Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Verordening leges 2019 Woudrichem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening leges 2019 Woudrichem
CiteertitelVerordening leges 2019 Woudrichem
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. artikel 229 van de Gemeentewet
  3. artikel 2 van de Paspoortwet
  4. artikel 7 van de Paspoortwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-201801-01-2020nieuwe regeling

10-12-2018

gmb-2019-1565

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening leges 2019 Woudrichem

 

De raad van de gemeente Woudrichem,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet;

b e s l u i t:

vast te stellen de:

Verordening leges 2019 Woudrichem

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

‘dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

‘week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

‘maand’: het tijdvak dat loopt van nᵉ dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)ᵉ dag in de volgende kalendermaand met dien verstande dat als de nᵉ dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)ᵉ dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de nᵉ dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)ᵉ dag in het volgende kalenderjaar;

‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

‘APV’: de geldende Algemene Plaatselijke Verordening.

 

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

 

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

 

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

 

Artikel 5. Maatstaven van heffing en tarieven

De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid van de Crisis- en herstelwet.

Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Voor belastingbedragen tot maximaal € 5,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van de op een aanslagbiljet of nota verenigde verschuldigde bedragen leges of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.

 

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota, aanslag of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 7. Termijnen van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9. Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

van zuiver redactionele aard zijn;

een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

onderdeel 1.1.7 (akten burgerlijke stand);

hoofdstuk 2 (Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

hoofdstuk 3 (Rijbewijzen);

onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

hoofdstuk 16 (Kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

 

Artikel 12. Overgangsrecht

De ‘Verordening Leges 2018’ van 28 november 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijven de in het eerste lid genoemde verordeningen gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

De datum van ingang van de heffing is 31 december 2018.

De UAV 2012 en het normblad NEN 2580:2007/C1:2008 nl waarnaar in de bij deze verordening behorende tarieventabel wordt verwezen worden bekendgemaakt door terinzagelegging in het gemeentehuis.

 

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening leges 2019 Woudrichem’.

 

 

Aldus vastgesteldin de openbare vergadering van de raad van de gemeente Woudrichem van 10 december 2018.

 

De griffier, De voorzitter,

 

 

 

P.A. Paulides-Ruitenberg A. Noordergraaf

 

 

Tarieventabel, behorende bij de Verordening leges 2019Woudrichem

 

Titel 1.Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1. Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

 

 

1.1.1.1

in het gemeentehuis op:

 

 

1.1.1.1.1

maandag en dinsdag tussen 9.00 en 9.30 uur zonder ceremonie en toespraak

 

gratis

1.1.1.1.2

maandag en dinsdag tussen 9.30 en 22.00 uur en woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 9.00 en 22.00 uur

379,00

1.1.1.2

op een andere door de gemeente aangewezen vaste locatie op:

 

 

1.1.1.2.1

maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 22.00 uur

447,00

1.1.1.2.2

op een feestdag of een andere dag als genoemd in onderdeel 1.1.1.2.1 of voor 9.00 of na 22.00 uur

953,00

1.1.1.2.3

In de tarieven genoemd in onderdeel 1.1.1.2 is niet inbegrepen het tarief dat door de eigenaar/locatiebeheerder in rekening wordt gebracht voor het gebruik van de locatie.

 

 

1.1.2

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, indien en voor zover geen gebruik wordt gemaakt van een trouwlocatie

171,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het eenmalig aanwijzen van een locatie als trouwlocatie of partnerschapslocatie voor de duur van de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

85,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor een eenmalige benoeming van een (b)abs

65,00

1.1.5

Indien de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek plaatsvindt

 

gratis

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje of een duplicaat daarvan

31,70

1.1.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

 

Hoofdstuk 2. Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

1.2.1

van een nationaal paspoort

 

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van aanvraag 18 jaar of ouder is

71,30

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

53,90

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort)

 

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van aanvraag 18 jaar of ouder is

71,30

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

53,90

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

 

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van aanvraag 18 jaar of ouder is

71,30

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

53,90

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

53,90

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart

 

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van aanvraag 18 jaar of ouder is

56,80

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

29,90

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met

48,60

1.2.7

Voor het (thuis)bezorgen van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten worden de in die onderdelen genoemde leges per bezorging vermeerderd met een bedrag van:

5,00

 

indien meerdere documenten tegelijkertijd bezorgd worden op één adres, zal dit bedrag slechts eenmaal in rekening worden gebracht.

