Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Het Hogeland

Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Het Hogeland 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHet Hogeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Het Hogeland 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting Verordening cliëntparticipatie PW

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 47 van de Participatiewet
 2. artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 3. artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-201901-01-201929-04-2021Nieuwe regeling

02-01-2019

gmb-2019-2773

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Het Hogeland 2019

De raad van de gemeente Het Hogeland;

gelet op artikel 47 van de Participatiewet, artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere werkloze werknemers;

 

besluit de Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Het Hogeland 2019 vast te stellen.

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Cliëntenraad

 • 1.

  De personen bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Participatiewet worden bij de uitvoering van deze wet betrokken door een cliëntenraad. De leden van de cliëntenraad worden benoemd door het college. De cliëntenraad draagt kandidaten voor.

 • 2.

  De cliëntenraad is, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zodanig samengesteld dat deze een afspiegeling is van de bij de uitvoering van de Participatiewet betrokken personen.

 • 3.

  De cliëntenraad bestaat uit ten minste tien en ten hoogste twaalf personen.

 • 4.

  De cliëntenraad benoemt uit zijn midden een voorzitter voor een termijn van vier jaar.

 • 5.

  De cliëntenraad komt ten minste acht maal per kalenderjaar in vergadering bij elkaar.

Artikel 2. Benoeming en zittingsduur leden

 • 1.

  De zittingsduur van de leden is, behoudens tussentijds aftreden, vier jaar en herbenoeming kan nogmaals voor een periode van vier jaar. Een herbenoeming kan maximaal 2 keer plaatsvinden. De cliëntenraad stelt een rooster van aftreden vast. De leden blijven hun functie waarnemen, totdat een nieuwe benoeming heeft plaatsgevonden.

 • 2.

  Eindigt de hoedanigheid waaraan een lid zijn benoeming ontleent, dan houdt hij binnen drie maanden op lid van de cliëntenraad te zijn.

 • 3.

  De benoeming ter voorziening in tussentijds opengevallen plaatsen geschiedt bij voorkeur binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature.

 • 4.

  Het college kan op verzoek van de cliëntenraad en onder opgaaf van gemotiveerde redenen, een lid van de cliëntenraad schorsen of zijn lidmaatschap intrekken.

 • 5.

  Leden kunnen schriftelijk een verzoek tot beëindiging van hun benoeming indienen bij het college wanneer zij binnen de benoemingstermijn van 4 jaar met hun werkzaamheden willen stoppen.

 • 6.

  Nieuwe of vervangende leden van de cliëntenraad worden benoemd door het college op voordracht van de cliëntenraad. Bij vacatures van individuele leden van de cliëntenraad vindt er een open sollicitatieprocedure plaats.

Artikel 3. Contactambtenaar gemeente

Het college stelt een ambtenaar van de gemeente aan als contactpersoon om te waarborgen dat de cliëntenraad in staat is zijn taken naar behoren te vervullen.

 

Hoofdstuk 2. Taken en bevoegdheden van de gemeente, het college, de cliëntenraad en de contactambtenaar

Artikel 4. Taken van gemeentebestuur

 • 1.

  Het gemeentebestuur vraagt over beleidsvoornemens van de gemeenteraad en het college via de contactambtenaar gemeente advies aan de cliëntenraad op een dusdanig tijdstip dat dit advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

 • 2.

  Van een tijdstip als bedoeld in het eerste lid is sprake als de adviesvraag aan de cliëntenraad wordt toegezonden uiterlijk zes weken voorafgaand aan de datum waarop het college of de gemeenteraad voornemens is het beleid vast te stellen.

 • 3.

  Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat de cliëntenraad wordt betrokken bij de beleidsontwikkeling.

