Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent de commissie ruimtelijke kwaliteit Verordening Commissie ruimtelijke kwaliteit Altena 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent de commissie ruimtelijke kwaliteit Verordening Commissie ruimtelijke kwaliteit Altena 2019
CiteertitelVerordening Commissie ruimtelijke kwaliteit Altena 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling monumentencommissie 2011, vastgesteld op 22 november 2011 door de gemeenteraad van Aalburg, de Verordening op de erfgoedcommissie 2016, vastgesteld op 15 december 2015 door de gemeenteraad van Werkendam, de Verordening regelende de taak, samenstelling en werkwijze van de Monumentencommissie, vastgesteld op 28 oktober 1991 door de gemeenteraad van Woudrichem, hoofdstuk 9 van de bouwverordening gemeente Aalburg 2012, vastgesteld op 29 januari 2013, hoofdstuk 9 van de bouwverordening 2012 gemeente Werkendam, vastgesteld op 27 maart 2012 en hoofdstuk 9 van de bouwverordening gemeente Woudrichem 2012, vastgesteld op 8 mei 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 84 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
 3. artikel 8, vijfde lid, van de Woningwet
 4. artikel 12 van de Woningwet
 5. artikel 12a van de Woningwet
 6. artikel 12b van de Woningwet
 7. artikel 12c van de Woningwet
 8. artikel 9.1, eerste lid, van de Erfgoedwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-2019nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-7632

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Altena houdende regels omtrent de commissie ruimtelijke kwaliteit Verordening Commissie ruimtelijke kwaliteit Altena 2019

De raad van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel van de Altenacolleges;

 

gelet op artikel 84 en 149 van de Gemeentewet, de artikelen 8, vijfde lid, 12, 12a, 12b en 12c van de Woningwet, artikel 9.1, eerste lid onder a van de Erfgoedwet, hoofdstuk 9 van de Bouwverordening gemeente Altena en artikel 8.1 van de Erfgoedverordening;

 

overwegende dat de monumentencommissie en de welstandscommissie worden samengevoegd tot één Commissie Ruimtelijke Kwaliteit;

 

besluit

 

 • 1.

  Vervallen te verklaren:

  • de Regeling monumentencommissie 2011, vastgesteld op 22 november 2011 door de gemeenteraad van Aalburg;

  • de Verordening op de erfgoedcommissie 2016, vastgesteld op 15 december 2015 door de gemeenteraad van Werkendam;

  • de Verordening regelende de taak, samenstelling en werkwijze van de Monumentencommissie, vastgesteld op 28 oktober 1991 door de gemeenteraad van Woudrichem;

  • hoofdstuk 9 van de bouwverordening gemeente Aalburg 2012, vastgesteld op 29 januari 2013;

  • hoofdstuk 9 van de bouwverordening 2012 gemeente Werkendam, vastgesteld op 27 maart 2012;

  • hoofdstuk 9 van de bouwverordening gemeente Woudrichem 2012, vastgesteld op 8 mei 2012.

 • 2.

  Vast te stellen: de Verordening Commissie ruimtelijke kwaliteit Altena 2019.

 

Verordening Commissie ruimtelijke kwaliteit Altena Altena 2019

Artikel 1 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

 • 1.

  Er is een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Altena, hierna te noemen: commissie.

 • 2.

  De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over zaken die betrekking hebben op de visuele kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de bescherming van het onroerend cultureel erfgoed.

 • 3.

  De commissie adviseert over welstand op grond van de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en over monumenten op grond van de Monumentenwet 1988, de Erfgoedwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Erfgoedverordening.

 • 4.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 12a van de Woningwet, baseert de commissie haar advies als bedoeld in het derde lid op het beleid voor de visuele kwaliteit van de fysieke leefomgeving voor zover dat geformuleerd en openbaar gemaakt is in planologische maatregelen, beleidsnota's, beeldkwaliteitsplannen, dan wel de daarbij behorende ontwerpen en op het beleid voor de bescherming van het onroerend cultureel erfgoed.

 • 5.

  De commissie adviseert over de aanwijzing van monumenten als beschermd monument en over de aanwijzing van beschermde stads‐ en dorpsgezichten op grond van de Monumentenwet 1988, zoals die wet luidde voor inwerkingtreding van de Erfgoedwet en de Erfgoedverordening.

 • 6.

  De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is een onafhankelijke adviescommissie als bedoeld in de Woningwet en de Erfgoedwet.

Artikel 2 Benoeming

 • 1.

  Voor de advisering zoals vernoemd in artikel 1, gaat het college van burgemeester en wethouders een dienstverleningsovereenkomst aan met een externe partij.

 • 2.

  De leden van de commissie zijn de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst of andere arbeidsrelatie werkzaam zijn voor de onder 1. genoemde externe partij. De leden van de commissie dienen hun taken in onafhankelijkheid uit te kunnen voeren. Dat betekent dat er geen bindingen of relaties mogen bestaan op basis waarvan het advies kan worden beïnvloed.

 • 3.

  In de dienstverleningsovereenkomst zoals genoemd onder 1. wordt vermeld op welke wijze de leden worden aangewezen uit de in het tweede lid bedoelde leden. Bij de aanwijzing dient de externe partij zich aan het bepaalde in deze verordening te houden en draagt zij zorg voor een evenwichtige verdeling van deskundigheid op het gebied van architectuur-, bouw- en cultuurhistorie, restauratie en stedenbouw.

 

Artikel 3 Samenstelling en borging lokale kennis en deskundigheid

 • 1.

  De commissie bestaat uit tenminste drie leden, te weten een voorzitter en twee leden, waarvan tenminste twee leden (c.q. een gekwalificeerde meerderheid) onafhankelijk en deskundig zijn op één van de gebieden zoals genoemd in artikel 2 onder 3.

 • 2.

  De commissie betrekt in beginsel de lokale kennis en deskundigheid op het gebied van de lokale geschiedenis en het lokale culturele erfgoed bij de advisering aan het college van burgemeester en wethouders over wettelijke en niet-wettelijke taken op het gebied van monumentenzorg en cultureel erfgoed.

De afspraken over het betrekken van de lokale kennis en deskundigheid worden vastgelegd in een door de gemeente op te stellen afsprakendocument. Dit document maakt onderdeel uit van de met de externe partij overeen te komen dienstverleningsovereenkomst.

Artikel 4 Nadere regeling

Burgemeester en wethouders zullen in de dienstverleningsovereenkomst met de externe partij het bepaalde in deze verordening nader regelen. Hierin zullen in ieder geval de lokale kennis en deskundigheid, de samenstelling van de commissie, de werkwijze, de vergoedingen voor de werkzaamheden en de jaarlijkse verantwoording worden vastgelegd.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Commissie ruimtelijke kwaliteit Altena 2019.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Altena van 8 januari 2019

De voorzitter,

M.A. Fränzel MSc

de raadsgriffier,

Drs. S.J. Peet