Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 Woudrichem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening lijkbezorgingsrechten 2019 Woudrichem
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2019 Woudrichem
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-201801-01-2021nieuwe regeling

10-12-2018

gmb-2019-1613

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 Woudrichem

De raad van de gemeente Woudrichem;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 Woudrichem

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. begraafplaats:

- de gemeentelijke begraafplaats aan de Burgemeester van der Lelystraat in Woudrichem;

- de gemeentelijke begraafplaats aan de Burgemeester H. Blokstraat in Almkerk;

- de gemeentelijke begraafplaats aan de Zoetelaarssteeg in Almkerk;

- de gemeentelijke begraafplaats aan de Neer Andelse weg in Andel;

- de gemeentelijke begraafplaats aan de Veldweg in Rijswijk;

- de gemeentelijke begraafplaats aan het Hoefpad in Uitwijk;

b. eigen graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

- het doen begraven en begraven houden van lijken;

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;

c. enkeldiep graf: een graf waarin één laag wordt begraven;

d. dubbeldiep graf: een graf waarin twee lagen worden begraven;

e. dubbelgraf: twee naast elkaar gelegen eigen graven die gelijktijdig worden uitgegeven en waarin enkeldiep wordt begraven waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

- het doen begraven en begraven houden van lijken;

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;

f. eigen urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn, bevattende de as van overledenen;

g. eigen urnenplaats: een plaats in een urnenmuur waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn, bevattende de as van overledenen;

h. eigen dubbele urnenplaats: twee naast elkaar gelegen eigen urnenplaatsen die gelijktijdig worden uitgegeven, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn, bevattende de as van overledenen;

i. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

j. algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urn, bevattende de as van overledenen;

k. algemene urnenplaats: een plaats in een urnenmuur bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urn, bevattende de as van overledenen;

l. asbus: een bus ter berging van de as van een overledene;

m. urn: een voorwerp ter berging van één of meerdere asbussen;

n. verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemde plaats op een gemeentelijke begraafplaats waarop as wordt verstrooid.

 

Artikel 2. Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de gemeentelijke begraafplaats.

 

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4. Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

1. het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

2. het begraven of cremeren van doodgeboren kinderen of zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven of in één asbus of urn worden bijgezet.

 

Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6. Belastingjaar

1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

2. Met betrekking tot de overige rechten genoemd in de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

 

Artikel 7. Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

 

Artikel 8. Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 

Artikel 9. Termijn van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

2. De algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

 

Artikel 10. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de lijkbezorgingsrechten.

 

Artikel 11. Overgangsrecht

1. De 'Verordening lijkbezorgingsrechten 2018' van 28 november 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 

Artikel 12. Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de heffing is 31 december 2018.

 

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 Woudrichem'.

 

 

Tarieventabel, behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 Woudrichem

 

Hoofdstuk 1. Verlenen uitsluitend recht

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden voor een periode van 30 jaar wordt geheven op een enkeldiep graf:

 

 

1.1.1

waarin begraven een lijk van een kind beneden één jaar of een levenloos geborene

775,00

1.1.2

waarin begraven een lijk van een kind tussen 1 en 12 jaar

1.570,00

1.1.3

waarin begraven een lijk van een persoon van 12 jaar en ouder

2.345,00

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden voor een periode van 30 jaar wordt geheven op een dubbelgraf of dubbeldiep graf:

3.336,00

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of het doen plaatsen of geplaatst houden van urnen voor een periode van 30 jaar wordt geheven op een urnengraf of urnenplaats:

 

 

1.3.1

voor een bus bevattende de as van het stoffelijk overschot van een kind beneden één jaar of een levenloos geborene:

775,00

1.3.2

voor een bus bevattende de as van het stoffelijk overschot van een kind tussen 1 en 12 jaar

1.570,00

1.3.3

voor een bus bevattende de as van het stoffelijk overschot van een persoon van 12 jaar en ouder

2.345,00

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot het doen bijzetten en bijgezet houden voor een periode van 30 jaar wordt geheven op een eigen dubbele urnenplaats

3.336,00

1.5

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 voor een periode van 10 jaar wordt geheven op een graf:

 

 

1.5.1

waarin begraven een lijk van een kind beneden één jaar of een levenloos geborene

260,00

1.5.2

waarin begraven een lijk van een kind tussen 1 en 12 jaar

524,00

1.5.3

waarin begraven een lijk van een persoon van 12 jaar en ouder

782,00

1.6

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.3 voor een periode van 10 jaar wordt geheven:

 

 

1.6.1

bevattende de as van het stoffelijk overschot van een kind beneden één jaar of een levenloos geborene

260,00

1.6.2

bevattende de as van het stoffelijk overschot van een kind tussen 1 en 12 jaar

524,00

1.6.3

bevattende de as van het stoffelijk overschot van een persoon van 12 jaar en ouder

782,00

1.7

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.2 en 1.4 voor een periode van 10 jaar wordt geheven

1.112,00

1.8

Ter uitvoering van artikel 17, derde lid, van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Woudrichem 2007 wordt een recht geheven per kalenderjaar voor een graf, urn of asbus:

 

 

1.8.1

waarin begraven een lijk van een kind beneden één jaar of een levenloos geborene

25,00

1.8.2

waarin begraven een lijk van een kind tussen 1 en 12 jaar

55,00

1.8.3

waarin begraven een lijk van een persoon van 12 jaar en ouder

79,00

1.8.4

waarin of waarop is bijgezet een urn of asbus bevattende de as van het stoffelijk overschot van een kind beneden één jaar of een levenloos geborene

