Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent bijdrage kinderopvang Beleidsregel toekenning bijdrage kinderopvang Altena 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent bijdrage kinderopvang Beleidsregel toekenning bijdrage kinderopvang Altena 2019
CiteertitelBeleidsregel toekenning bijdrage kinderopvang Altena 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt de Beleidsregel toekenning bijdrage kinderopvang Werkendam en de Beleidsregel toekenning bijdrage kinderopvang Woudrichem.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet kinderopvang

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-2019nieuwe regeling

03-01-2019

gmb-2019-3805

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent bijdrage kinderopvang Beleidsregel toekenning bijdrage kinderopvang Altena 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

gelezen het voorstel van de Altenacolleges;

 

overwegende dat het uit een oogpunt van praktische uitvoering wenselijk is nadere regels vast te stellen met betrekking het toekennen van een bijdrage in de kosten van kinderopvang aan wettelijk aangewezen doelgroepen;

 

gelet op de betreffende bepalingen in de Wet Kinderopvang;

 

besluit:

 

1. Vervallen te verklaren:

  • Beleidsregel toekenning bijdrage kinderopvang Werkendam, ingaande 1 september 2017

  • Beleidsregel toekenning bijdrage kinderopvang Woudrichem, ingaande 1 september 2017

2. Vast te stellen:

  • Beleidsregel toekenning bijdrage kinderopvang Altena 2019.

 

Beleidsregel toekenning bijdrage kinderopvang Altena 2019

 

Artikel 1 Wettelijk kader Kinderopvangtoeslag (Belastingdienst/Toeslagen)

Vanaf 1 januari 2013 wordt de kinderopvangtoeslag voor de kosten verbonden van kinderopvang geheel door de Belastingdienst/Toeslagen uitgevoerd:

 • 1.

  De toeslag gaat in op de eerste van de maand voorafgaand aan de maand waarin de toeslag is aangevraagd (tenzij er dan nog geen kinderopvang wordt afgenomen).

 • 2.

  De toeslag is niet gelijk aan de gemaakte kosten. Er is altijd een eigen bijdrage.

 • 3.

  Er is recht op een maximaal aantal uren tegemoetkoming kinderopvangtoeslag:

  • a.

   Een persoon die gebruik maakt van de Participatiewet (IOAW/Z of Anw) met een re-integratie traject naar werk heeft maximaal recht op 230 uur kinderopvangtoeslag per maand per kind. Gebruikt een ouder minder uren dan waar hij recht op heeft, mag hij deze resterende uren gedurende de rest van het jaar gebruiken.

  • b.

   Een werkende met een aanvullende uitkering kan voor:

   • i.

    dagopvang en gastouderopvang: maximaal voor 140 procent van het aantal gewerkte uren* (reistijd zijn geen gewerkte uren) kinderopvangtoeslag ontvangen met een maximum van 230 uur per maand per kind;

   • ii.

    buitenschoolse opvang: maximaal 70 procent van het aantal gewerkte uren* (reistijd zijn geen gewerkte uren) kinderopvangtoeslag ontvangen met een maximum van 230 uur per maand per kind;

    * (Indien er sprake is van gehuwden/samenwonenden gaat men bij i en ii uit van de partner die het minste aantal uren werkt).

 • 4.

  Het maximale uurtarief voor de vergoeding kinderopvangtoeslag is vastgesteld op (bedragen per 1 januari 2018):

  • dagopvang € 7,45

  • voor buitenschoolse opvang € 6,95

  • gastouderopvang € 5,191

 • Voor de kosten boven dit maximale uurtarief is geen toeslag mogelijk.

Artikel 2 Gemeentelijke taken bij kosten kinderopvang voor doelgroepouders

 

A. Administratieve taken:

 • 1.

  De doelgroepouders zijn:

  • Ouders in een re-integratietraject die een uitkering ontvangen (Participatiewet. IOAW, IOAZ, ANW). Ouders die werken en een aanvullende uitkering ontvangen, behoren niet tot de doelgroep.

  • Ouders die inburgeren en een uitkering ontvangen.

 • 2.

  4 x per jaar gegevens aanleveren, via het Inlichtingenbureau, bij de Belastingdienst (1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober):

  • a.

   Deze gegevens worden door de administratie aangeleverd bij het Inlichtingenbureau;

  • b.

   In GWS moeten gegevens door de consulent van de gemeente op de juiste wijze worden gevuld. Het ‘vinkje’ dient op de correcte wijze in GWS te worden geplaatst. Zodra de ouder geen kinderopvang meer nodig heeft, dient het ‘vinkje’ te worden verwijderd. Dit vanwege het belang om de juiste gegevens aan de belastingdienst aan te leveren.

 • 3.

