Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Het Hogeland

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Het Hogeland 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHet Hogeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening individuele studietoeslag Participatiewet Het Hogeland 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting Verordening ind. studietoeslag PW

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 8 van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-201901-01-2019Nieuwe regeling

02-01-2019

gmb-2019-2791

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Het Hogeland 2019

De raad van de gemeente Het Hogeland;

gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid van de Participatiewet;

 

besluit de Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Het Hogeland 2019 vast te stellen.

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  studietoeslag: individuele studietoeslag als bedoeld in artikel 36b, eerste lid, van de Participatiewet.

 • b.

  wet: Participatiewet.

Hoofdstuk 2 Studietoeslag

Artikel 2. Indienen verzoek

Een verzoek om een studietoeslag door een persoon , als bedoeld in artikel 36b, eerste lid van de Participatiewet, wordt ingediend door middel van een door het college vastgesteld formulier.

Artikel 3. Inwinnen advies

Het UWV adviseert het college met betrekking tot het oordeel of een persoon met voltijdse arbeid niet in staat is tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, maar wel mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie.

Artikel 4. Frequentie en verlening individuele studietoeslag

 • 1.

  Een persoon kan eenmaal binnen een periode van zes maanden in aanmerking komen voor een studietoeslag.

 • 2.

  De studietoeslag wordt toegekend voor een periode van zes maanden of, indien de duur van de opleiding korter is, voor de periode dat belanghebbende de opleiding volgt.

Artikel 5. Hoogte individuele studietoeslag

 • 1.

  De studietoeslag bedraagt €100,-.

 • 2.

  Het bedrag genoemd in het eerste lid wordt jaarlijks geïndexeerd conform de ontwikkelingen van de consumentenprijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. De bedragen worden afgerond naar boven op hele euro's.

Artikel 6. Betaling individuele studietoeslag

De studietoeslag wordt maandelijks uitbetaald.

 

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 7. Nadere regels en hardheidsclausule

 • 1.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de cliënt afwijken van het bepaalde bij of krachtens deze verordening indien toepassing van de verordening leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 8. Intrekking oude verordening

De Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015 van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond, op 22 januari 2015 vastgesteld door de raad van de gemeente Bedum, op 27 januari 2015 vastgesteld door de raad van de gemeente De Marne, op 27 januari 2015 vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum en op 15 januari 2015 vastgesteld door de raad van de gemeente Eemsmond, wordt ingetrokken.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt op dag volgende op de dag van bekendmaking in werking en werkt terug tot 1 januari 2019.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Het Hogeland 2019.

 

Aldus vastgesteld door de raad van Het Hogeland op 2 januari 2019

De voorzitter, Henk Jan Bolding

De griffier, Pieter Norder