Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent het Algemeen belang besluit Altena 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent het Algemeen belang besluit Altena 2019
CiteertitelAlgemeen belang besluit Altena 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Algemeen belang Mededingingswet van Aalburg, het Algemeen belang besluit Werkendam, de Aanwijzing activiteiten algemeen belang Wet Markt en Overheid Werkendam, het Algemeen belang vaststelling Wet Markt en Overheid Werkendam en het Besluit algemeen belang wet Markt en Overheid Woudrichem.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 25h van de Mededingingswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-2019nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-8137

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent het Algemeen belang besluit Altena 2019

De raad van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel van de Altenacolleges;

 

 

gelet op artikel 25h, vijfde en zesde lid van de Mededingingswet;

 

Besluit

 

 • 1.

  Vervallen te verklaren:

  • Het Algemeen belang Mededingingswet, vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Aalburg op 24 juni 2014;

  • Het Algemeen belang besluit, vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Werkendam op 27 mei 2014;

  • Aanwijzing activiteiten algemeen belang Wet Markt en Overheid, vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Werkendam op 26 mei 2015;

  • Algemeen belang vaststelling Wet Markt en Overheid (Detacheren combinatiefunctionarissen aan (non)profitorganisaties), vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Werkendam op 15 december 2015;

  • Het Besluit algemeen belang wet Markt en Overheid, vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Woudrichem op 23 juni 2015.

 • 2.

  Vast te stellen: het Algemeen belang besluit Altena 2019.

Algemeen belang besluit Altena 2019

 

De volgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten, die plaatsvinden in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid van de Mededingingswet:

 • a.

  Exploitatie sportaccommodaties;

 • b.

  Exploitatie maatschappelijk vastgoed;

 • c.

  Beschikbaar stellen evenementenbenodigdheden;

 • d.

  Het uitgeven van bouwkavels voor het (laten) ontwikkelen van woningbouwlocaties / bedrijventerreinen;

 • e.

  Het uitgeven van starters- of duurzaamheidsleningen;

 • f.

  Verstrekken van renteloze geldleningen aan (sport)verenigingen en stichtingen;

 • g.

  Detacheren combinatiefunctionarissen aan (non) profitorganisaties.

 

Motivering algemeen belang besluit

 

 • a.

  exploitatie sportaccommodaties

Overzicht exploitatie sportaccommodaties Altena

Knotwilg te Almkerk

Sportlaan te Almkerk

t Verlaat te Almkerk

AquaAltena te Andel

Neer Andelseweg te Andel

De Fuik te Dussen

Vlietstraat te Dussen

De Jager te Giessen

Karbogerd te Giessen

Campus te Hank

Kruisstraat te Rijswijk

Bolderik - sporthal te Sleeuwijk

De Crosser te Werkendam (inclusief exploitatie sportcafé De Crosser)

Middelvaart te Woudrichem

t Rondeel te Woudrichem

Locatie IJsbaan

Toekomst (locatie Altena Roadrunners)

Voetbalvelden / sportvelden in alle kernen

Gymzaal in Eethen, Veen en Wijk en Aalburg

 

Overweging

 • 1.

  Het beheer en de exploitatie van sportaccommodaties (binnen- en buitensport) betreft in beginsel een economische activiteit omdat het verlening van diensten betreft tegen betaling van een vergoeding op een markt.

 • 2.

  De gemeente Altena hanteert als bestuurlijk doel om de deelname aan sportbeoefening zoveel mogelijk te bevorderen door het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties betaalbaar en toegankelijk te houden. Deze doelstelling houdt verband met het realiseren van sociale maatschappelijke doelen van algemeen belang, zoals het bevorderen van de gezondheid van inwoners en van participatie aan de samenleving.

 • 3.

  Onderdeel van deze afweging is of het met het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties (binnen- en buitensport) te dienen algemeen belang opweegt tegen de nadelige gevolgen voor belanghebbenden, in het bijzonder voor private ondernemers.

Motivering

De economische activiteit

 • 1.

