Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent uitkering aan pseudo-adreslozen Beleidsregel Tijdelijke verstrekking van uitkering aan pseudo-adreslozen Altena 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent uitkering aan pseudo-adreslozen Beleidsregel Tijdelijke verstrekking van uitkering aan pseudo-adreslozen Altena 2019
CiteertitelBeleidsregel Tijdelijke verstrekking van uitkering aan pseudo-adreslozen Altena 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt de Beleidsregel tijdelijke verstrekking van uitkering aan pseudo-adreslozen in de gemeente Werkendam 2017 en de beleidsregel tijdelijke verstrekking van uitkering aan pseudo-adreslozen in de gemeente Woudrichem 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 40 van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-2019nieuwe regeling

03-01-2019

gmb-2019-3809

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent uitkering aan pseudo-adreslozen Beleidsregel Tijdelijke verstrekking van uitkering aan pseudo-adreslozen Altena 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel van de Altenacolleges;

 

Overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen met betrekking tot het toekennen c.q. voortzetten van een uitkering Participatiewet aan pseudo-adreslozen;

 

Gelet op de notitie van de gemeente Breda d.d. maart 2011 over pseudo-adreslozen;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van de Participatiewet;

 

besluit:

 

1. Vervallen te verklaren:

  • Beleidsregels ‘beleidsregel tijdelijke verstrekking van uitkering aan pseudo-adreslozen in de gemeente Werkendam 2017, ingaande 1 september 2017

  • Beleidsregels ‘beleidsregel tijdelijke verstrekking van uitkering aan pseudo-adreslozen in de gemeente Woudrichem 2017, ingaande 1 september 2017

 

2. Vast te stellen:

  • Beleidsregel Tijdelijke verstrekking van uitkering aan pseudo-adreslozen Altena 2019.

 

Beleidsregel Tijdelijke verstrekking van uitkering aan pseudo-adreslozen Altena 2019.

 

 

 • 1.

  Aan de persoon die reeds een uitkering Participatiewet / WIJ ontvangt en niet langer op zijn adres verblijft of kan verblijven, kan in principe geen bijstand meer verleend worden op grond van het bepaalde in artikel 40 lid 2 Participatiewet. De uitkering dient in dat geval te worden opgeschort.

 

 • 2.

  De bijstand kan tijdelijk worden voortgezet, indien de situatie van de betrokkene zodanig is dat het recht op bijstand redelijkerwijs blijft bestaan. Het is daarvoor noodzakelijk dat het Team Publiek het briefadres van de gemeente Altena aan betrokkene toekent. Toekenning van het adres gebeurt door het Team Publiek, in nauw overleg met het Team Participatiewet.

 

 • 3.

  Van redelijkerwijs recht op bijstand is sprake in de volgende gevallen:

  • a.

   Zolang de betrokkene er niet in geslaagd is om nieuwe woonruimte te vinden waarvoor hij zich in kan schrijven in de Gemeentelijke Basisadministratie;

  • b.

   Hij voldoende inzicht in zijn feitelijke woonsituatie geeft, waardoor Team Participatiewet zich er voldoende van kan overtuigen dat het recht op uitkering inderdaad ook feitelijk niet in het gedrang komt en

  • c.

   Hij ervoor zorgt voldoende bereikbaar te zijn voor Team Participatiewet, zodat hij opgeroepen kan worden voor gesprekken.

 

 • 4.

  Deze situatie wordt geacht zich een jaar te kunnen voordoen. Binnen die periode wordt het in het algemeen mogelijk geacht vervangende huisvesting te vinden. Lukt dit door omstandigheden niet, dan kan de periode van een jaar verlengd worden met een jaar. In theorie kan de periode ook daarna verlengd worden. De regeling kent geen maximale termijn.

 

 • 5.

  Om goed zicht te houden op de situatie van de betreffende persoon, wordt deze in beginsel maandelijks voor een gesprek uitgenodigd over zijn woonsituatie. Op basis van de uitkomsten van het gesprek wordt een besluit genomen over het al dan niet voortzetten van de uitkering.

  Eventueel kan Team Participatiewet besluiten de afd. fraudebestrijding in te schakelen, indien de omstandigheden daar aanleiding toe geven.

 

 • 6.

  Zodra twijfel ontstaat over het recht op uitkering, doordat onvoldoende inzicht in de feitelijke woonsituatie geboden wordt, wordt de uitkering alsnog opgeschort op grond van artikel 40 lid 2 Participatiewet.

  In dat geval wordt aan de betrokkene gedurende twee weken de kans gegeven om alsnog aan de eis te voldoen om zich te vestigen op een adres dat overeenkomt met het adres zoals dit in de gemeentelijke basisadministratie is opgenomen.

  Voldoet hij binnen deze (herstel)termijn hier niet aan, dan wordt de uitkering op grond van artikel 40 lid 5 Participatiewet beëindigd met ingang van de eerste dag van de hersteltermijn.

 

 • 7.

  De uitvoering van deze beleidsregels wordt gedaan door een consulent van de gemeente Altena.

  De consulent van de gemeente Altena meldt bij Stedelijk Kompas Breda de gegevens van de pseudo-adresloze persoon die een uitkering van de gemeente Altena ontvangt.

 

 • 8.

  Als uitgangspunt geldt dat aan de pseudo-adresloze de inschrijving bij het UWV Werkbedrijf wordt opgelegd, evenals de volledige arbeidsverplichtingen op grond van artikel 9 Participatiewet.

 

 • 9.

  Als het om iemand gaat die een uitkering aanvraagt, zijn deze beleidsregels eveneens van toepassing.

 

 • 10.

  Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 

 • 11.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Tijdelijke verstrekking van uitkering aan pseudo-adreslozen Altena 2019.

 

 

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena van 3 januari 2019

De secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de voorzitter,

M.A. Fränzel MSc