 

 

 

Hoofdstuk 3. Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

39,75

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met:

34,10

 

Hoofdstuk 4. Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

8,70

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

10,10

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

7,50

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

24,60

 

Hoofdstuk 5.Gereserveerd

 

Hoofdstuk 6.(vervallen)

 

Hoofdstuk 7. Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van

 

 

1.7.1.1

de gemeentebegroting

53,00

1.7.1.2

de gemeenterekening

53,00

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

 

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

0,25

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

0,25

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

 

1.7.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen en van de raadscommissies of opiniërende vergadering

128,00

1.7.2.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen en van de raadscommissies of opiniërende vergaderingen

146,00

1.7.2.2.3

Indien een abonnement als bedoeld in 1.7.2.2.1 en 1.7.2.2.2 wordt afgesloten in de loop van het kalenderjaar, wordt het tarief voor het resterende gedeelte van het kalenderjaar berekend naar rato van het aantal kalendermaanden, als er in dat jaar nog volle kalendermaanden overblijven

 

 

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.7.3.1

tot het verstrekken van:

 

 

1.7.3.1.1

een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie of opiniërende raadsvergadering, per pagina

0,25

1.7.3.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie of opiniërende vergadering, per pagina

0,25

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.7.4.1

een afschrift van een gemeentelijke verordening, per pagina

0,25

1.7.4.2

een afschrift van de toelichting behorende bij een gemeentelijke verordening, per pagina

0,25

1.7.4.3

een exemplaar van de nadere regelingen, behorende bij een gemeentelijke verordening, per pagina

0,25

1.7.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van de gemeentelijke welstandsnota:

 

 

 

-in kleur

240,00

 

-in zwart/wit

120,00

 

Hoofdstuk 8. Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.8.1.1

een fotokopie of scan of lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadvernieuwingsplan:

 

 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

0,25

1.8.1.1.2

in formaat A3, per bladzijde

0,50

1.8.1.1.3

in formaat groter dan A3, per bladzijde

18,00

1.8.1.1.4

per fotokopie in kleur worden de bovengenoemde tarieven verdubbeld

 

 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object:

13,10

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

15,50

1.8.2.3

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid van de Erfgoedwet

10,80

1.8.2.4

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet per aangewezen cultureel erfgoed

12,20

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

11,30

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

 

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

10,20

1.8.3.2

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

10,20

1.8.3.3

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

10,20

 

Hoofdstuk 9. Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

 

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

41,35

1.9.2

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

6,10

1.9.3

tot het legaliseren van een handtekening

7,90

1.9.4

tot het verstrekken van een verklaring omtrent nationaliteit, niet bestemd als reispapier

10,50

1.9.5

voor het ter legalisatie zenden van stukken naar een andere gemeente in Nederland, in het persoonlijk belang van de aanvrager

8,80

1.9.6

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot naturalisatie dan wel een optie op verkrijging van het Nederlanderschap geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit optie- en Naturalisatiegelden 2002 of zoals dit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

 

 

 

Hoofdstuk 10. Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

24,60

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

10,80

 

Hoofdstuk 11.Gereserveerd

 

Hoofdstuk 12. Leegstandwet

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.12.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

219,00

1.12.1.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

110,00

1.12.2

Indien aanvragen als bedoeld in onderdelen 1.12.1.1 en 1.12.1.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die onderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven. Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.

