Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meppel

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel houdende regels omtrent de afvalstoffenverordening Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Meppel 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeppel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel houdende regels omtrent de afvalstoffenverordening Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Meppel 2018
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Meppel 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-201920-10-2020nieuwe regeling

13-11-2018

gmb-2019-9814

Nr. 1292763.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel houdende regels omtrent de afvalstoffenverordening Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Meppel 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Meppel;

 

gelet op het bepaalde in de Afvalstoffenverordening gemeente Meppel 2018;

 

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Meppel 2018.

 

§ 2. Huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 3 lid 1 Aanwijzing van de inzameldienst

Het college wijst de volgende inzameldienst aan, die belast is met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen:

 • -

  Reinigingsdienst van de gemeente Meppel

Artikel 4 lid 1 Regulering van andere inzamelaars

Het college wijst naast de inzameldienst de volgende inzamelaars aan:

 • a.

  Als inzamelaar worden aangewezen Sympany voor de inzameling van textiel doormiddel van bovengrondse en ondergrondse textielcontainers;

 • b.

  Als inzamelaar voor oud papier worden verenigingen/stichtingen aangewezen die met de gemeente een inzamelovereenkomst hebben afgesloten.

Artikel 7. Afvalscheiding

Het college bepaalt ten aanzien van de volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen dat de inzameling geschiedt met de volgende inzamelmiddelen dan wel -voorzieningen:

 

Restafval

Restafval van huishoudens, ten behoeve waarvan aan gebruikers van percelen minicontainers zijn verstrekt of ten behoeve van wie op een inzamelvoorziening is aangewezen, mag uitsluitend via dit inzamelmiddel aan de inzameldienst worden aangeboden. Als er sprake is van één of meerdere ondergrondse verzamelcontainer(s) dient gebruik te worden gemaakt van een afvalpas.

 

Inwoners van de gemeente Meppel die geen gebruik kunnen maken van een ondergrondse container en beslist geen minicontainer kunnen plaatsen moeten hun huisvuil aanbieden in de daarvoor bestemde gele huisvuilzakken die op aanvraag verkrijgbaar zijn bij de gemeentewerf in Meppel.

 

Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT)

GFT van huishoudens, ten behoeve waarvan aan de gebruikers van percelen minicontainers zijn verstrekt mag uitsluitend via dit inzamelmiddel aan de inzameldienst worden aangeboden.

Bewoners van de binnenstad en van hoogbouw, en gebruikers van gele zakken bieden hun GFT-afval aan via ondergrondse restafvalcontainers of bovengrondse wijkverzamelcontainers voor GFT of in de gele huisvuilzakken.

 

Klein chemisch afval

Het is verboden zich op andere wijze van klein chemisch afval te ontdoen dan:

 • a.

  a. door dit achter te laten bij of over te dragen aan die detailhandelaren die daartoe over speciale bewaarmiddelen beschikken.

 • b.

  door dit te brengen naar het afvalbrengstation in Havelte.

Elektrische en elektronische apparatuur

 • a.

  Elektrische en elektronische apparatuur kan – bij de aanschaf van een nieuw product van dezelfde soort - worden ingeleverd bij de detailhandel waar het nieuwe elektrische en elektronische apparaat wordt gekocht (Producentenverantwoordelijkheid).

 • b.

  Elektrische en elektronische apparatuur kan eveneens worden aangeboden bij het afvalbrengstation in Havelte.

 • c.

  Kleine elektrische apparaten (tot 10 kg) kunnen worden aangeboden in de route voor VET-goed

Glas

Verpakkingsglas kan gedeponeerd worden in boven- of ondergondse glascontainers.

 

Vlakglas

Vlakglas kan worden gebracht naar het afvalbrengstation in Havelte.

 

Papier en karton

 • a.

  Papier kan worden aan geboden aan de inzamelaar of aan verenigingen waarmee de gemeente een inzamelovereenkomst heeft, of kan gebracht worden naar het afvalbrengstation in Havelte.

 • b.

  Papier en karton van huishoudens, ten behoeve waarvan aan gebruikers van percelen minicontainers zijn verstrekt, mag uitsluitend via dit inzamelmiddel aan de inzameldienst worden aangeboden.

