Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent de riolering Verordening Riolering Altena 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent de riolering Verordening Riolering Altena 2019
CiteertitelVerordening Riolering Altena 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Riolering 2013 van gemeente Aalburg, de Verordening Riolering 2013 van gemeente Werkendam en de Verordening Riolering 2013 van gemeente Woudrichem.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-2019nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-7896

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent de riolering Verordening Riolering Altena 2019

De raad van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel van de Altenacolleges;

 

besluit

 

 • 1.

  Vervallen te verklaren:

  • Verordening Riolering 2013 van gemeente Aalburg, vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Aalburg op 24 september 2013;

  • Verordening Riolering 2013 van gemeente Werkendam, vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Werkendam op 25 juni 2013;

  • Verordening Riolering 2013 van gemeente Woudrichem, vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Woudrichem op 25 juni 2013;

 • 2.

  Vast te stellen: Verordening Riolering Altena 2019

 

Verordening Riolering Altena 2019

Artikel 1 Afbakening beheer en onderhoud

Als grens voor de afbakening van beheer en onderhoud van rioolaansluitingen geldt, tenzij contractueel anders bepaald:

 • a.

  de kadastrale perceelsgrens met het openbaar gebied van het aangesloten eigendom, indien de aansluiting loost onder vrij verval, tenzij het particuliere bouwwerk op de kadastrale erfgrens ligt in welk geval de grens, voor de afbakening van beheer en onderhoud, op gemeentegrond op 50 centimeter van de perceelsgrens ligt;

 • b.

  het punt waar de leiding onder vrij verval aansluit op de pompput, IBA of vacuümput;

 • c.

  indien de aansluiting loost onder mechanische druk en er een gemeentelijke pompput op het particuliere eigendom aanwezig is, het punt waar de leiding aansluit op de pompput;

 • d.

  het punt waar de particuliere persleiding loost in een leiding onder vrij verval of persleiding in openbaar gebied, indien de aansluiting loost onder mechanische druk en de pompput particulier eigendom is.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

 • b.

  beheerder van het openbaar riool: het college.

Artikel 3 Plicht tot afkoppelen

 • 1.

  De beheerder van het openbaar riool kan een gebied aanwijzen waarbinnen het verboden is een hemelwaterafvoerleiding aan te sluiten of aangesloten te houden op het openbaar gemengd riool. Eenzelfde gebiedsaanwijzing kan door genoemde beheerder worden gedaan ten aanzien van het vrijkomende grondwater bij drainage, oppompen of andere vormen van onttrekkingen.

 • 2.

  De beheerder kan de wijze bepalen waarop het afkoppelen plaatsvindt.

 • 3.

  De gebiedsaanwijzing heeft geen betrekking op inrichtingen in de zin van de wet milieubeheer en op de openbare weg.

 • 4.

  Bij het vaststellen van de gebiedsaanwijzing houdt de beheerder van het openbaar riool rekening met het gemeentelijk rioleringsplan.

 • 5.

  De gebiedsaanwijzing treedt in werking met ingang van de tweede week na de dag waarop zij bekend is gemaakt.

 • 6.

  De beheerder kan ontheffing verlenen van de verplichting tot afkoppelen die voortvloeit uit de gebiedsaanwijzing, indien van de eigenaar van het bouwwerk, open erf of terrein redelijkerwijs geen andere wijze van afvoer van het hemelwater kan worden gevergd.

 • 7.

  Op de voorbereiding van de gebiedsaanwijzing is afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Artikel 4 Strafbepaling

Overtreding van het krachtens artikel 3 bepaalde en de daarbij gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 5 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van de bepalingen bij of krachtens deze verordening gesteld zijn belast de bij besluit van het college aan te wijzen personen of groep van personen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking van deze regeling.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Riolering Altena 2019.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 8 januari 2019

De voorzitter,

M.A. Fränzel MSc

de raadsgriffier,

Drs. S.J. Peet