Artikel 5. Ondersteuning cliëntenraad

Het college zorgt voor adequate ondersteuning van de cliëntenraad. Hiertoe:

 • a.

  stelt het een vergaderruimte ter beschikking;

 • b.

  geeft het de leden van de cliëntenraad toegang tot kantoormiddelen zoals een kopieermachine en een printer;

 • c.

  zorgt het ervoor, met inachtneming van artikel 4, tweede lid, dat adviesaanvragen en conceptbeleid de ambtelijk contactpersoon tijdig bereiken;

 • d.

  stelt het ambtenaren van de gemeente in de gelegenheid een vergadering bij te wonen voor het geven van toelichting of uitleg, als daarom door de cliëntenraad is verzocht;

 • e.

  zorgt het ervoor dat aan de cliëntenraad de nodige informatie wordt verstrekt voor zover dat nodig is voor het naar behoren functioneren van de cliëntenraad;

 • f.

  ondersteunt het college de cliëntenraad indien gewenst bij verslaglegging van de overlegvergaderingen met de gemeenten;

 • g.

  verstrekt het de informatie, bedoeld onder e, op een zodanig tijdstip dat daadwerkelijk invloed mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming, en

 • h.

  indien van toepassing, ziet het erop toe dat de cliëntenraad wordt geïnformeerd over de redenen van afwijking van het door de cliëntenraad gevraagd of ongevraagd gegeven advies.

Artikel 6. Taken en bevoegdheden van de cliëntenraad

 • 1.

  De cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit in verband met door het college of de gemeenteraad voorgenomen beleid.

 • 2.

  Het advies als bedoeld in het eerste lid wordt uiterlijk tien werkdagen voordat het college of de gemeenteraad voornemens is het beleid vast te stellen uitgebracht door toezending aan de betreffende beleidsafdeling.

 • 3.

  De cliëntenraad heeft geen bevoegdheden in zaken betreffende individuele klachten, bezwaarschriften, andere zaken met betrekking tot een individuele persoon en in zaken betreffende de uitvoering.

 • 4.

  Ieder lid is bevoegd agendapunten aan te dragen. Dit dient te geschieden uiterlijk zeven werkdagen voorafgaand aan de vergadering door toezending aan de secretaris cliëntenraad.

 • 5.

  De secretaris cliëntenraad maakt het verslag van de overlegvergadering met de gemeente(n) en zendt deze gelijktijdig met de uitnodiging van de volgende vergadering aan de leden.

Artikel 7. Taken van de gemeentelijk contactambtenaar

De gemeentelijk contactambtenaar:

 • a.

  draagt in overleg met de cliëntenraad zorg voor een vergaderreglement en ziet toe op de naleving ervan;

 • b.

  stelt voor aanvang van het kalenderjaar in overleg met de voorzitter van de cliëntenraad een vergaderkalender samen;

 • c.

  stelt in overleg met de door de cliëntenraad aangegeven persoon voorafgaand aan iedere vergadering de agenda samen;

 • d.

  ziet erop toe dat adviesvragen en conceptbeleid de leden op een zodanig tijdstip bereiken dat zij hun rol effectief kunnen vervullen.

Artikel 8. Budget cliëntenraad

 • 1.

  Ten behoeve van de cliëntenraad wordt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld.

 • 2.

  Ten laste hiervan kunnen, ter beoordeling van het college, onder meer kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering, het inwinnen van advies, achterbanraadpleging en organisatiekosten.

 • 3.

  De leden van de cliëntenraad ontvangen een onkostenvergoeding per vergadering die zij bijwonen. Deze wordt individueel toegekend en uitbetaald door de gemeente. De onkostenvergoeding is maximaal het bedrag dat wordt vrijgelaten conform artikel 31 lid 2 van de Participatiewet.

 • 4.

  Jaarlijks voor 1 april brengt de cliëntenraad aan het college verslag uit van de activiteiten en bevindingen over het voorgaande jaar. Daarbij wordt in een financieel verslag tevens verantwoording afgelegd over de besteding van een eventueel beschikbaar gesteld budget.

Artikel 9. Intrekking oude verordening

De Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ BMWE 2018 van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond, op 26 april 2018 vastgesteld door de raad van de gemeente Bedum, op 24 april 2015 vastgesteld door de raad van de gemeente De Marne, op 24 april 2018 vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum en op 26 april 2018 vastgesteld door de raad van de gemeente Eemsmond, wordt ingetrokken.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt op dag volgende op de dag van bekendmaking in werking en werkt terug tot 1 januari 2019.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Het Hogeland 2019.

 

Aldus vastgesteld door de raad van Het Hogeland op 2 januari 2019

De voorzitter, Henk Jan Bolding

De griffier, Pieter Norder