 • c.

  Papier en karton van huishoudens, ten behoeve waarvan aan gebruikers van percelen een verzamelcontainer is verstrekt, mag uitsluitend via dit inzamelmiddel aan de inzameldienst worden aangeboden.

Textiel

 • a.

  Textiel kan in de daarvoor bestemde ondergrondse en bovengrondse containers gedeponeerd worden.

 • b.

  Textiel kan worden aangeboden in de route van VET-goed.

 • c.

  Textiel kan worden gebracht naar het afvalbrengstation in Havelte.

Grof tuinafval

Grof tuinafval kan tegen betaling bij het afvalbrengstation in Havelte worden aangeboden.

 

Grof huishoudelijk afval

 • a.

  Grof huishoudelijk afval kan tegen betaling bij het afvalbrengstation in Havelte worden aangeboden.

 • b.

  Grof huishoudelijk afval kan tegen betaling door de inzamelaar worden opgehaald.

Asbest(houdend) afval

Asbest kan worden aangeboden bij het afvalbrengstation in Havelte, mits verpakt in het daarvoor bestemde verpakkingsmateriaal dat verkrijgbaar is bij het afvalbrengstation in Havelte en tot maximaal 35 m2.

Degene die zich van asbest ontdoet, dient in het bezit te zijn van een toestemmingsbrief van de gemeente.

 

Metaal

Metaal kan worden aangeboden bij het afvalbrengstation in Havelte.

 

Puin en bouw- en sloopafval

Puin en bouw- en sloopafval kunnen tegen betaling bij het afvalbrengstation in Havelte worden aangeboden.

 

Banden

Banden kunnen tegen betaling aangeboden worden bij het afvalbrengstation in Havelte.

 

Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons

 • a.

  Plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) ten behoeve waarvan aan gebruikers van percelen minicontainers zijn verstrekt, mag uitsluitend via dit inzamelmiddel aan de inzameldienst worden aangeboden

 • b.

  PMD afkomstig van huishoudens, ten behoeve waarvan aan gebruikers van percelen zakken zijn verstrekt, mag uitsluitend via dit inzamelmiddel aan de inzameldienst worden aangeboden.

Het college bepaalt dat de inzameling van de volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen bij de percelen plaatsvindt met de volgende frequentie:

 

Papier en karton

 • a.

  Papier en karton van huishoudens, ten behoeve waarvan aan gebruikers van percelen minicontainers zijn verstrekt, wordt een maal per vier weken nabij elk perceel ingezameld.

 • b.

  Papier en karton van huishoudens, ten behoeve waarvan aan gebruikers van percelen gebruik maken van wijkverzamelcontainers, wordt een maal per week nabij elk perceel ingezameld.

Plastic verpakkingsafval, metalen verpakkingen (blik)en drankenkartons (PMD)

 • a.

  PMD ten behoeve waarvan aan gebruikers van percelen minicontainers zijn verstrekt, wordt een maal per vier weken nabij elk perceel ingezameld.

 • b.

  PMD ten behoeve waarvan aan gebruikers van percelen zakken zijn verstrekt, wordt een maal per twee weken nabij elk perceel ingezameld

Groente-, fruit- en tuinafval GFT

GFT, ten behoeve waarvan aan gebruikers van percelen minicontainers zijn verstrekt, wordt een maal per twee weken nabij elk perceel ingezameld met uitzondering van week 51 of 52 of 53 of week 1

 

Restafval

 • a.

  Restafval, ten behoeve waarvan aan gebruikers van percelen minicontainers zijn verstrekt, wordt een maal per vier weken nabij elk perceel ingezameld

 • b.

  Restafval, ten behoeve waarvan aan gebruikers van percelen gele zakken zijn verstrekt, wordt wekelijks nabij elk perceel ingezameld.

VET-goed

VET-goed (frituurvetten, elektrische apparaten (tot 10 kg) en textiel) wordt eenmaal in de 4 weken ingezameld met uitzondering van de zomer- en kerstvakantie.

Artikel 9. Tijdstip van aanbieding

 • a.

