Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel houdende regels omtrent speelautomatenhallen Nadere regels speelautomatenhallen gemeente Tiel 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel houdende regels omtrent speelautomatenhallen Nadere regels speelautomatenhallen gemeente Tiel 2019
CiteertitelNadere regels speelautomatenhallen gemeente Tiel 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-01-2019nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2019-3797

Regelgevingregister 2018, nr. 1.15 / Collegebesluit 18-12-2018, nr. 8.0

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel houdende regels omtrent speelautomatenhallen Nadere regels speelautomatenhallen gemeente Tiel 2019

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op 9 januari beschikbaar via Tiel Actueel.]

 

Het college van burgemeester en wethouders,

 

Gelezen het voorstel over wijziging Nadere regels speelautomatenhallen gemeente Tiel

 

 • 1.

  Artikel 6a van de Nadere regels speelautomatenhallen gemeente Tiel 2016 in die zin aan te passen dat een Verklaring Omtrent het Gedrag niet meer dan 12 maanden oud mag zijn;

 • 2.

  De gewijzigde regels vast te stellen als Nadere regels speelautomatenhallen gemeente Tiel 2019.

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1  

Voor toepassing van deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  verordening: Verordening speelautomatenhallen Tiel 2012;

 • b.

  vergunning: vergunning als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de verordening;

 • c.

  aanwezigheidsvergunning: vergunning als bedoeld in artikel 30b van de wet;

 • d.

  aanvraag: aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de verordening.;

Hoofdstuk 2 Looptijd en vergunningprocedure

Artikel 2  

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

Artikel 3  

 • 1.

  De aanvragen die binnen 14 dagen na inwerkingtreding van de verordening zijn ontvangen worden:

  • -

   geacht gelijktijdig te zijn ontvangen als bedoeld in artikel 5a, tweede lid van de verordening;

  • -

   na verloop van die termijn in behandeling genomen, tenzij een of meerdere aanvragen dient te worden aangevuld, in welk geval de behandeling aanvangt op het moment dat alle tijdig ingediende aanvragen volledig zijn aangevuld overeenkomstig het gestelde in het tweede lid.

 • 2.

  Indien een aanvraag is ingediend, doch deze niet voldoet aan een wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen daarvan, zal de burgemeester de aanvrager een termijn stellen van twee (2) weken, waarbinnen de aanvraag dient te worden aangevuld.

 • 3.

  Van de gestelde termijn als bedoeld in het vorige lid zal geen uitstel worden verleend. Een niet tijdig aangevulde aanvraag, zal door de burgemeester buiten behandeling worden gelaten.

 • 4.

  De behandeling van aanvragen die buiten de in de aanhef van het eerste lid genoemde termijn zijn ontvangen wordt aangehouden tot het moment waarop de burgemeester op alle aanvragen die zijn ingediend binnen deze termijn heeft beslist.

 • 5.

  Aanvragen die niet per post of in persoon zijn aangeboden worden niet in behandeling genomen.

 • 6.

  Indien meerdere gelijktijdig ingediende aanvragen voor vergunningverlening voldoen aan de daartoe bij en krachtens de verordening gestelde voorwaarden, zullen de aanvragen met elkaar vergeleken worden en wordt vergunning verleend aan de degene die het meest voldoet.

Hoofdstuk 3 Voorschriften en beperkingen

 

De door de Burgemeester te verlenen vergunning zal worden verleend onder de navolgende voorschriften en beperkingen.

Artikel 4  

 • 1.

  Uiterlijk 12 maanden na aanvang van de exploitatie van de speelautomatenhal, beschikt de exploitant over het DEKRA-keurmerk inzake amusementscentra.

 • 2.

  Indien het ontbreken van een DEKRA-keurmerk kan leiden tot toepassing van artikel 7 onder c van de verordening wordt de exploitant een hersteltermijn van maximaal 4 maanden gegund.

Artikel 5  

 • 1.

  Exploitant beschikt over een deugdelijke, schriftelijk vastgelegde procedure voor toegangs- en leeftijdscontrole ter voldoening aan artikel 30u van de wet.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde procedure dient zodanig te zijn ingericht dat iedere gast op het bereikt hebben van de minimale leeftijd is gecontroleerd en is voorzien van een toegangsbewijs. Het systeem dient continu in werking en aantoonbaar te zijn.

Artikel 6  

 • 1.

