Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent Delegatievoorstel op grond van artikel 6.12 lid 3 Wet ruimtelijke ordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent Delegatievoorstel op grond van artikel 6.12 lid 3 Wet ruimtelijke ordening
CiteertitelDelegatievoorstel op grond van artikel 6.12 lid 3 Wet ruimtelijke ordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-2019nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-7653

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent Delegatievoorstel op grond van artikel 6.12 lid 3 Wet ruimtelijke ordening

De raad van de gemeente Altena,

gelezen het voorstel van de Altenacolleges;

gelet op het artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

besluit
 • 1.

  Vervallen te verklaren:

  • ‘Delegatievoorstel o.g.v. art. 6.12, lid 3 Wet ruimtelijke ordening’ van de gemeente Aalburg, vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Aalburg op 22 februari 2011;

  • ‘Delegatie vaststelling Exploitatieplan art. 6.12 lid 3 Wro’ van de gemeente Woudrichem, vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Woudrichem op 11 februari 2014.

 

 • 2.

  Vast te stellen:

  • de bevoegdheid tot het vaststellen dan wel om te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen, als bedoeld in artikel 6.12, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders voor:

   • a.

    wijzigingsplannen ex artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening lid 1 onder a;

   • b.

    omgevingsvergunningen, waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan wordt afgeweken,

   • c.

    omgevingsvergunningen, voor de gevallen genoemd in Bijlage II, artikel 4 van het Besluit omgevingsrecht.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 8 januari 2019

De raadsgriffier,

Drs. S.J. Peet

de voorzitter,

M.A. Fränzel MSc