  De economische activiteit die in het kader van dit besluit aan de orde is betreft de exploitatie en het beheer van gemeentelijke sportaccommodaties (binnen- en buitensport), allen gelegen in de gemeente Altena, zoals aangegeven in bijlage A. In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de gemeentelijke sportaccommodaties welke vallen onder het algemeen belang besluit.

 • 2.

  De exploitatie en het beheer van de sportaccommodaties (binnen- en buitensport) is ondergebracht bij diverse exploitanten welke dit namens de gemeente Altena uitvoeren, en omvat alle in redelijkheid te benoemen activiteiten op de genoemde locaties, inclusief de exploitatie van sportcafé De Crosser en de ondersteunende horeca in AquaAltena.

Bevoordeling

 • 3.

  Bij het beheer en de exploitatie van de sportaccommodaties welke niet door de sportvereniging of de voor dit doel opgerichte stichtingen plaats vindt wordt in principe een marktconforme vergoeding in rekening gebracht. Marktconform betekent echter niet kostendekkend, de bevoordeling vindt plaats doordat de gemeente Altena een aandeel in de kosten voor haar rekening neemt.

Gevolgen voor derden / marktfalen

 • 4.

  Bij het beheer en exploitatie van sportaccommodaties is sprake van verhuur aan partijen (sportverenigingen, voor dit doel opgerichte stichtingen en overige exploitanten) ter bevordering van de deelname aan sportbeoefening van volwassen en jeugdigen. De gemeente kan niet de integrale kosten in rekening brengen van het product vanwege de hoge financiële drempel welke dit zou opwerpen voor het deelnemen aan sportactiviteiten. Een tarief dat de integrale kosten wel zou dekken voldoet daarom niet aan het beleid van de gemeente om deelname aan sportbeoefening te bevorderen.

Het algemeen belang

 • 5.

  De gemeente Altena streeft naar een (bovengemiddeld) comfortabel woon-, leef- en werkklimaat, waarin samenhang, onderlinge binding en geborgenheid en dichtbij gelegen sportvoorzieningen van groot belang zijn. Het nastreven van deze doelen dient de volksgezondheid en het maatschappelijk welzijn van haar inwoners. De beoefening van sport is van positieve invloed op de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Naast de volksgezondheid en het maatschappelijk welzijn kent de beoefening van sport ook raakvlakken met andere beleidsterreinen, zoals jeugd, onderwijs, speelplaatsen, recreatie, ouderen en gehandicapten en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

 • 6.

  De gemeente Altena streeft naar sportvoorzieningen die voor alle inwoners toegankelijk zijn tegen maatschappelijk verantwoorde en acceptabele tarieven en die diversiteit bieden. De gemeente Altena heeft bij de exploitatie van de sportaccommodaties geen winstoogmerk.

Noodzakelijkheid en proportionaliteit

 • 7.

  Door deze keuze is het mogelijk dat private ondernemingen worden beperkt in hun exploitatiemogelijkheden, wat voor deze ondernemingen enerzijds een verdringing dan wel wering van de lokale markt voor beheer en exploitatie van sportaccommodaties (binnen- en buitensport) met zich kan meebrengen, en anderzijds een winstremmend effect tot gevolg kan hebben.

 • 8.

  De gemeente laat in de belangenafweging het algemeen belang van het dienen van de hiervoor genoemde beleidsterreinen (door middel van het toegankelijk houden van sportaccommodaties) prevaleren boven het winst en expansiebelang van marktpartijen. Toegankelijkheid, betaalbaarheid en diversiteit dient een groter belang dan de winst van een individu of individueel bedrijf.

  • b.

   Exploitatie maatschappelijk vastgoed

Overzicht exploitatie maatschappelijk vastgoed Altena

Flambouw (Algemeen belang alleen voor niet commerciële partijen)

Tavenu te Nieuwendijk

Brede scholen/MFA's (Algemeen belang alleen voor niet commerciële partijen, kinderopvang uitgezonderd. Locatie Brede School Giessen-Rijswijk (De Parel) (nieuw), Toekomst Almkerk (nieuw), Den Bierkurf, Henri Dunant, Het Fundament, De Ark, Oranje Nassauschool, De Hoeksteen, Prins Willem van Oranje college)

