Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent wegslepen Wegsleepverordening Altena 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent wegslepen Wegsleepverordening Altena 2019
CiteertitelWegsleepverordening Altena 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Wegsleepverordening gemeente Aalburg, de Wegsleepverordening Werkendam 2011 en de Wegsleepverordening Woudrichem.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 173, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994
 3. Besluit wegslepen van voertuigen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-2019nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-7681

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent wegslepen Wegsleepverordening Altena 2019

De raad van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel van de Altenacolleges;

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

 

besluit

 

 • 1.

  Vervallen te verklaren:

  • de Wegsleepverordening gemeente Aalburg, vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Aalburg op 17 november 2015 .

  • de Wegsleepverordening Werkendam 2011, vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Werkendam op 25 oktober 2011;

  • de Wegsleepverordening Woudrichem, vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Woudrichem op 8 november 2011.

 • 2.

  Vast te stellen: de Wegsleepverordening Altena 2019.

 

Wegsleepverordening Altena 2019

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

  • b.

   wet: de Wegenverkeerswet 1994;

  • c.

   besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

  • d.

   voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

  • e.

   motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

  • f.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van Altena.

Artikel 2. Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3. Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen het terrein gelegen aan Keizersveer 1 te Raamsdonksveer.

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats(en) worden door het college vastgesteld.

Artikel 4. Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats en het aldaar bewaren van het voertuig bedragen:

  • a.

   Voor voertuigen tot 3500 kg:

   • i.

    uitrijtarief, toepasbaar na het uitrijden: € 75,00 excl. BTW, alsmede,

   • ii.

    uitvoeringstarief, toepasbaar indien het voertuig volledig is bevestigd aan de kraanwagen, dan wel bij daadwerkelijk verslepen: € 175,00 excl. BTW, alsmede,

   • iii.

    bewaarloon, toepasbaar na het eerste etmaal dat het voertuig in bewaring staat: € 7,50 excl. BTW per etmaal of een gedeelte daarvan.

  • b.

   Voor voertuigen van 3500 kg of zwaarder:

   • i.

    uitrijtarief, toepasbaar na het uitrijden: € 125,- excl. BTW, alsmede,

   • ii.

    uitvoeringstarief, toepasbaar indien het voertuig volledig is bevestigd aan de kraanwagen, dan wel bij daadwerkelijk verslepen: € 225,- excl. BTW, alsmede,

   • iii.

    bewaarloon, toepasbaar na het eerste etmaal dat het voertuig in bewaring staat:

   • iv.

    € 25,00 excl. BTW per etmaal of een gedeelte daarvan.

 • 2.

  De vergoeding verbonden aan het verzenden van de kennisgeving van overtreding en inbewaringstelling, de verkoop, eigendomsoverdracht om niet, of vernietiging van een voertuig, alsmede die van de in verband daarmee te verrichten taxatie, zullen indien aan de orde afzonderlijk door het college worden vastgesteld en in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag, na de dag waarop zij openbaar bekend is gemaakt.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening Altena 2019.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 8 januari 2019

De voorzitter,

M.A. Fränzel MSc

de raadsgriffier,

Drs. S.J. Peet