Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent Mandaatbesluit college heffing- en invorderingsambtenaar gemeente Altena

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent Mandaatbesluit college heffing- en invorderingsambtenaar gemeente Altena
CiteertitelMandaatbesluit college heffing- en invorderingsambtenaar gemeente Altena
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-2019nieuwe regeling

03-01-2019

gmb-2019-3848

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent Mandaatbesluit college heffing- en invorderingsambtenaar gemeente Altena

 

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Altena;

 

b e s l u i t :

 

 

 • 1.

  de teammanager financieel beheer te mandateren om namens hem:

  • a.

   artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen toe te passen;

  • b.

   cassatie bij de Hoge Raad in te stellen in belastingprocedures betreffende de gemeentelijke belastingen van de gemeente Altena;

  • c.

   de bevoegdheden uit te voeren die in het kader van de Wet waardering onroerende zaken rechtstreeks aan het college zijn opgedragen.

  • d.

   de belasting geheel of gedeeltelijk oninbaar te verklaren als bedoeld in artikel 255, vijfde lid van de Gemeentewet.

 

 • 2.

  Ondermandaat van bovengenoemde bevoegdheden is mogelijk.

   

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 3 januari 2019.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

de secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de burgemeester,

M.A. Fränzel MSc