Verhuur kazerne K. v.d. Sandeplein aan GHOR & Brandweer

Brandweerkazerne Wijk en Aalburg

Verkoop grond 65% (Betreft verkoop aan sociale instellingen (Sovak))

Huur/erfpacht/opstalrechten aan (maatschappelijke) stichtingen en verenigingen (vv Altena, Scouting, Biesboschruiters, Fanfare O.N.S., Fed. Alm & Biesbosch, Kinderboerderij, SKV, Kozakken Boys, Merweruiters, Muziekvereniging Irene, Antoniusstichting, Modelbouwclub, T.V. Groot Zuideveld, T.V. de Hei, T.V. De Ooievaars, T.V. TIOS, T.V. Werkendam, V.V. Sleeuwijk, V.V. Dussense Boys, V.V. Be Ready, Volkstuinderverenigingen de Kabouter, Ons Genoegen, 't Hofke en Sleeuwijk, Watersportvereniging Werkendam en Stichting Havenbeheer Vissershang, IJsbaan Sleeuwijk en Werkendam, Zwembad Bijtelskil, Werkina, V.V. GDC (Eethen), V.V. Achilles Veen (Veen), V.V. NOAD'32 (Wijk en Aalburg), V.V. Wilhelmina '26 (Wijk en Aalburg))

Gebruik van InfoCentrum Dussen door provincie i.c. netwerkalliantie Biesbosch

Verhuur Zevenhuizen 9 aan buurtvereniging Zevenhuizen

Plaatsing opslagkeet aan de Burcht Buurtvereniging Havenstraat

Opstalrecht tbv C2000 antennemast Politie/Brandweer

Waterschap Rivierenland- steiger voetveer Werkendam-Hardinxveldveld

Romboutstoren

t Oude Raedthuys

Gemeentehuis (Sportlaan 170 Almkerk)

Gemeentewerf

Kerktoren (Woudrichem (Martinuskerk), Wijk, Aalburg, Genderen, Eethen, Drongelen, Meeuwen)

Voormalige Voetiusschool

t Rondeel

t Buitenhof

Gevangenpoort

Peuterspeelzaal

Dakruiter - Babyloniënbroek

Windmotor

Poorten en Aula's - Begraafplaatsen

Participatiehuis (voormalig EFS)

 

Overweging

 • 1.

  Het beheer en de exploitatie van accommodaties met een maatschappelijke functie betreft in beginsel een economische activiteit omdat het verlening van diensten betreft tegen betaling van een vergoeding op een markt.

 • 2.

  De gemeente Altena hanteert als bestuurlijk doel om de verenigingen en maatschappelijke instellingen van Altena te kunnen huisvesten tegen een betaalbaar tarief.

 • 3.

  Onderdeel van deze afweging is of het beheer en exploitatie van accommodaties met een maatschappelijke functie te dienen algemeen belang opweegt tegen de nadelige gevolgen voor belanghebbenden, in het bijzonder voor private ondernemers.

Motivering

De economische activiteit

 • 1.

  De economische activiteit die in het kader van dit besluit aan de orde is betreft de exploitatie en het beheer van accommodaties met een maatschappelijke functie, allen gelegen in de gemeente Altena, zoals aangegeven in bijlage A. In deze bijlage is een overzicht opgenomen van de gemeentelijke accommodaties met een maatschappelijke functie welke vallen onder het algemeen belang besluit. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de verhuur en ingebruikgeving van accommodaties aan scholen en andere maatschappelijke organisaties, maar ook om opstalrechten voor sportclubs etc.

 • 2.

  De exploitatie en het beheer van een groot deel van de accommodaties met een maatschappelijke functie is ondergebracht bij diverse exploitanten welke dit namens de gemeente Altena uitvoeren, en omvat alle in redelijkheid te benoemen activiteiten op de genoemde locaties. De overige accommodaties met een maatschappelijke functie exploiteert de gemeente zelf.

Bevoordeling

 • 3.

  Bij het beheer en de exploitatie van accommodaties met een maatschappelijke functie wordt zoveel mogelijk een marktconforme vergoeding in rekening gebracht. Marktconform betekent echter niet kostendekkend, de bevoordeling vindt plaats doordat de gemeente Altena een aandeel in de kosten voor haar rekening neemt.

