Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Het Hogeland

Categorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet nodig is Het Hogeland 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHet Hogeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCategorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet nodig is Het Hogeland 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 2. artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-201901-01-2019Nieuwe regeling

02-01-2019

gmb-2019-8584

Tekst van de regeling

Intitulé

Categorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet nodig is Het Hogeland 2019

 

De raad van de gemeente Het Hogeland;

gelet op artikel 2.27 Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 6.5, lid 3 Besluit Omgevingsrecht;

 

besluit vast te stellen de lijst Categorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet nodig is gemeente Het Hogeland 2019.

 

Artikel 1. Algemeen mandaat

De bevoegdheid tot het verlenen van de definitieve verklaring van geen bedenkingen te mandateren aan burgemeester en wethouders, indien naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerp verklaring van geen bedenkingen geen zienswijzen zijn ingebracht.

Artikel 2. Gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet nodig is

In de volgende gevallen als bedoeld in artikel 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht is geen verklaring van geen bedenkingen vereist:

 • 1.

  ontwikkelingen waar de raad wat betreft de locatie al mee heeft ingestemd;

 • 2.

  ontwikkelingen die in lijn zijn met de door de raad vastgesteld beleid;

 • 3.

  ontwikkelingen die zich vinden binnen de bebouwde kom;

 • 4.

  het vernieuwen, veranderen, vervangen en uitbreiden van een als zodanig aangewezen karakteristiek gebouw;

 • 5.

  het overschrijden van bouw- en bestemmingsgrenzen rond als zodanig aangewezen karakteristieke gebouwen;

 • 6.

  het overschrijden van de bouwgrens rond een agrarisch bedrijf;

 • 7.

  het hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwing, het realiseren van andere activiteiten binnen agrarische bebouwing, woonbebouwing en bedrijven die niet passen binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan maar die qua ruimtelijke uitstraling daaraan gelijk te stellen zijn;

 • 8.

  het naar aard en omvang beperkt wijzigen en/of reconstrueren van bestaande weg- en waterinfrastructuur en groenvoorzieningen met daarbij behorende kunstwerken, overige bouwwerken en andere werken;

 • 9.

  het afwijken van een in het bestemmingsplan bepaalde bouwhoogte, goothoogte, dakhelling en oppervlakte.

 • 10.

  als op voorhand duidelijk is dat de aanvraag om omgevingsvergunning op andere gronden dan planologisch beleid geweigerd moet worden en de aanvrager niet heeft verzocht om een omgevingsvergunning voor de onderdelen waarvoor deze niet behoeft te worden geweigerd, is geen verklaring van geen bedenkingen vereist.

Artikel 3. Intrekken oude besluiten

De volgende besluiten worden ingetrokken:

 • 1.

  Aanwijzing categorieën ‘verklaring van geen bedenkingen (Wabo, artikel 2.12.1A onder 3) van de gemeente Eemsmond van 23 januari 2013/31 januari 2013 en ‘Wijziging aanwijzing categorieën ‘verklaring van geen bedenkingen’(Wabo, artikel 2.12.1A.onder 3) van de gemeente Eemsmond van 15 oktober 2015 en

 • 2.

  Besluit inzake verklaringen van geen bedenkingen bij projectomgevingsvergunningen van de gemeente De Marne d.d. 24 mei 2016 en

 • 3.

  Aanwijzen categorieën waarin geen verklaring van geen bedenkingen vereist is van de gemeente Winsum van 16 december 2010.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt op dag volgende op de dag van bekendmaking in werking en werkt terug tot 1 januari 2019.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzing categorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet nodig is gemeente Het Hogeland 2019.

 

Aldus vastgesteld door de raad van Het Hogeland op 2 januari 2019

De voorzitter, Henk Jan Bolding

De griffier, Pieter Norder