Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019 Woudrichem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019 Woudrichem
CiteertitelRegeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019 Woudrichem
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 255 van de Gemeentewet
  2. artikel 26 van de Invorderingswet 1990
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-201801-01-2020nieuwe regeling

10-12-2018

gmb-2019-1583

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019 Woudrichem

De raad van de gemeente Woudrichem;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019 Woudrichem

Artikel 1. Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend voor:

• de reinigingsrechten als bedoeld in artikel 3, tweede lid van de Verordening reinigingsheffingen 2019 Woudrichem;

• de toeristenbelasting als bedoeld in de Verordening toeristenbelasting 2019 Woudrichem;

• de watertoeristenbelasting als bedoeld in de Verordening watertoeristenbelasting 2019 Woudrichem;

• de leges als bedoeld in de Verordening leges 2019 Woudrichem;

• de marktgelden als bedoeld in de Verordening marktgelden 2019 Woudrichem;

• de lijkbezorgingsrechten als bedoeld in de Verordening lijkbezorgingrechten 2019 Woudrichem;

• de baatbelasting als bedoeld in de Verordening baatbelasting riolering buitengebied cluster 29b Bronkhorst.

 

Artikel 2. Beperkte kwijtschelding

Van de belasting verschuldigd naar de in artikel 4 onderdelen c en d van de Verordening reinigingsheffingen 2019 Woudrichem bedoelde grondslagen wordt kwijtschelding verleend tot een maximaal bedrag van € 57,00 per jaar.

 

Artikel 3. Kosten van bestaan

Bij de kwijtschelding van de volgende belastingen en heffingen wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent:

• de Verordening onroerendezaakbelastingen 2019;

• de Verordening rioolheffing 2019 Woudrichem;

• de Verordening reinigingsheffingen 2019 Woudrichem.

 

Artikel 4. Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

 

Artikel 5. Overgangsrecht

De Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2018 van 28 november 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 6, tweede lid, genoemde datum van ingang van deze regeling, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 6. Inwerkingtreding

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van deze regeling is 31 december 2018, met dien verstande dat zij slechts van toepassing is op belastingaanslagen ter zake van het belastingjaar 2019.

 

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019 Woudrichem’.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Woudrichem van 10 december 2018.

de griffier, de voorzitter,

P.A. Paulides-Ruitenberg A. Noordergraaf