Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegionale uitvoeringsdienst Zeeland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2018
CiteertitelBesluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2018
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-2019nieuwe regeling

21-12-2018

bgr-2019-35

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2018
Besluit van de directeur Regionale uitvoeringsdienst Zeeland d.d. 21 december 2018, houdende verlening van ondermandaat (Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2018).

 

De directeur van het openbaar lichaam Regionale uitvoeringsdienst Zeeland,

Gelet op

 • -

  het bepaalde in afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht, met name artikel 10:9;

 • -

  artikel 2, lid 2 van de volgende mandaatbesluiten: Mandaatbesluit RUD Zeeland 2013 gemeente Borsele; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gemeente Goes; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gemeente Hulst; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 provincie gemeente Kapelle; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gemeente Middelburg; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gemeente Noord-Beveland; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gemeente Reimerswaal; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 provincie Zeeland/gemeente Schouwen-Duiveland; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2013 gemeente Sluis; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2013 gemeente Terneuzen; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2013 gemeente Tholen; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2013 gemeente Veere; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gemeente Vlissingen; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 waterschap Scheldestromen; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gedeputeerde staten provincie Zeeland; Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 commissaris van de Koning provincie Zeeland;

 • -

  Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk 2015 en Besluit houdende wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk 2015;

 • -

  Wijzigingsbesluit van gedeputeerde staten houdende wijziging Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gedeputeerde staten provincie Zeeland van 20 december 2016 (inzake de Wet natuurbescherming);

 • -

  Besluit van gedeputeerde staten houdende de wijziging Mandaatbesluit RUD Zeeland 2014 gedeputeerde staten provincie Zeeland van 18 december 2018 (inzake Omgevingsverordening Zeeland 2018);

 • -

  de in bovengenoemde mandaatbesluiten opgenomen toestemming voor de directeur tot het verlenen van ondermandaat met betrekking tot de aan hem gemandateerde en gemachtigde taken en bevoegdheden, tenzij dat ten aanzien van een concreet mandaat in de mandaatlijst is uitgesloten;

 • -

  het advies van de OR RUD Zeeland d.d. 24 juni 2016;

 

 

Besluit

vast te stellen:

Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2018.

 

Artikel 1:Mandaatbesluit

Op dit besluit is van toepassing het bepaalde in bovengenoemde mandaatbesluiten, inclusief de daaraan gehechte bijlage.

 

Artikel 2: Ondermandaat

1. Aan de in de kolom, zoals opgenomen in de bijlage behorende bij dit besluit, genoemde ‘Functionaris’, dan wel bij afwezigheid cq ontstentenis zijn plaatsvervanger conform het Plaatsvervangingsprotocol directeur RUD Zeeland 2014, wordt in ondermandaat de bevoegdheden opgedragen overeenkomstig de bijlage behorende bij dit besluit, voor zover de uitvoering binnen de werkzaamheden van zijn taakveld valt.

2. Aan de in de kolom, zoals opgenomen in de bijlage behorende bij dit besluit, genoemde ‘Functionaris’, zijnde specialisten A, wordt in ondermandaat de bevoegdheid voor eenvoudige handelingen opgedragen overeenkomstig de bijlage behorende bij dit besluit.

3. Aan de in de kolom, zoals opgenomen in de bijlage behorende bij dit besluit, genoemde ‘Functionaris’, zijnde Vergunningverleners A, B en C van team 1 en team 2, afdeling Vergunningverlening, wordt in ondermandaat de bevoegdheid voor eenvoudige handelingen opgedragen overeenkomstig de bijlage behorende bij dit besluit.

 

Artikel 3: Kaders ondermandaat

De uitoefening van bevoegdheden in ondermandaat, verleend bij of krachtens dit besluit, geschiedt met inachtneming van de ter zake geldende instructies per geval of in algemene zin, als

bedoeld in artikel 10:6 Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 4: Slotbepalingen

1. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Blad gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland.

2. Met ingang van de in lid 1 bedoelde datum van inwerkingtreding wordt het Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2017 ingetrokken.

3. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland 2018.

 

 

Terneuzen, 21 december 2018

 

Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Dhr. ing. A. van Leeuwen MPA