan op grond van het vijfde lid een benoeming en beëdiging plaatsvinden. Dit geldt ook voor personen die niet eerder ambtenaar van de burgerlijke stand of buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand zijn geweest.

 

Door het opnemen van het vijfde lid wordt voldaan aan het besluit van 24 januari 2017 benoeming en beëdiging voor één dag toe te staan van een persoon tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. In hetzelfde besluit werd gevraagd een borging in het reglement van de burgerlijke stand te bouwen ter voorkoming van onrechtmatigheden omtrent het sluiten van huwelijken. Hier is uitvoer aan gegeven in het zevende lid. Dit lid bepaald dat er in bijlage 3 bij dit reglement nadere regels zijn gesteld die van toepassing zijn op de persoon die op grond van het vijfde lid moet worden benoemd of het bruidspaar wiens huwelijk of partnerschap het betreft.

In het zesde lid worden de termijnen genoemd waarbinnen een verzoek voor een eenmalige benoeming moet zijn ingediend.

 

Bijlage 1 bij het reglement is het aanvraagformulier voor een eenmalige benoeming van een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand. Bijlage 2 is het aanvraagformulier voor het eenmalig benoemen en beëdigen van een persoon. Bijlage 3 bevat nadere regels die ook gelden voor deze persoon en/of het bruidspaar/partners.

Artikel 3 Benoemingsperiode

In artikel 1:16, lid 2 BW is bepaald dat een (buitengewoon)ambtenaar van de burgerlijke stand voor een bepaalde periode kan worden benoemd.

 

De benoeming tot ambtenaar van de burgerlijke stand is verbonden aan de periode dat de ambtenaar van de burgerlijke stand onafgebroken werkzaam is binnen het KCC van de gemeente Harderwijk. Deze benoeming vervalt van rechtswege als de ambtenaar van de burgerlijke stand niet meer werkzaam is binnen het KCC.

De benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals genoemd in het tweede lid, is voor de duur van het dienstverband. Tenzij er in de ontslagbrief expliciet is opgenomen dat de benoeming in stand blijft.

De benoemingsperiode voor bestuurders, lid 3, is voor in onbepaalde tijd.

Op grond van artikel 2 is het mogelijk benoemd te worden tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één huwelijk. De termijn voor dergelijke benoemingen is vanzelfsprekend een dag (lid 4).

Artikel 4 Locatie

Een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand verricht, op grond van artikel 1 Besluit Burgerlijke Stand, zijn ambtswerkzaamheden in het gemeentehuis.

 

De reguliere burgerlijke stand werkzaamheden, zoals het opmaken van akten vinden plaats in de locaties genoemd onder het eerste lid.

In het tweede lid zijn locaties opgenomen die zijn aangewezen als trouwlocatie.

 

Het derde lid maakt het mogelijk een trouwlocatie op verzoek van een bruidspaar / partners voor één dag aan te wijzen.

Artikel 1:63 BW bepaalt dat een huwelijk in het openbaar in het gemeentehuis moet worden gesloten. Het begrip gemeentehuis wordt binnen de gemeente Harderwijk ruim uitgelegd. Als gemeentehuis wordt elke plaats binnen de grenzen van de gemeente beschouwd en hoeft geen gebouw te zijn. Een huwelijk kan daarom ook buiten worden gesloten. Een voorwaarde is overigens wel dat er een binnenlocatie voorhanden moet zijn op het moment dat het weer of een andere omstandigheid een huwelijk in de buitenlucht niet toelaat.

Om een locatie te kunnen aanwijzen als trouwlocatie moet er met een aantal voorwaarden rekening gehouden worden. In bijlage 4 bij dit reglement “Verzoek trouwlocatie naar keuze” onder eisen zijn deze voorwaarden opgenomen. De belangrijkste voorwaarde is de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze moet gewaarborgd zijn. De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand mag op de huwelijksdag weigeren het huwelijk te sluiten als de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van mening is dat de veiligheid niet is gewaarborgd.