  Voor de dagen waarop minicontainers/zakken ter lediging aangeboden kunnen worden, wordt verwezen naar het inzamelschema, zoals opgenomen in de Afvalkalender. Deze is beschikbaar op de gemeentelijke website en via de afval app.

 • b.

  Op de inzameldag zoals aangegeven op de Afvalkalender, dient de container vóór 07.30 uur op de aangegeven aanbiedplaats ter lediging aangeboden te worden of de avond voor de inzameldag vanaf 18.00 uur.

 • c.

  Op de inzameldag dienen containers voor 22.00 uur van de openbare weg weggehaald te zijn.

Artikel 10. Wijze en plaats van aanbieding

Het college stelt de volgende regels vast over het gebruik van de inzamelvoorzieningen voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen:

 

Containers

Containers moeten op de centrale aanbiedplaatsen neergezet worden, veelal herkenbaar aan een grijze stoeptegel met daarop een container. Indien geen centrale aanbiedplaats aanwezig is, dient de container aan de rijbaan te worden aangeboden. Afhankelijk van de rijrichting van het inzamelvoertuig dient de container of gele zak aan de even- of oneven huisnummerzijde van de rijbaan te worden aangeboden.

 

Regels:

 • a.

  Het deksel van de container moet gesloten zijn.

 • b.

  De container moet met het handvat van de weg af geplaatst worden.

 • c.

  De containers moeten in een rechte lijn met een tussenruimte van een vuistdikte (ca 15 cm) van elkaar worden geplaatst.

 • d.

  De container mag niet worden geplaatst nabij obstakels, zoals o.a. auto, verkeersbord, boom, lantaarnpaal etc.

 • e.

  Naast of op de containers mag geen afval aangeboden worden.

 • f.

  De container voor restafval mag maximaal 80 kilo wegen.

 • g.

  De container voor GFT-afval mag maximaal 80 kilo wegen.

 • h.

  De container voor oud papier en karton mag maximaal 80 kilo wegen

 • i.

  De container voor PMD mag maximaal 20 kg wegen.

 • j.

  Het is verboden de volgende voorwerpen in containers te deponeren: brandende of gloeiende voorwerpen, vloeibare stoffen, agressieve, giftige of explosieve stoffen, dode dieren, beenderen of slachtafval en voorwerpen die schadelijk zijn voor het inzamelvoertuig en/of de beladers

 • k.

  Containers (incl. chips) worden in bruikleen verstrekt.

 • l.

  Containers horen bij de woning.

 • m.

  Bij verhuizing dienen containers leeg en schoon achtergelaten te worden.

 • n.

  Het huisnummer mag op een inzamelmiddel aangegeven worden.

 • o.

  Beschadiging of verdwijning van inzamelmiddelen is voor rekening van de gebruiker ervan, tenzij de gebruiker kan aantonen dat dit buiten zijn schuld is geschied

Zakken

Gele zakken en zakken voor PMD moeten op de centrale aanbiedplaatsen neergezet worden, veelal herkenbaar aan een grijze stoeptegel met daarop een container. Indien geen centrale aanbiedplaats aanwezig is, dient de zak aan de rijbaan te worden aangeboden.

Afhankelijk van de rijrichting van het inzamelvoertuig dient de gele zak of de zak voor PMD aan de even of oneven huisnummerzijde van de rijbaan te worden aangeboden.

Zakken voor PMD mogen maximaal 3 kg wegen.

 

Plastic zakken voor de inzameling van PMD uit hoogbouw zijn verkrijgbaar bij de inzameldienst en op het stadhuis. Tevens kunnen de plastic zakken telefonisch via 14 0522, via www.meppel.nl of via e-mail worden aangevraagd.

 

VET-goed

Regels:

 • a.

  Frituurvet en –olie moeten in goed gesloten verpakkingen worden aangeboden

 • b.

  Textiel moet in plastic zakken worden aangeboden

 • c.

  Vetten, elektrische apparaten en textiel dienen afzonderlijk van elkaar aangeboden te worden.

 • d.

  VET-goed dient te worden geplaatst op een plek die goed zichtbaar is vanaf de openbare weg, bijvoorbeeld op een oprit of op de stoep.

