Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent auto’s en motoren Beleidsregel auto’s en motoren Participatiewet Altena 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent auto’s en motoren Beleidsregel auto’s en motoren Participatiewet Altena 2019
CiteertitelBeleidsregel auto’s en motoren Participatiewet Altena 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt de Beleidsregel auto’s en motoren gemeente Werkendam 2017, de Beleidsregel auto’s en motoren gemeente Woudrichem en de Beleidsregel auto’s en motoren gemeente Aalburg.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 34, tweede lid, van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-2019nieuwe regeling

03-01-2019

gmb-2019-3810

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent auto’s en motoren Beleidsregel auto’s en motoren Participatiewet Altena 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel van de Altenacolleges;

 

gelet op de Gemeentewet en artikel 1:3 van de Algemene wet Bestuursrecht en artikel 34,

lid 2 A van de Participatiewet;

 

 

besluit:

 

1. Vervallen te verklaren:

  • Beleidsregels ‘beleidsregel auto’s en motoren gemeente Werkendam 2017, ingaande 1 september 2017

  • Beleidsregels ‘beleidsregel auto’s en motoren gemeente Woudrichem , ingaande 1 september 2017

  • Beleidsregels ‘beleidsregel auto’s en motoren gemeente Aalburg, ingaande 11 april 2017.

2. Vast te stellen:

  • de Beleidsregel Auto’s en motoren Participatiewet Altena 2019.

 

 

Beleidsregel Auto’s en motoren Participatiewet Altena 2019.

 

Artikel 1 Algemeen gebruikelijk

Op grond van artikel 34, lid 2 onderdeel A van de Participatiewet worden bezittingen in natura, die naar hun aard en waarde gebruikelijk zijn dan wel, gelet op de omstandigheden van persoon en gezin noodzakelijk zijn, niet aangemerkt als vermogen.

Artikel 2 In aanmerking te nemen waarde

Een auto of motor met een waarde tot maximaal € 4.500 wordt beschouwd als algemeen gebruikelijk. Indien de waarde meer bedraagt dan € 4.500, wordt de meerwaarde aangemerkt als vermogen.

Caravans en boten worden vanwege hun aard in beginsel niet beschouwd als algemeen gebruikelijk.

Artikel 3 Waardevaststelling

Voor de vaststelling van de waarde van de auto’s en motoren (inclusief btw) wordt uitgegaan

van de koerslijsten van de ANWB/BOVAG (verkoopprijzen), zijnde de in aanmerking te nemen waarde in het economisch verkeer (artikel 34 lid 1 onderdeel a Participatiewet). Van deze goederen, die wegens hun leeftijd (doorgaans 7 à 8 jaar of ouder) niet meer in deze koerslijsten zijn opgenomen, wordt aangenomen dat hun waarde nihil is. Verder onderzoek kan in dat geval achterwege blijven.

Artikel 4 Afwijkende waardevaststelling

Van voornoemde uitgangspunten wordt afgeweken, indien er aantoonbare verschillen zijn tussen het goed en de uitgangspunten van de koerslijsten, bijvoorbeeld een schade-auto of een oldtimer.

Als een dergelijke auto niet (meer) is opgenomen in de ANWB/BOVAG koerslijst, is het toelaatbaar de waarde ervan vast te stellen op basis van bij een erkende dealer per telefoon ingewonnen toereikende informatie.

Is de auto recent aangeschaft, dan kan voor de waardebepaling uitgegaan worden van de recent betaalde aankoopprijs, indien niet gesteld of gebleken is dat die prijs niet reëel zou zijn.

Artikel 5 Vaststelling waarde boten caravans

Voor boten en caravans wordt de waarde individueel vastgesteld, op dezelfde wijze als bedoeld in artikel 4.

Artikel 6 Informatie kenteken

Een medewerker van de gemeente Altena stelt via raadpleging bij Suwinet vast of de belanghebbende een kenteken op zijn naam heeft staan.

Artikel 7 Bezit van meerdere auto’s en motoren

Indien de belanghebbende meer dan één vervoermiddel (auto of motor) op zijn naam heeft staan, geldt voor de overige vervoermiddelen niet de vrijlating van € 4.500. De vrijlating van € 4.500 geldt maximaal voor één vervoermiddel. De waardevrijlating is van toepassing op de auto / motor die de belanghebbende het langst in zijn bezit heeft.

Artikel 8 Bezit van verschillende auto’s binnen een tijdvak van 12 maanden

Indien de belanghebbende binnen een tijdvak van 12 maanden meer dan driemaal een ander kenteken op zijn naam heeft staan, is dit aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek.

Artikel 9 Ingangsdatum en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2019.

 • 2.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel auto’s en motoren Participatiewet Altena 2019.

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena van 3 januari 2019

De secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de voorzitter,

M.A. Fränzel MSc