 

 

 

Hoofdstuk 13. Gereserveerd

 

Hoofdstuk 14.(Vervallen)

 

Hoofdstuk 15.(Vervallen)

 

Hoofdstuk 16. Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

 

56,50

 

en voor de volgende kansspelautomaat

34,00

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

226,50

1.16.1.4

voor twee kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

 

226,50

 

en voor de volgende kansspelautomaat

136,00

1.16.2

(gereserveerd)

 

 

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

10,80

1.16.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de APV

413,00

 

 

Hoofdstuk 17. Telecommunicatie

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren

413,00

1.17.1.1

verhoogd met een bedrag per strekkende meter sleuf van

1,85

1.17.1.2

In afwijking van onderdeel 1.17.1.1 wordt het tarief als bedoeld in onderdeel 1.17.1 voor een ononderbroken tracé met een sleuflengte van meer dan 20.000 strekkende meter verhoogd met het bedrag van de geraamde werkelijke kosten die zijn verbonden aan het behandelen van een aanvraag als bedoeld in dat onderdeel. Dit bedrag wordt gespecificeerd in een door het college van burgemeester en wethouders voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde begroting. Indien een begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de tiende werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze tiende werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

1.17.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding ten behoeve van spoedeisende werkzaamheden of werkzaamheden van minder ingrijpende aard als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren

140,00

1.17.3

Het tarief bedraagt voor overleg op verzoek van de grondroerder in verband met een melding of aanvraag als bedoeld in artikel 4 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren, niet zijnde het overleg als bedoeld in artikel 15 van die verordening

340,00

 

Hoofdstuk 18. Verkeer en vervoer

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

1.18.1

het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

56,60

1.18.2

het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

56,60

1.18.3

het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

47,30

1.18.4

het verlenen van een vergunning tot het hebben van verwijzingsborden; per bord

24,20

1.18.5

Het tarief bedraagt voor het –in de maand december voorafgaand aan, of in de eerste zes maanden van een kalenderjaar– in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen of vernieuwen van een ontheffing inzake parkeren in de blauwe zones

37,70

1.18.5.1

De ontheffing als bedoeld in artikel 1.18.5 is geldig gedurende (de rest van) het betreffende kalenderjaar

 

 

1.18.5.2

Het tarief bedraagt voor het –in de laatste zes maanden van een kalenderjaar– in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen of vernieuwen van een ontheffing inzake parkeren in de blauwe zones

18,90

1.18.5.3

De ontheffing als bedoeld in artikel 1.18.5.2 is geldig gedurende de rest van het betreffende kalenderjaar

 

 

1.18.5.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vernieuwen van een ontheffing inzake parkeren in de blauwe zones, in verband met wijziging van het kenteken

18,90

1.18.5.5

De ontheffing als bedoeld in artikel 1.18.5.4 is geldig gedurende hetzelfde kalenderjaar als de voorafgaande ontheffing

 

 

 

Hoofdstuk 19. Diversen

1.19.1

(gereserveerd)

 

 

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag (dan wel mondeling/schriftelijk verzoek) tot het verstrekken van:

 

 

1.19.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

 

 

 

 

8,70

1.19.2.2

Kaarten, tekeningen, lichtdrukken, afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

1.19.2.2.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

0,25

1.19.2.2.2

in formaat A3 per bladzijde

0,50

1.19.2.2.3

in formaat groter dan A3 per bladzijde

18,00

1.19.2.2.4

per kleurenkopie worden de bovengenoemde tarieven verdubbeld

 

 

1.19.2.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

20,80

1.19.2.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

7,50

1.19.2.5

een afschrift van een bestemmingsplan compleet

84,80

1.19.2.6

 

schriftelijke informatieverstrekking op het gebied van Ruimtelijke Ordening en/of Milieu ten behoeve van taxatierapportages

36,60

1.19.2.7

schriftelijke informatieverstrekking uit het Bodem Informatie Systeem

24,80

 

