Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Nadere regels graven, gedenkplaatsen en ceremonies 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels graven, gedenkplaatsen en ceremonies 2019
CiteertitelNadere regels graven, gedenkplaatsen en ceremonies 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Wijziging van een regeling

06-11-2018

gmb-2018-283526

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels graven, gedenkplaatsen en ceremonies 2019

Het college van Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Emmen;

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2018, BW.18.0723

 

Gelet op Hoofdstuk 4. Indeling en uitgifte van graven van de Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Emmen 2019;

 

Besluit vast te stellen de volgende nadere regels voor graven en gedenkplaatsen:

Artikel 1Begripsbepalingen  

Deze nadere regels verstaan onder

 • a.

  Gemeentelijke begraafplaatsen:

  • het begraafpark “Oeverse Bos” in Emmen;

  • de begraafplaats “Kerkhoflaan” in Emmen;

  • de begraafplaats “de Wolfsbergen” in Emmen;

  • de begraafplaats aan de Runde NZ in Emmer-Compascuum;

  • de begraafplaats aan de Havenstraat in Erica;

  • de begraafplaats aan het van Echtenskanaal NZ in Klazienaveen;

  • de begraafplaats aan het Drijverspad, in Nieuw-Amsterdam,;

  • de begraafplaats aan de Klazienaveensestraat in Nieuw-Dordrecht;

  • de begraafplaats aan het Weerdingerkanaal ZZ in Nieuw-Weerdinge;

  • de begraafplaats aan de Pastorieweg in Roswinkel;

  • de begraafplaats aan de Kerkhoflaan in Schoonebeek;

  • de begraafplaats “de Tweeling” aan de Nieuweweg in Veenoord;

  • de begraafplaats aan de Ellenbeek in Weiteveen;

  • de begraafplaats aan het Verlengde van Echtenskanaal NZ in Zwartemeer.

 • b.

  beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats of degene die hem vervangt;

 • c.

  rechthebbende: de (natuurlijke of rechts-) persoon die de rechten heeft van een particulier graf;

 • d.

  belanghebbende: degene aan wie het recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf wordt verleend en als zodanig geregistreerd bij de administratie van de begraafplaatsen;

 • e.

  particulier graf: een graf waarbij de rechthebbende bepaalt wie daarin wordt begraven of bijgezet; er zijn verschillende vormen van particuliere graven, zie verderop in deze verordening;

 • f.

  natuurgraf: een particulier graf waarvoor aparte richtlijnen en een aparte uitgiftetermijn gelden en een apart tarief gerekend wordt;

 • g.

  algemeen graf: een graf waarbij de gemeente bepaalt wie daarin wordt begraven

 • h.

  urnengraf: een particulier graf waarvan de rechthebbende het recht heeft een of meerdere asbussen bij te zetten en bijgezet te houden;

 • i.

  urnennis: hetzelfde als een particulier urnengraf, met dit verschil dat de urn in één nis geplaatst wordt;

 • j.

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan de rechthebbende het uitsluitend recht is verleend om een overledene te gedenken;

 • k.

  grafbedekking: gedenkteken of winterharde beplanting op een graf of gedenkplaats. Onder grafbedekking wordt niet verstaan losse versiering zoals plantenpotten, kaarsenhouders en dergelijke;

 • l.

  grafkelder: een betonnen, gemetselde of andere wettelijk toegestane constructie waarin een lijk wordt begraven of asbussen worden bijgezet;

 • m.

  urnenkelder: een wettelijk toegestane constructie waarin een of meerdere asbussen worden bijgezet;

 • n.

  gedenkteken: een grafsteen, liggende of staande zerk, sluitplaat of ander monument ter nagedachtenis aan een overledene;

 • o.

  asbus: een omhulsel waarin de as van een overledene bewaard wordt en die altijd voorzien is van onuitwisbare persoonsgegevens;

 • p.

  urn: het sieromhulsel van de asbus; in de volksmond wordt met een urn vaak de asbus bedoeld;

 • q.

  strooiveld: een plaats op de begraafplaats waar as wordt verstrooid;

 • r.

  bezorging van as: het bijzetten van een asbus in een urnengraf of urnennis of het verstrooien van as;

 • s.

  verlof tot begraven: de schriftelijke toestemming voor het begraven van de overledene, die de gemeente afgeeft bij de aangifte van overlijden. Dit verlof moet worden overhandigd aan de begraafplaats waar de uitvaart plaatsvindt;

 • t.

  administratie van de begraafplaats: ambtenaar die onder andere belast is met de planning van de uitvaarten en het bijhouden van het register;

 • u.

  ruimen: het uit graven verwijderen van de overblijfselen van overledenen en eventuele resten van kisten en omhulsels.

 • v.

  overledene: een lijk zoals bedoeld in de wet op de Lijkbezorging;

 • w.

  onbepaalde tijd: uitgiftetermijn van een graf waarvan de duur vooralsnog onbepaald is, maar waaraan het college een aantal voorwaarden heeft gesteld waarbij de rechten kunnen eindigen.