Gevolgen voor derden / marktfalen

 • 4.

  Bij accommodaties met een maatschappelijke functie is sprake van verhuur aan partijen die niet kunnen voldoen aan de in de markt gebruikelijk huurprijzen. Het feit dat deze partijen niet op de markt in hun huisvesting kunnen voorzien wordt beschouwd als marktfalen. De gemeente kan niet de integrale kosten in rekening brengen van het product vanwege de te hoge prijs die dit zou opleveren. Een tarief dat de integrale kosten wel zou dekken voldoet niet aan het beleid van de gemeente om huisvesting te bieden aan maatschappelijke partijen.

 • 5.

  Voor een aantal accommodaties geldt dat er een marktconforme vergoeding ontvangen wordt. Echter deze marktconforme vergoeding hoeft niet altijd kostendekkend te zijn. Er zijn gemeentelijke panden waar het door leeftijd, inrichting of locatie niet mogelijk is om een kostendekkende huur te vragen. Deze panden hebben over het algemeen een hoge cultuurhistorische waarde voor de gemeente en zijn beeldbepalend. In deze gevallen is het vragen van een (meer dan) marktconforme huur niet haalbaar.

 • 6.

  Private ondernemingen die het exploiteren van accommodaties met een maatschappelijke functie tot doel hebben, worden dan ook mogelijk beperkt in hun (verdere) groei. De mogelijke benadeling van deze private ondernemingen ligt er in dat zij tenminste kostendekkende tarieven moeten hanteren met het oog op de rentabiliteit van de accommodaties, waar de gemeente Altena dit niet hoeft indien deze activiteiten vallen onder het besluit in het kader van het algemeen belang.

Het algemeen belang

 • 7.

  Exploitatie en beheer van het maatschappelijk vastgoed betreft alle activiteiten, waarbij panden binnen Altena worden beheerd ten behoeve van huisvesting van maatschappelijke partners aangaande volksgezondheid, cultuur, sport en andere maatschappelijke activiteiten. Altena streeft naar een (bovengemiddeld) comfortabel woon-, leef- en werkklimaat waarin samenhang, binding, geborgenheid en voorzieningen dichtbij en tegen aanvaardbare prijzen van belang zijn.

 • 8.

  Om dit beleid te realiseren is het noodzakelijk dat de gemeente zorg draagt voor accommodaties met een maatschappelijke functie tegen een betaalbaar tarief. Huisvesting raakt hiermee dus diverse beleidsterreinen, zoals jeugd, toerisme, cultuur, welzijn, ouderen en gehandicapten en overige beleidsterreinen. De gemeente streeft hierbij naar voorzieningen die voor alle inwoners toegankelijk zijn tegen maatschappelijk verantwoorde tarieven.

Noodzakelijkheid en proportionaliteit

 • 9.

  Door deze keuze is het mogelijk dat private ondernemingen worden beperkt in hun exploitatiemogelijkheden, wat voor deze ondernemingen enerzijds een verdringing dan wel wering van de lokale markt voor beheer en exploitatie van accommodaties met een maatschappelijke functie met zich kan meebrengen, en anderzijds een winstremmend effect tot gevolg kan hebben

 • 10.

  De gemeente laat in de belangenafweging het algemeen belang van de genoemde beleidsterreinen (door middel van het toegankelijk houden van accommodaties met een maatschappelijke functie) prevaleren boven het winst- en expansiebelang van marktpartijen. Toegankelijkheid, betaalbaarheid en diversiteit dient een groter belang dan de winst van een individu of individueel bedrijf.

   

 • c.

  Beschikbaar stellen evenementenbenodigdheden

Overweging

 • 1.

  Het beschikbaar stellen van evenementenmateriaal betreft in beginsel een economische activiteit omdat het verlening van diensten betreft tegen betaling van een vergoeding op een markt.

 • 2.

  De gemeente Altena hanteert als bestuurlijk doel om evenementen en activiteiten te faciliteren. De Raad heeft daarom afgewogen of het beschikbaar stellen van evenementenmateriaal in Altena is aan te merken als een activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang.

