Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oost Gelre

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOost Gelre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre
CiteertitelNadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-201901-01-201901-01-2020Nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-7814

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre

 

Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre;

 

dat de raad in de hiervoor genoemde verordening heeft bepaald dat het college ter uitwerking van die verordening nadere regels dient te stellen;

 

Besluit:

 

De volgende “Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre” vast te stellen:

Artikel 1 Bijdrage in de kosten maatwerkvoorziening

 • 1.

  De bijdrage in de kosten is verschuldigd met inachtneming van de regels van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.

 • 2.

  De bedragen, de inkomensbedragen en de percentages die gelden voor de berekening van de bijdrage in de kosten zijn gelijk aan de maximale variant genoemd in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, artikel 3.1, eerste lid, 3.8 en 3.9, en volgen telkens de aanpassingen door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • 3.

  De bijdrage in de kosten wordt vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

 • 4.

  Voor alle maatwerkwerkvoorzieningen wordt een bijdrage in de kosten geïnd met uitzondering van de volgende voorzieningen;

  • a.

   Rolstoelen

  • b.

   Een Wmo-indicatie voor het collectief vraagafhankelijk vervoer

  • c.

   Een pgb voor meerkosten bij eigen vervoer

  • d.

   Een pgb voor de ondersteuning bij verhuizing en herinrichting

 • 5.

  Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt geen bijdrage in de kosten geïnd met uitzondering van een woningaanpassing waarbij deze via de ouders/verzorgers wordt geïnd.

 • 6.

  De bijdrage in de kosten overstijgt niet de kostprijs van de maatwerkvoorziening.

 • 7.

  Indien een maatwerkvoorziening niet in eigendom wordt verstrekt wordt een bijdrage in de kosten opgelegd gedurende de periode waarvoor de maatwerkvoorziening wordt verstrekt.

 • 8.

  Indien het dienstverlening betreft, wordt een bijdrage in de kosten opgelegd zolang de dienst geleverd wordt.

Artikel 2 Bijdrage voor algemene voorzieningen

 • 1.

  Voor een algemene voorziening kan een cliënt een bijdrage in de kosten verschuldigd zijn aan de organisatie die zorg draagt voor uitvoering van de algemene voorziening.

 • 2.

  De organisatie die zorg draagt voor de algemene voorziening stelt de hoogte van de bijdrage vast en int deze.

Artikel 3 Hoogte persoonsgebonden budget (pgb)

 • 1.

  De hoogte van een pgb:

  • a.

   wordt vastgesteld aan de hand van een door de cliënt opgesteld plan over hoe hij het pgb gaat besteden;

  • b.

   wordt berekend op basis van een prijs of tarief waarmee redelijkerwijs is verzekerd dat het pgb toereikend is om veilige, doeltreffende en kwalitatief goede diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren, van derden te betrekken, en indien nodig aangevuld met een vergoeding voor onderhoud en verzekering, en

  • c.

   bedraagt niet meer dan de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate in de gemeente beschikbare maatwerkvoorziening in natura.

 • 2.

  De tarieven voor ondersteuning door een professionele zorgverlener bedragen 85% van het gemiddelde tarief voor Zorg in Natura, mits niet lager dan het laagste tarief voor Zorg in Natura.

Artikel 4 Inzet sociaal netwerk pgb

 • 1.

  Inzet van ondersteuning door een persoon behorende tot het sociaal netwerk van de cliënt is toegestaan.

 • 2.

  Een pgb zoals bedoeld in lid 1 wordt slechts verstrekt als naar het oordeel van het college is gewaarborgd dat de in te kopen diensten veilig, doeltreffend en cliëntgericht worden verstrekt. Daarnaast wordt beoordeeld of de diensten in redelijkheid geschikt zijn voor het doel waarvoor het persoonsgebonden budget wordt verstrekt.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De tarieven voor een pgb voor hulp bij het huishouden bedragen maximaal:

 

Omschrijving

Eenheid

Pgb-tarief

hulp bij het huishouden 1 en 2 te leveren door een particuliere hulp

uur

€ 14,12

Voor hulp bij het huishouden 1 door een alfahulpservice-organisatie

uur

€ 15,72

Voor hulp bij het huishouden 1 door een reguliere leverancier van huishoudelijke hulp

uur

€ 26,40

Voor hulp bij het huishouden 2 door een reguliere leverancier van huishoudelijke hulp

uur

€ 30,00

 

 • 2.

  De tarieven voor een pgb voor begeleiding individueel bedragen maximaal:

 

Omschrijving

Eenheid

Pgb-tarief

Begeleiding individueel – ontwikkelen door een professionele zorgverlener

uur

€ 38,76

Begeleiding individueel – ontwikkelen Plus door een professionele zorgverlener

uur

€ 63,75

Begeleiding individueel – stabiliseren en helpen bij door een professionele zorgverlener

uur

€ 34,68

Begeleiding individueel – stabiliseren en overnemen door een professionele zorgverlener

uur

€ 51,51

Begeleiding individueel – stabiliseren Plus door een professionele zorgverlener

uur

€ 64,26

Begeleiding individueel door een persoon behorende tot het sociaal netwerk van de cliënt

uur

€ 19,00

 

 • 3.