25,00

1.8.5

waarin of waarop is bijgezet een urn of asbus bevattende de as van het stoffelijk overschot van een kind tussen 1 en 12 jaar

55,00

1.8.6

waarin of waarop is bijgezet een urn of asbus bevattende de as van het stoffelijk overschot van een persoon van 12 jaar en ouder

79,00

1.9

Ter uitvoering van artikel 17, lid 3, van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Woudrichem 2007 wordt een recht geheven per kalenderjaar voor een dubbelgraf, een dubbeldiep graf of een dubbele urnenplaats

112,00

 

Hoofdstuk 2. Begraven

2.1

Voor het begraven van een lijk in een eigen graf wordt geheven:

 

 

2.1.1

voor een kind beneden één jaar of een levenloos geborene

364,00

2.1.2

voor een kind tussen 1 en 12 jaar

725,00

2.1.3

voor een persoon van 12 jaar of ouder

1.096,00

2.2

Voor het begraven van een lijk in een algemeen graf voor 20 jaar wordt geheven:

 

 

2.2.1

voor een kind beneden één jaar of een levenloos geborene

719,00

2.2.2

voor een kind tussen 1 en 12 jaar

1.440,00

2.2.3

voor een persoon van 12 jaar of ouder

1.946,00

 

Hoofdstuk 3. Bijzetten van asbussen/verstrooien van as

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn in een eigen graf of in een eigen urnenplaats wordt geheven:

 

 

3.1.1

voor een asbus of urn bevattende de as van het stoffelijk overschot van een kind beneden één jaar of een levenloos geborene

146,00

3.1.2

voor een asbus of urn bevattende de as van het stoffelijk overschot van een kind tussen 1 en 12 jaar

424,00

3.1.3

voor een asbus of urn bevattende de as van het stoffelijk overschot van een persoon van 12 jaar en ouder

710,00

3.2

Voor het bijzetten van een asbus of urn in een algemeen graf of in een algemene urnenplaats wordt geheven:

 

 

3.2.1

voor een asbus of urn bevattende de as van het stoffelijk overschot van een kind beneden één jaar of een levenloos geborene

503,00

3.2.2

voor een asbus of urn bevattende de as van het stoffelijk overschot van een kind tussen 1 en 12 jaar

1.133,00

3.2.3

voor een asbus of urn bevattende de as van het stoffelijk overschot van een persoon van 12 jaar en ouder

1.762,00

3.3

Voor het verstrooien van as op een verstrooiingsplaats wordt geheven per asbus

226,00

3.4

Voor het begraven of bijzetten op buitengewone uren wordt het tarief, bedoeld in de onderdelen 2.1 en 2.2 alsmede het tarief als bedoeld in de onderdelen 3.1, 3.2 en 3.3 verhoogd met 25%.

 

 

3.5

Onder buitengewone uren wordt verstaan werkdagen en zaterdagen, beide voor 09.00 uur en na 16.00 uur.

 

 

 

Hoofdstuk 4. Gereserveerd

 

Hoofdstuk 5. Inschrijven en overboeken van eigen graven en eigen urnengraven

5.1

Voor het inschrijven en overboeken van eigen graven in een daartoe bestemd register wordt geheven

31,00

5.2

Voor het inschrijven en overboeken van eigen urnengraven in een daartoe bestemd register wordt geheven

31,00

 

Hoofdstuk 6. Opgraven en ruimen

6.1

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot of een lijk wordt geheven

548,00

6.2

Voor het op verzoek van rechthebbende ruimen c.q. schudden van een graf (overblijfselen worden dieper in het graf begraven)

548,00

6.3

Voor het na opgraven weer begraven in een ander eigen graf wordt geheven

1.096,00

6.4

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven

353,00

6.4.1

Bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt geheven

353,00

 

Hoofdstuk 7. Klokkenluiden

7.1

Voor het luiden van de (kerk)klokken teneinde een overlijden dan wel een begrafenis kenbaar te maken wordt geheven

29,00

 

Hoofdstuk 8. Lijkschouwing

8.1

De werkelijke kosten gemaakt voor lijkschouwing ingevolge de Wet op de lijkbezorging worden op de nabestaanden en/of belanghebbenden verhaald.

 

 

 

Hoofdstuk 9. Wijzigen algemeen graf in eigen graf

 

Refererend aan het raadsbesluit van 28 augustus 2007 wordt:

 

 

9.1

voor algemene graven die zijn uitgegeven in de periode 1 juli 2000 tot en met 31 december 2007, en waarvan de looptijd van 20 jaar nog niet is verstreken en waarvoor het verzoek wordt gedaan het algemene graf te wijzigen in een eigen graf, zonder dat een verandering in de looptijd optreedt, geheven

354,00

9.2

voor algemene graven die zijn uitgegeven voor 1 juli 2000, en waarvan de looptijd is verstreken en waarvoor het verzoek wordt gedaan het algemene graf te wijzigen in een eigen graf voor de duur van 20 jaar, geheven

1.209,00

 

 

Behorende bij het raadsbesluit van de gemeente Woudrichem van 10 december 2018.

 

De griffier,

 

 

 

P.A. Paulides-Ruitenberg

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Woudrichem van 10 december 2018

De griffier, De voorzitter,

P.A. Paulides-Ruitenberg A. Noordergraaf