Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Plassenschap Loosdrecht e.o.

Aanwijzingsbesluit toezichthouders in het kader van de Verordening Plassenschap Loosdrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePlassenschap Loosdrecht e.o.
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders in het kader van de Verordening Plassenschap Loosdrecht
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders in het kader van de Verordening Plassenschap Loosdrecht
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAanwijzing toezichthouders verordeningen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
 3. Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-01-2019Nieuwe regeling

26-09-2018

bgr-2019-29

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders in het kader van de Verordening Plassenschap Loosdrecht

De directeur van Recreatie Midden-Nederland,

 

Gelet op:

 • -

  de Algemene wet bestuursrecht (artikel 5:11) op grond waarvan toezichthouders bij of krachtens enig wettelijk voorschrift worden aangewezen;

 • -

  de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar d.d. 10 juli 2017, paragraaf 7.4 (Domeinlijst II), sub 12 op grond waarvan buitengewone opsporingsambtenaren kunnen worden belast met de opsporing van strafbare feiten in verordeningen voor zover ze worden aangewezen door het bevoegde bestuursorgaan;

 • -

  de Verordening Plassenschap Loosdrecht (artikel 23) op grond waarvan het dagelijks bestuur bevoegd is personen of categorieën van ambtenaren aan te wijzen die belast zijn met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde;

 • -

  het Mandaatbesluit en Mandaatregister Plassenschap Loosdrecht e.o. 2018, waarin door het dagelijks bestuur aan de directeur van Recreatie Midden-Nederland de bevoegdheid is gemandateerd om toezichthouders en ambtenaren aan te wijzen belast met de opsporing van strafbare feiten inzake de naleving van het bepaalde bij of krachtens de bovengenoemde verordening;

 • -

  de besluiten waarin de Minister van Veiligheid en Justitie personen werkzaam in dienst van Recreatie Midden-Nederland als buitengewoon opsporingsambtenaar heeft aangewezen;

Besluit:

 • I.

  De buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in dienst van Recreatie Midden-Nederland categoraal aan te wijzen als toezichthouders in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 23 van de Verordening Plassenschap Loosdrecht en deze te belasten met het toezicht op de naleving en de opsporing van hetgeen is bepaald bij of krachtens de Verordening Plassenschap Loosdrecht.

 • II.

  Dit besluit te publiceren en in werking te laten treden op de eerste dag na de bekendmaking.

Aldus besloten op 26 september 2018,

namens het dagelijks bestuur van Plassenschap Loosdrecht e.o.,

drs. Paul D.Kotvis

directeur Recreatie Midden-Nederland