  De tarieven voor een pgb voor begeleiding groep bedragen maximaal:

 

Omschrijving

Eenheid

Pgb-tarief

Begeleiding groep – ontwikkelen door een professionele zorgverlener

dagdeel

€ 33,10

Begeleiding groep – ontwikkelen Plus door een professionele zorgverlener

dagdeel

€ 54,52

Begeleiding groep – stabiliseren en helpen bij door een professionele zorgverlener

dagdeel

€ 29,10

Begeleiding groep – stabiliseren en overnemen door een professionele zorgverlener

dagdeel

€ 44,40

Begeleiding groep – stabiliseren Plus door een professionele zorgverlener

dagdeel

€ 54,54

Begeleiding groep door een persoon behorende tot het sociaal netwerk van de cliënt

dagdeel

€ 19,00

 

 • 4.

  Het tarief voor een pgb voor het vervoer naar begeleiding groep bedraagt maximaal:

 

Omschrijving

Eenheid

Pgb-tarief

Vervoer

etmaal

€ 18,50

 

 • 5.

  De tarieven voor een pgb voor kortdurend verblijf (logeren) bedragen maximaal:

 

Omschrijving

Eenheid

Pgb-tarief

Logeren – door een professionele zorgverlener

etmaal

€ 119,00

Logeren door een persoon behorende tot het sociaal netwerk van de cliënt.

etmaal

€ 19,00

 

 • 6.

  De tarieven voor een pgb voor persoonlijke verzorging bedragen maximaal:

 

Omschrijving

Eenheid

Pgb-tarief

Persoonlijke verzorging ontwikkelen door een professionele zorgverlener

uur

€ 38,76

Persoonlijke verzorging stabiliseren door een professionele zorgverlener

uur

€ 34,68

Persoonlijke verzorging door een persoon behorende tot het sociaal netwerk van de cliënt

uur

€ 19,00

 

 • 7.

  De tarieven voor een pgb voor beschermd wonen bedragen maximaal:

 

Omschrijving

Eenheid

Pgb-tarief

Wonen omklapwoning (met 24 uurs bereikbaarheid)

etmaal

€ 26,00

Wonen beschut Ambulant (met 24 uurs bereikbaarheid)

etmaal

€ 39,00

Wonen beschut (met 24 uurs bereikbaarheid)

etmaal

€ 39,00

Wonen beschermd gericht op ontwikkeling (met 24 uurs toezicht)

etmaal

€ 45,00

Wonen beschermd gericht op stabiliseren (met 24 uurs toezicht)

etmaal

€ 55,00

 

Artikel 6 Maximumhoogte pgb bij verhuis- en inrichtingskosten en sportvoorziening

Het pgb voor:

 • a.

  Verhuis-en inrichtingskosten bedraagt maximaal € 2625,-

 • b.

  Aanschaf en onderhoud van een sportvoorziening voor drie jaar bedraagt maximaal € 2300,-

Artikel 7 Pgb voor meerkosten bij eigen vervoer

Een pgb voor de meerkosten bij gebruik van een eigen auto is gebaseerd op;

 • 1.

  een kilometerprijs voor gebruik eigen auto van € 0,53 (Nibudcijfers);

 • 2.

  een bijdrage in de kosten per kilometer is € 0,17 gebaseerd op het kilometertarief van het collectief vraagafhankelijke vervoer met Wmo-indicatie.

Artikel 8 Terugbetaling bij verkoop van de woning

Indien een woningaanpassing tot gevolg heeft dat de waarde van de woning stijgt, dient de cliënt bij verkoop binnen een periode van 10 jaar na gereedmelding van de woningaanpassing, deze verkoop zo spoedig mogelijk te melden bij het college en de meerwaarde volgens onderstaand afschrijvingsschema aan het college terug betalen:

 • In het eerste jaar 90% van de meerwaarde

 • In het tweede jaar 80% van de meerwaarde

 • In het derde jaar 70% van de meerwaarde

 • In het vierde jaar 60% van de meerwaarde

 • In het vijfde jaar 50% van de meerwaarde

 • In het zesde jaar 40% van de meerwaarde

 • In het zevende jaar 30% van de meerwaarde

 • In het achtste jaar 20% van de meerwaarde

 • In het negende jaar 10% van de meerwaarde

Het terug te betalen bedrag bedraagt nooit meer dan het bedrag dat ten laste van het college is gekomen in verband met de woningaanpassing.

Artikel 9 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Oost Gelre’.

 • 2.

  Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2019.

 • 3.

  Bestaande indicaties blijven gelden tegen het in de beschikking vastgestelde pgb-tarief.

 • 4.

  Van het in lid 3 gestelde kan ten gunste van de cliënt worden afgeweken.

 

 

Vastgesteld te Lichtenvoorde op 8 januari 2019,

Burgemeester en wethouders,

Mw. M. Nekkers

Secretaris

Mw. A.H. Bronsvoort

Burgemeester