 • 3.

  Onderdeel van deze afweging is of het met het beschikbaar stellen van evenementenmateriaal te dienen algemeen belang opweegt tegen de nadelige gevolgen voor belanghebbenden, in het bijzonder voor private ondernemers.

Motivering

De economische activiteit

 • 1.

  De economische activiteit die in het kader van dit besluit aan de orde is betreft het beschikbaar stellen van evenementenmateriaal.

Bevoordeling

 • 2.

  Bij het beschikbaar stellen van evenementenmateriaal wordt geen (marktconforme) vergoeding in rekening gebracht. De bevoordeling vindt plaats doordat de gemeente Altena een aandeel in de kosten voor haar rekening neemt.

Gevolgen voor derden / marktfalen

 • 3.

  Bij het beschikbaar stellen van evenementenmateriaal is sprake van verhuur / uitlenen aan partijen die niet kunnen voldoen aan de in de markt gebruikelijk huurprijzen. Het feit dat deze partijen niet op de markt in hun behoefte kunnen voorzien wordt beschouwd als marktfalen. De gemeente kan niet de integrale kosten in rekening brengen van het product vanwege de te hoge prijs die dit zou opleveren. Een tarief dat de integrale kosten wel zou dekken voldoet niet aan het beleid van de gemeente om evenementen en activiteiten te faciliteren.

 • 4.

  Private ondernemingen die het beschikbaar stellen van evenementenmateriaal tot doel hebben, worden dan ook mogelijk beperkt in hun (verdere) groei. De mogelijke benadeling van deze private ondernemingen ligt er in dat zij tenminste kostendekkende tarieven moeten hanteren met het oog op de rentabiliteit, waar de gemeente Altena dit niet hoeft indien deze activiteiten vallen onder het besluit in het kader van het algemeen belang.

Het algemeen belang

 • 5.

  Het beschikbaar stellen van evenementenmateriaal betreft alle materialen welke beschikbaar worden gesteld ten behoeve het faciliteren van activiteiten en evenementen aangaande volksgezondheid, cultuur, toerisme, recreatie, sport en andere maatschappelijke activiteiten. Denk hierbij aan dranghekken, veiligheidshesjes en verschillende soorten containers.

 • 6.

  Deze activiteiten / evenementen dragen bij aan het leefbaar houden van dorpskernen en de onderlinge sociale cohesie.

 • 7.

  Om dit beleid te realiseren is het noodzakelijk dat de gemeente zorg draagt voor evenementenmateriaal tegen een betaalbaar tarief / om niet beschikbaar stelt. De te beschikbaar te stellen materialen dragen bij aan de (verkeers)veiligheid en het (gescheiden) inzamelen van afval.

Noodzakelijkheid en proportionaliteit

 • 8.

  Door deze keuze is het mogelijk dat private ondernemingen worden beperkt in hun exploitatiemogelijkheden, wat voor deze ondernemingen enerzijds een verdringing dan wel wering van de lokale markt voor het beschikbaar stellen van evenementenmateriaal met zich kan meebrengen, en anderzijds een winstremmend effect tot gevolg kan hebben.

 • 9.

  De gemeente laat in de belangenafweging het algemeen belang van het leefbaar houden van dorpskernen en de sociale cohesie, prevaleren boven het winst en expansiebelang van marktpartijen.

 • d.

  Het uitgeven van bouwkavels voor het (laten) ontwikkelen van woningbouwlocaties / bedrijventerreinen

Overweging

 • 1.

  Het uitgeven van bouwkavels voor het (laten) ontwikkelen van woningbouwlocaties / bedrijventerreinen betreft in beginsel een economische activiteit omdat het leveren van goederen ((bouw)grond) betreft tegen betaling van een vergoeding op een markt.

 • 2.

  Onderdeel van deze afweging is of het met het (laten) ontwikkelen van woningbouwlocaties / bedrijventerreinen te dienen algemeen belang opweegt tegen de nadelige gevolgen voor belanghebbenden, in het bijzonder voor private ondernemers.

Motivering

De economische activiteit

 • 1.

