Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerwolde

Verordening Stimuleringslening gemeente Westerwolde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterwolde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Stimuleringslening gemeente Westerwolde
CiteertitelVerordening Stimuleringslening gemeente Westerwolde
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpStimuleringslening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2019Nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2019-10298

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Stimuleringslening gemeente Westerwolde

De raad van de gemeente Westerwolde;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 november 2018;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

 

vast te stellen de volgende:

 

Verordening Stimuleringslening gemeente Westerwolde

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvrager: een natuurlijk- en of een rechtspersoon zoals omschreven in artikel 2 die een aanvraag voor een Stimuleringslening doet.

 • b)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde;

 • c)

  Stimuleringslening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van maatregelen;

 • d)

  Maatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3;

 • e)

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen;

 • f)

  EPA-advies: een Energie Prestatie Advies dat voorafgaand aan het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van maatregelen van de in artikel 4, lid 2 genoemde maatregelen wordt opgesteld door een gecertificeerd bedrijf;

 • g)

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

 • 1.

  Voor een Stimuleringslening die consumptief wordt verstrekt.

 • 2.

  De aanvrager van een Stimuleringslening consumptief is een eigenaar-bewoner. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 • 3.

  Voor het treffen van maatregelen in woningen, die geschikt en bestemd zijn voor permanente bewoning, in de gemeente Westerwolde.

Artikel 3 Rente, looptijd en vorm Stimuleringlening

 • 1.

  Het rentepercentage voor de Stimuleringslening is 3% lager dan het 10 of 15 jaarstarief van SVn, afhankelijk van de vastgestelde looptijd (minimaal rentepercentage 1,4%). Het rentepercentage wordt vastgesteld op het moment van toekennen door het college van de lening. De rente staat gedurende de looptijd van de lening vast.

 • 2.

  De looptijd van de Stimuleringslening bedraagt maximaal 10 jaar, ingaande op het moment dat de lening geacht moet worden definitief te zijn vastgesteld bij hoofdsom tot en met € 7.500,- (inclusief BTW). De lening heeft een looptijd van maximaal 15 jaren, ingaande op het moment dat de lening geacht moet worden definitief te zijn vastgesteld bij hoofdsom vanaf € 7.500,- .

 • 3.

  De Stimuleringslening is annuïtair.

 • 4.

  De Stimuleringslening wordt verstrekt via een bouwdepot.

Artikel 4 Maatregelen

 • 1.

  Tot de maatregelen te verbetering van de onderhoudsstaat van de woning worden in ieder geval de volgende maatregelen gerekend:

  • a.

   het treffen van maatregelen tot opheffen van gebreken aan het casco van de woning. Onder het casco van de woning wordt verstaan;

   • de funderingen, dragende muren en kolommen, het geraamte van het gebouw met de ondergrond, het ruwe metsel- en voegwerk, vloeren, buitengevels inclusief kozijnen met ramen en deuren, balkconstructies, daken inclusief bedekking en randafwerking, evenals alle lood- en zinkwerken, gootconstructies, dakkapellen, dakramen, schoorstenen, rookgasafvoeren en ventilatiekanalen;

  • b.

   de technische installaties, met daarbij behorende leidingen voor gas, water en electriciteitsvoorziening en de afvoer van afval- en hemelwater met de riolering;

  • c.

   onder het treffen van maatregelen tot het opheffen van andere gebreken wordt verstaan;

   • het verbeteren van een fundering op staal;

   • het herstel van de gevels en dragende muren;

   • het herstel van vloerconstructies;

   • het herstel van kapconstructie, zoals gordingen, muurplanten en spant(en);

  • d.

   verwijderen asbest en/of leidingen

  • e.

   Deze maatregelen worden nader gespecificeerd in bijlage 1.

 • 2.

  Tot de energiebesparende maatregelen worden die maatregelen gerekend die genoemd staan in het EPA-advies. Tot deze maatregelen worden in ieder geval gerekend;

  • a)

   Isolatie

  • b)

   Grijswatercircuit

  • c)

   Zonne-energie

  • d)

   Warmtepomp

  • e)

   Warmteterugwinning douchewater

  • f)

   Warmtekrachtkoppeling

  • g)

   Opmaak energielabel met maatwerkadvies

  • h)

   Deze maatregelen worden nader gespecificeerd in bijlage 2.

 • 3.

  De kosten van het EPA-advies mogen bij goedkeuring van de stimuleringslening worden meegefinancierd.

 • 4.

  De kosten van aannemers, erkende installateurs en leveranciers betreffende de maatregelen als bedoeld in lid 1 en 2 komen in aanmerking voor financiering met een lening als bedoeld in deze verordening.

 • 5.

  Maatregelen kunnen alleen worden aangevraagd mits de onderhoudsstaat van de woning dit toelaat en de maatregelen voor het verbeteren van de onderhoudsstaat worden meegefinancierd in de lening als bedoeld in deze verordening.

 • 6.

  Als alleen zonnepanelen worden aangevraagd hoeft er geen epa-advies te worden aangeleverd.

 • 7.

  Mits de woning een bouwjaar heeft van na 1994 hoeft er eveneens geen epa-advies te worden aangeleverd.

 • 8.

  De Stimuleringslening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten. Het college stelt de hoogte van de Stimuleringslening vast, met een minimum van € 2.500,- en een maximum van € 15.000,- inclusief btw.

 • 9.

  Het college kan de in het eerste en tweede lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 5 Beleidsdoelen

Indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen, in dat geval kan het college besluiten een aanvrager te verwijzen naar SVn voor het aanvragen van een Stimuleringslening:

 • a.

