Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent inspraak Verordening Inspraak Altena 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent inspraak Verordening Inspraak Altena 2019
CiteertitelVerordening Inspraak Altena 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Inspraak, vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Aalburg op 27 mei 2004, de  Inspraakverordening Werkendam 2007, vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Werkendam op 27 maart 2007 en de  Inspraakverordening 2006 Gemeente Woudrichem, vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Woudrichem op 23 maart 2006.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-2019nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-8044

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent inspraak Verordening Inspraak Altena 2019

De raad van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel van de Altenacolleges;

 

 

besluit

 

 • 1.

  Vervallen te verklaren:

  • De Verordening Inspraak, vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Aalburg op 27 mei 2004;

  • Inspraakverordening Werkendam 2007, vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Werkendam op 27 maart 2007;

  • Inspraakverordening 2006 Gemeente Woudrichem, vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Woudrichem op 23 maart 2006.

 • 2.

  Vast te stellen: Verordening inspraak Altena 2019

 

Verordening inspraak Altena 2019

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  inspraak: het betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid;

 • b.

  inspraakprocedure: de wijze waarop inspraak gestalte wordt gegeven;

 • c.

  beleidsvoornemen: het voornemen van het bestuursorgaan tot het vaststellen of wijzigen van beleid;

 • d.

  bestuursorgaan: een orgaan als bedoeld in artikel 1:1 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2. Onderwerp van inspraak

 • 1.

  Elk bestuursorgaan besluit ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden of inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid.

 • 2.

  Inspraak wordt altijd verleend indien de wet daartoe verplicht.

 • 3.

  Geen inspraak wordt verleend:

  • a.

   ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen;

  • b.

   indien inspraak bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten;

  • c.

   indien sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft;

  • d.

   inzake de begroting, de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening en belastingen als bedoeld in de Gemeentewet;

  • e.

   indien de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is dat inspraak niet kan worden afgewacht;

  • f.

   indien het belang van inspraak niet opweegt tegen het belang van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in de samenleving.

Artikel 3. Inspraakgerechtigden

Inspraak wordt verleend aan ingezetenen en belanghebbenden.

Artikel 4. Inspraakprocedure

 • 1.

  Op inspraak is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

 • 2.

  Het bestuursorgaan kan voor een of meer beleidsvoornemens een andere inspraakprocedure vaststellen.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Inspraak Altena 2019.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 8 januari 2019

De voorzitter,

M.A. Fränzel MSc

de raadsgriffier,

Drs. S.J. Peet