  De economische activiteit die in het kader van dit besluit aan de orde is betreft het uitgeven van bouwkavels voor het (laten) ontwikkelen van woningbouwlocaties / bedrijventerreinen.

Bevoordeling

 • 2.

  Bij het verkopen van bouwkavels voor het ontwikkelen van woningbouwlocaties / bedrijventerreinen wordt in beginsel een marktconform tarief in rekening gebracht. Een marktconform tarief is echter niet in alle gevallen voldoende om ook daadwerkelijk kostendekkend te zijn. De bevoordeling kan plaats vinden doordat de gemeente Altena een aandeel in de kosten voor haar rekening neemt.

Gevolgen voor derden / marktfalen

 • 3.

  Private ondernemingen die het verkopen van (bouw)grond voor het ontwikkelen van woningbouwlocaties / bedrijventerreinen tot doel hebben, worden dan ook mogelijk beperkt in hun (verdere) groei. De mogelijke benadeling van deze private ondernemingen ligt er in dat zij tenminste kostendekkende tarieven moeten hanteren met het oog op de rentabiliteit, waar de gemeente Altena dit niet hoeft indien deze activiteiten vallen onder het besluit in het kader van het algemeen belang.

Het algemeen belang

 • 4.

  Het ontwikkelen van woningbouwlocaties / bedrijventerreinen raakt verschillende beleidsterreinen: volkshuisvesting, werkgelegenheid, economie, doelgroepenbeleid, ruimtelijke ordening en diverse andere beleidsterreinen.

 • 5.

  Deze activiteiten dragen bij aan het leefbaar houden van dorpskernen, voorzien van huisvesting en bieden van werkgelegenheid.

Noodzakelijkheid en proportionaliteit

 • 6.

  Door deze keuze is het mogelijk dat private ondernemingen worden beperkt in hun exploitatiemogelijkheden, wat voor deze ondernemingen enerzijds een verdringing dan wel wering van de lokale markt voor het ontwikkelen van woningbouwlocaties / bedrijventerreinen met zich kan meebrengen, en anderzijds een winstremmend effect tot gevolg kan hebben.

 • 7.

  De gemeente laat in de belangenafweging het algemeen belang van het leefbaar houden van dorpskernen, voorzien van huisvesting en bieden van werkgelegenheid, prevaleren boven het winst en expansiebelang van marktpartijen.

 • e.

  Het uitgeven van starters- of duurzaamheidsleningen

Overweging

 • 1.

  Het verstrekken van starters- of duurzaamheidsleningen betreft in beginsel een economische activiteit omdat het aanbieden van een lening betreft tegen een vergoeding op een markt.

 • 2.

  Onderdeel van deze afweging is of het verstrekken van starters- of duurzaamheidsleningen het te dienen algemeen belang opweegt tegen de nadelige gevolgen voor belanghebbenden, in het bijzonder voor private ondernemers.

Motivering

De economische activiteit

 • 1.

  De economische activiteit die in het kader van dit besluit aan de orde is betreft het verstrekken van starters- of duurzaamheidsleningen.

Bevoordeling

 • 2.

  Bij zowel de starters- en de duurzaamheidsleningen worden gunstige condities aangeboden ten aanzien van rente en aflossing. Dit zijn geen marktconforme voorwaarden. Naast het feit dat het niet marktconform is, is het tevens niet kostendekkend. De bevoordeling vind plaats doordat de gemeente Altena een aandeel in de kosten voor haar rekening neemt.

Gevolgen voor derden / marktfalen

 • 3.

  Private ondernemingen die het verstrekken van leningen tot doel hebben, worden dan ook mogelijk beperkt in hun (verdere) groei. De mogelijke benadeling van deze private ondernemingen ligt er in dat zij tenminste kostendekkende tarieven moeten hanteren met het oog op de rentabiliteit, waar de gemeente Altena dit niet hoeft indien deze activiteiten vallen onder het besluit in het kader van het algemeen belang.

 • 4.

  De instrumenten starters- en duurzaamheidsleningen zijn door de overheid ontwikkeld mede vanwege het falen van de markt om starters van voldoende financiering te voorzien om hun woning aan te kunnen schaffen.

