Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vijfheerenlanden

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent elektonische bekendmaking en kennisgeving Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving gemeente Vijfheerenlanden 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVijfheerenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent elektonische bekendmaking en kennisgeving Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving gemeente Vijfheerenlanden 2019
CiteertitelVerordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving gemeente Vijfheerenlanden 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening elektronische publicatie gemeente Leerdam 2014 en de Verordening elektronische bekendmaking Zederik 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 3:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 3:42, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 5. artikel 139 van de Gemeentewet
 6. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-2019nieuwe regeling

02-01-2019

gmb-2019-3448

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent elektonische bekendmaking en kennisgeving Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving gemeente Vijfheerenlanden 2019

De raad van de gemeente Vijfheerenlanden,

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van (datum);

 

Gelet op de artikelen 2:14 lid 2, 3:12 lid 1 en 3:42 leden 2 en 3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelet op de artikelen 139, 147 juncto 149 van de Gemeentewet;

 

Overwegende, dat het in het kader van de harmonisatie en het werken als ware er sprake van één gemeente noodzakelijk is om regels te stellen voor de elektronische bekendmaking en terinzagelegging van (ontwerp)besluiten en beleidsvoornemens van bestuursorganen van de gemeente Vijfheerenlanden;

 

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

 

Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving gemeente Vijfheerenlanden 2019

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemeen verbindende voorschriften: algemeen, naar buiten werkende en voor betrokkenen bindende rechtsnormen, die krachtens een wetgevende bevoegdheid tot stand zijn gebracht.

 • b.

  Beleidsregel: een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan.

 • c.

  Bekendmaking: het zodanig ter kennis brengen dat het rechtskracht verkrijgt c.q. in werking treedt.

 • d.

  Berichten: in elk geval ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen, meldingen aankondigingen.

 • e.

  Beschikkingen / vergunningen: besluiten die tot één of meer belanghebbenden zijn gericht c.q. niet van algemene strekking zijn.

 • f.

  Bestuursorgaan: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden

 • g.

  Elektronisch gemeenteblad: een door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden elektronisch uitgegeven blad dat voldoet aan de technische eisen zoals gesteld in de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden.

 • h.

  Kennisgeving: het naar buiten brengen om er effectief kennis van te kunnen nemen.

 • i.

  Ontwerpbesluit: een besluit dat op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht dan wel met een andere wettelijk voorgeschreven inspraakprocedure wordt voorbereid.

 • j.

  Overige besluiten van algemene strekking: besluiten van algemene strekking, niet zijnde algemeen verbindende voorschriften en beleidsregels.

Artikel 2. Elektronisch gemeenteblad

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders geeft een elektronisch gemeenteblad uit.

  Het gemeenteblad wordt elektronisch uitgegeven via DROP op http://www.officiëlebekendmakingen.nl. Op de website van de gemeente Vijfheerenlanden wordt hiernaar een verwijzing gemaakt.

 • 2.

  Het elektronisch gemeenteblad verschijnt telkens wanneer daartoe de noodzaak bestaat.

Artikel 3. Elektronische bekendmaking

 • 1.

  Algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, overige besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht en ontwerpbesluiten worden uitsluitend bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad, tenzij bij wet- of regelgeving een andere wijze van bekendmaken is voorgeschreven.

 • 2.

  De bekendmaking van beschikkingen / vergunningen die niet kunnen worden uitgereikt of toegezonden, vindt uitsluitend plaats in het elektronisch gemeenteblad.

 • 3.

  De besluiten, zoals bedoeld in het eerste lid, worden in hun geheel opgenomen in het elektronisch gemeenteblad.

 • 4.

  Het derde lid is niet van toepassing op besluiten die worden bekendgemaakt op grond van de Wet ruimtelijke ordening.

 • 5.

  Indien het bepaalde in het derde lid lastig uitvoerbaar is en het bekend te maken besluit geen algemeen verbindend voorschrift betreft, kan worden volstaan met het opnemen van een gedeelte of een samenvatting van het besluit in het elektronisch gemeenteblad. In dat geval zal het gehele besluit ter inzage worden gelegd op een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats.

 • 6.

  In afwijking van het bepaalde in het derde lid worden besluiten niet in hun geheel in het elektronisch gemeenteblad opgenomen, wanneer dat op grond van toepasselijke privacywetgeving niet is toegestaan.

Artikel 4. Elektronische Kennisgeving

 • 1.

  De kennisgeving van de terinzagelegging van (ontwerp)besluiten vindt uitsluitend plaats in het elektronisch gemeenteblad.

 • 2.

  De kennisgeving van beschikkingen / vergunningen waarbij belangen van derden betrokken (kunnen) zijn, vindt uitsluitend plaats in het elektronisch gemeenteblad.

 • 3.

  De kennisgeving van berichten van het gemeentebestuur die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, vindt uitsluitend plaats in het elektronisch gemeenteblad, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet.

Artikel 5. Aanvullende kennisgeving op niet-elektronische wijze

Onverminderd het bepaalde in artikel 3, eerste lid en artikel 4, kan het bevoegde bestuursorgaan, naast de elektronische kennisgeving, ook op een niet-elektronische wijze kennisgeving doen voor zover dat naar haar oordeel gewenst is.

Artikel 6. Afschriften

Een ieder kan op verzoek een afschrift verkrijgen van de besluiten zoals bekendgemaakt dan wel geplaatst ter kennisgeving in het elektronisch gemeenteblad. De Legesverordening is hierop van toepassing.

Artikel 7. Inwerkingtreding en intrekking

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  De verordening elektronische publicatie gemeente Leerdam2014 en de verordening elektronische bekendmaking Zederik 2014 worden ingetrokken.

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening op de elektronische bekendmaking en kennisgeving gemeente Vijfheerenlanden 2019.