Titel 2. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2. Indicatie aanvraag omgevingsvergunning

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

 

voor het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

 

 

gratis

 

Hoofdstuk 3. Omgevingsvergunning

2.3

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2,65%

 

van de bouwkosten, met een minimum van

283,00

 

en een maximum van € 10.000.000,- (tien miljoen euro)

 

 

2.3.1.1.1

Indien een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning wordt ingediend onder certificaat overeenkomstig de nationale beoordelingsrichtlijn “Bouwplantoetsingen aan het bouwbesluit BRL 5019” vindt reductie plaats van de overeenkomstig artikel 2.3.1.1 bepaalde legeskosten met

 

50%

2.3.1.1.2

Voor bouwwerken die niet hoger zijn dan 5 meter en geen groter oppervlak beslaan dan 5 m² en die tot doel hebben energie op te wekken, water te besparen of op andere wijze de uitstoot van CO2 beperken of beperkt houden, worden geen legeskosten geheven

 

gratis

2.3.1.2

Extra welstandstoets

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

 

gratis

2.3.1.3

Verplicht advies agrarische commissie

 

 

2.3.1.3.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

735,00

2.3.1.3.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het toetsen aan de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV)

1.554,00

2.3.1.4

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit

 

40%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

 

0,70%

 

van de aanlegkosten met een minimum van

191,00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, tenzij dit wordt geregeld via een exploitatieovereenkomst of exploitatieplan:

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking),

490,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking)

490,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

10.574,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

525,00

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

1.219,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

1.219,00

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

487,00

2.3.3.8

In afwijking van hetgeen is bepaald in de onderdelen 2.3.3.1 t/m 2.3.3.7 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag met betrekking tot een voorziening voor bed en breakfast of een voorziening voor gastouderopvang in de woning

33,00

2.3.4

Gereserveerd

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk, indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

2.3.5.1

indien het betreft een vergunning voor het in gebruik houden of wijzigen van een bouwwerk met een brutovloeroppervlak van:

 

 

2.3.5.1.1

tot en met 500 m²

1.020,00

2.3.5.1.2

501 m² en meer

1.957,00

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de geldende gemeentelijke erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument

259,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

259,00

2.3.6.2

indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de geldende gemeentelijke erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

259,00

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

247,00

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:11 van de APV bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

563,00

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:12 van de APV bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

162,00

2.3.10

Kappen

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de provinciale bodemverordening of artikel 4:11 van de APV, bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

114,00

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:10, vijfde lid van de APV, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken:

 

gratis

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

 

gratis

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

173,00

2.3.13

Flora- en fauna activiteiten (bescherming van soorten)

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

173,00

2.3.14

Andere activiteiten

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

339,00

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft:

116,00

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft:

208,00

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

 

2.3.16

Beoordeling van onderzoeken

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in die onderdelen van de aanvraag een advies wordt gevraagd of een rapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

280,00

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

280,00

2.3.16.3

voor het verstrekken van een advies, namens het bevoegd gezag, over archeologische waarden en verwachtingen

1.864,00

2.3.16.4

voor de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van een aangeleverd programma van eisen inzake archeologisch (voor)onderzoek, overeenkomstig het Protocol opstellen Programma van Eisen, KNA 3.3

1.083,00

2.3.16.5

voor de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van een aangeleverd plan van aanpak inzake archeologisch (voor)onderzoek

848,00

2.3.16.6

voor de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van een offerte tot het doen van archeologisch (voor)onderzoek

295,00

2.3.16.7

voor de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van een rapportage die voortvloeit uit archeologisch (voor)onderzoek, ex hoofdstuk 5 Erfgoedwet

530,00

2.3.16.8

voor het opstellen van een archeologische paragraaf behorende bij een ruimtelijk plan, waaronder bestemmingsplannen en wijzigingsplannen

