Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent de gemeentesecretaris Instructie voor de gemeentesecretaris van Altena 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent de gemeentesecretaris Instructie voor de gemeentesecretaris van Altena 2019
CiteertitelInstructie voor de gemeentesecretaris van Altena 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Instructie voor de secretaris van de gemeente Woudrichem en Aalburg.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 103, tweede lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-01-2019nieuwe regeling

03-01-2019

gmb-2019-3853

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent de gemeentesecretaris Instructie voor de gemeentesecretaris van Altena 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel van de Altenacolleges;

 

gelet op artikel 103, tweede lid van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

 

 • 1.

  Vervallen te verklaren:

  • Instructie voor de secretaris van de gemeente Woudrichem zoals vastgesteld door de raad van de gemeente Woudrichem op 20 augustus 1973;

  • Instructie gemeentesecretaris zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalburg op 16 juni 2008.

 • 2.

  Vast te stellen:

  • Instructie voor de gemeentesecretaris van Altena 2019.

Instructie voor de gemeentesecretaris van Altena 2019

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze instructie verstaat onder:

 • college: het college van burgemeester en wethouders;

 • de secretaris: de secretaris als bedoeld in artikel 100 van de Gemeentewet;

 • de directeuren: de directeur externe oriëntatie en de directeur interne oriëntatie.

Artikel 2. Ondersteuning college

 • 1.

  De secretaris draagt –onverminderd de verantwoordelijkheid van de burgemeester- zorg voor een goede en doelmatige ondersteuning van het college van burgemeester en wethouders en zijn leden. Hij/zij draagt er zorg voor, dat de leden van het college over de informatie kunnen beschikken die zij behoeven om hun functie goed te kunnen uitoefenen.

 • 2.

  De secretaris draagt zorg voor een gedegen en tijdige advisering door de ambtelijke organisatie aan het college. Zo nodig adviseert de secretaris persoonlijk het college ten behoeve van de door het college te nemen besluiten.

 • 3.

  De secretaris is verantwoordelijk voor een snel en adequaat verloop van voor het proces van besluitvorming noodzakelijke procedures en bevordert een voortvarende uitvoering van de besluiten van het college.

 • 4.

  De secretaris draagt er zorg voor dat door het college genomen besluiten worden vastgelegd in een besluitenlijst en dat op de besluitenlijst wordt weergegeven welke collegeleden aanwezig waren bij de vergadering.

Artikel 3. Ondersteuning burgemeester

 • 1.

  De secretaris staat de burgemeester zowel in diens hoedanigheid van bestuurlijk coördinator als van bestuursorgaan ter zijde.

 • 2.

  De secretaris bevordert hiertoe samen met de burgemeester een goede afstemming tussen de bestuursorganen enerzijds en de ambtelijke organisatie anderzijds.

 • 3.

  Voorts ondersteunt de secretaris de burgemeester bij de bewaking van het functioneren van het college als collegiaal bestuursorgaan.

Artikel 4. Ondersteuning commissies van college en burgemeester

Tenzij bij afzonderlijke verordening of besluit anders is geregeld, is het bepaalde in de artikelen 2 en 3 - voor zover het betreft de daarin opgedragen taken aan de secretaris -, van overeenkomstige toepassing op de door het college en de burgemeester ingestelde commissies.

Artikel 5. Algemeen directeur

 • 1.

  De secretaris staat als algemeen directeur aan het hoofd van de ambtelijke organisatie.

 • 2.

  Ter bewaking van de eenheid in de uitoefening van de aan de ambtelijke organisatie opgedragen taken voeren de secretaris en de directeuren regelmatig overleg. De secretaris is voorzitter van dit overleg.

Artikel 6. Leiding ambtelijk organisatie

 • 1.

  Onverminderd de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de directie, heeft de secretaris in zijn/haar hoedanigheid van algemeen directeur de eindverantwoordelijkheid voor:

  • a.

   een voldoende kwaliteit van de ambtelijke advisering en ondersteuning van de bestuursorganen;

  • b.

   het tijdig en voldoende voorzien van de bestuursorganen van de nodige ambtelijke adviezen en ondersteuning;

  • c.

   de samenhang alsmede een voldoende gecoördineerd en geïntegreerd handelen van de verschillende organisatieonderdelen;

  • d.

   de kwaliteit van het management en de organisatie van het ambtelijk apparaat.

 • 2.

  De secretaris bevordert, onverminderd de verantwoordelijkheden van de directeuren en de teammanagers, een goede samenwerking en samenhang tussen de teams.

 • 3.

  De voorzitter van het college en/of de portefeuillehouder P&O houdt namens het college evaluatiegesprekken met de secretaris.

Artikel 7. Secretaris als bestuurder

De secretaris is bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden.

Artikel 8. Informatieplicht

 • 1.

  De secretaris draagt er zorg voor dat de betrokken medewerkers tijdig op de hoogte worden gesteld van alle door de gemeenteraad, het college en de burgemeester genomen besluiten waaraan (financiële) consequenties voor de teams zijn verbonden.

 • 2.

  De secretaris informeert de burgemeester tijdig over relevante bestuurlijke en ambtelijke onderwerpen en voert daartoe regelmatig overleg met de burgemeester.

Artikel 9. Overleg met de griffier

De gemeentesecretaris voert periodiek overleg met de griffier, onder andere in het reguliere driehoeksoverleg met de burgemeester.

Artikel 10. Verhindering, afwezigheid en vervanging

 • 1.

  Indien de secretaris verhinderd is zijn ambt te vervullen, doet hij/zij daarvan tijdig mededeling aan het college.

 • 2.

  De secretaris draagt er zorg voor dat tijdens zijn verlof of afwezigheid om andere redenen, zijn vervanging adequaat is geregeld.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze instructie niet voorziet, pleegt de gemeentesecretaris voor zoveel nodig met de burgemeester overleg.

 • 2.

  Deze instructie treedt in werking op de dag van de vaststelling.

 • 3.

  Deze instructie wordt aangehaald als: Instructie voor de gemeentesecretaris van Altena 2019.

   

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena van 3 januari 2019

De secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de voorzitter,

M.A. Fränzel MSc