Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vijfheerenlanden

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent leges Legesverordening Vijfheerenlanden 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVijfheerenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent leges Legesverordening Vijfheerenlanden 2019
CiteertitelLegesverordening Vijfheerenlanden 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Legesverordening 2017.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
 3. artikel 7 van de Paspoortwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-201922-05-2019nieuwe regeling

02-01-2019

gmb-2019-3428

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent leges Legesverordening Vijfheerenlanden 2019

De raad van de gemeente Vijfheerenlanden,

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

 

 

besluit vast te stellen de volgende:

 • Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019

  (Legesverordening 2019)

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 0.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van eerste dag in een kalendermaand tot en met de laatste dag in die kalendermaand;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalenderjaar tot en met de laatste dag in het kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

Artikel 5 Maatstaven van heffing en belastingtarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel. Voor zover op grond van hogere wetgeving, regeling of P besluit een maximaal tarief van toepassing is, geldt dit maximale tarief vanaf de datum van inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving, regeling of besluit.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3.

  Voor het in behandeling nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en Herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid van de Crisis- en Herstelwet.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge, dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een kassabon, brief nota, aanslagbiljet of andere schriftuur, waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door uitreiking of toezending van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 7 Teruggaaf of vermindering

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de tarieventabel omschreven dienst wordt ambtshalve verleend als bedoeld in artikel 65 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6 van deze verordening:

  • a.

   mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   met een kassabon wordt gedaan: op het moment van akkoordgeving betaling via kas;

  • c.

   anders wordt gedaan, dan mondeling of met een kassabon: op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan worden betaald in één termijn, die vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van de brief, de nota, het aanslagbiljet of andere schriftuur is vermeld.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid van dit artikel gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Legesverordening 2017’, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 3 november 2016, wordt ingetrokken per ingangsdatum van deze verordening, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt onmiddellijk in werking.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening Vijfheerenlanden 2019’.

   

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van 2 januari 2019,

de griffier,

de voorzitter, 

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2019

Titel 1Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 Markten

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19 Diversen

 

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijziging zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

Titel 3Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet

Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde beschikking

 

 

VHL ‘19

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

 

1.1.1.1

Op maandag om 9.00 of 9.30 uur (kosteloos)

€ 0,00

1.1.1.2

Op maandag na 9.30 uur tot 16.00 uur of dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

€ 305,00

1.1.1.3

Op een tijdstip niet vermeld in artikel 1.1.1.1 of 1.1.1.2 of op een incidentele trouwlocatie

€ 856,00

 

Het college kan dagen uitsluiten voor het voltrekken van een huwelijk/registratie partnerschap.

 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

1.1.2.1

Op maandag om 9.00 of 9.30 uur (kosteloos)

€ 0,00

1.1.2.2

Op maandag na 9.30 uur tot 16.00 uur of dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

€ 305,00

1.1.2.3 

Op een tijdstip niet vermeld in artikel 1.1.2.1 of 1.1.2.2 of op een incidentele trouwlocatie

€ 856,0 

 

Het college kan dagen uitsluiten voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 85,75

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het laten voltrekken van een huwelijk/geregistreerd partnerschap door een Buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand niet in dienst van de gemeente geldt een toeslag van

€ 43,30 

1.1.5

Indien bij de voltrekking van een huwelijk of geregistreerd partnerschap gemeenteambtenaren als getuigen optreden, per gemeentelijke getuige bedraagt het tarief

€ 25,00

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.6.1

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering

€ 21,95

1.1.6.2

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering

€ 45,65

1.1.7

Het tarief voor de verstrekking van een verklaring van huwelijksbevoegdheid bedraagt

€ 23,60

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een lijst waarop zijn vermeld:

 

1.1.9

Vervallen

 

1.1.10

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 66,70

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 53,00

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 66,70

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 53,00

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 66,70

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 53,00

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 53,00

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 52,20

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 29,65

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 48,60

1.2.7

Toeslag bezorging reisdocument (nog juist formuleren)

€ 15,30

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 39,75

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 34,10

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

 

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 7,50;

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

€ 2.519,00

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in basisregistratie personen.

