Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent maaltijdvoorziening Beleidsregel Criteria voor verstrekking maaltijdvoorziening Altena 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent maaltijdvoorziening Beleidsregel Criteria voor verstrekking maaltijdvoorziening Altena 2019
CiteertitelBeleidsregel Criteria voor verstrekking maaltijdvoorziening Altena 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt de Beleidsregel criteria verstrekking maaltijdvoorziening gemeente Werkendam en de Beleidsregel criteria verstrekking maaltijdvoorziening gemeente Woudrichem.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-2019nieuwe regeling

03-01-2019

gmb-2019-3807

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent maaltijdvoorziening Beleidsregel Criteria voor verstrekking maaltijdvoorziening Altena 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel van de Altenacolleges;

 

Overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen met betrekking tot de criteria om in aanmerking te komen voor toekenning van een maaltijdvoorziening;

 

 

besluit:

 

1. Vervallen te verklaren:

  • Beleidsregel criteria verstrekking maaltijdvoorziening gemeente Werkendam, ingaande 1 augustus 2011.

  • Beleidsregel criteria verstrekking maaltijdvoorziening gemeente Woudrichem, ingaande 1 augustus 2011.

 

2. Vast te stellen:

  • Beleidsregel Criteria voor verstrekking maaltijdvoorziening Altena 2019.

 

Beleidsregel Criteria voor verstrekking maaltijdvoorziening Altena 2019.

 

 • 1.

  Voor toelating tot het systeem van de maaltijdvoorziening komt de persoon in aanmerking die niet zelf in staat is een warme maaltijd te bereiden.

 

 • 2.

  Een persoon wordt geacht niet zelf in staat te zijn de warme maaltijd te bereiden, indien er geen dagelijkse mantelzorg aanwezig is en sprake is van één of meerdere van de onderstaande omstandigheden:

  • medische beperkingen

  • psychische beperkingen

  • leeftijd-gerelateerde klachten

 

 • 3.

  Men komt uitsluitend in aanmerking voor de maaltijdvoorziening, indien de voorziening voor een langere periode dan 2 weken noodzakelijk is.

 

 • 4.

  Een aanvraag voor het systeem van de maaltijdvoorziening wordt ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

 

 • 5.

  De beoordeling in hoeverre een persoon in aanmerking komt voor de maaltijdvoorziening, wordt gedaan door een medewerker van de gemeente Altena.

 

 • 6.

  De aanvrager ontvangt een beschikking van burgemeester en wethouders, waarin het besluit op de aanvraag wordt meegedeeld. Tegen het besluit kan bezwaar worden ingesteld.

 

 • 7.

  Het college kan nadere uitvoeringsvoorschriften vaststellen.

 

 • 8.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Criteria voor verstrekking maaltijdvoorziening Altena 2019.

 

 • 9.

  Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2019.

   

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena van 3 januari 2019

De secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de voorzitter,

M.A. Fränzel MSc

Uitvoeringsvoorschriften bij beleidsregel Criteria voor verstrekking maaltijdvoorziening Altena 2019.

 

 

 • 1.

  Voor het indienen van een aanvraag wordt een door de gemeente Altena opgesteld formulier gebruikt.

  De aanvrager hoeft dit formulier niet zelf in te vullen. De aanvraag wordt telefonisch of persoonlijk gedaan. De medewerker van de gemeente Altena vult het formulier dan in tijdens het gesprek.

 

 • 2.

  Aan de hand van de verkregen informatie na het gesprek, kan de medewerker van de gemeente Altena in het merendeel van de gevallen zich een oordeel vormen. Daarbij toetst de medewerker de aanvrager aan de criteria zoals genoemd in art. 2 van de beleidsregels.

  Onder leeftijd-gerelateerde klachten worden beperkingen verstaan die de betreffende persoon ondervindt op basis van de leeftijd.

  Op basis van de verkregen informatie stelt de medewerker van de gemeente Altena een beschikking op.

  Wanneer het een echtpaar dan wel samenwonenden betreft, wordt de partner van de aanvrager aangemerkt als mantelzorger. Wanneer de partner in staat is de warme maaltijd te bereiden, komt de aanvrager niet in aanmerking voor toelating tot de maaltijdvoorziening.

 

 • 3.

  In de situatie waarin het voor de medewerker van de gemeente Altena niet mogelijk is om aan de hand van de telefonische informatie een besluit te nemen, wordt een huisbezoek afgelegd.

 

 • 4.

  De medewerker van de gemeente Altena stuurt de beschikking naar de cliënt. Tevens stuurt de medewerker een aanmeldformulier naar de distributeur van de maaltijden. De beschikking hoeft niet formeel getoetst te worden.

 

 • 5.

  In de beschikking wordt in alle gevallen vermeld dat de aanvrager tegen het genomen besluit een bezwaarschrift kan indienen.

 

 • 6.

  In de beschikking wordt een verwijzing opgenomen naar de kortingsregeling maaltijdvoorziening. Een folder en aanvraagformulier voor de kortingsregeling worden met de beschikking meegestuurd.