Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Aanwijzingsbesluit toezichthouders in het kader van de verordeningen Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRecreatieschap Stichtse Groenlanden
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders in het kader van de verordeningen Recreatieschap Stichtse Groenlanden
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders in het kader van de verordeningen Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAanwijzing toezichthouders verordeningen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Recreatieschap%20Stichtse%20Groenlanden/CVDR615649/CVDR615649_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-01-2019Nieuwe regeling

26-09-2018

bgr-2019-30

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders in het kader van de verordeningen Recreatieschap Stichtse Groenlanden

De directeur van Recreatie Midden-Nederland,

 

Gelet op:

 • -

  de Algemene wet bestuursrecht (artikel 5:11) op grond waarvan toezichthouders bij of krachtens enig wettelijk voorschrift worden aangewezen;

 • -

  de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar d.d. 10 juli 2017, paragraaf 7.4 (Domeinlijst II), sub 12 op grond waarvan buitengewone opsporingsambtenaren kunnen worden belast met de opsporing van strafbare feiten in verordeningen voor zover ze worden aangewezen door het bevoegde bestuursorgaan;

 • -

  artikel 12 van de Eilandverordening Vinkeveen, artikel 3 van de Verordening Vinkeveense Plassen 2009 en artikel 23 van de Verordening ordemaatregelen recreatieterreinen Stichtse Groenlanden 2004 op grond waarvan het dagelijks bestuur bevoegd is personen of categorieën van ambtenaren aan te wijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordeningen bepaalde;

 • -

  het Mandaatbesluit en Mandaatregister Recreatieschap Stichtse Groenlanden 2018, waarin door het dagelijks bestuur aan de directeur van Recreatie Midden-Nederland de bevoegdheid heeft gemandateerd om toezichthouders en ambtenaren aan te wijzen belast met de opsporing van strafbare feiten inzake de naleving van het bepaalde bij of krachtens de bovengenoemde verordeningen;

 • -

  de besluiten waarin de Minister van Veiligheid en Justitie personen werkzaam in dienst van Recreatie Midden-Nederland als buitengewoon opsporingsambtenaar heeft aangewezen;

Besluit:

 • I.

  De buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in dienst van Recreatie Midden-Nederland categoraal aan te wijzen als toezichthouders in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 12 van de Eilandverordening Vinkeveen, artikel 3 van de Verordening Vinkeveense Plassen 2009 en artikel 23 van de Verordening ordemaatregelen recreatieterreinen Stichtse Groenlanden 2004 en deze personen te belasten met het toezicht op de naleving en de opsporing van hetgeen is bepaald bij of krachtens genoemde verordeningen.

 • II.

  Dit besluit te publiceren en in werking te laten treden op de eerste dag na de bekendmaking.

Aldus besloten op 26 september 2018,

namens het dagelijks bestuur van Recreatieschap Stichts Groenlanden,

drs. Paul D.Kotvis

directeur Recreatie Midden-Nederland