Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Nadere regels grafbedekking 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels grafbedekking 2019
CiteertitelNadere regels grafbedekking 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Wijziging van een regeling

06-11-2018

gmb-2018-283527

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels grafbedekking 2019

Het college van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Emmen;

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2018, BW.18.0723;

 

Gelet op Hoofdstuk 5 van de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Emmen 2019;

 

Besluit vast te stellen de

 

Nadere regels voor de grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen

Hoofdstuk1 Begripsbepalingen

 

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  grafbedekking: gedenkteken of winterharde beplanting op een graf of gedenkplaats. Onder grafbedekking wordt niet verstaan losse versiering zoals plantenpotten, kaarsenhouders en dergelijke;

 • b.

  gedenkteken: een grafsteen, liggende of staande zerk, sluitplaats of ander monument ter nagedachtenis aan een overledene;

 • c.

  grafbeplanting: winterharde beplanting.

 

Hoofdstuk 2 Gedenkteken

 

 • a.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een duurzame of verduurzaamde houtsoort;

 • b.

  De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden, met uitzondering van de natuurgraven waar een houten schijf los op het graf gelegd kan worden;

 

Hoofdstuk 3 Grafbedekking natuurgraven

 

 • a.

  Op een natuurgraf is geen andere grafbedekking toegestaan anders dan een onbehandelde boomschijf. Deze wordt verstrekt door de gemeente of in overleg met de beheerder door de nabestaanden zelf aangeleverd;

 • b.

  De boomschijf kan voorzien worden van een zelfgekozen tekst;

 • c.

  Op een natuurgraf is geen losse versiering (zoals plantenpotten, kaarsenhouders en dergelijke) toegestaan anders dan de rouwuitingen van de uitvaart;

 • d.

  De rouwuitingen van de uitvaart worden drie weken na de ter aardebestelling verwijderd;

 

Hoofdstuk 4 Aanvraag vergunning

 

 • a.

  Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening te worden ingediend;

 • b.

  De tekening en omschrijving moet het volgende duidelijk aangeven:

  • een plattegrond op schaal met ingetekende afmetingen;

  • een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte-, en lengtematen;

  • de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

  • het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop;

  • eventuele aan te brengen beplanting;

  • aanduiding van het blok, rij en nummer;

  • naam en woonplaats van de rechthebbende van het graf;

  • naam en woonplaats van de ontwerper of leverancier van het te plaatsen gedenkteken of de aan te brengen beplanting.

 

Hoofdstuk 5 Afmetingen

1. Gedenkteken graf

 • a.

  De afmetingen van het gedenkteken voor een particulier graf voor volwassenen bedragen 2.00 m bij 1.00 m; op de begraafplaatsen te Veenoord en Weiteveen zijn andere afmetingen van toepassing op oudere grafvelden;

 • b.

  De afmetingen van het gedenkteken voor een particulier graf voor kinderen 0-1 jaar zijn 1.00 m bij 0.65 m;

 • c.

  De afmetingen van het gedenkteken voor een particulier graf kinderen van 1-6 jaar zijn 1.50 m bij 0.85 m;

 • d.

  Voor particuliere graven bestaat ook de mogelijkheid om een letterplaat of een houten kruis te plaatsen met de maximale breedte van 1.00 m voor volwassenen, van 0,65 m voor kinderen beneden 1 jaar, en van 0,85 m voor kinderen van 1-6 jaar;

 • e.

  Het gedenkteken voor een algemeen graf op de begraafplaatsen in Emmen bestaat uit een letterplaat die liggend wordt geplaatst met de afmetingen 0.50 meter bij 0.50 meter. De belanghebbende heeft de bevoegdheid tot het plaatsen van een extra grondplaat met een maximale grootte van 1.00 meter bij 1.00 meter, afhankelijk van de situatie ter plaatse. De hoogte van een gedenkteken voor een algemeen graf mag gerekend vanaf het maaiveld de hoogte van 0,25 meter niet overschrijden. De hoogte van de banden is maximaal 0,08 meter boven het maaiveld bij het aanbrengen va een extra grondplaat. Voor de overige begraafplaatsen kan ook een gedenkteken worden geplaatst, zoals beschreven onder 1 a en 1 d;

 • f.

  De maximale hoogte van een gedenkteken, gerekend vanaf het maaiveld, is 1.20 meter. De hoogte van de banden van het gedenkteken is 0,12 meter boven het maaiveld;

2. Herdenkingsplaat herdenkingsboom

De afmetingen van een herdenkingsplaat voor een herdenkingsboom zijn 0.10 meter bij 0,20 meter;

 

3. Grind, marmerslag en dergelijke

Bij gebruik van grind, marmerslag e.d. moet een betonnen vloer aangebracht worden;

 

4. Ruimte om het gedenkteken en het graf

Het is niet toegestaan losse voorwerpen zoals bijvoorbeeld glas-of aardewerk of gereedschap achter, tussen of voor de gedenktekens op te slaan.

