Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent burgerlijke stand Reglement burgerlijke stand Altena 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent burgerlijke stand Reglement burgerlijke stand Altena 2019
CiteertitelReglement burgerlijke stand Altena 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervanght het Reglement Burgerlijke Stand gemeente Aalburg, het Reglement Burgerlijke Stand gemeente Werkendam en het Reglement Burgerlijke Stand gemeente Woudrichem.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
 2. artikel 1 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 3. artikel 2 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 4. artikel 3 van het Besluit burgerlijke stand 1994
 5. artikel 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-201901-01-2019nieuwe regeling

03-01-2019

gmb-2019-3834

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent burgerlijke stand Reglement burgerlijke stand Altena 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel van de Altenacolleges;

 

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994;

 

besluit:

 

 • 1.

  Vervallen te verklaren:

  • Reglement Burgerlijke Stand gemeente Aalburg, vastgesteld door het college op 14 december 2010;

  • Reglement Burgerlijke Stand gemeente Werkendam, vastgesteld door het college op 22 juli 1997;

  • Reglement Burgerlijke Stand gemeente Woudrichem, vastgesteld door het college op 06-11-2012.

 • 2.

  Vast te stellen: Reglement burgerlijke stand Altena 2019

 

Reglement Burgerlijke Stand Altena 2019

 

Het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 1. Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994 (Stb. 1994, 160) als gewijzigd bij besluit van 19 december 1994 (Stb. 900);

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door het college van burgemeester en wethouders (art. 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door het college van burgemeester en wethouders (art. 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • e.

  gemeentehuis: alle huizen welke als zodanig zijn aangewezen.

Artikel 2. Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   ambtenaren in dienst van de gemeente Altena

  • b.

   ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 • 2.

  Het minimum aantal ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3.

  Het college kan buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

Artikel 3. Benoeming

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende hetwelk de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

 • 3.

  Voor benoeming als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand voor eenmalige huwelijksvoltrekkingen in de gemeente Altena komen alleen personen in aanmerking die in een andere gemeente in Nederland benoemd en beëdigd zijn als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 4.

  De in lid 3 genoemde buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, ontvangt voor de voltrekking van het huwelijk geen vergoeding van de gemeente Altena

Artikel 4. Locatie

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis.

 • 2.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.

 • 3.

  Het college stelt nadere regels vast voor aanwijzing van vaste en eenmalige trouwlocaties.

Artikel 5. Leiding van de dienst

De teammanager Publiek is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

Artikel 6. Openstelling

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

  • a.

   voor huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties op maandag tot en met zaterdag van 09.00 -22.00 uur;

  • b.

   voor overige werkzaamheden op afspraak tijdens openingstijden van het gemeentehuis.

 • 2.

  Het bureau is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door het college van burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door het college van burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan het college van burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 5.

  In bijzondere gevallen kan het college van burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand Altena 2019.

 • 2.

  Het treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2019

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena van 3 januari 2019

De secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de voorzitter,

M.A. Fränzel MSc