Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkorganisatie Druten-Wijchen

Aanstelling als onbezoldigd ambtenaar en aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkorganisatie Druten-Wijchen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanstelling als onbezoldigd ambtenaar en aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarders
CiteertitelAanstelling als onbezoldigd ambtenaar en aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarders
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 232 van de Gemeentewet
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Wijchen/CVDR601959/CVDR601959_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-201901-01-2018Nieuwe regeling

17-09-2018

bgr-2019-45

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanstelling als onbezoldigd ambtenaar en aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarders

Het bestuur van de Werkorganisatie Druten Wijchen,

 

gelet op artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie Druten Wijchen,

 

gelet op artikel 231 lid 2 sub e van de Gemeentewet, artikel 231 lid 2 sub d van de Gemeentewet jo. Artikel 232 van de Gemeentewet;

besluit

 • 1.

  De (kandidaat- c.q. toegevoegd) gerechtsdeurwaarders van GGN Mastering Credit N.V. en de belastingdeurwaarders van GGN Mastering Credit N.V. handelend onder de naam GGN Invoned, aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar en tevens aan te wijzen als ambtenaar der gemeentelijke belastingen voor de gemeente Druten en de gemeente Wijchen in de functie van belastingdeurwaarder, zoals bedoeld in artikel 231 lid 2 sub e van de Gemeentewet;

   

 • 2.

  De medewerkers van GGN Mastering Credit N.V. en de administratief invorderingsmedewerkers van GGN Mastering Credit N.V. handelend onder de naam GGN Invoned, aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar en teven aan te wijzen als ambtenaar der gemeentelijke belastingen voor de gemeente Druten en de gemeente Wijchen in de functie van administratief invorderingsmedewerker, zoals bedoeld in artikel 231 lid 2 sub d van de Gemeentewet.

   

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2018.

Aldus besloten op 17 september 2018,

het bestuur van de Werkorganisatie Druten-Wijchen,

mr. drs. A.J.E.M.Buise-Jansen

secretaris

mr. J.Th.C.M.Verheijen

voorzitter

Bezwaar

 

Binnen zes weken kunt u en andere belanghebbenden tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij het bestuur van de Werkorganisatie Druten-Wijchen. De termijn van zes weken begint te lopen op de dag nadat dit besluit is verzonden. Het bezwaarschrift moet u ondertekenen en tenminste bevatten:

 • -

  naam en adres van de indiener;

 • -

  telefoonnummer en/of emailadres van de indiener;

 • -

  datum van het bezwaarschrift;

 • -

  omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

 • -

  de gronden van het bezwaar.

Uw bezwaar stuurt u naar de Werkorganisatie Druten-Wijchen, afdeling AJZ, postbus 9000, 6600 HA Wijchen.

 

Hebt u of een andere belanghebbende er een spoedeisend belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kunt u om een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet u sturen naar de Rechtbank Gelderland, Afdeling bestuursrecht, t.a.v de voorzieningenrechter, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Als u een dergelijk verzoek indient moet u bij de burgemeester van de gemeente Wijchen ook een bezwaarschrift indienen. Een kopie van dit bezwaarschrift moet u bij het verzoek om een voorlopige voorziening meesturen. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen.

 

U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.