  De gemeente Westerwolde wil aan eigenaar(s)/bewoner(s) mogelijk maken om de woning te verduurzamen danwel te verbeteren dat de instandhouding van de woning gedurende een langere periode is geborgd.

Artikel 6 Budget

 • 1.

  De raad van de gemeente Westerwolde stelt jaarlijks het budget vast dat beschikbaar is voor Stimuleringsleningen.

 • 2.

  Stimuleringsleningen zijn alleen beschikbaar voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3.

  Indien het vastgestelde budget niet meer toereikend is, worden de aanvragen door het college afgewezen.

Artikel 7 Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2, 3, 4, 5 en 6 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Stimuleringslening.

Artikel 8 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 9 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat onder opgave van:

  • a.

   De te treffen stimuleringsmaatregelen.

  • b.

   De werkelijke kosten van het treffen van de stimuleringsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave, bijvoorbeeld offertes.

  • c.

   Indien van toepassing een EPA-advies.

  • d.

   Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 5.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7.

  Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 10 Afwijzen aanvraag/intrekken toewijzing

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit voor het aanvragen van een Stimuleringslening bij SVn in, indien:

 • a.

  Het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • b.

  De werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c.

  De werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • d.

  Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

 • e.

  De Stimuleringslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

Artikel 11 Financiële toets, verstrekken en beheer Stimuleringslening door SVn

 • 1.

  De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Stimuleringslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een Stimuleringslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2.

  De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Stimuleringslening van SVn en de samenwerking tussen de gemeente Westerwolde en SVn.

 • 3.

  SVn stelt de definitieve hoogte van de Stimuleringslening vast en bij en positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4.

  SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Stimuleringslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

 • 5.

  Bij verkoop van de woning dient de restschuld ineens en volledig te worden afgelost.

 • 6.

  Het geleende bedrag mag niet worden aangewend voor de vernieuwing van badkamer en keuken.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 februari 2019.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering Vlagtwedde ingetrokken.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Stimuleringslening gemeente Westerwolde.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2018.

De raad voornoemd,

raadsgriffier

voorzitter

Bijlage 1 Specificatie opheffen van gebreken

 

Het verbeteren van een fundering op staal. Hieronder wordt verstaan:

 • Het ontgraven van de fundering;

 • Het slopen van een verzakt gedeelte;

 • Het opmetselen en het aanhelen;

 • Het maken van een begane grond vloerconstructie met inkassing van de gevels.

Het herstel van de gevels en dragende muren. Hieronder wordt verstaan:

 • Het vervangen van halfsteens of steens metselwerk of spouwmuur of vergelijkbare constructies;

 • Het vervangen van buitenkozijnen, inclusief bijbehorende ramen en deuren;

 • Het vervangen van lateien.

Het herstel van vloerconstructies. Hieronder wordt verstaan:

 • Het slopen van plinten en verrotte vloerdelen;

 • Het slopen van verrotte balken en/of het waterpas stellen van bestaande balken;

 • Het aanbrengen van (nieuwe) balken of vloeren of vloerdelen;

 • Het vervangen, in samenhang met de vloer, van trappen.

Het herstel van kapconstructies, waaronder wordt verstaan het repareren of het vernieuwen van de kapconstructie, zoals gordingen, muurplanten, spant(en) en in samenhang hiermee;

 • Het afhalen en het aanbrengen (zo nodig vernieuwen) van de dakbedekking;

 • Het afhalen en het aanbrengen (zo nodig vernieuwen) van de panlatten, tengels en dakbeschot;

 • Het vernieuwen van goten;

 • Het vernieuwen van schoorstenen, verwijderen asbest en/of loden leidingen;

 • Het verwijderen van asbest en/of loden leidingen die in de woningen aanwezig zijn.

Bijlage 2 Specificatie energiebesparende maatregelen

Isolatie

De isolatiewerkzaamheden die onder deze verordening vallen zijn;

 • Gevelisolatie, Rc minimaal 3.5 m²K/W

 • Dakisolatie, Rc minimaal 3,5 m²K/W

 • Vloer- en bodemisolatie 3.5 m²K/W

 • HR++ glas met isolatiewaarde U kleiner of gelijk aan 1,2 W/m²K

Grijswatercircuit

Het grijswatercircuit moet voor huishoudelijk gebruik worden aangebracht met minimaal aangesloten de toiletspoelingen en minimaal een voorraadvat van 2 m3.

Zonne-energie

 • 1.

  Een zonnepaneel moet een minimaal vermogen hebben van 280 Wp en zijn aangebracht conform de NEN 1010.

 • 2.

  De zonneboiler moet een minimale jaaropbrengst hebben van 3,1 GJ.

Lucht –water warmtepomp (eventueel in combinatie met pv-panelen)

De warmtepomp moet gebruikt worden voor de hoofdverwarming en minimaal een thermisch vermogen hebben van 3,2 kW of moet ondersteunend zijn voor de bestaande cv-ketel en opgenomen zijn in het verwarmingscircuit.

Warmteterugwinning douchewater

De warmteterugwinning uit douchewater (douche-WTW) moet minimaal aangesloten zijn op één douche.

Warmtekrachtkoppeling

De warmtekrachtkoppeling (wkk) moet minimaal een thermisch vermogen hebben van 3,2 kW en kan bestaan uit een HRe ketel of een vergelijkbaar toestel dat zowel warmte als elektriciteit opwekt.

Energielabel

Het energielabel moet voorzien zijn van een maatwerkadvies.