Papier en karton

Papier en karton mogen niet in plastic zakken worden aangeboden.

 

Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD)

Het is verboden andere zaken in containers of zakken te deponeren dan kunststof verpakkingsafval, drankenkartons en/of blik.

 

Ondergrondse containers

De ondergrondse containers en het afvalbrengstation zijn toegankelijk met de afvalpas.

 • a.

  De afvalpas hoort bij de woning en dient bij verhuizing achtergelaten te worden of ingeleverd te worden bij de gemeente (stadhuis).

 • b.

  Restafval moet in de verzamelcontainers gedeponeerd worden.

 • c.

  Het is niet toegestaan afval naast de verzamelcontainers te deponeren.

 • d.

  Het is niet toegestaan tussen 23.00 en 07.00 uur afval in ondergrondse containers te deponeren. In geval van overlast kan/kunnen de ondergrondse container(s) tussen 23.00 en 07.00 uur worden afgesloten.

 • e.

  De huishoudelijke- en bedrijfsafvalstoffen moeten worden aangeboden in plasticzakken van maximaal 60 liter.

 • f.

  Het is niet toegestaan om huishoudelijke- en bedrijfsafvalstoffen aan te bieden in dozen (om verklemming te voorkomen).

 • g.

  In geval van storing kan de storingsdienst gebeld worden. Het nummer staat vermeld op elke container.

Inzameling van verpakkingsglas via glascontainers

 • a.

  Glas mag niet naast een glascontainer gedeponeerd worden.

 • b.

  Blank en gekleurd glas dient gescheiden te worden.

 • c.

  Tussen 23.00 uur en 07.00 uur is het niet toegestaan glas in verzamelcontainers te deponeren.

Inzameling van textiel via textielcontainers

Textiel mag niet naast een textielcontainer gedeponeerd worden.

 

Aanbieden bij afvalbrengstation

 • a.

  Het afvalbrengstation in Havelte is alleen toegankelijk met een geldige afvalpas.

 • b.

  Voor de hoogte van de tarieven voor het aanbieden van vermelde afvalstoffen wordt verwezen naar de poorttarieven van de gemeente Westerveld.

 • c.

  Het aangeboden afval moet overzichtelijk en zoveel mogelijk gescheiden aangeleverd worden.

§ 3. Bedrijfsafvalstoffen binnenstad

Artikel 11. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door inzameldienst

Het college wijst de volgende categorieën bedrijfsafvalstoffen aan die door de inzameldienst worden ingezameld:

Bedrijfsafvalstoffen: afval afkomstig van bedrijven niet zijnde gevaarlijke afstoffen, chemische afvalstoffen, asbest, bouw- en sloopafval, puin, kadavers en slachtafval.

Artikel 13. Regeling van inzameling van bedrijfsafvalstoffen

Het college bepaalt dat aan de wijze waarop bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst ter inzameling kunnen worden aangeboden, de volgende regels worden verbonden:

 

Het aanbieden van bedrijfsafvalstoffen in ondergrondse containers

 • a.

  De afvalpas hoort bij het bedrijf en dient bij verhuizing/beeindiging ingeleverd te worden bij de gemeente (stadhuis).

 • b.

  Bedrijfsafval moet in de ondergrondse containers gedeponeerd worden.

 • c.

  Het is niet toegestaan tussen 23.00 en 07.00 uur afval in ondergrondse containers te deponeren. In geval van overlast kan/kunnen de ondergrondse container(s) tussen 23.00 en 07.00 uur worden afgesloten.

 • d.

  De bedrijfsafvalstoffen moeten worden aangeboden in plasticzakken van maximaal 60 liter.

 • e.

  Het is niet toegestaan bedrijfsafvalstoffen aan te bieden in dozen (om verklemming te voorkomen).

 • f.

  In geval van storing kan de storingsdienst gebeld worden. Het nummer staat vermeld op elke container

 • g.

  Het is niet toegestaan bedrijfsafvalstoffen naast of op de verzamelcontainers te deponeren.

 

Vastgesteld in de vergadering van 13 november 2018.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,