Artikel 5 Leiding van de afdeling

Artikel 2 van het besluit burgerlijke Stand zegt dat het college, voor zoveel nodig, een ambtenaar van de burgerlijke stand aanwijst die belast is met de dagelijkse leiding.

 

De directeur en de teamleider KCC hebben de algemene leiding over de burgerlijke stand. De ambtenaar van de burgerlijke stand is zelf inhoudelijk verantwoordelijk voor de verrichte werkzaamheden. Door de voorafgaande beëdigingsprocedure heeft hij zich persoonlijk verbonden tot het vervullen van de aan hem opgelegde verplichtingen vanuit de wet. Hij staat dan ook als zodanig niet in een hiërarchische verhouding ten opzichte van zijn ‘werkgever’ en dus ook niet tot de directeur of teamleider. Alleen de rechter kan hem bevelen geven. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is wel verantwoording schuldig aan het gemeentebestuur voor de opgedragen werkzaamheden. De normale disciplinaire sancties gelden ook voor de buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand als hij zijn ambtsplichten verwaarloost.

Artikel 6 Kosteloze en eenvoudige huwelijken

Op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand is de gemeente Harderwijk verplicht minimaal twee keer per week paren de gelegenheid te geven kosteloos een huwelijk te kunnen sluiten. In dit artikel staat hoe een kosteloos huwelijk in Harderwijk plaatsvindt.

Een eenvoudig huwelijk is een huwelijk met een sober karakter voor een laag tarief.

Voor kosteloze en eenvoudige huwelijken geldt dat deze niet voltrokken kunnen worden door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die voor een dag is benoemd. Dit heeft voornamelijk te maken met de aard van ceremonies. Beide huwelijken lenen zich niet voor eigen invulling. Dit is alleen mogelijk bij de reguliere huwelijken.

Artikel 7 Openstelling

Artikel 1:16c BW verplicht het college de openingstijden van het bureau burgerlijke stand te bepalen.

 

De ambtenaar van de burgerlijke stand verricht de verschillende werkzaamheden, met uitzondering van de huwelijksvoltrekkingen, tijdens de openingstijden van de Stadswinkel. Voor het doen van geboorteaangifte is van 9.30 uur tot en met 10.30 uur het geboorteloket in het ziekenhuis St Jansdal geopend.

 

Door het gewijzigd gebruik van het Stadhuis, als Huis van de Stad, is het mogelijk huwelijken in de trouwzaal van het Stadhuis op ieder gewenst tijdstip en dag te sluiten, met uitzondering van de zondag.

Artikel 8 Mandaat

Om adequaat te kunnen handelen zijn de volgende taken gemandateerd aan de Senior medewerker KCC:

 • -

  de benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één huwelijk (lid 1) en

 • -

  de aanwijzing van een locatie voor één huwelijk (lid 2).

 

Het komt voor dat het Stadhuis een aantal dagen dicht is rondom de feestdagen (artikel 8 lid 3). Dit is voor de burgerlijke stand bijzonder ongewenst voor geboorte- en overlijdensaangiften. Door het opnemen van dit artikel wordt het voor de directeur of teamleider KCC mogelijk gemaakt de burgerlijke stand extra te openen. Het is via dit artikel ook mogelijk om genoemde tijden in artikel 7 sub c tijdelijk aan te passen. De mogelijkheid om op zondag te trouwen wordt ondanks het derde lid niet toegestaan.

 

Bij het reglement zijn 4 bijlages opgenomen. Als blijkt dat een wijziging in één van de bijlages noodzakelijk is, is het niet gewenst om alleen voor een gewijzigde bijlage dit reglement opnieuw ter vaststelling aan te bieden. Om die reden worden de directeur van het domein Samenleving en de teamleider KCC in het vierde lid gemandateerd om de bijlages aan te passen.


1

Met trouwlocatie wordt ook de trouwlocatie voor (omzetting van ) partnerschapsregistratie bedoeld