 

Artikel 2 Indeling en uitgifte der graven

 • a.

  De algemene graven zijn graven waarin gelegenheid wordt gegeven om overledenen te begraven voor de tijd van 10 jaren;

 • b.

  De particuliere graven worden onderverdeeld in:

  • graven uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste 1 overledene en het plaatsen van ten hoogste 5 asbussen met of zonder urnen;

  • graven uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste 2 overledenen en het plaatsen van ten hoogste 5 asbussen met of zonder urnen;

  • natuurgraven voor onbepaalde tijd, bestemd voor 2 overledenen: deze kunnen begraven worden of bijgezet worden in een asbus.

 • c.

  De rechten van particuliere graven die zijn uitgegeven voor onbepaalde tijd kunnen onder een aantal voorwaarden eindigen, namelijk:

  • als de raad de betreffende begraafplaats gesloten verklaart of als zij deze opheft;

  • als na het overlijden van de rechthebbende de aanvraag tot overschrijving aan het college niet wordt gedaan binnen de termijn van zes maanden.

 

Artikel 3 Indeling en uitgifte van urnenbewaarplaatsen

 • a.

  De particuliere urnengraven zijn urnengraven uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste 4 asbus(sen) met of zonder urn(en);

 • b.

  De particuliere urnennissen zijn urnennissen uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste 2 asbussen in één urnennis.

 

Artikel 4 Gedenkplaatsen

De particuliere gedenkplaatsen worden uitgegeven voor de tijd van 10 jaren.

 

Artikel 5 Aantal overledenen in graven

 • a.

  In de particuliere graven kan 1 overledene worden begraven, tenzij de begraving plaatsvindt op de gemeentelijke begraafplaatsen van Emmen, het uitbreidingsdeel van de gemeentelijke begraafplaats Klazienaveen en andere delen van begraafplaatsen waar tweediep begraven mogelijk is: hier kunnen 2 overledenen in een graf worden begraven;

 • b.

  In de algemene graven kan 1 overledene worden begraven, tenzij de begraving plaatsvindt op de gemeentelijke begraafplaatsen in Emmen, het uitbreidingsdeel van de gemeentelijke begraafplaats Klazienaveen en andere delen van begraafplaatsen waar tweediep begraven mogelijk is, hier kunnen 2 overledenen in een graf worden begraven.

 

Artikel 6 Afmetingen van graven

 • a.

  De afmetingen van een particulier graf met een uitgifteperiode van 20 jaar bedraagt 2.40 meter bij 1.30 meter;

 • b.

  De afmetingen van een natuurgraf met een uitgifteperiode van onbepaalde tijd, bedraagt 3.00 meter bij 1.50 meter;

 • c.

  De afmetingen van een particulier graf bestemd voor overleden kinderen beneden het jaar bedraagt 1.00 meter bij 0.65 meter;

 • d.

  De afmetingen van een particulier graf bestemd voor overleden kinderen van 1 t/m 5 jaar bedraagt 1.50 meter bij 0.85 meter

 • e.

  De afmetingen van een particulier urnengraf bedragen 1.00 meter bij 1.00 meter;

 • f.

  De afmetingen van een algemeen graf bedragen 2.00 bij 1.00 meter.

 

Artikel 7 Natuurbegraven

 • a.

  Het natuurbegraven is mogelijk op het aangewezen gedeelte van begraafplaats ‘Het Oeverse Bos. Zie gearceerde gedeeltes bijlage 1;

 • b.

  De kist of de asbus waar de overleden in wordt begraven moet van afbreekbaar materiaal zijn. Voor de kist mag ongelakt hout gebruikt worden van inheemse houtsoorten, wilgentenen, bamboe of andere duurzame alternatieven, zodat deze kunnen vergaan;

 • c.

  De lijkwade en/of kleding van een overleden moet van natuurlijke afbreekbare materialen zijn gemaakt, zodat deze kunnen vergaan;

 • d.

  De asbus moet van natuurlijke afbreekbaar materiaal gemaakt zijn, zodat deze kan vergaan;

 • e.

  Eventuele prothesen en hulpmiddelen die redelijkerwijs verwijderbaar zijn, mogen niet meebegraven worden.

 

Artikel 8 Uitvaartplechtigheden en ceremonies

 • a.

  Op de begraafplaatsen is het uitvoeren van een ceremonie mogelijk in overleg met en onder voorwaarden van de beheerder.

  • a.

   Artikel 9 Slotbepalingen

   • a.

    Deze nadere regels treden in werking op 1 januari 2019;

   • b.

    Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als ‘Nadere regels voor graven, gedenkplaatsen en ceremonies 2019’;

   • c.

    De nadere ‘Regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen’ van 7 december 2010 worden ingetrokken.

 

 

Emmen, 6 november 2018.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen,

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting H.F. van Oosterhout