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 7,50

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,50

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 23,20

* Dit is het maximumtarief.

 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

1.5

Niet van toepassing

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

1.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 Wet bescherming persoonsgegevens is het bedrag als vermeld in het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp.

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

 

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bestuursstuk:

 

1.7.1.1

per pagina

€ 0,36

1.7.1.2

met een maximum van

€31,40 

1.7.1.3

voor een digitaal bestuursstuk

€ 0,00;

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

1.8

Zie hoofdstuk 1.19

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35*;

1.9.2

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

€ 7,50

1.9.3

tot het legaliseren van een handtekening

€ 7,50

* Dit is het maximumtarief vanaf 1 maart 2016 (tot 1 maart 2016: € 30,05).

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 13,00

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk:

 

 

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.10.3

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.10.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014

 

 

 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 21,00

1.11.2

tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014 op grond van sociale urgentie of mantelzorgindicatie

€ 129,00

1.11.3

tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014 op grond van medische urgentie

€ 175,00

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 82,90

1.12.1.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 57,00

1.12.2

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.12.1.1 en 1.12.1.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

 

[Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.]

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

 

1.13

Niet van toepassing

 

Hoofdstuk 14 Markten

 

1.14

Niet van toepassing

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

 

 

 

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

tot het verkrijgen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 43,-

1.15.2

om toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 43,-

1.15.3

van een intrekking of wijziging van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€ 20,-

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50*;

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50*

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00*

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50*;

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50*

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00*

1.16.2

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 36,00

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 36,00

* Dit is het maximumtarief.

 

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

 

 

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 285,00

1.17.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,80

1.17.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,80

1.17.1.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 98,00

1.17.1.4

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met

€ 98,00

1.17.1.5

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.17.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.17.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

 

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 35,50

1.18.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

 

1.18.3

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 125,30

1.18.4

tot het verkrijgen en aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

€ 177,00

1.18.5

tot het tussentijds wijzigen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken; hetzij het aanbrengen van een nieuw kenteken op het onderbord dan wel het verhuizen van een parkeerplaats naar een andere locatie of naar een ander woonadres

€ 101,00 

1.18.6

voor een ontheffing voor het parkeren van een voertuig in de parkeerschijfzone van Vianen

€ 28,20

1.18.7

Overige ontheffingen als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 43,00

Hoofdstuk 19 Diversen

 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 4,45

1.19.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.19.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,35

1.19.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

€ 1,00

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

bouwkosten:

 

 

Het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen], of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

tot het houden van vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van Wabo vergunbaar is

€ 150,00

2.2.2

de legesbedragen genoemd onder 2.2.1 worden op het totale legesbedrag in mindering gebracht wanneer binnen 6 maanden na afronding van het vooroverleg een aanvraag om omgevingsvergunning wordt ingediend, waarbij ontwerpplan nagenoeg gelijk is aan het definitieve ontwerp.

 

2.2.3

De leges worden niet teruggegeven:

 

 

-        als er een negatief principestandpunt wordt ingenomen;

 

 

-        als er wel een positief standpunt is, maar geen aanvraag volgt;

 

 

-        als er wel een aanvraag volgt maar buiten behandeling wordt gesteld.

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd. Het moment van indienen van de aanvraag is bepalend voor de hoogte van de leges.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 3,2%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 300,-

 

en een maximum van:

€ 320.000,-

 

 

 

 

Welstandstarieven overgenomen uit brief Dorp, Stad &Land d.d. 7-9-2018

 

  2.3.1.2

Welstand

--

 

Indien voor de behandeling van een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning, als bedoeld in artikel 2.3.1.1 en uit het oogpunt van welstand advies nodig is van de Welstandcommissie wordt het onder 2.3.1.1 bedoelde percentage verhoogd met

 1,8%

 

met een minimum van

€ 45,-

 

en een maximum van

€ 2.250,-

 

 

 

 

 

 

 2.3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld voor:

-

2.3.1.3.1

bouwen op een agrarisch bouwperceel 

€ 600,-

2.3.1.3.2

bouwen met overschrijding grenzen bestaand bouwperceel

€ 670,-

2.3.1.3.3

Bouwen op niet-bouwperceel (starters), verzoek tot bedrijfsverplaatsing

€ 785,-

2.3.1.3.4

Meerkosten per extra gebouw

€ 105,-

2.3.1.3.5

Aanvullen doelmatigheidsadvies binnen 1 jaar na eerste advies

nihil

2.3.1.3.6

Overige aanvullende adviezen, per uur

€ 96,-

2.3.1.3.7

Advies regeling hobbyboer

€ 450,-

2.3.1.3.8

Advies onttrekken aan agrarische bestemming

€ 500,-

 

 

 

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

110%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, met een maximum van

€ 1.000,-

 

 

 

 2.3.1.5

Landschaps- stedebouw- of andere externe deskundigen

 

 

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1, bedraagt het tarief, indien krachtens enig voorschrift voor de bedoelde aanvraag een advies van een landschapsdeskundige of andere externe adviseur nodig is en wordt beoordeeld

€ 700,- 

 

 

 

 

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 150,- 

 

Het bedrag wordt verhoogd indien de aanvraag betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan

 

2.3.2.1

artikel 3.10 (projectbesluit) of 3.40 (buiten toepassing verklaring) van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast

€ 2.000,-

2.3.2.2

artikel 3.6 eerste lid onder a of c, of artikel 3.38 vierde lid van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast

€ 350,-

2.3.2.3

artikel 3.1 eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast

€ 1.000,-

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 350,-

2.3.3.3

van het op grond van subonderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

€ 350,-

2.3.3.4

van het op grond van subonderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 5.500,-

2.3.3.5

van het op grond van subonderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 350,-

2.3.3.6

van het op grond van subonderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 350,-

2.3.3.7

van het op grond van subonderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 350,-

 

van het op grond van subonderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk :

 € 350,-

 

indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 350,-

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

€ 350,-

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 5.500,-

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 350,-

2.3.4.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 350,-

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 350,-

 

 

 

2.3.5

Indien de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder d van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 760,-

 

 

 

 

 

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale of gemeentelijke erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 260,-

 

 

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 140,-.

 

 

 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

Vervallen

 

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale verordening of de Algemene plaatselijke verordening], bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 240,-

 

 

 

2.3.10

Kappen

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de provinciale bomenverordening of de Algemene plaatselijke verordening of bomenverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 75,-

 

 

 

2.3.11

Opslag van roerende zaken.

 

 

Vervallen

 

 

 

 

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

 

 

Vervallen

 

 

 

 

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 

 

Vervallen

 

 

 

 

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

Vervallen

 

 

 

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

 

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 

 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor een milieukundig bodemrapport

€ 240,-

2.3.16.2

voor een archeologisch bodemrapport

€ 850,-

2.3.16.3

voor een archeologisch-historisch onderzoek

€ 850,-

2.3.16.4

voor een historisch bodemonderzoek

€ 100,-

2.3.16.5

voor een verkennend bodemonderzoek

€ 50,-

2.3.16.6

voor een akoestisch rapport

€ 250,-

2.3.16.7

voor de resultaten van een saneringsplan

€ 300,-

2.3.16.8

voor een nader saneringsplan

 

2.3.16.8.1

bij saneringskosten van minder dan € 100.000,-

€ 400,-

2.3.16.8.2

bij saneringskosten van € 100.000,- maar minder dan € 500.000,-

€ 800,-

2.3.16.8.3

bij saneringskosten van € 500.000,- of meer

€ 1.500,-

 

 

 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning:

 € 350,-

2.3.17.2

Indien een begroting is uitgebracht op basis van een tijdstarief, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 335,-

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 335,-.

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten.

