Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent Aanstellings- en aanwijzingsbesluit onbezoldigd ambtenaar medewerkers Cannock Chase

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent Aanstellings- en aanwijzingsbesluit onbezoldigd ambtenaar medewerkers Cannock Chase
CiteertitelAanstellings- en aanwijzingsbesluit onbezoldigd ambtenaar medewerkers Cannock Chase
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-2019nieuwe regeling

03-01-2019

gmb-2019-3845

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent Aanstellings- en aanwijzingsbesluit onbezoldigd ambtenaar medewerkers Cannock Chase

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena en de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet, ieder voor zoveel zijn bevoegdheid betreft;

 

 

gelet op:

artikel 231 lid 2 sub e, van de Gemeentewet;

artikel 231 lid 2 sub d, van de Gemeentewet;

artikel 1:2 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) van de gemeente.

 

 

b e s l u i ten :

 

 

 • I

  Alle eerder genomen benoemingsbesluiten tot onbezoldigd ambtenaar en aanwijzingsbesluiten van medewerkers van MANDAAT BV, als belastingdeurwaarder en invorderingsambtenaar, in te trekken per 1 januari 2019;

 • II

  Met ingang van 1 januari 2019 aan te stellen tot onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen en aan te wijzen als belastingdeurwaarder, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel e, van de Gemeentewet, de medewerkers van MANDAAT BV, die belast zijn met deurwaarderswerkzaamheden (handelend onder de naam Cannock Chase Public);

 • III

  Met ingang van 1 januari 2019, medewerkers van MANDAAT BV (handelend onder de naam Cannock Chase Public) die belast zijn met invorderingswerkzaamheden aan te stellen tot onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen en hen mandaat te verlenen om op grond van artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet, de heffing en/of invordering van gemeentelijke belastingen uit te voeren.

  De mandatering geldt tevens voor het ondertekenen van de te vervaardigen dwangbevelen.

 

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

de secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de burgemeester,

M.A. Fränzel MSc

de ambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen,

A. van Veen