  Er moet een “Verklaring doelgroepouder” worden afgegeven:

  • Deze verklaring dient de doelgroep ouder op verzoek van de Belastingdienst/Toeslagen te overhandigen en dient ter controle voor de belastingdienst;

  • Deze verklaring moet door de consulent van de gemeente worden ingevuld en uitgereikt. Als er iets wijzigt in de duur van het traject, moet de verklaring worden ingetrokken en een nieuwe verklaring worden afgegeven (een modelverklaring is aanwezig);

  • Als de ouder niet langer tot de doelgroep behoort of er is geen kinderopvang meer noodzakelijk, dient de verklaring schriftelijk te worden ingetrokken.

B. Vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang:

 • 1.

  Voor een vergoeding van de eigen bijdrage van de kosten in de kinderopvang komen in aanmerking:

  • a.

   Ouders in een re-integratietraject die een uitkering ontvangen (Participatiewet. IOAW, IOAZ, ANW).;

  • b.

   Ouders die werken en een aanvullende uitkering ontvangen

  • c.

   Ouders die inburgeren en een uitkering ontvangen;

  • d.

   Studenten;

  • e.

   Minderjarigen die scholing of een opleiding volgen en algemene bijstand (kunnen) ontvangen;

  • f.

   Ouders met een sociaal medische indicatie (er is dan geen toeslag van de Belastingdienst/Toeslagen mogelijk).

 • 2.

  De vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang gaat in op de eerste van de maand waarin de toeslag bij de belastingdienst is aangevraagd (tenzij er dan nog geen kinderopvang wordt afgenomen).

 • 3.

  Aantal uren:

  • a.

   Er kan alleen een vergoeding voor de eigen bijdrage kosten kinderopvang verstrekt worden voor die uren die op grond van het re-integratie traject, werk, studie of inburgering noodzakelijk zijn;

  • b.

   Er kan alleen een vergoeding voor de eigen bijdrage kosten kinderopvang verstrekt worden voor die urenkinderopvang waarop de ouders wettelijk recht hebben. Neemt men meer uren af dan het wettelijke maximum, dan zijn deze meer uren geheel voor rekening van de ouders;

  • c.

   Een doelgroepouder kan bij de belastingdienst aanspraak maken op maximaal 230 uur per maand per kind aan kinderopvangtoeslag. Gebruikt een ouder minder uren dan waar hij recht op heeft, mag hij deze resterende uren gedurende de rest van het jaar gebruiken van de belastingdienst. Indien het gebruik van deze uren voor het re-integratietraject, studie of inburgering niet noodzakelijk is, kan voor deze uren geen vergoeding van de eigen bijdrage verstrekt worden.

 • 4.

  Maximum uurprijs:

  Als de kinderopvang instelling waar kinderopvang afgenomen wordt een hoger tarief berekend dan hieronder genoemd, is voor deze meerkosten in principe geen vergoeding mogelijk.

  De maximale uurtarieven per 01 januari 2018 zijn:

  • dagopvang € 7,45

  • voor buitenschoolse opvang € 6,95

  • gastouderopvang € 5,91

Van bovenstaande uitgangspunt kan worden afgeweken als:

  • 1.

   In het dorp waar de ouders wonen slechts één instelling voor kinderopvang aanwezig is.

  • 2.

   In het dorp waar de ouders wonen, zijn meerdere instellingen voor kinderopvang aanwezig. In dat geval geldt het volgende:

   • De ouders moeten zelf nagaan welke instelling in het dorp de laagste tarieven hanteert. Dit kan door offertes op te vragen bij de verschillende instellingen.

   • De kinderopvang moet afgenomen worden bij de instelling in het dorp die de kinderopvang het goedkoopst aanbiedt.

 • 5.

  De uitgaven komen deels ten laste van TBK en van het Participatiebudget:

Doelgroep

TBK

Participatie budget

Ouders in een re-integratietraject die een uitkering ontvangen

Tot maximaal het wettelijke uurtarief

Restant

Ouders die werken en een aanvullende uitkering ontvangen

-

Geheel

Ouders die inburgeren en een uitkering ontvangen

Tot maximaal het wettelijke uurtarief

Restant

Studenten

Tot maximaal het wettelijke uurtarief

Restant

Minderjarigen die scholing of een opleiding volgen en algemene bijstand (kunnen) ontvangen

Tot maximaal het wettelijke uurtarief

Restant

Ouders met een sociaal medische indicatie

Geheel

-

 • 6.

  Om voor een vergoeding van de eigen bijdrage kosten kinderopvang in aanmerking te kunnen komen, moet een aanvraag worden ingediend. Hiervoor is een speciaal aanvraagformulier ontwikkeld.

Artikel 3 Indexering bedragen

De maximale uurtarieven, zoals genoemd in deze beleidsregels, zijn na wijziging door het ministerie steeds geldend bij de uitvoering van deze beleidsregels.

Artikel 4 Ingangsdatum en citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 • 2.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als “Beleidsregel toekenning bijdrage kinderopvang Altena 2019”

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena van 3 januari 2019

De secretaris,

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer

de voorzitter,

M.A. Fränzel MSc