535,00

2.3.16.9

voor de beoordeling van een akoestisch rapport

374,00

2.3.16.10

voor de beoordeling van een flora- en faunaonderzoek

374,00

2.3.16.11

voor de beoordeling van een luchtkwaliteit onderzoek

374,00

2.3.16.12

voor de beoordeling van een geurhinder en veehouderij onderzoek

374,00

2.3.16.13

voor de beoordeling van een explosievenonderzoek

446,00

2.3.16.14

voor de beoordeling van een aangeleverd programma van eisen inzake (voor)onderzoek naar conventionele explosieven

446,00

2.3.16.15

voor de beoordeling van een aangeleverd plan van aanpak inzake (voor)onderzoek naar conventionele explosieven

446,00

2.3.16.16

voor het opstellen van een landschapsadvies

723,00

2.3.16.17

voor de beoordeling van een extern veiligheidsonderzoek

374,00

2.3.16.18

voor de beoordeling van een ander rapport of onderzoek niet met name genoemd maar wel noodzakelijk voor de beoordeling van de aanvraag

374,00

2.3.17

Advies

 

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in onderdeel 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

213,00

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in onderdeel 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

2.3.19

Hogere grenswaarden Wet Geluidhinder

 

 

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in artikel 110a van de Wet Geluidhinder

956,00

 

Hoofdstuk 4.Gereserveerd

 

 

 

 

Hoofdstuk 5. Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

70%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 2 jaar na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 

 

 

 

 

 

 

45%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

50 %

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak

 

 

2.5.3.3

Indien binnen een termijn van 6 maanden na het weigeren van een omgevingsvergunning, dan wel na het op verzoek intrekken van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning waarvoor nog geen vergunning is verleend, opnieuw een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning wordt ingediend voor een nagenoeg gelijkwaardig bouwplan en waarvoor wel vergunning wordt verleend vindt verrekening van de geheven leges plaats, behalve indien onderdeel 2.5.1 of onderdeel 2.5.3.1 reeds is toegepast.

 

 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

 

Een bedrag minder dan €50,- wordt niet teruggegeven

 

 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend

 

 

 

Hoofdstuk 6. Intrekking omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is, van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

50 %

 

Hoofdstuk 7. Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een naar de omstandigheden beoordeeld geringe wijziging in het project wordt over de meer- of minderkosten van het project een tarief van

 

2,65%

 

van de bouwsom of aanlegsom toegepast met dien verstande dat (ook bij minderkosten) tenminste verschuldigd is een bedrag van:

158,00

2.7.1

Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat, naar de omstandigheden beoordeeld, van een nieuw bouwplan sprake is

 

 

 

Hoofdstuk 8. Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening, tenzij dit wordt geregeld via een exploitatieovereenkomst of exploitatieplan

 

 

 

 

 

 

11.733,00

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening tenzij dit wordt geregeld via een exploitatieovereenkomst of exploitatieplan

 

 

 

 

 

 

11.163,00

2.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, van de Wet ruimtelijke ordening tenzij dit wordt geregeld via een exploitatieovereenkomst of exploitatieplan

 

 

 

 

 

 

11.163,00

2.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een quickscan haalbaarheid ruimtelijk plan (inclusief één uur overleg)

 

 

105,30

2.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg in verband met het voorbereiden van een voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling waartoe een afwijking, wijziging, uitwerking of herziening van het geldende bestemmingsplan benodigd is, per uur

 

 

 

 

 

 

98,40

2.8.6

Als een aanvrager zijn aanvraag om een afwijking, wijziging, uitwerking of herziening van het geldende bestemmingsplan indient, nadat het vooroverleg als bedoeld in onderdeel 2.8.5 is afgerond, bestaat aanspraak op teruggaaf van de verschuldigde kosten vooroverleg als bedoeld in artikel 2.8.5, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na afloop van het vooroverleg als bedoeld in onderdeel 2.8.5 en mits deze aanvraag overeenkomt met de conclusies van het betreffende vooroverleg.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 9. Overschrijving Wabo vergunning

