Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent Lijst van categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen nodig is

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent Lijst van categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen nodig is
CiteertitelLijst van categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen nodig is
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de ‘Lijst van categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk is’ van de gemeente Aalburg, vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Aalburg op 29 januari 2013, de ‘Lijst verklaring van geen bedenkingen Woudrichem 2015’, vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Woudrichem op 23 juni 2015 en de algemene verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Werkendam, vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Werkendam op 28 juni 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-2019nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-7634

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent Lijst van categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen nodig is

De raad van de gemeente Altena,

gelezen het voorstel van de Altenacolleges;

gelet op het artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

 

besluit

 

 • 1.

  Vervallen te verklaren:

  • de ‘Lijst van categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk is’ van de gemeente Aalburg, vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Aalburg op 29 januari 2013;

  • de ‘Lijst verklaring van geen bedenkingen Woudrichem 2015’, vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Woudrichem op 23 juni 2015;

  • de algemene verklaring van geen bedenkingen van de gemeente Werkendam, vastgesteld door de raad van de voormalige gemeente Werkendam op 28 juni 2011;

 • 2.

  Vast te stellen: de Lijst van categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen nodig is, inclusief toelichting Altena 2019.

  

Lijst van categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen nodig is, inclusief toelichting Altena 2019.

 

Een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad van de gemeente Altena als bedoeld in artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht (Bor) is niet vereist in de volgende categorieën van gevallen:

ALGEMEEN
 • 1.

  Indien de aangevraagde activiteiten passen in een geldend ruimtelijk kader dat is vastgesteld door de gemeenteraad.

  Toelichting

  Indien de gemeenteraad reeds ruimtelijke kaders heeft vastgesteld, is het college gehouden aan deze kaders. De activiteit dient dan uiteraard te voldoen aan deze kaders. Hieronder vallen echter geen algemene gebiedsvisies of gemeentebrede structuurvisies omdat deze ruimtelijke instrumenten over het algemeen nog te globaal en niet genoeg uitgewerkt zijn.

 • 2.

  Indien sprake is van activiteiten op het gebied van infrastructuur, groen, water, natuur, evenementen of openbare voorzieningen.

  Toelichting

  Aanpassing van de openbare ruimte en openbare voorzieningen en in het bijzonder de optimalisatie van de verkeersafwikkeling, het oppervlaktewaterbeheer en openbare groenvoorzieningen en natuurontwikkeling vinden plaats in het kader van het algemeen belang en komen veelal voort uit sectoraal raadsbeleid. Deze ontwikkelingen kunnen op grond van het maatschappelijk belang, binnen de bestaande beleidskaders, zonder nadere heroverweging worden uitgevoerd.

 • 3.

  Indien sprake is van het bouwen en/of het uitbreiden en/of het wijzigen van het gebruik van gronden en bouwwerken (inclusief bouwwerken geen gebouw zijnde), al dan niet in samenhang met inpandige bouwactiviteiten tot een maximum oppervlakte van 5000 m².

  Toelichting

  Er is gekozen om de maximale planologische ruimte voor bedrijvigheid op basis van het gemeentelijk en provinciaal beleid. Voor agrarische bedrijven is de maximale ruimte ruimer, maar hiervoor is een separate categorie opgenomen. De opgenomen mogelijkheid valt in de meeste gevallen binnen de bestaande stedenbouwkundige kaders en het provinciale beleidskader.

 • 4.

  Indien sprake is van de her- en/of verbouw en/of het wijzigen van het gebruik van (agrarische) (bedrijfs)woningen en/of de realisatie van Ruimte voor Ruimte woningen.

  Om te voorkomen dat voormalige bedrijfswoningen leeg komen te staan is het wenselijk om de mogelijkheid te hebben om deze als burgerwoning te mogen gebruiken. Planologisch bestaan hiertegen geen bezwaren gelet op de beperkte impact op de omgeving. De burgerwoning mag daarbij echter geen belemmering vormen voor de bestaande omliggende bedrijven. In deze categorie wordt ook de realisatie van een plattelandswoning of Ruimte voor Ruimte woning geschaard. Op basis van het geldende beleid zijn er immers voldoende waarborgen, teneinde belemmeringen voor andere bedrijvigheid en omliggende woningen te voorkomen.

BINNEN DE BEBOUWDE KOM  

 • 5.

  Indien sprake is van het bouwen en/of uitbreiden en/of het wijzigen van het gebruik van bestaande gebouwen tot maximaal 3 woningen waarvoor geen ruimtelijk kader is vastgesteld.

  Toelichting

  Er is gekozen voor maximaal 3 woningen omdat dit planologisch gezien van beperkte impact is in stedelijk gebied.

  Grootschalige bouwprojecten kunnen hier gelet op het maximum van 3 niet onder geschaard worden. Het toevoegen van een extra woning past bovendien in de meeste gevallen binnen de bestaande stedenbouwkundige kaders, dit in tegenstelling tot grotere woningbouwprojecten.

 • 6.

  Voor het wijzigen van de toegestane woningbouwtypologie.

  Toelichting

  Binnen de bebouwde kom heeft de wetgever de mogelijkheden verruimd om bestaande woningbouwontwikkelingen op onderdelen te wijzigen. Nog niet gerealiseerde ontwikkelingen kunnen echter geen gebruik maken van deze mogelijkheden. Met deze opgenomen categorie kan op een kortere wijze nieuwbouw worden gewijzigd, waardoor sneller kan worden ingespeeld op veranderingen in de markt.

BUITEN DE BEBOUWDE KOM  

 • 7.

  Voor het bouwen, uitbreiden en wijzigen van het gebruik van bestaande agrarische gebouwen en/of bedrijfsvoeringen tot 1,5 hectare, mits bij veehouderijen wordt voldaan aan de Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderijen en er gelet op de instandhoudingsdoelstellingen de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in Natura2000-gebieden niet door de ontwikkeling verslechteren of een significant verstorend effect hebben.

  Toelichting

  Er is gekozen om de maximale planologische ruimte op basis van het gemeentelijke en provinciale beleid over te nemen. Het gebruik maken van deze mogelijkheden valt in de meeste gevallen binnen de bestaande stedenbouwkundige kaders en eventuele verruimde mogelijkheden zijn landschappelijk ook geborgd. Daarnaast is uit een milieukundig oogpunt gekozen om wel de borging van de Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderijen en de wet- en regelgeving op het gebied van de stikstof te borgen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 8 januari 2019

De voorzitter,

M.A. Fränzel MSc

de raadsgriffier,

Drs. S.J. Peet