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

binnen een termijn van 3 weken na het in behandeling nemen

60%

2.5.1.2

na 3 weken en binnen 6 weken na het in behandeling nemen

40%

2.5.1.3

na 6 weken en binnen 17 weken na het in behandeling nemen

20%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 24 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

40%

2.5.1.2

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Vervallen

 

 

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Vervallen

 

 

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 of andere door derden in rekening gebrachte kosten volgens deze titel wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

2.5.6

Verminderingen als bedoeld in deze titel kunnen op verzoek of ambtshalve worden gedaan

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

 

 

 

 

Vervallen

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

 

Vervallen

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, per uur

 

 

met een minimum van

€ 75,-

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 1.000,-

2.8.3

Indien voor de behandeling van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in dit hoofdstuk extern advies moet worden ingewonnen, worden de kosten verhoogd met dit bedrag. Artikel 2.10.3 is van overeenkomstige toepassing.

 

Hoofdstuk 9 Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

 

 

Vervallen

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 100,-

 

Indien voor een aanvraag

 

2.10.1

intern werkzaamheden moeten worden verricht op verzoek die niet behoren tot wettelijk verplichte dienstverlening, bedragen de kosten per uur

€ 75,-

2.10.2

extern werkzaamheden moeten worden verricht of advies ingewonnen, worden de verschuldigde leges verhoogd met het bedrag van de advieskosten.

 

2.10.3

De kosten worden aan aanvrager schriftelijk medegedeeld (begroting) en de opdracht niet verstrekt tot na de vijfde werkdag na de dag waarop de kosten aan aanvrager ter kennis zijn gebracht.

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2 

 

Hoofdstuk 1 Horeca 

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 400,00;

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een in onderdeel 3.1.1 bedoelde vergunning

€ 200,00;

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet

€ 95,00;

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 60,00;

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een exploitatievergunning voor een openbare inrichting op grond van artikel 2:28

€ 350,00;

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een in onderdeel 3.1.5 bedoelde vergunning

€ 175,00.

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten 

 

 

Niet commerciële evenementen: Evenementen of activiteiten die sociaal-cultureel of educatief van aard zijn, of worden gehouden door instellingen – overwegend stichtingen en verenigingen – met een sociaal-culturele of educatieve doelstelling binnen de gemeente Vijfheerenlanden. Voorbeelden zijn Koningsdag (door Oranjevereniging), Paardenmarkt, rommelmarkten georganiseerd door kerkgenootschappen of voor goede doelen.

 

 

Commerciële evenementen: Evenementen of activiteiten die zijn gericht op het behalen van winst, of worden gehouden door organisaties met een winstoogmerk. In het bijzonder betreft het evenementen of activiteiten zoals (pop)concerten, dancefeesten, beurzen, braderieën of andere promotionele activiteiten.

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een evenementenvergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementenvergunning)

 

 

Niet commerciële evenementen

 

3.2.1.1

Meldingsplichtig 0- evenement

€ 0,00;

3.2.1.2

Categorie A-evenement

€ 65,00;

3.2.1.3

Categorie B-evenement

€ 130,00;

3.2.1.4

Categorie C-evenement

€ 380,00;

 

Commerciële evenementen

 

3.2.1.5

Meldingsplichtig 0-evenement

€ 0,00;

3.2.1.6

Categorie A-evenement

€ 250,00;

3.2.1.7

Categorie B-evenement

€ 950,00;

3.2.1.8

Categorie C-evenement

€ 2.500,00;

3.2.1.9

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.2.1.1 t/m 3.2.1.8 wordt het tarief voor het in behandeling nemen van een spoedaanvraag verhoogd met:

50%

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven 

 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen of wijzigen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 1.145,00

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 1.145,00

3.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 400,00

3.3.2.2

Voor een escortbedrijf

€ 400,00.