Het algemeen belang

 • 5.

  Het stimuleren van duurzaamheidsdoelstellingen binnen de gemeente en het mogelijk maken dat starters kunnen voorzien in huisvesting.

 • 6.

  Deze activiteiten dragen bij aan het leefbaar houden van dorpskernen, voorzien van huisvesting en het nastreven van duurzaamheidsdoelstellingen.

Noodzakelijkheid en proportionaliteit

 • 7.

  Door deze keuze is het mogelijk dat private ondernemingen worden beperkt in hun exploitatiemogelijkheden, wat voor deze ondernemingen enerzijds een verdringing dan wel wering van de lokale markt voor het verstrekken van starter- duurzaamheidsleningen met zich kan meebrengen, en anderzijds een winstremmend effect tot gevolg kan hebben.

 • 8.

  De gemeente laat in de belangenafweging het algemeen belang van het leefbaar houden van dorpskernen, voorzien van huisvesting en bieden van werkgelegenheid, prevaleren boven het winst en expansiebelang van marktpartijen.

 • 9.

  Voor deze activiteit geldt dat wij deze van algemeen belang achten en dit ook zien als de uitoefening van de publieke taak. De keuze om bij voornoemde activiteit niet de integrale kostprijs door te berekenen dient het maatschappelijk belang.

 • f.

  Het verstrekken van renteloze geldleningen aan (sport)verenigingen en stichtingen

Overweging

 • 1.

  Het verstrekken van renteloze geldleningen aan (sport)verenigingen en stichtingen betreft in beginsel een economische activiteit omdat het aanbieden van een lening betreft tegen een vergoeding op een markt.

 • 2.

  Onderdeel van deze afweging is of het verstrekken van renteloze geldleningen aan (sport)verenigingen en stichtingen het te dienen algemeen belang opweegt tegen de nadelige gevolgen voor belanghebbenden, in het bijzonder voor private ondernemers.

Motivering

De economische activiteit

 • 1.

  De economische activiteit die in het kader van dit besluit aan de orde is betreft het verstrekken van een renteloze geldlening aan (sport)verenigingen en stichtingen.

Bevoordeling

 • 2.

  Bij de renteloze geldlening worden gunstige condities aangeboden ten aanzien van rente en aflossing. Dit zijn geen marktconforme voorwaarden. Naast het feit dat het niet marktconform is, is het tevens niet kostendekkend. De bevoordeling vind plaats doordat de gemeente Altena een aandeel in de kosten voor haar rekening neemt.

Gevolgen voor derden / marktfalen

 • 3.

  Private ondernemingen die het verstrekken van leningen tot doel hebben, worden dan ook mogelijk beperkt in hun (verdere) groei. De mogelijke benadeling van deze private ondernemingen ligt er in dat zij tenminste kostendekkende tarieven moeten hanteren met het oog op de rentabiliteit, waar de gemeente Altena dit niet hoeft indien deze activiteiten vallen onder het besluit in het kader van het algemeen belang.

Het algemeen belang

 • 4.

  Indien de geldlening gebaseerd zou moeten worden op de integrale kostprijs, kan dit een contributieverhoging tot gevolg hebben die leidt tot een verminderde deelname aan (sport)activiteiten. Dit terwijl wij tot bestuurlijk doel hebben om de beoefening van activiteiten op het terrein van sport en cultuur door jeugdigen en volwassenen zoveel mogelijk te bevorderen. Dit realiseren we door een zo laag mogelijke financiële drempel voor deelname aan deze activiteiten te hanteren.

Noodzakelijkheid en proportionaliteit

 • 5.

  Voor deze activiteit geldt dat wij deze van algemeen belang achten en dit ook zien als de uitoefening van de publieke taak. De keuze om bij voornoemde activiteit niet de integrale kostprijs door te berekenen dient het maatschappelijk belang en borgt onder meer de toegankelijkheid van sportactiviteiten.

 • 6.

  Door deze keuze worden marktpartijen wellicht beperkt in expansiemogelijkheden wat een winst remmend effect kan hebben.

 • 7.

