Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nieuwegein

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Nieuwegein houdende regels omtrent Compensatie-afspraken collectieve zorgverzekering VGZ gemeente Nieuwegein- Werk en Inkomen lekstroom (WIL) 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNieuwegein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Nieuwegein houdende regels omtrent Compensatie-afspraken collectieve zorgverzekering VGZ gemeente Nieuwegein- Werk en Inkomen lekstroom (WIL) 2019
CiteertitelCompensatie-afspraken collectieve zorgverzekering VGZ gemeente Nieuwegein- Werk en Inkomen lekstroom (WIL) 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-2019nieuwe regeling

17-12-2018

gmb-2019-11842

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Nieuwegein houdende regels omtrent Compensatie-afspraken collectieve zorgverzekering VGZ gemeente Nieuwegein- Werk en Inkomen lekstroom (WIL) 2019

1. Wie komen hiervoor in aanmerking?

 • a.

  Deze afspraken gelden voor de volgende doelgroep:

  • -

   Alle inwoners van de gemeente Nieuwegein die per 1 januari 2019 overstappen van de Menzis GarantVerzorgd (gemeentepolis) naar het VGZ Gemeentepakket Compleet of het VGZ Gemeentepakket Compleet + € 0 eigen risico; en

  • -

   Waarvan het inkomen niet meer is dan 150% van de bijstandsnorm die van toepassing is.

 • a.

  Deze afspraken gelden nadrukkelijk niet voor alle deelnemers van VGZ. Alleen voor die deelnemers die voldoen aan de criteria van de onder a genoemde doelgroep.

2. Afspraken

De gemeente Nieuwegein en WIL komen de onderstaande afspraken met elkaar overeen:

 • a.

  Indien het vergoedingenpakket 2019 van Menzis een ruimere vergoeding kent dan het vergoedingenpakket 2019 van VGZ, compenseert de gemeente Nieuwegein het verschil in de vergoeding.

 • b.

  Indien de inwoner in 2018 zorg krijgt via een gecontracteerde zorgaanbieder van Menzis die in 2019 niet-gecontracteerd is bij de VGZ compenseert de gemeente Nieuwegein in 2019 het verschil in de hoogte van de vergoeding tussen een gecontracteerde en niet-gecontracteerde aanbieder.Dit onder voorwaarde dat:

  • -

   In 2018 is een behandeling gestart die gecontinueerd wordt in 2019.

  • -

   De vergoeding wordt verstrekt voor de zorgkosten die gemaakt worden in 2019.

 • c.

  Indien het maandelijkse premiebedrag voor 2019 van VGZ Gemeentepakket Compleet meer bedraagt dan het premiebedrag voor 2019 voor Menzis Garantverzorgd compenseert de gemeente Nieuwegein in 2019 eenmalig het verschil met een bedrag ter hoogte van € 82,-. Dit bedrag wordt automatisch uitgekeerd in het eerste kwartaal van 2019.

 • d.

  Indien de inwoner aan de voorwaarden voldoet is een combinatie van afspraak a, b en/of c ook mogelijk.

 • e.

  Deze afspraken zijn gebaseerd op het collegebesluit d.d. 17 november 2018 en het raadsbesluit d.d. 13 december 2018 van de gemeente Nieuwegein.

3. Wijze van uitvoering

 • a.

  Voor deze compensatie-afspraken gelden geen draagkrachtpercentages, zoals die zijn benoemd in de Beleidsregels individuele bijzondere bijstand 2016 Werk en Inkomen Lekstroom.

 • b.

  Voor het vaststellen van het recht op de compensatie-afspraken wordt geen vermogensgrens toegepast.

 • c.

  Na ontvangst van de aanvraag wordt er uiterlijk binnen 4 weken een besluit genomen. Onder voorwaarde dat alle bewijsstukken, die nodig zijn om het recht vast te kunnen stellen, zijn aangeleverd bij de aanvraag.

 • d.

  De aanvraag kan worden ingediend uiterlijk binnen 3 maanden nadat de inwoner de kostenspecificatie van VGZ heeft ontvangen.

 • e.

  In uitzonderlijke situaties kan de betaling van de vergoeding rechtstreeks worden overgemaakt naar de zorgaanbieder.

 • f.

  De uitvoering van de compensatie-afspraken wordt gedaan door Werk en Inkomen lekstroom.

4. Duur en omvang regeling

 • a.

  Deze afspraken zijn alleen geldig voor zorgkosten binnen de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

 • b.

  Voor alle overige aanvragen bijzondere bijstand, die buiten deze compensatie-afspraken vallen, zijn de Beleidsregels individuele bijzondere bijstand 2016 ongewijzigd van toepassing.

 

 

 

Aldus overeengekomen op 17 december 2018.

A. Peters

Hoofd afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling

Gemeente Nieuwegein

H. Vos

Manager inkomensondersteuning

Werk en Inkomen Lekstroom