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014 

 

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.4.1

tot het verlenen van een vergunning voor het onttrekken, samenvoegen, wijzigen of splitsen van een woonruimte in het kader van de Huisvestingswet 2014

€ 82,90

Hoofdstuk 5 Brandbeveiligingsverordening 

 

3.5

Vervallen

 

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

€ 30.-

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de raad van 2 januari 2019

 

de griffier, de voorzitter,

 

 

Bijlage 2 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2019 (belangrijkste verschillen op hoofdlijnen)

 

 

VHL ‘19

Vianen

Leerdam

Zederik

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

 

 

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

 

 

 

 

1.1.1.1

Op maandag om 9.00 of 9.30 uur (kosteloos)

€ 0,00

€0,00

€0,00

€ 0,00

1.1.1.2

Op maandag na 9.30 uur tot 16.00 uur of dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

€ 305,00

€ 496,75

€ 120,00

€ 300,00

1.1.1.3

Op een tijdstip niet vermeld in artikel 1.1.1.1 of 1.1.1.2 of op een incidentele trouwlocatie

€ 856,00

€ 993,60

€ 1.012,55

€ 500,00

 

Het college kan dagen uitsluiten voor het voltrekken van een huwelijk/registratie partnerschap.

 

 

 

 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

 

 

 

1.1.2.1

Op maandag om 9.00 of 9.30 uur (kosteloos)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€0,00

1.1.2.2

Op maandag na 9.30 uur tot 16.00 uur of dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur

€ 305,00

€ 496,75

€ 85,75

€ 300,00

1.1.2.3

Op een tijdstip niet vermeld in artikel 1.1.2.1 of 1.1.2.2 of op een incidentele trouwlocatie

€ 856,0

€ 993,60

€ 1.012,00

€ 500,00

 

Het college kan dagen uitsluiten voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Titel 2 Fysieke leefomgeving

   

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd. Het moment van indienen van de aanvraag is bepalend voor de hoogte van de leges.

 

 

 

 

Bouwactiviteiten

 

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

3,2%

3,6%

2,6%

2,66%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 300,-

€ 290,80

€ 236,45

€ 255,00

en een maximum van:

€ 320.000,-

Geen max.

€ 317.294,00

Geen max.

 

 

 

  

Titel 3 Dienstverlening (APV)

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

VHL

Vianen

Leerdam

Zederik

Niet commerciële evenementen: Evenementen of activiteiten die sociaal-cultureel of educatief van aard zijn, of worden gehouden door instellingen – overwegend stichtingen en verenigingen – met een sociaal-culturele of educatieve doelstelling binnen de gemeente Vijfheerenlanden. Voorbeelden zijn Koningsdag (door Oranjevereniging), Paardenmarkt, rommelmarkten georganiseerd door kerkgenootschappen of voor goede doelen.

 

 

 

 

Commerciële evenementen: evenementen of activiteiten die zijn gericht op het behalen van winst, of worden gehouden door organisaties met een winstoogmerk. In het bijzonder betreft het evenementen of activiteiten zoals (pop)concerten, dancefeesten, beurzen, braderieën of andere promotionele activiteiten.

 

 

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een evenementenvergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementenvergunning)

 

 

 

 

Niet commerciële evenementen

 

 

 

 

Meldingsplichtig 0- evenement

€ 0,00;

€ 126,75*

€ 0,00

€ 65,00

Categorie A-evenement

€ 65,00;

n.v.t.

€ 0,00

€ 65,00

Categorie B-evenement

€ 130,00;

n.v.t.

€ 0,00

€ 65,00

Categorie C-evenement

€ 380,00;

€ 380,00*

€ 0,00

€ 65,00

Commerciële evenementen

 

 

€ 0,00

€ 65,00

Meldingsplichtig 0-evenement

€ 0,00;

€ 126,75*

€ 0,00

€ 65,00

Categorie A-evenement

€ 250,00;

n.v.t.

€ 0,00

€ 65,00

Categorie B-evenement

€ 950,00;

n.v.t.

€ 0,00

€ 65,00

Categorie C-evenement

€ 2.500,00;

€ 2.697,00*

€ 0,00

€ 65,00

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 3.2.1.1 t/m 3.2.1.8 wordt het tarief voor het in behandeling nemen van een spoedaanvraag verhoogd met:

50%

 

 

 

 

*Tarieventabel voor Vianen is onvergelijkbaar met nieuwe structuur, daarom ter illustratie het goedkoopste en duurste tarief.