  De sluitingstijden voor een speelautomatenhal, gelegen in deelgebied I als bedoeld in de verordening, zijn gelijk aan de sluitingstijden die op de locatie van die speelautomatenhal gelden voor horecabedrijven op grond van de Algemene plaatselijke verordening Tiel, of op basis van een aanwijzing van de burgemeester waarbij is bepaald dat voor een bepaald gebied geen sluitingstijden gelden.

 • 2.

  Het is verboden een speelautomatenhal in deelgebied I buiten de in het eerste lid genoemde tijden voor het publiek geopend te hebben.

 • 3.

  De burgemeester is bevoegd ter waarborging van de openbare orde en veiligheid afwijkende sluitingstijden vast te stellen.

Artikel 6a  

Daar waar in artikel 3 onder c. van de verordening een verklaring omtrent het gedrag verplicht wordt gesteld, geldt dat deze verklaring op datum van aanvraag van de vergunning, dan wel op datum melding als bedoeld in artikel 6, lid 2 van de verordening, niet langer dan twaalf (12) maanden daarvoor afgegeven mag zijn.

Artikel 7  

In geval van een verstoring van de orde in de speelautomatenhal of in geval van verstoring van de openbare orde in de nabijheid van de speelautomatenhal, is de beheerder of exploitant verplicht op een daartoe strekkend bevel van de politie de speelautomatenhal te ontruimen, te sluiten en/of te doen sluiten.

Artikel 8  

 • 1.

  Van de vergunning mag slechts gebruik worden gemaakt indien de vergunninghouder voldoet aan artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • 2.

  De beheerder of de exploitant dient er zorg voor te dragen dat in de speelautomatenhal een exemplaar of kopie van de vergunning en de aanwezigheidsvergunning aanwezig zijn, die desgevraagd onmiddellijk aan een toezichthouder getoond dienen te worden.

Hoofdstuk 4 Slot en ondertekening

Artikel 9  

Deze regels kunnen worden aangehaald als: "Nadere regels speelautomatenhallen gemeente Tiel 2019".

Artikel 10  

Deze regels treden daags na publicatie in 'Tiel Actueel' in werking.

 

Aldus vastgesteld op 18 december 2018

Burgemeester en wethouders van Tiel,

Toelichting nadere regels speelautomatenhallen Gemeente Tiel

 

 

Algemene toelichting

 

Deze nadere regels zijn gebaseerd op artikel 2a van de Verordening speelautomatenhallen Tiel 2012. Hierin wordt de bevoegdheid tot het stellen van beleidsregels door de Burgemeester genoemd, in ieder geval ten aanzien van tot de volgende thema's:

 • -

  aantallen en soorten in een speelautomatenhal op te stellen of opgestelde speelautomaten;

 • -

  overige maatregelen die de orde en veiligheid moeten waarborgen;

 • -

  openings- en sluitingstijden van de speelautomatenhal;

 • -

  maatregelen ter voorkoming van kansspelverslaving;

 • -

  de vergunningsprocedure.

De vergunningsprocedure is uitgewerkt in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 staan voorschriften en beperkingen aan de te verlenen vergunning benoemd.

 

Veel van de exploitatieregels zijn onderdeel van de "criteria voor amusementscentra". Deze criteria zijn mede door belanghebbenden, de VAN Speelautomaten Branche-organisatie, Sectie Amusementscentra opgesteld en zijn door DEKRA Sertification geaccepteerd als voorwaarden voor het aspectcertificaat met betrekking tot de erkenning en bedrijfsvoering van het bedrijfsproces van amusementscentra. (voorheen Kema, nu DEKRA-keur).

Op grond van artikel 4 dient de vergunninghouder in het bezit te zijn van dit DEKRA-keurmerk. De in de criteria voor amusementscentra opgenomen exploitatieregels kunnen daardoor op een indirecte wijze door de vergunningverlener worden afgedwongen.

Een aantal van deze bepalingen is echter van een dusdanig belang dat deze onmiddellijk afdwingbaar dienen te zijn. In die gevallen zijn de bepalingen ook in de nadere regels zelf geregeld zodat overtreding daarvan direct een intrekkings- of weigeringsgrond oplevert. Een voorbeeld van een dergelijke bepaling is artikel 5 (toegangs- en leeftijdscontrole).

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1

De definitiebepalingen van artikel 1 van de verordening zijn van overeenkomstige toepassing. Aanvullend daarop zijn hier een aantal definities opgenomen.

 

Artikel 2

Speelautomatenhallen die voldoen aan de wet- en regelgeving vergen een zeer grote investering. Redelijkerwijs moet de vergunninghouder in staat worden gesteld om deze investering terug te verdienen. Derhalve is er voor gekozen de vergunning voor onbepaalde tijd te verlenen.