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van toestemming omgevingsvergunning als bedoeld in titel 2

94,30

 

Hoofdstuk 10. In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

79,30

 

Titel 3. Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

 

Hoofdstuk 1. Horeca

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

263,00

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de APV

380,00

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, derde lid, van de APV

48,20

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Drank- en Horecawet

48,20

3.1.5

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

114,00

3.1.6

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Drank- en Horecawet

92,30

3.1.7

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

49,30

 

Hoofdstuk 2. Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding voor een meldingsplichtig evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de APV

 

 

 

gratis

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een categorie A evenement (regulier evenement, laag risico) als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de APV

40,00

3.2.3

In afwijking van onderdeel 3.2.2 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een categorie A evenement (regulier evenement, laag risico) als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de APV door een niet commerciële instelling van maatschappelijke, sociale of culturele aard

15,45

3.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een categorie B evenement (aandacht evenement, enig risico) als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de APV

490,00

3.2.5

In afwijking van onderdeel 3.2.4 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een categorie B evenement (aandacht evenement, enig risico) als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de APV door een niet commerciële instelling van maatschappelijke, sociale of culturele aard

30,90

3.2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een categorie C evenement (risicovol evenement, hoog risico) als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de APV

979,00

3.2.7

In afwijking van onderdeel 3.2.6 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een categorie C evenement (risicovol evenement, hoog risico) als bedoeld in artikel 2:25 van de APV door een niet commerciële instelling van maatschappelijke, sociale of culturele aard

 

 

 

 

 

 

 

 

46,35

3.2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor vijf jaar als bedoeld in artikel 5:18 van de APV voor het innemen van een standplaats gedurende één dag in de week.

397,00

3.2.9

Er wordt voor wat betreft de leges als bedoeld in artikel 3.2.8 geen ontheffing verleend indien gedurende het geheel of een gedeelte van de looptijd van de vergunning (5 jaar) geen gebruik wordt gemaakt van de vergunning

 

 

3.2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een tijdelijke standplaats van gedurende een periode van drie maanden maximaal acht al dan niet aaneengesloten dagen

130,00

3.2.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 van de APV

 

gratis

 

Hoofdstuk 3.Seksbedrijven

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

3.3.1

het verlenen of wijzigen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:3, eerste lid, van de APV, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2 voor een seksinrichting of escortbedrijf

3.816,00

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3:15, tweede lid, van de APV voor een seksinrichting of escortbedrijf

2.356,00

 

Hoofdstuk 4. Huisvestingswet 2014

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het onttrekken van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014

93,90

 

Hoofdstuk 5.Gereserveerd

 

Hoofdstuk 6.Winkeltijdenwet

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

3.6.1

het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

26,10

3.6.2

wijzigen van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing

26,10

 

 

 

 

Hoofdstuk 7.Inzamelen van geld of goederen

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor het inzamelen van geld of goederen al dan niet met een intekenlijst

 

gratis

 

Hoofdstuk 8.Vuurwerk

3.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning tot het afleveren dan wel ter aflevering aanwezig houden van vuurwerk als bedoeld in artikel 2:72 van de APV

112,00

 

Hoofdstuk 9. Verbranden afvalstoffen

3.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het in de open lucht verbranden buiten inrichtingen van afvalstoffen, of het anderszins vuur aanleggen, als bedoeld in artikel 5:34 van de APV

112,00

 

Hoofdstuk 10.In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van één van de overige vergunningen op grond van de APV

 

 

3.10.1

geldig voor de periode variërend van een dag tot een maand

95,30

3.10.2

geldig voor de periode variërend van een maand tot een jaar

189,00

3.10.3

geldig voor een periode langer dan een jaar

221,00

 

 

Behorende bij het raadsbesluit van de gemeente Woudrichem van 10 december 2018.

 

De griffier,

 

 

 

P.A. Paulides-Ruitenberg