Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Regio West-Brabant

Archiefverordening Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRegio West-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingArchiefverordening Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant 2018
CiteertitelArchiefverordening Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant 2018
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpArchiefverordening Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Archiefwet 1995

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Archiefverordening

05-12-2018

bgr-2019-32

01

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant 2018

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabant;

Gelezen het voorstel van het strategisch beraad van de GR Regio West-Brabant van 22 november 2018 gelet op de artikel 30, eerste lid en artikel 32, tweede lid van de Archiefwet 1995;

Besluit vast te stellen de Archiefverordening van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant van 5december 2018.

Artikel 1 Zorgplicht strategisch beraad RWB

 • 1.

  Het strategisch beraad draagt zorg voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid ter zake van de wettelijke taken en verantwoordelijkheden op grond van de Archiefwet 1995 en de interne regels ten behoeve van het beheer van archiefbescheiden van de regionale organen.

 • 2.

  Het strategisch beraad draagt hierbij zorg voor de onderliggende samenhang met andere onderdelen van het regionale informatiebeleid en treft daartoe de nodige maatregelen.

   

Artikel 2 Taken gemeentearchivaris

 • 1.

  De gemeentearchivaris brengt twee jaarlijks aan het strategisch beraad verslag uit over het beheer van de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden die hiernaartoe zijn overgebracht en over het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de regionale organen die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

 • 2.

  De gemeentearchivaris kan daarnaast op verzoek of op eigen initiatief advies uitbrengen aan het strategisch beraad over het beheervan de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden van de regionale organen die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

   

Artikel 3 Verantwoording strategisch beraad

Het strategisch beraad informeert het algemeen bestuur twee jaarlijks over de uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden van de regionale organen. Zij voegen daarbij in ieder geval:

Het verslag van de gemeentearchivaris, bedoeld in artikel 2, eerste lid;

Voor zover van toepassing, de gedurende de betreffende periode door de gemeentearchivaris aan hen uitgebrachte adviezen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, en

Een voorstel voor de in het kader van de zorgplicht voor de archiefbescheiden te treffen matregelen, zo nodig voorzien van een kostenraming.

 

Artikel 4 Intrekking oude verordening

De archiefverordening Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant 2013 zoals vastgesteld op 31 oktober 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 5 Inwerkingtreding Archiefverordening Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant 2018

Deze verordening treedt in werking op 5 december 2018

Deze verordening wordt aangehaald als Archiefverordening Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant 2018.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant op 5 december 2018

 

 

 

 

P. Depla E. Kiers

Voorzitter Secretaris