  De gemeente laat in de belangenafweging het algemeen belang prevaleren boven het winst- en expansiebelang van marktpartijen. Toegankelijkheid dient een groter belang dan de winst van een individu of individueel bedrijf.

 • g.

  Het detacheren van combinatiefunctionarissen aan (non)profitorganisaties

Overweging

 • 1.

  Het detacheren van combinatiefunctionarissen aan (non)profitorganisaties betreft in beginsel een economische activiteit omdat het aanbieden van een combinatiefunctionaris betreft tegen een vergoeding op een markt.

 • 2.

  Onderdeel van deze afweging is of het detacheren van combinatiefunctionarissen aan (non)profitorganisaties het te dienen algemeen belang opweegt tegen de nadelige gevolgen voor belanghebbenden, in het bijzonder voor private ondernemers.

Motivering

De economische activiteit

 • 1.

  De economische activiteit die in het kader van dit besluit aan de orde is betreft het detacheren van combinatiefunctionarissen aan (non)profitorganisaties.

Bevoordeling

 • 2.

  Bij het detacheren van de combinatiefunctionaris wordt mogelijk een lager tarief dan marktconform in rekening gebracht. De bevoordeling vindt plaats doordat de gemeente Altena een aandeel in de kosten voor haar rekening neemt.

Gevolgen voor derden / marktfalen

 • 3.

  Private ondernemingen die het detacheren van combinatiefunctionarissen tot doel hebben, worden dan ook mogelijk beperkt in hun (verdere) groei. De mogelijke benadeling van deze private ondernemingen ligt er in dat zij tenminste kostendekkende tarieven moeten hanteren met het oog op de rentabiliteit, waar de gemeente Altena dit niet hoeft indien deze activiteiten vallen onder het besluit in het kader van het algemeen belang.

Het algemeen belang

 • 4.

  Indien het tarief gebaseerd zou moeten worden op de integrale kostprijs, kan dit een verhoging van het tarief tot gevolg hebben die leidt tot een verminderde inzet van de combinatiefunctionaris op scholen, verenigingen en de Buitenschoolse opvang. Dit terwijl wij tot bestuurlijk doel hebben om de beoefening van activiteiten op het terrein van sport door jeugdigen en volwassenen in verenigingsverband zoveel mogelijk te bevorderen. Dit realiseren we door een betaalbaar tarief te hanteren.

 • 5.

  De combinatiefunctionaris draagt bij aan het vergroten van de samenwerking tussen scholen, sportorganisaties en cultuuraanbieders (door gebruik te maken van elkaars kennis, faciliteiten en personeel) en daarmee het verbreden van de functie van de school door een partnerschap met onder andere sport en cultuur.

 • 6.

  Daarnaast stimuleert en ondersteunt de combinatiefunctionaris de ontwikkeling van sociale netwerken onder de inwoners en verenigingen van verschillende kernen van de gemeente Altena.

Noodzakelijkheid en proportionaliteit

 • 7.

  Voor deze activiteit geldt dat wij deze van algemeen belang achten. De keuze om bij voornoemde activiteit niet de integrale kostprijs door te berekenen dient het maatschappelijk belang en borgt onder meer de toegankelijkheid en kwaliteit van deze activiteiten.

 • 8.

  Door deze keuze is het mogelijk dat marktpartijen worden beperkt in expansiemogelijkheden wat een winst remmend effect kan hebben.

 • 9.

  De gemeente laat in de belangenafweging het algemeen belang prevaleren boven het winst- en expansiebelang van marktpartijen. Sportdeelname en kwaliteit van sportaanbod dient een groter belang dan de winst van een individu of individueel bedrijf.

 • 10.

  Daarnaast wordt met de inzet van diensten van vergelijkbare ondernemingen niet eenzelfde kwaliteit geleverd als de inzet van combinatiefunctionaris. Immers leggen de combinatiefuncties buiten het bieden van een sportaanbod ook verbindingen tussen sport- en beweegaanbieders, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en het bedrijfsleven. Deze verbindingen zijn wenselijk om de leefbaarheid in de dorpskernen te vergroten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 8 januari 2019

De voorzitter,

M.A. Fränzel MSc

de raadsgriffier,

Drs. S.J. Peet