De burgemeester blijft uiteraard bevoegd om te controleren of de exploitant nog aan alle voorwaarden voldoet en de voorschriften en beperkingen verbonden aan de vergunning naleeft. Indien zulks niet het geval is, is de burgemeester bevoegd hiertegen handhavend op te treden, waarbij intrekking van de vergunning tevens een mogelijkheid is.

 

Artikel 3

In dit artikel wordt de procedure voor vergunningverlening beschreven, zoals deze zal worden gevolgd na inwerkingtreding van de verordening en bekendmaking van deze beleidsregels. Het doel van dit artikel is om een zorgvuldige en transparante vergunningprocedure in te richten.

Van belang daarbij is dat het hier ‘schaarse vergunningen’ betreft. Om die reden zijn de termijnen met betrekking tot behandeling en aanvulling van de aanvraag uitputtend en nauwkeurig benoemd.

 

Artikel 4

Het vereiste DEKRA-keurmerk waarborgt dat de speelautomatenhal en de exploitatie daarvan voldoet aan de kwaliteitscriteria op het terrein van veiligheid en de preventie van kansspelverslaving.

Aanvrager wordt een redelijke (herstel)termijn gegund ter verwerving van het keurmerk.

 

Artikel 5

De exploitant dient te beschikken over een deugdelijke, schriftelijk vastgelegde procedure voor toegangs- en leeftijdscontrole ter voldoening aan artikel 30u van de wet.

Hoewel dit vereiste ook onderdeel is van de Dekra-vereisten, is het hier opgenomen zodat in geval van een gebrekkige controle direct handhavend opgetreden kan worden.

 

Artikel 6

Voor deelgebied I werden ten tijde van het vaststellen van de verordening openingstijden gehanteerd. Daarbij werd aangesloten bij de toen geldende horecatijden van de gemeente Tiel. In 2014 is de Algemene plaatselijke verordening gewijzigd. Daarbij heeft de burgemeester de mogelijkheid gekregen om een gebied aan te wijzen waar geen sluitingstijden gelden. Hij heeft het gedeelte van de binnenstad als nachthorecagebied aangewezen waar de meeste horeca is geconcentreerd. De nu in deelgebied I gevestigde speelautomatenhal is gevestigd in dat nachthorecagebied. Na een experiment is gebleken dat er geen bezwaren bestaan tegen het ook voor een speelautomatenhal in het nachthorecagebied vrijgeven van de sluitingstijden. Deelgebied I is groter dan het nachthorecagebied. Daarom is de bepaling zo gesteld, dat als de hal zou verhuizen naar een gedeelte van deelgebied I dat niet tot het nachthorecagebied hoort, voor de nieuwe locatie de gewone horecatijden gelden.

Voor de speelautomatenhal in deelgebied II gelden deze openingstijden niet, daar de speelautomatenhal niet is gevestigd binnen een horecaconcentratiegebied. Indien zulks gerechtvaardigd mocht blijken te zijn is de Burgemeester evenwel bevoegd aan de vergunning voor de speelautomatenhal in beide deelgebieden een voorschrift te verbinden in het kader van de openingstijden.

 

Artikel 6a

Het voorschrift in de verordening is te ruim geredigeerd. In theorie zou iemand een verklaring omtrent het gedrag van vele jaren oud kunnen overleggen. De verklaring is juist bedoeld om vast te kunnen stellen of de ondernemer of beheerder van goed levensgedrag is. Daarom is het vanzelfsprekend dat een verklaring ook recent moet zijn. De oorspronkelijk vastgestelde termijn van maximaal 3 maanden bleek in de praktijk niet goed werkbaar voor de exploitanten. Een termijn van 12 maanden is prettiger en voorkomt dat zij 2x een VOG aan moeten vragen in 1 jaar.

 

Artikel 7

Dit voorschrift is opgenomen in het kader van de openbare orde en veiligheid. Het niet (tijdig) opvolgen van bevelen van het bevoegd gezag spreekt voor zich en kan onder omstandigheden zelfs leiden tot intrekking van de vergunning (artikel 7 verordening). Dit is bovendien strafbaar (zie artikel 9 verordening).

 

Artikel 8

In het eerste lid is een coördinatiebepaling met artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht opgenomen.

In het belang van een goede toezichtspraktijk is in het tweede lid bepaald dat de vergunningbescheiden op locatie aanwezig dienen te zijn en desgevraagd getoond moeten kunnen worden.

 

Artikelen 9-10

Deze artikelen behoeven geen nadere toelichting.