 

5. Gedenkteken urnengraf

De afmetingen van een gedenkteken voor een urnengraf zijn maximaal 1 meter x 1 meter en een hoogte van 1.2 meter;

 

6. Urnenkelder urnengraf

De gemeente stelt een kunststoffen urnenkelder ter beschikking;

 

7. Ontheffing college

Het college kan ontheffing verlenen van de bepalingen in dit hoofdstuk.

 

Hoofdstuk 6 Beslissing vergunning

 

De beslissing op de aanvraag van de vergunning wordt door het college schriftelijk meegedeeld.

 

Hoofdstuk 7 Aanbrengen gedenktekens

 

 • a.

  Alle monumenten dienen te worden geplaatst op -vanaf het vaste zand- aan te brengen stiepen van steen, staal of beton; Bij een enkel monument dienen er minimaal 4 stiepen te worden geplaatst en bij een dubbel monument minimaal 6 stiepen;

 • b.

  De aanwijzingen van de beheerder dienen te worden opgevolgd;

 • c.

  Indien na plaatsing, het gedenkteken afwijkt van het goedgekeurde ontwerp, dan zal het gedenkteken van gemeentewege op kosten van de rechthebbende worden verwijderd indien herstel niet binnen een maand na plaatsing heeft plaatsgevonden;

 • d.

  Na het gereedkomen van het gedenkteken moeten eventuele bouw- en hulpmaterialen direct van de begraafplaats worden verwijderd.

 

Hoofdstuk 8 Werkzaamheden door derden

 

Werkzaamheden ten behoeve van monumenten kunnen worden uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag. Degene die werkzaamheden wil uitvoeren meldt dit minimaal een dag van te voren bij de beheerder. Degene die de werkzaamheden uitvoert , moet op verzoek van de beheerder de vergunning of een afschrift daarvan kunnen tonen.

 

Hoofdstuk 9 Losse bloemen en planten

 

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant.

 

Hoofdstuk 10 Slotbepalingen

 

 • a.

  Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2019;

 • b.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als ‘Nadere regels grafbedekking 2019’.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van 6 november 2018 ,

burgemeester en wethouders van Emmen,

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting H.F. van Oosterhout

Toelichting Nadere regels grafbedekking gemeente Emmen 2019

 

Hoofdstuk 1Begripsbepalingen

Het vereiste van een vergunning geldt ook voor de winterharde beplantingen op een graf. Niet ieder blijvend gewas is geschikt om op een graf te worden aangebracht. Sommige van deze gewassen kunnen de gedenktekens schaden. Overleg tussen de rechthebbende of belanghebbende en de beheerder van de begraafplaats over de keuze van winterharde beplanting is daarom gewenst.

 

Hoofdstuk 2 Gedenkteken

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Hoofdstuk 3 Grafbedekking natuurgraven

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Hoofdstuk 4 Aanvraag vergunning

Op de werktekeningen zullen ook gegevens moeten worden vermeld als de naam van de rechthebbende op het graf en de plaats van het graf (vak en nummer). Het materiaal en de grootte van de letters en figuren verdient aandacht, aangezien de bevestiging soms kan loslaten. In de praktijk vindt ten behoeve van de nabestaanden meestal een controle plaats of het werk overeenkomstig de opdracht is uitgevoerd. Daarom kan een volledige opgave van de tekst, het lettertype en de figuratie van betekenis zijn.

 

Hoofdstuk 5 Afmetingen

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Hoofdstuk 6 Beslissing vergunning

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Hoofdstuk 7 Aanbrengen gedenktekens

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Hoofdstuk 8 Werkzaamheden door derden

Melding van werkzaamheden bij de beheerder is nodig om te voorkomen dat werkzaamheden plaatsvinden ten tijde van een plechtigheid. De beheerder kan degene die de werkzaamheden verricht vragen zijn vergunning te tonen.

 

Hoofdstuk 9 Losse bloemen en planten

Dit artikel hangt samen met het artikel over niet-blijvende beplanting in de geldende Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Emmen. Niet-blijvende grafbeplanting die in een verwaarloosde staat verkeert, kan door de beheerder worden verwijderd zonder aanspraak te maken op schadevergoeding. Dit geldt ook voor losse bloemen, planten, kransen en dergelijke.

 

Hoofdstuk 10 Slotbepalingen

Dit artikel spreekt voor zich.